NJP-400 Projektantski Podatki

  • View
    241

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NJP-400 Projektantski Podatki

Transcript

September 2011 ALARMNE CENTRALENJP-400A/401A OP-400A Navodila za priklopNJP-400AProjektantski podatki Stran - 2 -KODA:034515e VSEBINA 1UVOD ................................................................................................................................................................ 4 2OPOZORILA .................................................................................................................................................... 4 3MONTAA IN PRIKLOP ............................................................................................................................... 5 3.1.PRITRDITEV OHIJA .................................................................................................................................... 5 3.2.KABLI ......................................................................................................................................................... 6 3.2.1.Omreno 230V napajanje .................................................................................................................. 6 3.2.2.Zanke, vhodi, izhodi, napajanje zunanjih bremen in ZarjaNet mrea ............................................... 6 3.2.3.Napajanje oddaljenega prikazovalnika OP 400A ............................................................................. 7 3.3.PRIKLJUITEV BATERIJ ............................................................................................................................... 8 4SESTAVA ALARMNE CENTRALE ............................................................................................................. 9 4.1.MODULI ...................................................................................................................................................... 9 4.2.OHIJA ........................................................................................................................................................ 9 4.2.1.NJP-400A ........................................................................................................................................ 10 4.2.2.NJP-401A ........................................................................................................................................ 10 4.2.3.OP-400A ......................................................................................................................................... 10 4.3.OBVEZNI MODULI ..................................................................................................................................... 11 4.3.1.Centralni procesni modul CPMO ................................................................................................... 11 4.3.2.Upravljalno-prikazovalni modul UPMO......................................................................................... 12 4.3.3.Napajalni modulNAMO 400 in 401 .............................................................................................. 13 4.4.FUNKCIJSKI MODULI ................................................................................................................................. 13 4.4.1.Linijski modul Apollo LIMO-Ap ...................................................................................................... 14 4.4.2.Linijski modul konvencionalni LIMO-Ko ........................................................................................ 15 4.4.3.Vhodni-izhodni modul VIMO 400 ................................................................................................... 16 4.4.4.Izhodni modul IZMO 400 ................................................................................................................ 18 4.5.OPCIJSKI MODULI ..................................................................................................................................... 20 4.5.1.Mreni modul MRMO 400 .............................................................................................................. 20 4.5.2.Modem MO-01 ................................................................................................................................ 21 4.5.3.GSM Modem GM 4 ......................................................................................................................... 21 5ODDALJENI PRIKAZOVALNIK OP-400A .............................................................................................. 22 6KOMUNIKACIJSKI PREHOD GA 400 ...................................................................................................... 23 7MREA ZARJANET 400 .............................................................................................................................. 23 8GRAFINI NADZORNI CENTER .............................................................................................................. 24 9PRIMERI SESTAVE POARNEGA SISTEMA ........................................................................................ 25 9.1.MINIMALNI ADRESNI SISTEM .................................................................................................................... 25 9.2.SREDNJI ADRESNI IN KONVENCIONALNI SISTEM ........................................................................................ 25 9.3.SREDNJI ADRESNI IN KONVENCIONALNI SISTEM Z DODATNIM MESTOM ZA UPRAVLJANJE ......................... 25 9.4.VEJI MEANI SISTEM, DVE CENTRALI NJP-400A IN OP-400A POVEZANI V MREO ................................. 26 9.5.OSTALE MONOSTI IN OMEJITVE ............................................................................................................... 26 10OZNAEVANJE ELEMENTOV SISTEMA .......................................................................................... 27 10.1.TEVILKA FUNKCIJSKEGA MODULA .......................................................................................................... 27 10.2.ADRESNE ZANKE ...................................................................................................................................... 27 10.3.ADRESNE ENOTE NA ZANKI ....................................................................................................................... 27 10.4.VHODI ...................................................................................................................................................... 27 10.5.IZHODI ...................................................................................................................................................... 27 10.6.SKUPINE ................................................................................................................................................... 28 11IZRAUN AKUMULATORSKE BATERIJE ........................................................................................ 28 NJP-400AProjektantski podatki KODA:034515eStran - 3 - 12VZDREVANJE CENTRALE ................................................................................................................. 29 12.1.NI-MH BATERIJA ...................................................................................................................................... 29 12.2.LCD PRIKAZOVALNIK ............................................................................................................................... 29 12.3.BATERIJE ZA REZERVNO NAPAJANJE ......................................................................................................... 29 13TEHNINI PODATKI .............................................................................................................................. 30 13.1.MEHANSKE DIMENZIJE .............................................................................................................................. 30 13.2.KLIMATSKI POGOJI .................................................................................................................................... 30 13.3.KAPACITETA SISTEMA............................................................................................................................... 30 13.4.OMRENO NAPAJANJE ............................................................................................................................... 31 13.5.TEHNINI PODATKI NAPAJALNIKA ............................................................................................................ 31 Izdaja SpremembaDatum APrva uradna izdaja dokumentaMaj 2007 BOblikovno spremenjen, prikljune sheme prestavljene v samostojno datoteko Maj 2008 CZaradi velikosti datoteke je bila zmanjana resolucija fotografij, uveden je bil izraz ZarjaNet in usklajen z anglekim prevodom 034566a.doc Februar 2010 DDodani podatki o IZMO moduluDecember 2010 E Usklajen z zahtevami EN 54-2&4 in z anglekim originalom verzije fSeptember 2011 NJP-400AProjektantski podatki Stran - 4 -KODA:034515e 1UVOD Ta dokument vsebuje navodila za priklop in projektantske podatke za alarmni centrali NJP 400A in NJP 401A ter oddaljeni prikazovalnik OP 400A. Navodila za rokovanje so na voljo v dokumentu Navodila za uporabo, navodila za parametriranjepa so na voljo v dokumentu Navodila za parametriranje. Centrale se med sabo razlikujejo v velikosti ohija in vmaksimalnem tevilu prostih mest za funkcijske module. Centralesomodularnozgrajeneinjihsestavljajotrivrstemodulov:obvezni,funkcijskiinopcijski. Obvezni moduli so del vsake centrale in sestavljajo t.i. osnovni sestav, funkcijski moduli dodajo centrali elenotevilovhodovinizhodov(doloajokapacitetocentrale),opcijskimodulipadodajo komunikacijske zmonosti. VsetrinapravejemonoprekoZarjaNet-400mree,kisezgradispomojoopcijskihMRMO-400 modulov,povezativenotensisteminprekododatnenapraveGA-400,vkljuenevZarjaNetmreo, sistem povezati z Grafinim Nadzornim Centrom (GNC) za grafiniprikaz stanja sistema in upravljanje z njim. 2OPOZORILA Ta navodila vsebujejo opise postopkov, ki se jih je potrebno drati, da ne pride do p