Nove generacije i nasljeđivanje obiteljskog obiteljskih članova za biznis Poslovna kompetentnost Posjedovanje managerskih znanja

 • Published on
  09-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  4

Transcript

 • Nove generacije i nasljeivanje obiteljskog biznisa

  Mirela Alpeza

  Petra Mezuli Juric

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Diplomski studij Poduzetnitvo

 • Literatura:

  Krui, D.: Obiteljski biznis, RRiF-plus d.o.o., Zagreb, 2004.

 • Kljuna pitanja vezana uz budunost

  obiteljskih poduzea

  Postoji li mogunost prijenosa na nove generacije?

  Kada je pravi trenutak za objavljivanje takve odluke?

  Kako i kada provesti postupak nasljeivanja obiteljskog biznisa?

  Kako osigurati financijsku stabilnost osnivaa nakon prijenosa managementa i vlasnitva nad poduzeem?

  Kako e se provoditi tranzicija na generacije koje slijede?

 • to uiniti s obiteljskim poduzeem

  nakon povlaenja osnivaa?

  Prenoenje vlasnitva nad poduzeem na odabrane

  lanove svoje obitelji

  Pretvaranje obiteljskog poduzea u neki od oblika

  partnerstva vie obitelji prodajom udjela ili dionica odabranim ne-obiteljskim

  lanovima

  Pretvaranje obiteljskog poduzea u poduzee s javnom

  vlasnikom strukturom, uz zadrano djelomino vlasnitvo

  obitelji nad biznisom (u manjem ili veem obujmu)

  Prodaja obiteljskog biznisa

 • Business Transfer Barometar Hrvatska,

  rezultati 2015.g.

 • Business Transfer Barometar Hrvatska,

  rezultati 2015.g.

 • Raspoloivost obiteljskih talenata

  Vane karakteristike obiteljskih nasljednika: Zainteresiranost obiteljskih lanova za biznis Poslovna kompetentnost Posjedovanje managerskih znanja

  Najee vrlo ogranien krug dostupnih obiteljskih talenata

  Ukoliko ne postoji nasljednik iz kruga lanova obitelji, management se povjerava ne-obiteljskom lanu ili se prodaje

 • Obiteljski biznis kao karijera?

  Rastui problem obiteljskih biznisa:

  apatija i nezainteresiranost dijela moguih nasljednika za ostvarenjem karijere u

  obiteljskom biznisu

 • Osnovna naela i razlozi za ukljuivanje

  u obiteljski biznis (perspektiva nasljednika)

  Poduzee e jednoga dana biti moje

  Moji roditelji to od mene oekuju

  Osjeam sigurnost u obiteljskom poduzeu

  Kasno je za otpoinjanje karijere izvan svog poduzea

  Volim svoju obitelj i ponosan sam njom i njenim biznisom

  Moja obitelj je dinamina i dostojna povjerenja

  elim zatititi moje obiteljske interese

  Obiteljski biznis je moja batina

  Rad u obiteljskom biznisu je financijski privlaan

 • Priprema mlade generacije za angaman

  u obiteljskom poduzeu

  Rano i postupno ukljuivanje u rad obiteljskog poduzea

  Obavljanje jednostavnih poslova radi stjecanja prvih iskustava o nainu rada i funkcioniranju obiteljskog poduzea

  Zaraivanje novca vlastitim radom

  Neophodno iskustvo za donoenje odluke o karijeri unutar ili izvan obiteljskog poduzea

  Ukazivanje na potrebna znanja i vjetine koje je potrebno stei

 • Priprema mlade generacije za angaman

  u obiteljskom poduzeu (2)

  Radno angairanje u poduzeu izvan

  obiteljskog kruga

  Zahtijevi: strunost, sposobnost, kreativnost, uoavanje kulture i vrijednosti poduzea u

  kojem rade, stjecanje odgovornosti

  Ostvarivanje osobne poslovne promocije

 • Dodatni faktori utjecaja na mladu generaciju

  kod odluke o ukljuivanju u obiteljski biznis

  Osobne sklonosti i elje

  Potrebe za izbjegavanjem obiteljskih konflikata

  Nesigurnost u vlastite sposobnosti

  Strah od moguih rizika u poslovanju koji mogu

  ugroziti opstanak obitelji

  ...

 • Kako ohrabriti mlade generacije na

  ukljuivanje u obiteljski biznis?

  Jasno komunicirano da su dobrodoli i da je odluka o njihovom ukljuivanju dobrovoljna

  Doputanje slobodnog izbora i odluke o ukljuivanju u obiteljski biznis

  Prezentiranje obiteljskog biznisa kao interesantnog posla, uz pojanjenje zainteresiranosti roditelja za kontinuitet poslovanja

  Pojanjavanje obiteljskih sporazuma i dogovora oko mogunosti ostvarivanja karijere u obiteljskom biznisu

 • Nakon pozitivne odluke obiteljskih

  nasljednika potrebno je...

  Odrediti nain ulaska mladog lana u svijet biznisa

  Dodjela mentora na nekoliko godina, najee izvan obiteljskog kruga

  Usmjerenost na stjecanje temeljnih znanja specifinih za djelatnost, upravljanje vremenom, koordinacija aktivnosti sa suradnicima i sl.

  Odrediti nain odabira tempa i smjera razvoja karijere

 • Ciljevi planiranja razvoja karijere mladih

  lanova obitelji u obiteljskom biznisu

  Razvijanje vjetina i znanja neophodnih za

  uspjeno voenje poduzea

  Omoguavanje lanovima nove generacije razvoj

  osobnih stilova vodstva, na temelju progresivnog

  poveanja njihove managerske odgovornosti

  Poticanje razvoja njihovih stratekih vizija

  obiteljskog biznisa, umjesto ponavljanja

  postojeih pogleda i vienja

  Ostvarivanje suradnje, poticanje, ohrabrivanje i

  podrka seniora razvoju mladih generacija

 • Vodstvo obiteljskih poduzea

  osnovni elementi

  Sposobnost inspiriranja drugih ljudi

  Sposobnost

  uspjenog i

  odgovornog

  koritenja moi

  Sposobnost

  razvijanja

  poticajne

  klime

  Sposobnost

  razumijevanja

  motivacije

  drugih ljudi

 • Karakteristike mladih generacija koje ih

  kvalificiraju za vodstvo obiteljskog poduzea

  SAVJESNOST

  Etino ponaanje u odnosima s obitelji i na poslu

  VJERODOSTOJNOST

  Uvaavanje obitelji i posla uz postizanje radnih performansi i razvijanje osobnog stila

  VJETINA PODUAVANJA

  Sposobnost instruiranja drugih i razvijanja njihovih vjetina i talenata

  SPOSOBNOST PROMILJANJA

  Intelektualna i psiholoka sposobnost za budui razvoj uloge managera i lidera

  OSJEAJ OBVEZE

  Osobna odlunost za podrku obiteljskim i poslovnim interesima

  OSPOSOBLJENOST

  Za upravljanje poslovanjem

  KOMUNIKATIVNOST

 • Business Transfer Barometar Hrvatska,

  rezultati 2015.g.

 • PRIJENOS MANAGEMENTA

  u obiteljskom poduzeu

  Upravljaka struktura obiteljskog

  poduzea treba omoguiti:

  Razvoj poslovanja poduzea i porast performanse

  Zatitu dugoronih interesa obiteljskih i neobiteljskih vlasnika udjela / dioniara

  Zatitu obiteljskih interesa

 • Obiteljsko vijee

  Grupa obiteljskih lanova koje se periodino

  sastaju u cilju diskutiranja o znaajnim pitanjima

  obiteljske ukljuenosti u poslovanje poduzea

  Otvara mogunost za angaman obiteljskih

  lanova koji nisu ukljueni u vlasnitvo i/ili

  poslovanje te im prua priliku za iskazivanje

  miljenja i stavova

  Poticanje i ohrabrivanje obiteljske participacije

 • Nasljeivanje obiteljskog biznisa

  Nasljeivanje vodstva i managementa

  obiteljskog poduzea

  Poslovna dimenzija

  Nasljeivanje vlasnitva nad obiteljskim

  poduzeem

  Vlasnika dimenzija

 • Zato vlasnici obiteljskih poduzea

  preferiraju obiteljske nasljednike (Ward)

  Prenoenje povoljnih prilika na svoju djecu

  Osiguranje kontinuiteta nasljedstva

  Odravanje obiteljskog zajednitva

  Generiranje financijskih prednosti i blagostanja

  Osiguranje osobnih interesa u starosti

  Zatita pouzdanih i vjernih zaposlenika

  Omoguavanje obiteljske financijske sigurnosti

  Postizanje drutvenih probitaka

 • Vanost pripreme i dobrog timing-a -

  rizici

  Iznenadna smrt vlasnika bez plana

  nasljeivanja

  Prekasno povlaenje vlasnika uz smanjenu

  sposobnost poslovnog prosuivanja usljed

  starosti ili bolesti

  Prerano povlaenje nedovoljna

  pripremljenost nasljednika

 • Neminovnost pokretanja procesa

  nasljeivanja

  Okolnosti:

  Smrt osnivaa / vlasnika

  Poslovna nesposobnost osnivaa / vlasnika

  Naputanje obitelji i/ili poduzea

  Odlazak u mirovinu

  Iznenadni odlazak bez osnivaeve izjave posljednje volje ili pisanih instrukcija to initi, moe utjecati na konfliktna miljenja u krugu obitelji oko donoenja odluke o budunosti poduzea

 • Business Transfer Barometar Hrvatska,

  rezultati 2015.g.

 • Prevencija...

  Rano / pravovremeno otpoinjanje procesa

  planiranja prijenosa upravljanja i vlasnitva nad

  poduzeem

  Njegovanje i poslovno odgajanje nasljednika

  Paljivo provoenje procesa prijenosa, ukljuivo

  i odabir pravog trenutka za saopavanje takve

  odluke

 • U potrazi za odgovorima...

  STARIJA GENERACIJA

  to initi kada moja djeca odrastu i krenu na kolovanje?

  to initi kada se djeca oene?

  Jesam li siguran(a) da moja djeca ele preuzeti obiteljsko poduzee?

  Jesu li moja djeca sposobna za voenje obiteljskog biznisa?

  Hou li moi dobro ivjeti kao umirovljenik, bez prihoda od obiteljskog biznisa?

  MLADA GENERACIJA

  to initi kada roditelji odu u mirovinu i ostave me samoga da vodim poduzee?

  to initi ako roditelji iznenada umru?

  to initi ako roditelji prodaju obiteljski biznis?

  elim li zaista ostvariti karijeru u obiteljskom poduzeu?

  Zadovoljava li obiteljski biznis moje ambicije?

  Postoji li dostatan potencijal rasta poduzea?

 • Model nasljeivanja u obiteljskom

  poduzeu - faze

  Faza predbiznisa Prve spoznaje o obiteljskom poduzeu i ime se roditelji bave

  Faza uvoenja Prva iskustva, upoznavanje osnovne terminologije i zaposlenika

  Faza funkcionalnog uvoenja Povremen rad u poduzeu s nepotpunim radnim vremenom, od

  jednostavnijih prema sloenijim poslovima

  Funkcionalna faza Zaposlenik s punim radnim vremenom na nemanagerskim pozicijama

  Napredna funkcionalna faza Preuzimanje managerskih pozicija, od niih prema viim razinama

  Faza ranog naljeivanja Preuzima formalno funkciju predsjednika / direktora, ali osniva i dalje u

  pozadini

  Zrela faza nasljeivanja Zavren proces prijenosa, nasljednik i stvarni lider poduzea

 • Selekcija nasljednika na upravljakoj poziciji

  obiteljskog poduzea - alternative

  Primjena fiksnih pravila izbora Definiranje dugoronih pravila u procesu selekcije,

  npr. najstarije dijete

  Ne osigurava uvijek najboljeg kandidata

  Izbor baziran na performansama i preferencijama kandidata Testiranje obiteljskih nasljednika kroz pruanje prilike

  za voenje profitnog centra ili pokretanje novog obiteljskog pothvata

  Izbor neobiteljskog lana za privremenog managera / lidera Solucija u sluaju kada su nasljednici premladi za

  preuzimanje vodstva (premoivanje generacijskog jaza)

 • Ko-liderstvo (zajedniko vodstvo)

  Uprava obiteljskog poduzea sastavljena od dva

  ili vie lanova

  Rezultat poveane kompleksnosti poslovanja

  Uspjeh ovisi o sposobnosti meusobnog

  nadopunjavanja i uspostavljenim mehanizmima

  rjeavanja konfliktnih situacija

 • NASLJEIVANJE VLASNITVA

  nad obiteljskim poduzeem

  Faktori uspjeha:

  Vlasnik poduzea ima privilegiju i mo pokrenuti i usmjeravati proces prijenosa

  Vizija razvoja poduzea utjee na izbor vlasnike forme (veinsko vlasnitvo, partnerstvo

  brae i sestara ili konzorcij roaka) i budue

  tranzicije na razini managementa poduzea

  Odreivanje eljene vlasnike strukture i sukladno tome raspodjela vlasnikih udjela /

  dionica

 • Najbolji timing za prijenos

  poslovanja

  S aspekta obitelji kada obitelj posjeduje

  zajedniku viziju i meusobno povjerenje

  S aspekta poslovanja u fazi poslovnog rasta,

  kada je poslovanje uspjeno i kada je osigurana

  trina pozicija

  S aspekta vlasnitva u uvjetima neovisnog i

  objektivnog nadzora nad poslovanjem

 • Tipologija nasljeivanja vlasnitva

  obiteljskih poduzea

  Temeljne opcije:

  Reciklirajua - odravanje postojee strukture vlasnitva

  Npr. kada osniva prenosi vlasnitvo na jednog sina ili ker

  Progresivna - podjela veinskog vlasnitva meu grupom nasljednika iz sljedee generacije

  Npr. veinsko vlasnitvo partnerstvo brae i sestara

  Degresivna - pojednostavljenje budue vlasnike strukture

  Npr. kada brat odlui prodati svoj vlansiki udio sestri partnerstvo brae i sestara - veinsko vlasnitvo

 • Diskusija na temu

  Pismo nasljedniku...