Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) w egzaminie maturalnym... · historia sztuki, matematyka,…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Nowe wyzwania(nie tylko obowizkowa matematyka)

Piotr Ludwikowski

Czy, jak i dlaczego zmieni si:

najblisza matura: rok szkolny 2008/2009?

nastpna matura: rok szkolny 2009/2010?

matura w trakcie wdraania reformy programowej: do roku szkolnego 2013/2014?

matura po zakoczeniu reformy programowej: od roku szkolnego 2013/2014?

Ludzie boj si zmian, nawet na lepsze...

Jzef Ignacy Kraszewski

Uzasadnienie zmianStrategia lizboska

Na posiedzeniu Rady Europy w Lizbonie w roku 2000 zosta przyjty plan rozwoju krajw Unii Europejskiej.

Celem planu i zaoeniem na najblisze 10 lat byo zblienie Europy do najbardziej rozwinitej gospodarki wiata, a nawet konkurencja z USA.

Zapisy w dokumentach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wskazuj bezporednio na kluczowy charakter umiejtnoci matematycznych i podkrelaj ogromne znaczenie nauk cisych (w ktrych matematyka jest podstawowym narzdziem) dla powodzenia tego projektu.

Uzasadnienie zmian

Wyniki bada PISA

Widoczna jest sabo polskiej szkoy, w ktrej nacisk kadzie si na wiadomoci a nie na rozpoznawanie zagadnie naukowych oraz na interpretowanie i wykorzystywanie wynikw i dowodw naukowych.W nauczaniu matematyki uwag zwraca si na stosowanie znanych algorytmw i procedur, zaniedbujc umiejtnoci rozwizywania autentycznych problemw.

Uzasadnienie zmian

Stanowisko KRASP-u

Mimo piciokrotnego wzrostu liczby studentw w cigu ostatnich pitnastu lat, do niepokojco niskich rozmiarw spada liczba chtnych do studiowania tych kierunkw studiw, ktre wymagaj nauki matematyki.

Badania prowadzone na kilku uczelniach dowiody, e wyniki uzyskiwane przez maturzystw zdajcych egzamin matematyki s bardzo dobrym prognostykiem osigni przyszego studenta, niekoniecznie kierunkw cisych.

Uzasadnienie zmian

Obecnie w szkoach koczcych si matur uczy si dua grupa uczniw, ktrzy kilka lat temu poszliby do zasadniczych szk zawodowych.

redni poziom uzdolnie uczniw szk koczcych si matur znacznie si obniy.

Zmiany w strukturze scholaryzacji

Opr systemu doskonale ilustruje posta pijaka z Maego Ksicia. Zapytany przez gwnego bohatera o to, co robi, odpowiedzia:- Pij.- Dlaczego pijesz?- Aby zapomnie.- O czym zapomnie?- e si wstydz.- Czego si wstydzisz?- e pij.

Obowizkowy egzamin z matematyki

Aktualny stan prawny

Rozporzdzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych, ktre midzy innymi ujednolica zestaw przedmiotw obowizkowych i do wyboru w roku 2008/2009 oraz wprowadza matematyk jako przedmiot obowizkowy.

Aktualny stan prawny

Rozporzdzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk, ktre jest podstaw do konstruowania arkuszy egzaminacyjnych.

Aktualny stan prawny

Rozporzdzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2007 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw, ktre wprowadza now struktur standardw wymaga egzaminacyjnych z matematyki.

Aktualny stan prawny

Rozporzdzenie MEN z dnia 25 wrzenia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych,ktre midzy innymi precyzuje zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2010 roku i wyjania wtpliwoci dotyczce organizacji egzaminu w 2009 roku.

bdzie niemal identyczna, jak w poprzednim roku:

Obowizkowe:

jzyk polskijzyk obcy (6)przedmiot z listy do wyboru

Dodatkowe:0, 1, 2 lub 3 przedmioty z listy do wyboru (inne ni obowizkowe) lub inny jzyk obcy

(10 + 3)

(13)

ta sama ta sama lista lista

do wyborudo wyboru

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki,historia sztuki, matematyka, wiedza o spoeczestwie, wiedza o tacu, filozofia, informatyka, jzyk aciski i kultura antyczna

Najblisza matura: rok szkolny 2008/2009

Nastpna matura: rok szkolny 2009/2010

bdzie miaa ujednolicon cz obowizkow, obejmujc egzamin z matematyki oraz zrnicowan cz dodatkow.

Arystoteles powiedzia, e matematyka jest miar wszystkiego.

Od 2010 roku sowa te nabieraj nowego sensu - matematyka staje si miar dojrzaoci

Nastpna matura: rok szkolny 2009/2010

Zostan zachowane zasady generalne:Zostan zachowane zasady generalne:

1) Cz obowizkowa obejmuje trzy przedmioty.

2) Przedmioty dodatkowe wybiera maturzysta sam, stosownie do swoich potrzeb rekrutacyjnych.

3) To, czy matura jest zdana, zaley wycznie od wynikw egzaminw z przedmiotw obowizkowych. Wyniki egzaminu z przedmiotw dodatkowych nie maj wpywu na zdanie tego egzaminu.

Dwie funkcje egzaminu maturalnego

Obowizkowe:1) .2) .3) .

Dodatkowe:0, 1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru

Tu rozstrzygamy,CZY MATURZYSTA ZDA,

czyli czy dojrza dopodjcia studiw

Tu badamy jego poziom przygotowania w zakresiewybranych przedmiotw

W CELACH REKRUTACYJNYCH

PRZEPUSTKA NA STUDIA

PRZEPUSTKA NA STUDIA

LOKATALOKATA

Dwie funkcje egzaminu maturalnego

Obowizkowe:1) .2) .3) .

Dodatkowe:0, 1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru

Ta cz powinna Ta cz powinna by taka sama dla by taka sama dla

wszystkichwszystkich

Ta cz powinna Ta cz powinna by bardzo by bardzo

zrnicowanazrnicowana

Nastpna matura: rok szkolny 2009/2010

Obowizkowe:

Jzyk polski egz. ustny/pisemny Jzyk obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny

Dodatkowe:

0, 1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru egz. pisemny (jzyk obcy: egz. ustny/pisemny)

jzyk polski*, matematyka*, jzyk obcy*, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o spoeczestwie, wiedza o tacu, filozofia, informatyka, jzyk aciski i kultura antyczna

* egzamin tylko na poziomie rozszerzonym

Zdawane tylko na poziomie podstawowym

Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

Matura w trakcie wdraania reformy programowej

dla absolwentw licew: do roku szkolnego 2013/2014 wcznie,dla absolwentw technikw: do roku szkolnego 2014/2015 wcznie

bdzie taka sama jak w roku szkolnym 2009/2010.

Matura po zakoczeniu reformy programowej

(od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentw licew, od roku szkolnego 2015/2016 dla absolwentw technikw)

nie zmieni si w czci obowizkowej. Cz dodatkowa uwzgldni fakt, e kady maturzysta uczy si wybranych przedmiotw w zakresie rozszerzonym:

Obowizkowe:

Jzyk polski egz. ustny/pisemny Jzyk obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny

Zdawane tylko na poziomie podstawowym

Dodatkowe:

0, 1, 2 lub 3 przedmioty do wyboru egz. pisemny (jzyk obcy: egz. ustny/pisemny)

Zdawane na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym

Wiarygodne rdo informacji

Struktura i forma egzaminu I grupa zada 20 30 zada zamknitych. Do kadego z tych zada

podane s cztery odpowiedzi, z ktrych tylko jedna jest poprawna. Kade zadanie z tej grupy punktowane jest w skali 0 1. Zdajcy udziela odpowiedzi, samodzielnie zaznaczajc je na karcie odpowiedzi zaczonej do arkusza egzaminacyjnego.

Struktura i forma egzaminu

Przykadowa karta odpowiedzi

Struktura i forma egzaminu

Na takie ani podobne sztuki nie ma co liczy - wersje

Struktura i forma egzaminuII grupa zada

5 10 zada otwartych krtkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0 2.

Struktura i forma egzaminuIII grupa zada

3 5 zada otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0 3, 0 4, 0 5.

Standardy wymaga egzaminacyjnych

wykorzystanie i tworzenie informacji

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

modelowanie matematyczne

uycie i tworzenie strategii

rozumowanie i argumentacja

Struktura i forma egzaminu

Wane informacje:

Czas pracy - 170 minut (zmiana)

Maksymalna liczba punktw 50

W rozwizaniach zada otwartych naley przedstawi tok rozumowania

Ocenianie egzaminuOcenianie kryterialneMetoda czynnociowa Rozwizanie zadania zostaje podzielone na etapy czynnoci, ktre zdajcy ma wykona.Zasady oceniania: jedna czynno jeden punkt,jeeli pomimo wczeniejszych bdw czynno jest analogiczna do zapisanej w kryteriach, to j oceniamy niezalenie od wczeniejszych bdw.

Ocenianie egzaminuOcenianie kryterialneMetoda holistycznaRozwizanie zadania przydzielane jest do jednej z kategorii:

5 prozwizanie bezbdne

4 prozwizanie zadania do koca; w rozwizaniu wystpuj usterki nieprzekrelajce jednak poprawnoci rozwizania (np. bdy rachunkowe)

3 ppokonanie zasadniczych trudnoci zadania, ktre jednak nie zostao rozwizane do koca

2 prozwizanie, w ktrym jest istotny postp

1 prozwizanie, w ktrym postp jest wprawdzie niewielki, ale konieczny na drodze do cakowitego rozwizania zadania

0 prozwizanie, w ktrym nie ma istotnego postpu