O D L U K U . Gimnazije opća gimnazija i jeziĉna gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis 2. ... fizika, i tehnička kultura

  • Published on
    28-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Bosna i Hercegovina </p><p> Federacija Bosne i Hercegovine </p><p> UPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, </p><p> kulture i porta </p><p>Broj: 06-38-657/17 </p><p>Oraje, 18.5.2017. godine </p><p>Na temelju lanka 53. stavka 4. Zakona o srednjem kolstvu (Narodne novine upanije </p><p>Posavske, broj: 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12, 10/13) ministar prosvjete, znanosti, kulture i porta </p><p>upanije Posavske, d o n o s i </p><p>O D L U K U o elementima i kriterijima izbora kandidata </p><p>za upis u prvi razred srednjih kola u upaniji Posavskoj </p><p>za kolsku 2017./2018. godinu </p><p>I. </p><p> Ovom Odlukom utvruju se zajedniki, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata </p><p>za upis u prvi razred srednjih kola u upaniji Posavskoj, u programe redovitog obrazovanja za </p><p>kolsku 2017./2018. godinu. </p><p>A) OPE ODREDBE </p><p>II. </p><p> U prvi razred srednje kole upisuju se kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje u BiH ili </p><p>inozemstvu pod jednakim uvjetima u okviru planiranog broja upisnih mjesta, ako nisu stariji od 17 </p><p>godina, a iznimno do 18 godina uz suglasnost kolskog odbora. </p><p> Kandidati koji su zavrili osnovnu kolu u inozemstvu obvezni su prije prijave na natjeaj za </p><p>upis u prvi razred nostrificirati obrazovnu ispravu steenu u inozemstvu. </p><p>III. </p><p> Srednja kola moe upisati i redovito obrazovati i stranog dravljanina, uz suglasnost ovog </p><p>Ministarstva, ukoliko kandidat za upis ispunjava najmanje jedan od sljedeih uvjeta: </p><p>1. da postoji meudravni ugovor o obrazovanju sa zemljom iz koje kandidat dolazi; 2. ako kandidat ima status izbjeglice u BiH koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo; 3. ako je roditelj ili skrbnik tog kandidata dravljanin BiH; 4. ako roditelj kandidata ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u BiH; </p><p>5. ako roditelj kandidata ima odobren stalni boravak u BiH; 6. ako je roditelj kandidata diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u BiH; 7. ako je kandidat ili njegov roditelj azilant ili traitelj azila; 8. ako je kandidat ili njegov roditelj stranac pod supsidijarnom zatitom ili stranac pod privremenom zatitom. </p></li><li><p>B) ZAJEDNIKA MJERILA I POSTUPCI UPISA </p><p>IV. </p><p> Za upis u prvi razred redovitog obrazovanja u srednjim kolama u upaniji Posavskoj </p><p>prijavljenim kandidatima vrjednuju se i boduju: </p><p>1. uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u VIII. i IX. razredu osnovne kole (opi uspjeh i relevantni predmeti); </p><p>2. sklonosti i sposobnosti kandidata ovisno o vrsti programa u koji se upisuje. Rang-lista kandidata dobiva se zbrajanjem kolskih ocjena iz opeg uspjeha i relevantnih </p><p>nastavnih predmeta u VIII. i IX. razredu devetogodinje osnovne kole. </p><p>V. </p><p> Najvei mogui zbroj bodova za gimnazije, tehnike i srodne etverogodinje kole je 60 </p><p>bodova (odlian opi uspjeh i ocjena odlian iz pet relevantnih predmeta). </p><p> Najvei mogui zbroj bodova u trogodinjim programima je 50 (odlian uspjeh i ocjena odlian </p><p>iz etiri relevantna predmeta). </p><p> Ukoliko uenik nije imao neki od nastavnih predmeta u osnovnoj koli koji su relevantni za </p><p>odreeni program tada se kao ocjena iz tog predmeta uzima ocjena opeg uspjeha uenika u tom </p><p>razredu. </p><p> Ako dva ili vie uenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima uenik s boljim uspjehom iz </p><p>presudnih relevantnih predmeta za odreeni program, te bolje ocjene iz vladanja. </p><p> Za dalju diferencijaciju uenika, kola moe izraziti opi uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne </p><p>kole u decimalama, ali i vrjednovati opi uspjeh u VII. razredu osnovne kole. </p><p>VI. </p><p> Uenik koji je osvojio prvo, drugo ili tree mjesto na dravnom ili meunarodnom natjecanju iz </p><p>jednog presudnog relevantnog predmeta znaajnog za izbor uenika u pojedine programe, upisuje se </p><p>izravno. </p><p> Ukoliko uenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i </p><p>vjetina iz presudnog relevantnog predmeta, poveava ukupan zbroj bodova za upis: </p><p>a) za 5 bodova - ako je uenik na sredinjem dravnom natjecanju ili susretu zauzeo od 1. do 15. mjesta odnosno dobio ili sudjelovao na meunarodnim natjecanjima znanja; </p><p>b) za 3 boda - ako je uenik sudjelovao na sredinjem dravnom natjecanju, odnosno dobio priznanje (bez obzira na postignuto mjesto). </p><p> Pod natjecanjima iz znanja i vjetina koja se vrednuju za upis u srednje kole smatraju se sva </p><p>natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih uenika, u pravilu zavrnih razreda </p><p>osnovne kole (od razreda, kole, opine, upanije, do dravne razine) i to pod nadzorom strunih </p><p>komisija verificiranih od ovog Ministarstva. Ako je uenik sudjelovao na vie natjecanja, ili na </p><p>natjecanjima iz vie podruja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan </p><p>(najpovoljniji) rezultat. </p><p> U sluajevima koji nisu utvreni elementima i kriterijima, odluku donosi ravnatelj kole. </p><p>VII. </p><p> Uenik s tekoama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis u odreeni program temeljem: </p><p>a) rjeenja o primjerenom obliku obrazovanja nadlene opinske slube za obrazovanje kojim je uenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj koli ili rjeenja o </p><p>razvrstavanju te </p><p>b) miljenja slube za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapoljavanje kojim se utvruje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama. </p><p> Uenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima suene mogunosti izbora obrazovnog </p><p>programa, moe do prvog upisnog roka pribaviti miljenje slube za profesionalnu orijentaciju Zavoda </p><p>za zapoljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima. </p></li><li><p> Uenik se javlja na natjeaj u prvom upisnom roku u skladu s miljenjem slube za </p><p>profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilae uz prijavu. </p><p> Ukoliko uenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora u prvom upisnom roku, </p><p>sukladno miljenju slube za profesionalnu orijentaciju, uenika u odgovarajui program rasporeuje </p><p>nadlena opinska sluba za obrazovanje. </p><p>VIII. </p><p> Uenici koji su zadnja dva razreda osnovne kole zavrili u inozemstvu, odnosno jedan od tih </p><p>razreda, na natjeaj za upis u srednju kolu osim svjedodbi za te razrede prilau i rjeenja o </p><p>priznavanju obrazovnih isprva. </p><p> Ukoliko uenik ne moe na vrijeme obaviti priznavanje svjedodbi steenih u inozemstvu moe </p><p>se natjecati za upis i uvjetno upisati u kolu temeljem svjedodbi steenih u inozemstvu uz potvrdu </p><p>ovog Ministarstva da je podnesen zahtjev za priznavanje obrazovne isprave. Uvjetno upisani uenik </p><p>duan je Rjeenje o priznavanju dostaviti koli najkasnije do konca rujna 2017. godine. </p><p>IX. </p><p>Za pojedine vrste programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje e </p><p>srednje kole istaknuti na svojim oglasnim ploama uz obavijest uenicima i roditeljima da prije upisa </p><p>u kolu konzultiraju lijenika, posebice lijenika medicine rada, o opravdanosti upisa u eljeni </p><p>program, odnosno zanimanje. </p><p>Ukoliko se uenik upisuje u program unato znanju o postojanju zdravstvene kontraindikacije </p><p>ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogunost zavretka kolovanja i zapoljavanja preuzima </p><p>uenik i roditelj. </p><p>Kao uvjet za upis u pojedine programe kola moe, sukladno posebnim propisima, zatraiti od </p><p>izjavu roditelja o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za eljeni program ili zanimanje. </p><p>X. </p><p>Odabir kandidata za upis u obrtnike programe, pored elemenata iz toke IV. ove Odluke, moe </p><p>se temeljiti i na sposobnosti uenika za ovladavanjem praktinih znanja i vjetina u programu </p><p>zanimanja, koja se utvruju kod obrtnika koji prima uenika na naukovanje, ili u obrtnikoj koli koja </p><p>organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktinih sadraja nastavnog plana i programa za to </p><p>zanimanje. </p><p>Provjeravanje sposobnosti kod obrtnika ili u obrtnikoj koli moe se obaviti nakon zavrenog </p><p>osnovnog obrazovanja. </p><p>Popis obrtnikih radionica za provjeravanje sposobnosti i sklapanje ugovora o naukovanju kole </p><p>objavljuju na oglasnim ploama. </p><p> Kad se utvrdi da su sposobnosti na zadovoljavajuoj razini, obrtnik ili kola sklapa ugovor o </p><p>naukovanju s uenikom, odnosno njegovim roditeljima ili starateljima. Ugovor se sklapa u 4 </p><p>istovjetna primjerka koja se registriraju u nadlenoj obrtnikoj udruzi, od kojih se jedan, nakon upisa </p><p>uenika u kolu, dostavlja ovom Ministarstvu. </p><p> Uspjeh u osnovnoj koli, koji se primjenjuje kao klasifikacijski element za utvrivanje liste </p><p>kandidata za upis i sklapanje ugovora o naukovanju boduje se samo u sluaju da se za upis prijavi vie </p><p>kandidata od broja upisnih mjesta u koli. </p><p>XI. </p><p>Nakon isteka roka za prijavljivanje, kola utvruje popis ili rang-listu kandidata za upis u koju </p><p>ulaze i uenici koji jo nisu pribavili ugovor o naukovanju, ako su uz prijavnicu priloili ostale </p><p>potrebite dokumente. kola odmah u prvom upisnom roku upisuje uenike s rang-liste koji su uz </p><p>prijavnicu priloili sve potrebite dokumente. Za uenike s rang-liste, koji jo nemaju ugovor o </p><p>naukovanju, kola rezervira upisna mjesta dok ne kompletiraju dokumente. Krajnji rok za dostavu </p><p>ugovora o naukovanju je poetak kolske 2017./2018. godine. </p><p>Prednost pri upisu u obrtnike programe ili zanimanje, pod jednakim uvjetima, ima dijete </p><p>obrtnika, koje nastavlja obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj ima organiziran </p></li><li><p>obrt to se dokazuje uvjerenjem (potvrdom) od nadlenog udruenja obrtnika o obrtu koji obavlja </p><p>njegov roditelj, ili nadlene opinske slube za obrt. </p><p>XII. </p><p>Relevantni nastavni predmeti za izbor kandidata i upis u obrazovne programe su za: </p><p>1. Gimnazije </p><p> opa gimnazija i jezina gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis </p><p>2. etverogodinje strukovne kole </p><p> ekonomija, pravo, administracija i trgovina (ekonomski tehniar-financijsko-raunovodstveni smjer i poslovno-pravni tehniar) </p><p>hrvatski jezik, strani jezik, matematika, drugi strani jezik i zemljopis </p><p> elektrotehnika (elektrotehniar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika i tehnika kultura </p><p> tekstil i koarstvo (tekstilni tehniar-dizajner odjee) hrvatski jezik, matematika, kemija, tehnika kultura i likovna kultura </p><p> poljoprivredna i prerada hrane (poljoprivredni tehniar) hrvatski jezik, matematika, kemija i biologija i tehnika kultura </p><p>3. Trogodinje strukovne kole </p><p> ugostiteljstvo i turizam (konobar, kuhar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija </p><p> strojarstvo i obrada metala (automehaniar, bravar) hrvatski jezik, matematika, fizika, i tehnika kultura </p><p> poljoprivredna i prerada hrane (voar-vinar-vinogradar) hrvatski jezik, matematika, kemija i biologija </p><p>Navedeni predmeti boduju se pri izradi rang-liste za upis uenika, a podvueni predmeti su </p><p>presudni ukoliko dva ili vie uenika imaju jednak broj bodova. </p><p>XIII. </p><p>Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u Narodnim novinama upanije </p><p>Posavske. </p><p> Ministar </p><p>Mario Peji, prof. </p></li></ul>

Recommended

View more >