Novinarska konferenca 30. april 2014 stat.si/nk

  • Published on
    09-Jan-2016

  • View
    43

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 30. april 2014 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni kazalniki: Inflacija v aprilu 2014 mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice Analiza: To je Slovenija nae prvo desetletje v EU Zala Primoi, soavtorica publikacije - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SLOVENIA

Novinarska konferenca

30. april 2014

www.stat.si/nk

1Vsebina:

Aktualni kazalniki:Inflacija v aprilu 2014mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice

Analiza: To je Slovenija nae prvo desetletje v EUZala Primoi, soavtorica publikacijeSTAGE razvojni projekt spletnega atlasa za prikaz podatkov dravne statistike v prostoruIgor Kuzma, strokovnjak za kartografske aplikacije

2Indeks cen ivljenjskih potrebinstopnje rasti (v %), primerjava z enakim mesecem predhodnega leta

3

4

To je Slovenija nae prvo desetletje v EU

Zala Primoi, soavtorica publikacijezala.primozic@gov.si

5Kam in kako potujemo?

Udeleenost na zasebnih potovanjih in znailnosti zasebnih potovanj, SlovenijaPovpreni izdatki turista na zasebnem potovanju na dan (EUR), Slovenija, 2012

Koliko e kmetujemo?tevilo ivine, Slovenija, 2003 in 2013

Stopnja samooskrbe v bilancah proizvodnje in potronje za ita, krompir, zelenjavo in meso, Slovenija

edalje bolj izobraeniIzobrazbena sestava oseb, starih 3039 let, in oseb, starih vsaj 60 let (v %), Slovenija Mlaja in stareja generacija se po doseeni izobrazbi precej razlikujeta.Dele terciarno izobraenih oseb, starih med 30-34 let, je viji od povpreja EU28.

Izobrazbena raven prebivalstva se razlikuje tudi glede na spol.Pri mokih se je raven izobrazbe s starostjo spuala zelo poasi, pri enskah pa je bil ta padec izraziteji.Izobrazbena sestava mokih in ensk (v %), Slovenija

Dele vpisanega prebivalstva v tipini starostni skupini v olskem letu 2012/13 ter tevilo vpisanih v formalno izobraevanje v olskih letih 2012/13 in 2004/05, Slovenija

Delo pravica ali privilegij?

Stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji in nekaterih izbranih obinah (v %), december 20132013tevilo brezposelnih=120.000Stopnja registrirane brezposelnosti=13,1 %

2004tevilo brezposelnih=93.000Stopnja registrirane brezposelnosti=10,6 %

Stopnje anketne brezposelnosti, 1564 let, Slovenija2013Stopnja anketne brezposelnosti=10,1 %

2004Stopnja anketne brezposelnosti=6,5 %

Skrbimo za okoljeKomunalni odpadki na prebivalca, SlovenijaPovean dele obnovljivih virov energije.Manj odpadkov na komunalnih odlagaliih.Ve osebnih vozil.Manj potnikih kilometrov, v cestnem javnem potnikem prometu.

Koliko nas dela, kako ivimo?2013Delo za doloen as=122.000Zaposlitev z delovnim asom, krajim od polnega=95.000Samozaposleni=110.000Povprena mesena bruto plaa=1.523 EURPovprena mesena neto plaa=997 EUR

2004Delo za doloen as=97.000 Zaposlitev z delovnim asom, krajim od polnega=88.000Samozaposleni=92.000Povprena mesena bruto plaa=1.117 EURPovprena mesena neto plaa=702 EUR

Razlika v trajanju dela, potrebnega za nakup posamezne dobrine, med letoma 2004 in 2012 (min.), Slovenija

Gospodarstvo in blaginja

Od leta 2004 do leta 2013 (zaasni podatek) se je BDP realno poveal za 10,1 %, BDP na prebivalca pa se je v istem obdobju realno poveal za 6,8 %.

Letna sprememba obsega BDP (v %), Slovenija

Primanjkljaj in dolg sektorja drava (v % BDP), Slovenija

Bruto dolg sektorja drava na prebivalca:2004=3.720 EUR 2013=12.288 EUR

Koliko posamezne dobrine lahko kupimo s povpreno meseno plao, Slovenija

Prosti astevilo ur prostega asa v obiajnem tednu glede na spol, Slovenija, 2010Kje, kako prebivalci Slovenije porabljamo svoj prosti as:muzeji,gledalia,kinematografi,knjinice,uporaba raunalnika in interneta.

Tretje obdobje2013stari 65 let ali ve=17,3 %2004stari 65 let ali ve=15,2 %

Prejemniki pokojnin in zavarovanci, Slovenija

Oditi ali ostati?

Dravljani Slovenije, ki so se odselili iz Slovenije ali priselili v Slovenijo, 20042012Razlogi, zaradi katerih so se tuji dravljani priselili v Slovenijo v letu 2012

Prebivalci Slovenije, ki so se iz Slovenije odselili, in tisti, ki so se v Slovenijo priselili, po najviji doseeni izobrazbi (v %), Slovenija, 2012

Fantek ali punka?

2012tevilo porok=7.057tevilo rojstev otrok=21.938Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze=57,6 %Povprena starost matere, prvo rojstvo=28,9 let

2004tevilo porok=6.558tevilo rojstev otrok=17.961Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze=44,8 %Povprena starost matere, prvo rojstvo=27,5 let

enske, stare 30 ali ve let, po tevilu otrok in najviji doseeni izobrazbi, Slovenija, 2011

STAGE razvojni projekt spletnega atlasa

Igor Kuzma strokovnjak za kartografske aplikacijeigor.kuzma@gov.si

31STATISTIKA & GEOGRAFIJA:

podatki dravne statistike v prostoru

statistika v prostoru?!interaktivna spletna aplikacija STAGEuporabnost32

asovne serijeupravljanje (legenda, delineacija, grafikoni)prosojnostprenos slik, podatkovmrea 100 m x 100 mvgnezdenje (embed)tablice, pametni telefoni

33prebivalstvo 50 %trg dela 13 %stanovanja - popis12 % kmetijstvo 6 %drugo1) 15 %120 spremenljivk o prebivalstvuizobraevanje 4 %9 spremenljivk za podroje izobraevanja Zajeta podroja: nacionalni rauni, okolje, gradbenitvo, podjetja, RRD, upravno-teritorial. razdelitev, kriminaliteta, transport. 34

STAGESTAGE35

36

37

38

izboljana resninost39

DEKI40DEKLICE

41NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Petek, 30. maj:

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2014

42