Novinarska konferenca 24. april 2012 stat.si/nk

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 24. april 2012 www.stat.si/nk. Vsebina povezuje mag. Irena Kriman, generalna direktorica: Vlaganje drave v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji in drugih dravah lanicah EU Urka Arsenjuk, Oddelek za statistiko socialnih storitev - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  24. april 2012

  www.stat.si/nk

 • Vsebina povezuje mag. Irena Kriman, generalna direktorica:

  Vlaganje drave v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji in drugih dravah lanicah EUUrka Arsenjuk, Oddelek za statistiko socialnih storitev

  Izobraevanje v Sloveniji, predstavitev publikacije Tatjana krbec, vodja Oddelka za statistiko socialnih storitev

 • Vlaganje drave v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji in EU

  Urka Arsenjuk, Oddelek za socialne storitve

 • Dravna proraunska sredstva za RRD (v mio EUR)

 • Dele dravnih proraunskih sredstev za RRD v BDP

 • Dele dravnih proraunskih sredstev za RRD v BDP nekaterih drav lanic EU in nekaterih drugih drav, 2010

 • Struktura dravnih proraunskih sredstev za RRD po sektorjih

 • Struktura dravnih proraunskih sredstev za RRD po podrojih znanosti

 • Dravna proraunska sredstva za RRD (v mio EUR)po vrsti podpore

 • Dopolnitev podatkov o dravnih proraunskih sredstvih za RRD za leto 2010

  Dravna proraunska sredstva za RRDDravna proraunska sredstva za RRD -vkljuitev evropskih sredstev iz strukturnih skladov EUv 1000 EUR217.855306.664% v BDP0,620,87

 • Izobraevanje v Sloveniji,predstavitev publikacije

  Tatjana krbec, vodja Oddelka za socialne storitve

 • Izobraevanje v SlovenijiPrikaz slike izobraevanja v Sloveniji skozi razpololjive podatke in kazalnike poudarek na pregledu trendov, trenutnega stanja in monosti za doseganje evropskih in nacionalnih ciljev v okviru tirih stratekih ciljev EU do leta 2020:Uresnievanje naela vse ivljenjskega uenja in tudijske mobilnostiIzboljanje kakovosti in uinkovitosti izobraevanja in usposabljanjaSpodbujanje pravinosti in socialne vkljuenostiKrepitev ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnitva

 • Vseivljensko uenjeOdrasli (25-64 let) vkljueni v izobraevanje, izbrane drave EU-27, 2010

  Vkljuenost v izobraevanjeV vrtce vkljuenih 91% 4-letnih otrok v - cilj EU-27 do l. 2020: 95%Dele mladih (15-24 let) v formalnem izobr. je dobrih 70% (povpreje EU-27 60%)V terciarno izobraevanje v SI vkljuena skoraj polovica starih 19-24 let (najve v EU-27)Cilj EU-27 do 2020: 15% prebivalstva (25-64 let) vkljuenih v izobraevanje Slovenija ta cilj e preseglaPriakovano trajanje izobraevanja 6-letnika v Sloveniji je 18,5 let (povpreje EU-27 je 17 let)

 • Mobilnost tudentovMobilnost za pridobitev izobrazbeTuji tudentje, izbrane drave EU-27 2008/09

  Kratkotrajna mobilnostProgram Erasmus- nai tudenti v tujini, tuji pri nas

  Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 20. 12. 2011)

 • Kakovost in uinkovitost izobraevanja in usposabljanjaUenci, ki ne dosegajo temeljne ravni razlinih vrst pismenosti, EU-27, OECD, 2009Bralna pismenost:Povpreje EU-27: 20,6 %Povpreje OECD: 18,8 %Matematina pismenost:Povpreje EU-27: 22,9 %Povpreje OECD: 22,0 %Naravoslovna pismenost:Povpreje EU-27: 18,5 %Povpreje OECD: 18,0 %

  Cilj EU do l. 2020: dele 15-letnikov, ki ne dosegajo temeljne ravni niji od 15 %Pridobitev kljunih kompetencUenci, ki ne dosegajo temeljne ravni razlinih vrst pismenosti, Slovenija 2009

 • Kakovost in uinkovitost izobraevanja in usposabljanjaIzdatki za izobraevalne ustanoveSkupni izdatki za izobraevalne ustanove terciarnega izobraevanja na udeleenca, Slovenija, povpreje EU-27

  Kadritevilo otrok, uencev, dijakov, tudentov na uitelja, Slovenija in povpreje EU-21, 2009

 • Kakovost in uinkovitost izobraevanja in usposabljanjaIzobrazbaPrebivalci (30-34 let) s terciarno izobrazbo, izbrane drave EU-27

  V Sloveniji, v l. 2009, dele mladih (20-24 let) z najmanj srednjeolsko izobrazbo skoraj 90% (10 odstotnih tok viji kot povpreje EU-27);Med prebivalci starimi 30-34 let v Sloveniji jih ima terciarno izobrazbo po zadnjem popisu 32% -22% mokih in 41,5% ensk;Strateki cilj EU 2020: 40% starih 30-34 let s tako izobrazbo;

  Vir: OECD

 • Pravinost in socialna vkljuenostZgodnja opustitev izobraevanja in usposabljanja, Slovenija

  Dele mladih, ki zgodaj opustijo izobraevanje je v Sloveniji precej niji kot je povpreje drav EU-27 (14,4% v l. 2009)Cilj EU 2020: dele mladih, ki zgodaj opustijo izobraevanje naj ne bi presegel 10%Nacionalni cilj: 5%

 • Pravinost in socialna vkljuenostDiplomanti terciarnega izobraevanja po spolu, Slovenija

  Med doktorji znanosti so enske v manjini (46% v l. 2010)e vedno razlikovanje med tipino mokimi in tipino enskimi podroji izobraevanjaenske se raje odloajo za splono kot za poklicno ali strokovno srednjeolsko izobraevanjeMed uitelji se dele ensk zmanjuje na vijih ravneh izobraevanja v terciarnem izobraevanju so v manjini

 • Izobraevanje-znanje-inovacijeRaziskovalci, Slovenija in EU-27

  tevilo diplomantov s podroij znanost, matematika in tehnologija se je od leta 2000 poveala za skoraj 60%, vendar Slovenija e vedno precej zaostaja za povprejem EU-27 po deleu diplomantov s teh podroij;

  V letu 2010: 465 novih doktorjev znanosti (najve s podroja Znanost, matematika, raunalnitvo; njihovo tevilo od l. 2000 naraa

 • NAPOVEDNOVINARSKIH KONFERENC

  v ponedeljek, 7. maja 2012:Javni sektor

  v etrtek, 31. maja 2012:BDP, 1. etrtletje 2012Ravni cen in kupna mo

  Stik: Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmi, ida.repovz-grabnar@gov.si, 241 64 58

  ***

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  **