NOWOŚCI CBP - KWIECIEŃ ?· Co każdy pracodawca wiedzieć powinien o zasadach BHP ... W. Grausz, Marek…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

NOWOCI CBP - KWIECIE 2018 Bezpieczestwo aplikacji mobilnych : podrcznik hakera /Dominic Chell, Tyrone Erasmus, Shaun Colley, Ollie Whitehouse.- Gliwice : Wydawnictwo Helion. Sygnatura MG 126601Niniejsza ksika jest caociowym, a rwnoczenie bardzopraktycznym kompendium wiedzy o bezpieczestwie aplikacjimobilnych. Uwzgldniono tu problemy charakterystycznedla platform iOS, Android i Windows Phone, dziki czemuzaproponowanie najwaciwszej strategii zabezpieczenia aplikacji jesto wiele prostsze. Wyjaniono przyczyny podatnoci aplikacjimobilnych na ataki, opisano te techniki prowadzenia atakui wykorzystywania luk w zabezpieczeniach. Bardzo dokadnieprzedstawiono take strategie obrony i dziaania, dziki ktrymprogramici mog chroni swoje aplikacje. Poradnik ten doceniprzede wszystkim osoby przeprowadzajce testy penetracyjne,konsultanci z zakresu bezpieczestwa oraz oczywicie programici.

Bezpieczestwo spoeczestwa / Brunon Hoyst. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. Sygnatura MG 126602Ksika stanowi III tom serii Bezpieczestwo Jednostki,Spoeczestwa i Gatunku Ludzkiego.Autor porusza w niej nastpujce zagadnienia:

oglne idee bezpieczestwa,

rodowiskowe determinanty bezpieczestwa,

wpyw przestpczoci na bezpieczestwo.

Bezpieczestwo : programy promocji / Brunon Hoyst. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. Sygnatura MG 126603Promocja bezpieczestwa to dziaania zmierzajce do jegoupowszechniania, lansowania i popularyzacji. Ukad i zakres tomu V -podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu BezpieczestwoJednostki, Spoeczestwa i Gatunku Ludzkiego- jest spjnyi ciekawie ujty. Poza promocj bezpieczestwa w wymiarzeindywidualnym i spoecznym Czytelnik znajdzie w nim midzyinnymi rozwaania o inicjatorach i organizatorach dziaa, o grupachspoecznych, ktre naley obj szczeglnym oddziaywaniemw zakresie tej promocji, oraz o wykorzystaniu zdobyczy technikiw promowaniu bezpieczestwa.

Bezpieczestwo w czasach terroryzmu : jak przey zamachterrorystyczny / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa :Difin. Sygnatura MG 126604Poradnik powicony jest przekazaniu wiedzy na tematnajwaniejszych aspektw wiedzy z zakresu ochrony przedzagroeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie si z niego, co to jestterroryzm, a take jak zachowa si w sytuacjach zagroenia, w tymw razie zostania zakadnikiem, ataku aktywnego napastnika i innych.Ksika jest przydatna take dla osb pracujcych lubprzebywajcych w obiektach zagroonych atakiem bombowym,w tym przyjmujcych zgoszenia o zamiarze przeprowadzenia takiegoataku. Z treci zawartych w poradniku skorzystaj take osoby, ktrechc przygotowa na takie zagroenia prowadzon przez siebie firm.

Charakter prawny stosunkw subowych funkcjonariuszy submundurowych / Mariusz Wieczorek. - Stan prawny na 1 lipca2017 r. - Toru : Wydawnictwo Adam Marszaek.Sygnatura MG 126605

W ksice podjta zostaa kwestia charakteru prawnego stosunkusubowego funkcjonariuszy sub mundurowych. Publikacjaadresowana jest nie tylko do przedstawicieli doktryny,zajmujcych si kwestiami administracyjnoprawnego zatrudnieniaale i do praktykw. Podstaw pracy stanowi analiza przepiswregulujcych stosunki subowe w poszczeglnych formacjachmundurowych, z uwzgldnieniem orzecznictwa oraz doktryny.Powinna zatem przyczyni si nie tylko do wzmoenia dyskusjiteoretycznoprawnej ale i do przyblienia osobom stosujcym przepisyz zakresu stosunkw subowych sposobu ich interpretacji w nauceprawa.

Co kady pracodawca wiedzie powinien o zasadach BHPw swoim zakadzie pracy : w wietle znowelizowanych przepiswKodeksu Pracy : poradnik dla wszystkich pracodawcw /Grayna Zdziennicka-Kaczocha. - Stan prawny na dzie1 stycznia 2018 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "Sigma".Sygnatura MG 126606

Poradnik o zasadach BHP w przystpny sposb przedstawiapodstawowe obowizki pracodawcy i pracownikw. Zwraca uwagna kluczowe zagadnienia dotyczce bezpiecznych warunkw pracy,w tym warunkw higieniczno-sanitarnych. Okrela zasady suceprofilaktycznej ochronie zdrowia pracownikw oraz porusza kwestiewypadkw przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, chorbzawodowych, szkole BHP, rodkw ochrony indywidualnejoraz odziey i obuwia roboczego. Zawiera zbir aktualnych aktwprawnych.

Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomidzy jednostkamiadministracji publicznej / Tomasz Papaj. - Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Sygnatura MG 126607

Rozdzia pierwszy publikacji jest swego rodzaju wprowadzeniemw problematyk e-administracji. Rysuje kontekst funkcjonowaniae-administracji jako elementu zarzdzania publicznego Wskazujena trendy rozwoju zarzdzania publicznego, podkrelajc koncepcjpublic governance. W rozdziale drugim przedstawiono istote-administracji jako nowoczesnego podejcia do zarzdzaniaw administracji publicznej, wpisujcego si w public governance. Jestto kontynuacja opisu trendw w zarzdzaniu publicznymuszczegawiajca jeden z nich, czyli e-administracj. Rozdzia trzecijest powicony tematyce komunikacji elektronicznej, ktra w ramache-administracji przyjmuje rne formuy. Jedn z nich jestkomunikacja A2A, ktra odgrywa szczegln rol ze wzglduna liczb urzdw w Polsce oraz urzdnikw w nich zatrudnionych.W rozdziale tym komunikacja A2A jest poddana analizie. Wskazujesi w nim zakres doskonalenia komunikacji A2A jako potencja jejrozwoju, a szczeglnie zwraca si uwag na czynniki sukcesu tejkomunikacji A2A. Rozdzia czwarty ma charakter metodyczny.Zajmuje si opisem metodyki bada nad doskonaleniem komunikacjielektronicznej pomidzy jednostkami administracji publicznej.Wyniki bada jako konsekwencja analizy literatury oraz przyjtejmetodyki bada znajduj si w rozdziale pitym.

Dziaania antyterrorystyczne : komentarz / Micha Gabriel--Wglowski. - Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa :Wolters Kluwer Polska.

Sygnatura MG 126608

Komentarz, szczegowo i krytycznie prezentujc now w polskimprawodawstwie ustaw dotyczc przeciwdziaania terroryzmowi,zawiera midzy innymi wyczerpujcy opis czynnoci operacyjno--rozpoznawczych Policji i innych sub, podejmowanych na gruncieustawy. Ponadto opracowanie obejmuje omwienie niektrychzagadnie karnoprocesowych, w tym zwizanych z pozbawieniemwolnoci, przeszukaniem, a take legalnoci dowodw. Czytelnikowizaproponowano praktyczn pomoc w wyjanieniu takich kwestii, jak:

prowadzenie czynnoci inwigilacyjnych przez Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego w miejscach publicznych i niepublicznych,

zasady przeszukania wirtualnych chmur danych, reguy gromadzenia danych identyfikacyjnych cudzoziemcw

podejrzewanych o terroryzm, warunki specjalnego uycia broni palnej, w tym wykorzystania

snajperw w dziaaniach kontrterrorystycznych.

Identyfikacja kryminalistyczna / Jerzy Konieczny. - Warszawa :Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Sygnatura MG 126609

Kryminalistyka przeywa kryzys. Szczeglnie gboko dotknon tradycyjnych dziedzin identyfikacji czowieka i rzeczy. Idea byaprosta: nie ma na wiecie dwch dokadnie takich samych obiektw,wic ujawniane, dostatecznie wyrane" lady, s indywidualne,a to pozwala na stanowcze, wanie indywidualne, okrelanie ichrde. Tymczasem okazao si, e teza o indywidualnoci jest mitem.Owszem, badania porwnawcze ladw maj sens, ale penej zmianieulega ich interpretacja - miejsce bdnych metodologicznie reguzajmuj koncepcje nowoczesne, ukazujce rzeczywist si dowoduz opinii biegego. Te zagadnienia, obejmujce przejcie wanychdla wymiaru sprawiedliwoci dziedzin kryminalistyki z wieku XIXw wiek XXI, przyblia Identyfikacja kryminalistyczna".

Informacje niejawne we wspczesnym pastwie /Sawomir Zalewski. - Warszawa : Editions Spotkania.

Sygnatura MG 126610

Celem publikacji jest wyjanienie roli informacji niejawnychwe wspczesnym pastwie poprzez pryzmat zderzeniabezwzgldnych, opartych na przepisach prawa, procedur ochronnychz samymi zasobami chronionymi, ulegajcymi cigej relatywizacjiw aspekcie ich wartoci. Praktyczny wymiar tego zderzenia widanie tylko w procederze nieuprawnionego ujawniania, co bywaprzedmiotem odpowiedzialnoci karnej czy dyscyplinarnej,ale te w intencjonalnym, dopuszczalnym w sensie prawnym,wykorzystywaniu w publicznym obiegu informacji w doranychcelach politycznych. W publikacji omawiane s zasoby informacyjnechronione ze wzgldu na interes pastwa, wyjaniane s procesyich ochrony oraz wykorzystania we wspczesnych warunkachbezpieczestwa. Swym zakresem obejmuje ona podmiotyodpowiedzialne za bezpieczestwo Pastwa Polskiego naczelnei centralne organy administracji rzdowej oraz organy wadzyustawodawczej i sdowniczej w okresie od 1999 roku.

Kapita resocjalizacyjny zakadu poprawczego /Przemysaw Frckowiak. - Krakw : Oficyna Wydawnicza"Impuls".

Sygnatura MG 126611

Publikacja dotyczy wanej z perspektywy naukowej dyskusjina temat paradygmatw resocjalizacji. Autor umiejtnie diagnozujeliczne paradoksy polskiej resocjalizacji nieletnich. [...] Analiza materiau badawczego uwzgldnia realia codziennego yciaw zakadzie poprawczym, ukazuje wspczesne problemy i trudnociw funkcjonowaniu tej instytucji w kontekcie zachodzcychprzeobrae spoecznych, organizacyjno-prawnych, kulturowych. (Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak)

Kompendium bhp. T. 1 / [autorzy Jzef M. Boguszewski, MariuszForemniak, Aneta Mocicka, Jan M. Piro i inni]. - 2. wydanie.-Warszawa : Wiedza i Praktyka.

Sygnatura MG