Nwhw week 22 16

 • Published on
  31-Jul-2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 31 mei 2016

Transcript

 • Wethouder Knapp dankt bewoners DEZILK n Wethouder Hans Knapp onthulde maandag 30 mei in aanwezigheid van en-kele bewoners en uitvoerders aan de vernieuwde Zilkerbin-nenweg een bord, waarmee hij zijn dank uitsprak voor de welwillende medewerking van bewoners en gebruikers van de weg. Door Thea ter Heide-Vrolijk

  Sinds maart lag de Zilkerbinnenweg op de schop voor renovatiewerk-zaamheden en deze werd - geheel volgens planning vr de drukte van het hoogseizoen - afgesloten. Ondanks de verrotte duiker, die we in de herstelwerkzaamheden hebben kunnen meenemen, liet Knapp weten. De werkzaamheden werden in nauw overleg tussen ge-meente en bewoners uitgevoerd.Het asfalt was nodig aan vervan-ging toe en bewoners gaven aan meer wensen voor aanpassingen aan de weg te hebben. Vrachtver-keer had moeite elkaar te passeren. In samenspraak met de bewoners werden diverse passeerhavens aan-gelegd, waarvoor bewoners eigen grond ter beschikking stelden. Een klankbordgroep vertegenwoordig-de de bewoners van dit project.Via een enqute werden de wensen opgehaald en kregen deze tijdens bijeenkomsten met de gemeente steeds meer vaste vorm. De gemeen-te heeft op haar beurt de bewoners goed voorbereid op de overlast en

  was er een constante informatie-voorziening over de voortgang van de werkzaamheden, die vr 1 juni klaar moesten zijn. Want dan be-gint immers het hoogseizoen voor vrachtverkeer en tractoren, die van

  de Zilkerbinnenweg gebruik ma-ken. Die streefdatum is gehaald, zei de tevreden wethouder. Nu nog de betonblokken en stenen.Een van de omwonenden maakte van de gelegenheid gebruik, om

  toch nog eens het ongerief aan te kaarten, van de vele stenen en be-tonblokken, die eigenaren langs de weg op hun grond hebben aan-gebracht.De Zilkerbinnenweg blijft - ondanks dat-ie nu mooi geasfal-

  teerd en belijnd is, toch een smal weggetje, waar met name in het bollenseizoen, naast de vele fiet-sers, ook veel (vracht) verkeer over heen rijdt. (vervolg op pagina 5)

  Voor alle liefhebbers nog een keer VVSBNOORDWIJKERHOUT n De voetbal-lers van VVSB werden zaterdag-avond 28 mei op het bordes van het gemeentehuis gehuldigd.

  Foto en tekst: Stephan Bekooij

  Door het prachtiger prestatie die VVSB heeft neergezet tijdens het KNVB bekertoernooi heeft de voet-balclub Noordwijkerhout nationaal en zelfs internationaal op de kaart

  gezet. Ook wisten de mannen zich onlangs te plaatsen voor de 2de divi-sie. Reden genoeg voor een trots col-lege van b&w om het team eens goed in de lentezon te zetten. Dat gebeur-de met een optreden van de Koetil-lers voor het gemeentehuis, gevolgd door een huldiging op het bordes. Veel Noordwijkerhouters stonden voor het gemeentehuis om hun hel-den toe te juichen. Burgemeester Gerrit Goedhart gaf een speech en

  sprak een aantal mensen persoon-lijk toe. Met spetterend vuurwerk en mooie versieringen was het feest compleet. Rond 20.00 uur kregen de voetballers een rondrit door het dorp en reden ze op een platte kar vanaf het gemeentehuis over de Victoriberg en het Kerkeland door de Dorpsstraat en de Havenstraat en de Koninginneweg via de Brink naar het sportpark. Op pagina 15 een foto impressie van de huldiging.

  Zowel aan het begin als aan het eind van de Zilkerbinnenweg, staat het dankbord. Foto: THV

  Boekhorst mannenkampioen

  Oerhollands festival in de Schelft

  Felicitatie van de Koning

  vvv n Bakkie met de boswachter

  UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL

  Briljanten paar Simon en Thera Ruigrok

  Lokaal betrokken en betrouwbaar

  nieuws p5 sport p11 uitgaan p7

  vvv p7

  22JAARGANG 33 NRDinsdag 31 mei 2016

  De krant niet

  ontvangen?

  Bel 071- 4022901

  Voortijdige schoolverlaters blijft stabielNOORDWIJKERHOUT n De ge-meente Noordwijkerhout telde voor het schooljaar 2014-15 25 voortijdige schoolverlaters (VSV). Dat komt neer op 1,8 pro-cent van alle onderwijsdeelne-mers tussen de 12 en 23 uit de gemeente.

  Door Nico Kuyt

  Het percentage ligt onder het regi-onale uitvalspercentage van 2 pro-

  cent en is gelijk aan het landelijk percentage van 1,8 procent. Het aan-tal nieuwe VSVers is ten opzichte van vorig jaar met slechts n toege-nomen, van 24 in 2013-14 naar 25 in 2014-15

  In de regio Holland Rijnland is het aantal nieuwe voortijdig schoolver-laters voor het schooljaar 2014-15 gestegen van 592 naar 614. De groep uit Noordwijkerhout bestaat uit 14 jongens en 11 meisjes. Het meren-

  deel was 18 jaar op 1 oktober 2015. Vijf jongeren waren jonger dan 18 jaar en hiermee nog leer- of kwalifi-catieplichtig.

  Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en in-geschreven staan op school.

  Een startkwalificatie is een vwo-di-ploma, havo-diploma of mbo-diplo-ma op niveau 2 of hoger. Jongeren

  die niet zon papiertje hebben zijn, zoals het heet, absoluut verzui-mer. Van de 25 nieuwe VSVers uit Noordwijkerhout is het merendeel afkomstig uit het mbo. De helft van de mbo 1 jongeren viel uit.

  Bijna de helft van de VSVers is af-komstig van ROC Leiden. Twee hier-van waren op 1 oktober 2015 jonger dan 18 jaar. De meeste zijn jongeren die op 1 oktober 2015 niet meer op school

  ingeschreven stonden. Twee staan ingeschreven zonder aanmelding van bekostiging. Dit zijn veelal exa-menkandidaten die geen onderwijs meer volgen maar alleen hun exa-men nog moeten behalen. Van de 25 nieuwe VSVers waren er in maart 2016 acht aan het werk.

  Vier jongeren zijn geen VSVer meer omdat zij weer op school zitten of omdat zij een startkwalificatie heb-ben behaald.

 • Als t om inloopkasten gaat, slaagt u bij Meijvogel Hout altijd. Als specialist en

  exclusief dealer van Stijl-kasten, maken we elke kast voor u op maat. Woonkamer,

  kantoor of slaapkamer: alles precies op maat gemaakt voor u. Met speciale

  ontwerpsoftware ontwerpen we elke kast naar uw wens. Schuif-, vouw- of

  draaideuren: alles is mogelijk. Afwerking met hout, glas, kunststof grepen,

  accessoires en natuurlijk een gamma aan kleuren. Inclusief handwerk uit de

  eigen werkplaats. Van bijzettafel tot inloopkast: Meijvogel Hout maakt dat t past!

  Ht maatpak onder de inloopkasten!

  Meijvogel HoutBurgersdijkstraat 102225 AV Katwijk

  T 071 407 4605E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

  De Kempenaerstraat 42341 GL OegstgeestTel. 071-8894110www.carelvandermeer.nl

  VRIJDAG 3 JUNISTART ONZEOPRUIMING

  Wist je dat er alleen al in Nederland jaarlijks zon 1,2 miljoen matrassen worden weggegooid? Dat noemen wij weggegooid geld, want bij inlevering van je oude matras(sen) ontvang je nu tot 500,-* voordeel op de nieuwe matrassen van Auping. En dat is niet alleen voordelig voor je portemonnee; doordat we je oude matrassen recyclen sparen we ook het milieu. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op auping.nl/retouractie.

  Val nu op voordeel

  *De actie geldt van 5 mei t/m 5 juni 2016. Kijk op auping.nl/retouractie voor de voorwaarden.

  Jouw oude matrassen zijn

  tot 500,-* waard

  beddenspecialist VERKADEVan Limburg Stirumstraat 38 2201 JP Noordwijk 071 3612661

  www.beddenspecialist.nl/verkade

  LAATSTE WEEK!

  Beeklaan 18a - 24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk0252-536088

  KOM IN ACTIE METZaterdag 4 en Zondag 5 juniWANDEL & FIETSWEEKENDINFO & DEMOs wandelschoenen, fi etsdragers en vl meer...

  GRATIS FALKE sokken bij aankoop wandelschoenen

  GRATIS Bike Cleaner bij aankoop FIETSDRAGER

  FALKE sokken bij aankoop wandelschoenen

  w w w.d e j o n g r e c r e a t i e . n l

  Voor INFO kijk op: www.kampeercentrumdejong.nl

  EXTRA OPEN: Zon 5 juni 11.00-17.00 uur

 • Greenport presenteert jaarverslag 2015REGIO n De omvangrijke her-structurerings- en modernise-ringsoperatie van de Greenport vordert gestaag. Inmiddels is reeds ruim 140.000m aan be-drijfsopstallen gesloopt ten gunste van nieuw, open bollen-landschap, is zon 30ha aan bol-lengrondcompensatie gecon-tracteerd en liggen er afspraken voor de realisatie van ruim 125 greenportwoningen.

  Ten opzichte van de totale herstruc-tureringsopgave ligt GOM daarmee op schema. Dit rapporteert GOM bij de presentatie van haar jaarverslag over het boekjaar 2015. De econo-mie en de markt herstellen zich. Be-drijven willen weer investeren en zoeken naar mogelijkheden voor schaalvergroting. Ook de woning-markt trekt aan en het gevolg daar-van is dat de belangstelling voor greenportwoningbouwprojecten toeneemt. Volgens Onno Zwart, directeur van GOM, zijn dit belang-rijke signalen die het nut en de noodzaak maar ook de uitvoerbaar-heid van de modernisering van de Greenport ondersteunen.Er ligt wat dat betreft nog een forse opgave te wachten. Het door GOM ontwikkelde masterplan wijst uit dat de totale herstructurerings-opgave in de Greenport een inves-tering zal vergen van 150 miljoen

  euro. Geld dat nodig is om het vol-gende tot stand te brengen:- 78 ha slopen van incourant, verou-derd en verrommeld vastgoed- 400 ha teeltareaal herverkavelen- 90 ha bollengrondcompensatie- ontwikkeling van Bulb Trade Park, GreenhousePark- 600 greenportwoningen- landschaps- en groeninvesterin-gen.Greenport Ontwikkelingsmaat-schappij opereert op basis van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. Voor het slagen van de herstructu-rering is koersvastheid van over-heidsbeleid daarom van belang. GOM constateert wat dat betreft met tevredenheid dat de Green-portgemeenten in hun actualise-ring van die Intergemeentelijke Structuurvisie de in 2009 ingesla-gen beleidskoers vervolgen. GOM zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Du