Niniejszy - STRES | Pokonaj Stres, naucz się zwalczać ... ?· ZWALCZ STRES – darmowy fragment –…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment </p> <p>penej wersji pod tytuem: </p> <p>"Zwalcz stres"</p> <p>Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj</p> <p>Darmowa publikacja dostarczona przez </p> <p>PokonajStres</p> <p>Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana </p> <p>tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s </p> <p>jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. </p> <p>Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote </p> <p>Myli.</p> <p> Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl</p> <p>Data: 26.04.2007</p> <p>Tytu: Zwalcz stres</p> <p>Autor: Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>Projekt okadki: Joanna Kopik</p> <p>Korekta: Sylwia Fortuna</p> <p>Skad: Anna Grabka</p> <p>Internetowe Wydawnictwo Zote Myli</p> <p>Netina Sp. z o. o.</p> <p>ul. Daszyskiego 5</p> <p>44-100 Gliwice</p> <p>WWW: www.ZloteMysli.pl</p> <p>EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl</p> <p>Wszelkie prawa zastrzeone.</p> <p>All rights reserved.</p> <p>mailto:kontakt@zlotemysli.plhttp://www.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php?c=regulaminhttp://www.zlotemysli.pl/jj.php?c=regulaminhttp://PokonajStres.chart.civ.pl/http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://stres.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>SPIS TRECI</p> <p>WPROWADZENIE....................................................................4Jak dziaa stres? .................................................................5</p> <p>Ciao............................................................................5Oddech.........................................................................5Umys...........................................................................6</p> <p>JAK UWOLNI SI OD STRESU?..................................................7Relaksacja.........................................................................7Zasady stosowania wicze relaksacyjnych..................................8</p> <p> 1. Kiedy moemy wykonywa wiczenia? .................................8 2. Podstawowe zasady relaksacji ..........................................9 3. wiczenia .................................................................11</p> <p>Talizman Snu....................................................................16Ideoplastia.......................................................................19Przykady zastosowania ideoplastii w codziennym yciu.................27wiadome Sny...................................................................32</p> <p>HARMONOGRAM WICZE RELAKSACYJNYCH...............................38Tydzie pierwszy................................................................39Tydzie drugi....................................................................43Tydzie trzeci...................................................................46Uwagi kocowe.................................................................46Przykadowy dziennik wicze................................................47</p> <p>OD AUTORA........................................................................60</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 4</p> <p>WprowadzenieWprowadzenie</p> <p>yjemy w czasach, kiedy stres dotyka kadego z nas. Umiejtno </p> <p>radzenia sobie z nim posiada niewielu, wic skazani jestemy na jego </p> <p>negatywne skutki. Czujemy si zmczeni, jestemy nerwowi, </p> <p>dowiadczamy blw gowy, zaburze pamici, mamy kopoty ze snem, </p> <p>jestemy rozdranieni, czujemy niepokj. Tabletki, alkohol i wiele innych </p> <p>metod, ktrymi prbujemy sobie radzi ze skutkami nadmiernego stresu </p> <p>daj tylko chwilow ulg, bo w rzeczywistoci ich pomoc jest tylko </p> <p>pozorna. Nieliczni, ktrzy maj czas i pienidze mog sobie pozwoli na </p> <p>fachow pomoc i to pod warunkiem, e uwiadamiaj sobie prawdziw </p> <p>przyczyn swoich kopotw. Wikszo z nas cierpi w milczeniu majc </p> <p>nadziej, e kiedy to si zmieni, ale nadzieje te s zudne. Z czasem </p> <p>jest jeszcze gorzej, nadmierny stres przyjmuje posta chroniczn </p> <p>prowadzc do powanych zaburze zdrowia.</p> <p>Nie musi tak by, nie musimy czu si nieszczliwi i cierpie na rne </p> <p>przypadoci spowodowane stresem. Moemy to zmieni, jeli nauczymy </p> <p>si jak z nim postpowa, uyjemy waciwych metod i nieco zmienimy </p> <p>nasz sposb ycia. Jak tego dokona prostymi, dostpnymi kademu </p> <p>metodami mwi wanie ta publikacja.</p> <p>Wiedza i metody tu zawarte s proste i kady moe je zastosowa </p> <p>z korzystnym dla siebie skutkiem. Jeli, drogi czytelniku, zdecydujesz si </p> <p>je wprowadzi w ycie bdziesz zdziwiony jak bardzo na korzy moe si </p> <p>zmieni twoje ycie sprbuj, a sam si przekonasz, podobnie jak inni </p> <p>przed tob. </p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 5</p> <p>Jak dziaa stres? </p> <p>Ciao</p> <p>Jedn z podstawowych reakcji naszego ciaa na stres jest wzrost napicia </p> <p>miniowego. Po pewnym czasie napicie spada, im jednak czynnik </p> <p>stresujcy jest mocniejszy tym duej trwa powrt do stanu wyjciowego. </p> <p>Jeli czynniki stresujce wystpuj czsto lub s dugotrwae (a tak </p> <p>niestety najczciej jest) nakadaj si na siebie i powrt do stanu </p> <p>wyjciowego jest trudny. Takie napicie moe utrzymywa si przez </p> <p>duszy czas i przechodzi w formy chroniczne. Ponadto stres powoduje </p> <p>przypieszenie akcji serca, wzrost cinienia krwi i odpyw jej do mini z </p> <p>organw wewntrznych, co powoduje ich niedokrwienie i jeli taki stan </p> <p>utrzymuje si duej moe prowadzi do zaburzenia ich funkcji. </p> <p>Towarzyszy temu rwnie szereg innych zmian fizjologicznych i </p> <p>biochemicznych, ktre na dusz met s dla nas niekorzystne.</p> <p>Oddech</p> <p>W wyniku stresu oddech ulega spyceniu i przypieszeniu oraz pojawiaj </p> <p>si w nim napicia. Pod wpywem dugotrwaego stresu te zmiany rwnie </p> <p>przybieraj form chroniczn, za ich skutki mog by jeszcze bardziej </p> <p>niekorzystne, ni te opisane powyej. Oddech jest odbiciem naszych </p> <p>stanw emocjonalnych i zaburzenia oddechu odbijaj si na naszej </p> <p>rwnowadze emocjonalnej. Ponadto spycenie oddechu powoduje na </p> <p>dusz met niedotlenienie, zwaszcza w okresie snu i moe by jedn z </p> <p>przyczyn tego, e budzimy si zmczeni, nie pamitamy snw a w nich </p> <p>czsto pojawiaj si mczce koszmary.</p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 6</p> <p>Umys</p> <p>Przede wszystkim nadmierny stres upoledza nasze funkcje psychiczne. </p> <p>Kady z wasnego dowiadczenia wie, jak stres wpywa na nasze </p> <p>funkcjonowanie psychiczne nie moemy sobie przypomnie wanych </p> <p>rzeczy, mamy problemy z wysowieniem si, logicznym myleniem, </p> <p>koncentracj, nie panujemy nad naszymi reakcjami, emocjami itp. </p> <p>Zmiany psychiczne wywoane nadmiernym stresem rwnie si kumuluj i </p> <p>przybieraj formy chroniczne. Wzrost poziomu niepokoju, nerwowo </p> <p>i nadmierne reakcje emocjonalne s najatwiej dostrzegalne. </p> <p>Jeli nie nauczymy si uwalnia od skutkw stresu, te niekorzystne </p> <p>zmiany bd postpowa zatruwajc ycie nam i wszystkim wok. Nie </p> <p>musi jednak tak by. Wystarczy, e potraktujemy powanie to, co poniej </p> <p>zostao napisane i wprowadzimy to w swoje ycie. Wybr naley do nas!</p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 7</p> <p>Jak uwolni si od stresu?Jak uwolni si od stresu?</p> <p>To, z czym teraz si zapoznasz stanowi unikatow autorsk metod </p> <p>przywracania rwnowagi, bdc owocem wielu lat moich dowiadcze i </p> <p>obserwacji nabytych w trakcie prowadzenia grupowych i indywidualnych </p> <p>treningw antystresowych. Metody te pomogy wielu ludziom, mog </p> <p>pomc te tobie. Zalet opisanych tu metod jest ich prostota i </p> <p>skuteczno. Kady moe zrozumie ich zasady i stosowa je skutecznie. </p> <p>Jedynym warunkiem jest systematyczno i sumienno w ich stosowaniu </p> <p> przynajmniej na pocztku. Z czasem stan si one czym naturalnym.</p> <p>Relaksacja</p> <p>Podstawow metod pozwalajc nam na bieco likwidowa skutki </p> <p>stresu jest relaksacja. Relaksacja nie jest rzecz trudn, ale jak </p> <p>wszystkiego trzeba si jej nauczy. Istnieje wiele metod relaksacji, </p> <p>niektre z nich s bardzo rozbudowane i samodzielne ich opanowanie jest </p> <p>trudne, gdy wymaga czasu i samozaparcia, inne s proste. Wszystkie </p> <p>jednak opieraj si na tych samych zasadach i wykorzystuj te same </p> <p>techniki, ktre musimy pozna, jeli chcemy skutecznie stosowa te </p> <p>metody. Oglnie moemy powiedzie, e podstawow zasad i celem </p> <p>relaksacji jest uwolnienie ciaa od napi miniowych i osignicie stanu </p> <p>wyciszenia, w ktrym nasz organizm wypoczywa, harmonizuje si, </p> <p>odwiea swoj energi i powraca do normy. Wbrew pozorom osignicie </p> <p>takiego stanu nie jest wcale tak proste, jak si wydaje i z reguy wymaga </p> <p>systematycznych wicze. Jest tak dlatego, poniewa wikszo ludzi </p> <p>praktycznie cay czas pozostaje w stanie napicia i nie uwiadamia sobie </p> <p>gbszych napi w ciele. wiczc, po pewnym czasie udaje si dostrzec </p> <p>takie napicia i stopniowo od nich uwolni, dlatego wanie regularne </p> <p>wiczenia s konieczne.</p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 8</p> <p>Zanim jednak przejdziemy do wicze musimy zrozumie oglne zasady </p> <p>ich stosowania.</p> <p>Zasady stosowania wicze relaksacyjnych</p> <p> 1. Kiedy moemy wykonywa wiczenia?</p> <p>W zasadzie wiczenia relaksacyjne moemy wykonywa w kadym czasie i </p> <p>w kadych warunkach z wyjtkiem okresw, kiedy jestemy pod wpywem </p> <p>silnych emocji, pod wpywem rodkw odurzajcych, bezporednio po </p> <p>posiku, kiedy jestemy chorzy lub wyczerpani. Najlepiej jednak wiczy </p> <p>regularnie o okrelonych porach dnia: rano (o ile potrafimy </p> <p>wygospodarowa kilka minut na wiczenia), co pozwala zacz dzie w </p> <p>dobrej formie i przygotowa si na wyzwania, jakie nas czekaj. Po </p> <p>poudniu po powrocie z pracy, aby uwolni si od stresu i napi </p> <p>zwizanych z prac, odpocz i zregenerowa siy, oraz wieczorem przed </p> <p>snem by uwolni si od napi dnia i przygotowa si do snu.</p> <p>Najwaniejsze s wiczenia wieczorem przed snem. Pomiary napi </p> <p>w trakcie snu dowodz, e jeli pooymy si spa w stanie napicia, </p> <p>napicie to tylko nieznacznie zmniejsza si w czasie, gdy pimy. Przez to </p> <p>nasz sen nie daje nam waciwego wypoczynku i nie pozwala w peni </p> <p>zregenerowa naszych si. Jeli natomiast sen poprzedzony jest </p> <p>wiczeniami relaksacyjnymi wtedy zasypiajc osigamy gbokie </p> <p>rozlunienie i nasz sen staje si gboki i pozwala w peni zregenerowa </p> <p>nasze siy. Ponadto nasze sny staj si bardziej wyraziste, przyjemne </p> <p>i lepiej je pamitamy. Dlatego relaksacja przed snem jest niezwykle </p> <p>istotna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia i powinnimy do niej </p> <p>podchodzi z rwn powag jak do wieczornej toalety, nigdy nie </p> <p>powinnimy o niej zapomina, musi si ona sta dla nas nawykiem. </p> <p>O waciwych zasadach przygotowania si do snu, aby zapewni nam on </p> <p>waciwy odpoczynek i regeneracj si napisz jeszcze pniej, ale ju </p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 9</p> <p>teraz powinnimy zapamita, e podstawowym warunkiem zdrowego </p> <p>regenerujcego snu jest relaksacja przed zaniciem. </p> <p> 2. Podstawowe zasady relaksacji</p> <p>Przed rozpoczciem wicze relaksacyjnych zawsze musimy si uspokoi, </p> <p>dlatego zanim rozpoczniemy wiczenia powinnimy przez chwil pozosta </p> <p>w wygodnej i nieruchomej pozycji, a organizm uspokoi si i osigniemy </p> <p>gotowo do relaksacji. Utrzymanie ciaa w pozycji wygodnej i </p> <p>nieruchomej jest jedn z podstawowych zasad caej relaksacji. Jeli ciao </p> <p>pozostanie przez pewien czas rozlunione i nieruchome automatycznie </p> <p>doprowadzi to do uspokojenia umysu</p> <p> pamitanie o tej zasadzie pozwoli nam duo atwiej osign postp </p> <p>w wiczeniach. </p> <p>Drug rzecz, rwnie wan, jest wolne, gbokie oddychanie stosowane </p> <p>przez pewien czas na pocztku wiczenia. Takie wolne gbokie </p> <p>oddychanie pozwala nam dotleni si i uspokoi przed wiczeniami, co </p> <p>pomaga atwo osign stan gbokiego rozlunienia. Badajc stopie </p> <p>rozlunienia w trakcie wicze zauwaono, e niezalenie od metody </p> <p>relaksu, jak si stosuje, o ile poprzedzona jest gbokim oddychaniem, </p> <p>osiga si znacznie gbszy stopie zrelaksowania ni bez zastosowania </p> <p>takiego oddechu. Dlatego wiczc powinnimy zawsze pamita by </p> <p>poprzedzi relaksacj gbokim, wolnym oddychaniem.</p> <p>Kolejnym krokiem jest dokadne rozlunienie wszystkich mini. Poniewa </p> <p>wikszo napi miniowych jest wynikiem tego, i sami je </p> <p>niepotrzebnie napinamy, dlatego najlepsz metod jest uwiadomienie </p> <p>sobie tego stanu i zaprzestanie napinania ich. W tym celu powinnimy </p> <p>dokadnie przeledzi wszystkie minie wzdu caego ciaa i pozwoli im </p> <p>rozluni si. Moemy pomc sobie w tym odpowiednimi wyobraeniami.</p> <p>Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Janusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p>http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php</p> <p>ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk</p> <p> str. 10</p> <p>Najczciej rozlunienie mini prowadzi take do rozlunienia </p> <p>i zharmonizowania oddechu, jeli jednak nasz oddech pozostaje spycony </p> <p>lub napity powinnimy sami sprbowa wiadomie go rozluni, co </p> <p>przyczynia si do pogbienia relaksu i uspokojenia umysu.</p> <p>Na zakoczenie powinnimy doprowadzi do wyciszenia umys, co </p> <p>najatwiej osign przez skupienie si na oddechu, jakiej czci ciaa </p> <p>lub prostej mentalnej aktywnoci.</p> <p>Kiedy osigniemy ju stan gbokiego relaksu, powinnimy pozosta </p> <p>w wyciszeniu przez kilka minut, przez co relaks pogbi si i utrwali.</p> <p>Koczc relaks powinnimy stara si jak najduej pozostawa w miar </p> <p>rozlunieni i wyciszeni take przy zwykych czynnociach, przez to </p> <p>stopniowo uwolnimy si od wielu niepotrzebnych napi w codziennym </p> <p>yciu, a nasza podatno na stres znacznie si zmniejszy. Moe nam </p> <p>w tym pomc prowadzenie dziennika relaksu, w ktrym notujemy czas </p> <p>wicze i spostrzeenia z nimi zwizane. Taki dziennik oprcz tego, e </p> <p>pozwala ledzi swoje postpy i lepiej uwiadamia sobie znaczenie </p> <p>relaksu, pomaga take poprzez skupienie si na tym stanie w czasie </p> <p>zapisywania spostrzee, utrwala go i przenosi w nasz zwyk </p> <p>aktywno.</p> <p> 3. wiczenia</p> <p>Teraz, kiedy znamy ju podstawowe zasady relaksu moemy przej do </p> <p>wicze. Na p...</p>

Recommended

View more >