Novinarska konferenca 30. april 2014 stat.si/nk

  • Published on
    09-Jan-2016

  • View
    43

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 30. april 2014 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni kazalniki: Inflacija v aprilu 2014 mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice Analiza: To je Slovenija nae prvo desetletje v EU Zala Primoi, soavtorica publikacije - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>SLOVENIA</p> <p>Novinarska konferenca</p> <p>30. april 2014</p> <p>www.stat.si/nk</p> <p>1Vsebina: </p> <p>Aktualni kazalniki:Inflacija v aprilu 2014mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice</p> <p>Analiza: To je Slovenija nae prvo desetletje v EUZala Primoi, soavtorica publikacijeSTAGE razvojni projekt spletnega atlasa za prikaz podatkov dravne statistike v prostoruIgor Kuzma, strokovnjak za kartografske aplikacije</p> <p> 2Indeks cen ivljenjskih potrebinstopnje rasti (v %), primerjava z enakim mesecem predhodnega leta </p> <p>3</p> <p>4</p> <p>To je Slovenija nae prvo desetletje v EU</p> <p>Zala Primoi, soavtorica publikacijezala.primozic@gov.si</p> <p>5Kam in kako potujemo?</p> <p>Udeleenost na zasebnih potovanjih in znailnosti zasebnih potovanj, SlovenijaPovpreni izdatki turista na zasebnem potovanju na dan (EUR), Slovenija, 2012</p> <p>Koliko e kmetujemo?tevilo ivine, Slovenija, 2003 in 2013</p> <p>Stopnja samooskrbe v bilancah proizvodnje in potronje za ita, krompir, zelenjavo in meso, Slovenija</p> <p>edalje bolj izobraeniIzobrazbena sestava oseb, starih 3039 let, in oseb, starih vsaj 60 let (v %), Slovenija Mlaja in stareja generacija se po doseeni izobrazbi precej razlikujeta.Dele terciarno izobraenih oseb, starih med 30-34 let, je viji od povpreja EU28.</p> <p>Izobrazbena raven prebivalstva se razlikuje tudi glede na spol.Pri mokih se je raven izobrazbe s starostjo spuala zelo poasi, pri enskah pa je bil ta padec izraziteji.Izobrazbena sestava mokih in ensk (v %), Slovenija</p> <p>Dele vpisanega prebivalstva v tipini starostni skupini v olskem letu 2012/13 ter tevilo vpisanih v formalno izobraevanje v olskih letih 2012/13 in 2004/05, Slovenija</p> <p>Delo pravica ali privilegij?</p> <p>Stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji in nekaterih izbranih obinah (v %), december 20132013tevilo brezposelnih=120.000Stopnja registrirane brezposelnosti=13,1 %</p> <p>2004tevilo brezposelnih=93.000Stopnja registrirane brezposelnosti=10,6 %</p> <p>Stopnje anketne brezposelnosti, 1564 let, Slovenija2013Stopnja anketne brezposelnosti=10,1 %</p> <p>2004Stopnja anketne brezposelnosti=6,5 %</p> <p>Skrbimo za okoljeKomunalni odpadki na prebivalca, SlovenijaPovean dele obnovljivih virov energije.Manj odpadkov na komunalnih odlagaliih.Ve osebnih vozil.Manj potnikih kilometrov, v cestnem javnem potnikem prometu. </p> <p>Koliko nas dela, kako ivimo?2013Delo za doloen as=122.000Zaposlitev z delovnim asom, krajim od polnega=95.000Samozaposleni=110.000Povprena mesena bruto plaa=1.523 EURPovprena mesena neto plaa=997 EUR</p> <p>2004Delo za doloen as=97.000 Zaposlitev z delovnim asom, krajim od polnega=88.000Samozaposleni=92.000Povprena mesena bruto plaa=1.117 EURPovprena mesena neto plaa=702 EUR </p> <p>Razlika v trajanju dela, potrebnega za nakup posamezne dobrine, med letoma 2004 in 2012 (min.), Slovenija</p> <p>Gospodarstvo in blaginja</p> <p>Od leta 2004 do leta 2013 (zaasni podatek) se je BDP realno poveal za 10,1 %, BDP na prebivalca pa se je v istem obdobju realno poveal za 6,8 %.</p> <p>Letna sprememba obsega BDP (v %), Slovenija</p> <p>Primanjkljaj in dolg sektorja drava (v % BDP), Slovenija</p> <p>Bruto dolg sektorja drava na prebivalca:2004=3.720 EUR 2013=12.288 EUR</p> <p>Koliko posamezne dobrine lahko kupimo s povpreno meseno plao, Slovenija</p> <p>Prosti astevilo ur prostega asa v obiajnem tednu glede na spol, Slovenija, 2010Kje, kako prebivalci Slovenije porabljamo svoj prosti as:muzeji,gledalia,kinematografi,knjinice,uporaba raunalnika in interneta.</p> <p>Tretje obdobje2013stari 65 let ali ve=17,3 %2004stari 65 let ali ve=15,2 %</p> <p>Prejemniki pokojnin in zavarovanci, Slovenija</p> <p>Oditi ali ostati?</p> <p>Dravljani Slovenije, ki so se odselili iz Slovenije ali priselili v Slovenijo, 20042012Razlogi, zaradi katerih so se tuji dravljani priselili v Slovenijo v letu 2012</p> <p>Prebivalci Slovenije, ki so se iz Slovenije odselili, in tisti, ki so se v Slovenijo priselili, po najviji doseeni izobrazbi (v %), Slovenija, 2012</p> <p>Fantek ali punka?</p> <p>2012tevilo porok=7.057tevilo rojstev otrok=21.938Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze=57,6 %Povprena starost matere, prvo rojstvo=28,9 let</p> <p>2004tevilo porok=6.558tevilo rojstev otrok=17.961Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze=44,8 %Povprena starost matere, prvo rojstvo=27,5 let</p> <p>enske, stare 30 ali ve let, po tevilu otrok in najviji doseeni izobrazbi, Slovenija, 2011</p> <p>STAGE razvojni projekt spletnega atlasa </p> <p>Igor Kuzma strokovnjak za kartografske aplikacijeigor.kuzma@gov.si</p> <p>31STATISTIKA &amp; GEOGRAFIJA: </p> <p>podatki dravne statistike v prostoru</p> <p>statistika v prostoru?!interaktivna spletna aplikacija STAGEuporabnost32</p> <p>asovne serijeupravljanje (legenda, delineacija, grafikoni)prosojnostprenos slik, podatkovmrea 100 m x 100 mvgnezdenje (embed)tablice, pametni telefoni</p> <p>33prebivalstvo 50 %trg dela 13 %stanovanja - popis12 % kmetijstvo 6 %drugo1) 15 %120 spremenljivk o prebivalstvuizobraevanje 4 %9 spremenljivk za podroje izobraevanja Zajeta podroja: nacionalni rauni, okolje, gradbenitvo, podjetja, RRD, upravno-teritorial. razdelitev, kriminaliteta, transport. 34</p> <p>STAGESTAGE35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>izboljana resninost39</p> <p>DEKI40DEKLICE</p> <p>41NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE</p> <p>Petek, 30. maj:</p> <p>Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2014</p> <p>42</p>