Nộp đơn kiện vi phạm phân biệt đối xử

  • Published on
    16-Dec-2016

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Nhng iu Lut qui nh </p><p>Cch np n kin Vi phm phn bit i x</p><p>Tiu Bang IllinoisCc Nhn Quyn</p><p>Np n kin vi phm phn bit i xTheo Lut Nhn Quyn Tiu Bang Illinois</p><p> VIE TNAMESE</p></li><li><p>Cc Nhn Quyn Tiu Bang IllinoisCc Nhn Quyn Tiu Bang Illinois (IDHR) l mt c quan chnh ph c trch nhim thi hnh Lut Nhn Quyn Tiu Bang Illinois (Lut)</p><p>NHIM V</p><p>Nhim v Ca CC NhN QuyN Tiu BaNg illiNois l Bo m Cho TT C C NhN TroNg </p><p>Tiu BaNg illiNois khNg B phN BiT i x Tri php luT, To lp v ThC y C hi BNh </p><p>Ng v hNh Ng khNg Nh l ChNh sCh Ca Tiu BaNg Ny Cho TT C CC CNg dN </p><p>sNg TroNg BaNg.</p><p>Lut qui nh g?Lut Nhn Quyn Illinois cm phn bit i x v cng vic lm, tn dng ti chnh, cng trnh cng cng v giao dch bt ng sn v l do chng tc ca mt ngi, mu da, tn gio, gii tnh (k c mang thai v quy ri tnh dc), ngun gc dn tc, t tin, tui, tnh trng n lnh bo v, tnh trng hn nhn, khim khuyt, nh hng tnh dc (k c nhn thc gii tnh), tin s bt gi trong cng vic lm, tnh trng gia nh trong vic cp nh (cc gia nh c tr em di 18 tui) v nhiu hn na.Vic lm: Lut bo v phn bit i x trong tt c cc iu khon v iu kin lm vic, bao gm tuyn dng, la chn, xc tin, chuyn i, chi tr, nhim k, sa thi, v k lut.Cng bng nh (cc giao dch bt ng sn): Phn bit i x l tri php lut trong bn hoc cho thu ti sn nh hoc mua bn ti sn. Mt vi v d v phn bit i x l: Thay i cc iu khon, iu kin hoc c quyn giao dch. T chi cung cp nh cho cc gia nh c tr em. T chi cho php thch nghi hp l/sa i nh cho ngi khuyt tt d tip cn. Xuyn tc rng bt ng sn l khng c sn cho thu hoc bn.Ti chnh tn dng: Tt c cc t chc ti chnh ang kinh doanh ti Illinois u b cm phn bit i x trong vic cp cc khon th chp, vay thng mi hoc c nhn, v th tn dng.Ni cng cng: L tri php lut khi phn bit i x trong vic hng th y v bnh ng cc phng tin, hng ho v dch v ti bt k ni cng cng, </p><p>nh a im kinh doanh, gii tr, ch lu tr, ni vui chi, hoc trn phng tin vn chuyn.Quy ri tnh dc trong gio dc: Lut php nghim cm cc gi khng hay t mt bn cht tnh dc hoc yu cu quan h tnh dc vi hc sinh t ngi qun l gio dc, ging vin, nhn vin hnh chnh, hoc tr ging ti trng gio dc cng lp hoc t nhn khi cc hnh vi ny cn tr hot ng ca hc sinh; to ra mt mi trng e da, th nghch hoc xc phm, hoc l mt iu khon hoc iu kin ca cc c hi hc tp, hoc ngoi kha.Bn c th np n kin vi phm phn bit i x vi IDHR nu:</p><p>1) bn ang b phn bit i x bi mt c nhn, ch kinh doanh, ngi ch, t chc lao ng, c quan lm vic, hoc c quan chnh ph;2) cc hnh vi vi phm phn bit i x da trn tnh trng ca bn thuc mt trong cc loi c lut bo v;3) cc hnh vi vi phm l mt trong nm lnh vc lut cp, v4) n kin c np cho Cc Nhn Quyn cng sm cng tt sau khi phn bit i x xy ra, nhng khng chm hn 180 ngy sau ngy phn bit i x din ra. (i vi phn bit i x nh bn c php np n kin trong mt nm.)</p><p>CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x</p><p>32</p></li><li><p>CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x</p><p>54</p><p>Cch np n kin Nu bn tin rng cc quyn ca bn b vi phm, bn c th ni chuyn vi mt nhn vin ca IDHR tho lun v mi quan tm ca bn. H s phng vn bn v, nu co buc ca bn c qui nh trong Lut, s son tho mt co buc m bn phi k xc nhn v c cng chng. Nhn vin IDHR khng hng dn cc l do co buc, nhng s tho lun v cc loi hnh phn bit i x v gii thch cc th tc np n kin. Ngoi ra, IDHR c th cung cp gii thiu n cc c quan khc nu ph hp.</p><p>NGI THA KIN NN BO VI CHNG TI NHNG G KHI LM N KIN:</p><p>khi BN Np N kiN vi phm phN BiT i x, BN CN phi CuNg Cp ThNg TiN Chi TiT </p><p>Nhiu CNg TT. </p><p> hy ChC ChN CuNg Cp TN y , a Ch Th TN, a Ch Email Nu C, s iN Thoi </p><p> m liN lC C vi BN, v ThNg TiN Ngi liN lC Nu khNg Th liN lC C </p><p> vi BN. </p><p> CuNg Cp ThNg TiN ChNh xC v y (Bao gm TN, a Ch v s iN Thoi) Ca </p><p> Ngi Ch, CNg oN, C NhN, hoC T ChC No khC m BN TiN rNg phN BiT i </p><p> x ChNg li BN. </p><p> a ra Ngy gN y NhT s viC xy ra. </p><p> CuNg Cp TN v ThNg TiN liN lC BT k NhN ChNg v BN sao CC Ti liu liN </p><p> QuaN.</p><p>Vic kin c th c bt u bng vn bn, bng in thoi hoc ch thn. Mu n c sn trn trang web ca chng ti. (Nu bn ch thn np n kin, xin lu rng tt c cc khch b chp nh v phi c th nhn dng (ID) c hnh nh vo ta nh). Mt bn sao n kin v yu cu thng tin ban u v Ngi b kin (ngi hoc t chc bn cm thy phn bit i x i vi bn) phi c gi bng th trong vng 10 ngy.</p><p>Ha giiMt cuc hp ha gii thay th cho vic iu tra v c th nhanh chng gii quyt vic kin tng. Ha gii l phi chnh thc, khng tn chi ph, trong ngi Tha kin v ngi B kin (c gi l "cc bn") gp nhau t nguyn vi mt ngi ha gii c o to v chng nhn ca IDHR, ngi ha gii tm cch gip hai bn gii quyt vic tha kin. Qu trnh ha gii c gi b mt v tt c cc bui ha gii c t chc ti vn phng IDHR Chicago. Trong bui ha gii (c th mt bn gi hoc nhiu hn), lut s c th c mt trong vai tr c vn. Ha gii vin IDHR khng p t quyt nh cc bn. Chp nhn mt tho thun ho gii khng c ngha l tip nhn ti li ca ngi B kin. Cc iu khon gii quyt c th bao gm tin t v / hoc cc yu t phi tin t. Sau khi gii quyt bng ha gii, cc bn c mt thi gian ngn, trong h c th chn khng tham gia gii quyt. Nu cc bn khng th t c mt tha thun, vic tha kin s tin hnh thng qua giai on iu tra.</p><p>iu traTrng hp chuyn sang giai on iu tra, nu cc bn khng tham gia ha gii hoc nu ha gii khng thnh cng. Ngi Tha kin v ngi B kin c trch nhim phi hp vi iu tra ca IDHR. IDHR cng c quyn triu tp cc ti liu v ngi lin quan.Vai tr ca IDHR l thc hin mt cuc iu tra trung lp v cc co buc tha kin. Cc iu tra vin c giao v vic c th lin h v phng vn cc nhn chng c lin quan v c th c c ti liu cn thit t cc bn. Ngi B kin c yu cu lu gi bt k ghi chp thch hp cho vic tha kin. Ngoi ra, ngi B kin khng c php tr th bt k ngi no v h np n kin hoc c tham gia vo vic iu tra tha kin. Mt ngi c bit l tr th vi nhng ngi ny th b vi phm tr th vi IDHR.</p></li><li><p>CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x</p><p>76</p><p>Cuc hp Tm hiu Thc t Cc bn c th phi tham d mt cuc hp tm hiu thc t, m trong cc bn c cuc hp mt i mt c tin hnh bi mt iu tra vin ca IDHR. N l mt cng c iu tra c thit k bo m hoc iu tra k hoc t nguyn gii quyt sm. Mi bn trnh by theo kin ca mnh v tranh chp v c s phn hi ca pha i lp. Vic khng tham d cuc hp tm hiu thc t m khng c mt l do chnh ng no c th dn n s hy b v kin ca ngi Tha kin hoc mc nh cho ngi B kin. Nu mt cuc hp tm hiu thc t c t chc, cc bn c th em theo c vn php l nu cc lut s c ghi nhn trong Thng bo C Mt. Tuy nhin, lut s c vai tr t vn ng v h khng th lm chng ti cuc hp, ngoi tr h c hiu bit ngun gc cc vn , v h cng khng c th t cu hi trc tip cho mi bn. Khng c yu cu cho cc bn phi c lut s i din. iu tra vin s m bo rng tt c cc bn c c hi y v cng bng trnh by s kin v bng chng ca h. Ngi Tha kin khng c lut s lm i din c th a mt ngi bn hoc ngi thn n cuc hp c t vn v h tr tinh thn; tuy nhin, c nhn c th ch lm chng v cc vn m h hiu bit ngun gc n v tha kin. Ngoi ra, ngi Tha kin c th em theo mt thng dch vin cho cuc hp nu cn thit. Cc nhn chng cng c th tham gia cuc hp tm hiu thc t nhng h s c mt theo quyt nh ca cc iu tra vin.iu tra vin s t cu hi cc bn v cho ngi Tha kin v ngi B kin c hi thay phin tr li v / hoc bc b co buc ca bn kia v a ra ti liu hoc chng c h tr cho v tr ca mnh. Cc iu tra vin c th xc nh v yu cu thm ti liu cn thit iu tra v kin.iu tra ny c ghi ch khng chnh thc cc co buc v tr li. Theo Quy ch IDHR, nhng ghi chp iu tra ny c c quyn v c th khng c cung cp cho bn no. Cuc hp khng phi l mt phin iu trn chnh thc v khng bn chp tc k ca IDHR.Nu iu tra vin khng triu tp mt cuc hp tm hiu thc t, iu tra vin s thu thp cc d kin v bng chng ti cc t gp ring vi ngi Tha kin v ngi B kin.</p><p>Cc Pht hin v Kt quSau khi iu tra, mt bo co bng vn bn c chun b nu r c hoc khng c "bng chng chc chn" v vi phm Lut. Vic pht hin "bng chng chc chn" c ngha l c bng chng ngi Tha kin chp nhn v vic trc khi mt thm phn lut hnh chnh ti y ban Nhn quyn Il-linois ("U ban") (mt c quan tin hnh phin iu trn v khiu kin ca IDHR thay mt ngi Tha kin hoc do ngi Tha kin) hoc ta n tiu bang thch hp. Ta n (hoc U ban hoc ta n) s nghe li khai, nhn bng chng v xc nh phn bit i x tri php lut xy ra.Nu bng chng chc chn c tm thy, ngi Tha kin c s la chn mt trong hai 1) yu cu (trong khong thi gian quy nh trong Lut) IDHR trnh khiu kin, thay mt Nguyn n, vi y Ban, HOC, 2) bt u mt v kin dn s (trong khong thi gian quy nh trong Lut) ti mt ta n tiu bang thch hp. Trong trng hp nh , hoc nu ngi Tha kin yu cu IDHR trnh khiu kin vi y Ban, mt lut s IDHR s c ch nh gip cc bn gii quyt hoc "ho gii" v kin. Nu mt tho thun ho gii khng t c, IDHR thay mt ngi Tha kin trnh n khiu kin v Vi phm Quyn Dn s vi y ban. Ngi Tha kin chu trch nhim chng minh v kin trc khi y Ban. Nu IDHR tm thy "thiu bng chng chc chn" phn bit i x, th v kin s hy b. Trong thi gian quy nh trong Lut, ngi Tha kin c s la chn mt trong hai 1) np n Yu cu Xem xt vi cc y ban*, HOC, 2) bt u mt v kin dn s ti mt ta n tiu bang thch hp. (Trong trng hp nh , ch la chn s 1 c p dng). Ngoi ra, trong thi hn quy nh trong Lut, ngi B kin c th np n Yu cu Xem xt vi y ban* nu "Thng bo ca Mc nh" l do Cc cng b. Th tc cui cng ca y Ban c th c khng co ln ta phc thm thch hp.* i vi h s kin np trc 1/1/08, Yu cu Xem xt c np cho V trng T vn Php ch ca Cc. </p></li><li><p>CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x</p><p>98</p><p>Thi gian Gii quyt trong bao lu? Lut Nhn quyn yu cu IDHR kt lun tt c cc th tc t tng v thc hin mt tm kim trong vng 365 ngy t khi np h s khiu kin y hoc l tha thun m rng bng vn bn ca cc bn. (Khiu kin v nh s c hon thnh trong vng 100 ngy k t ngy np n, tr khi n khng th thc hin c nh vy). IDHR c gng mi n lc hon tt iu tra kp thi. Tuy nhin, iu tra vin c th yu cu gia hn thi gian hon tt vic iu tra. Nu mt hoc c hai bn t chi k phn m rng, v nu IDHR khng cng b pht hin hoc thng bo hy b trong vng 365 ngy k t ngy np h s, ngi Tha kin c 90 ngy np n kin vi y ban HOC bt u mt v kin dn s ti mt ta n tiu bang thch hp. Nu ngi Tha kin khng trnh h s vi y ban hoc bt u mt hnh ng dn s ti ta n tiu bang ph hp, s khng c hnh ng thm a ra v v kin. (Phn m rng khng cn thit trong trng hp nh ).</p><p>y ban Nhn quyn Tiu bang Illinois y ban ny l mt c quan nh nc ring bit tin hnh iu trn cng khai v khiu kin ca IDHR. IDHR khng i din cho mt trong hai bn ti y ban. C hai bn c th c i din php l hin din ng cch hoc bo v v kin trc thm phn lut hnh chnh v y ban.Nu ngi Tha kin thng cp ny, thm phn c th a ra cc bin php cho php trong Lut lm cho ngi Tha kin c nguyn vn. Cc bin php c th bao gm tr li tin cng, quyn li b mt, lm trong sch thng tin c nhn, thit hi v cm xc, vic thu mn, thng tin, phc hi, tr trc cho vic khng th phc hi, v ph lut s v chi ph. Thit hi mang tnh trng pht, thit hi c nh trng pht ch lao ng, l khng c theo quy nh ca o lut.</p><p>Mi quan h vi cc C quan Lin bang v Ta n Lin bang bo v cc quyn lin bang ca ngi Tha kin, IDHR t ng np h s cho cc v kin vic lm iu kin vi y ban C hi Vic lm Bnh ng lin bang (EEOC), v tin hnh iu tra cho EEOC theo cc iu khon Tha thun Chia s Cng vic ca cc c quan. Tng t, trng hp nh p dng h s np cho cho Cc Pht trin Nh v th Hoa K (HUD).Ngi Tha kin v vic khiu kin vic lm c th bt k thi gian no yu cu mt "Quyn Thng bo Kin" t EEOC cho php h np n kin vi ta n lin bang. Nu c yu cu mt Quyn Thng bo Kin, bn c khuyn khch hy b n kin ti IDHR. Nu n khiu kin vi cc vn tng t nh nhng ngi np IDHR c np ti ta n lin bang v bn khng b hy b, IDHR s nh ch iu tra.Khuyn khch nn tham kho lut s trc khi hy b kin xc nh xem y l hng i tt nht gii quyt. ph hp vi vai tr trung lp ca IDHR, cc i din IDHR khng th a ra li khuyn php l cho ngi Tha kin v ngi B kin.</p></li><li><p>CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x</p><p>1 11 0</p><p>Cc Dch v khc IDHR Cung cpo to: Vin o to v Pht trin ("Vin") tin hnh, trong ton bang Illinois, o to theo thit k tng s tn trng cc nn vn ha a dng c ni lm vic v nh. S dng kch bn thc t, hun luyn vin c chng nhn cung cp thng tin v lut php vic lm cng bng v thc hnh, cch gii quyt xung t thng qua s hiu bit tt hn, v yu cu khng phn bit i x nh phng chng quy ri tnh dc. T ri c cung cp cho cc nghin cu c lp v cc cng c tham kho trong cng vic. Vin c s chp thun ca Vin Chng nhn Nhn s v cung cp cc chng trnh o to Chng nhn Nhn s. Cung cp cho c hai thnh phn cng cng v t nhn. L ph c th p dng o to ti ch. bit thm thng tin hoc lch trnh o to, xin gi (312) 814-2477. Khng nh Hnh ng Thc thi: Cc n v Lin lc qun l v cung cp h tr k thut cho cc c quan iu hnh tiu bang tun th c hi vic lm bnh ng v hnh ng khng nh ("EEO / AA"). n v ny cng i din cho c quan tiu bang v U ban Hp tc Ni b v Nhn vin Khuyt tt ("ICED"). Hp ng Cng cng: Tt c cc c nhn v cng ty thu tuyn 15 nhn vin tr ln vo bt c lc no trong khong thi gian 365 ngy ngay trc ngy np n ng k hot ng kinh doanh vi bt k c quan tiu bang no ti Illinois phi ng k nhn s nh thu iu kin thng qua n v Hp ng Cng cng m bo rng h thc hin cc chnh sch vic lm bnh ng v tun theo quy tc v quy nh ca IDHR.Gio dc v Tip cn Cng ng: Cc nhn vin Tip cn Cng ng l cnh tay quan h cng chng ca IDHR. Trong mt n lc khng ngng gi thng bo cng chng v cc vn nhn quyn, nhn vin iu phi cc cuc hi tho, o to, cc s kin v chng trnh hng ti t chc cng ng v cng dn, cng nh p ng yu cu thng tin t truyn thng v cng chng ni chung. </p><p>ng i ca mt V kin(p dng t 1/1/08)</p><p>im vo: h s v kin v c gi n ngi </p><p>B kin</p><p>ha gii</p><p>gii quyt khng thnh cng</p><p>T nguyn gii quyt</p><p>iu Tra</p><p>Ngi B kin tr li n kin</p><p>Cuc hp Tm hiu Thc t</p><p>Tip tc iu tra</p><p>Cng b pht hin</p><p>T nguyn hy b hoc gii quyt (bt k </p><p>thi gian no)</p><p>Bc nChng c Chc chn</p><p>ha giiT nguyn gii quyt</p><p>ha gii khng thnh cng</p><p>Ta n hnh ng dn s</p><p>yu cu xem xt (phc thm) Quy trnh (Ty </p><p>chn)</p><p>h s kin np cho y ban Nhn Quyn</p><p>Nu bc n tip din, phc thm ti </p><p>Ta phc thm</p><p>Nu thnh cng, Chng c Chc </p><p>chn cc th tc tip theo</p><p>HOC HOC</p></li><li><p> bit thm thng tin vui lng lin h: Cc Nhn Quyn Tiu Bang IllinoisGi lm vic: 8:00 sng n 5:00 chiu t th Hai n th SuLch phng vn tip nhn: Th Hai n th Nm, 8:30 sng n 3:00 chiu.(Vic phng vn khng c thc hin vo th Su).Trang web: www.state.il.us/dhr</p><p>Ti Chicago:James R. Thompson Center100 West Randolph Street, Suite 10-100Chicago, IL 60601(312) 814-6200 or (800) 662-3942(866) 740-3953 (TTY)(312) 814 6251 FaxTi Springfield:222 South College St., 1st FloorSpringfield, IL 62704(217) 785-5100(866) 740-3953 (TTY) (217) 785 5106 FaxTi Marion:2309 W. Main St.Marion, IL 62959(618) 993-7463(866) 740-3953 (TTY) (618) 993 7464 Fax</p><p>Ti liu ny l mt hng dn chung v hiu bit cc dch v chnh v quy trnh ca Cc Nhn Quyn Tiu Bang Illinois. Hng dn ny s khng tr li tt c cu hi v phn bit i x v bt k trng hp c nhn c th tin hnh khc nhau t nhng g c m t. IDHR c quy nh c th v th tc ny p dng i vi tng trng hp. Xin vui lng gi cho vn phng IDHR gn nht vi bt k cu hi v bt c ch m t.</p><p> ph hp vi Lut Ngi Tn tt, Mc 504 ca Lut Phc Hi nm 1973, v Lut Nhn Quyn Tiu Bng Illinois, IDHR s m bo rng tt c cc chng trnh c th d dng truy cp v s dng c bi cc c nhn c trnh khuyt tt. iu phi vin ADA c th cung cp thng tin b sung v cc yu cu tun th, ti (217) 785-5119 (ting ni) hoc (866) 740-3953 (TTY).</p><p>Theo Quyn hn ca Tiu bang Illinois (102014-VIETNAMESE-WEB)</p></li></ul>