nute.edu. thuc hin tt tinh thn Nghi quyt, Trung Qi hQC Su Pham H NQi 2 t chc ... Khoa hQC x hi v nhn vn, Khoa hQC gio duc, Trnh by cc sng kin v kinh nghim trong vic thuc hin cc nhim vu khoa hQC cng ngh nhm dy manh cng tc nghin cu khoa hQC trong cc cc s gio duc ... sn xut kinh doanh, do too

  • Published on
    15-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)