O D L U K U . Gimnazije opća gimnazija i jeziĉna gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis 2. ... fizika, i tehnička kultura

 • Published on
  28-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  UPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti,

  kulture i porta

  Broj: 06-38-657/17

  Oraje, 18.5.2017. godine

  Na temelju lanka 53. stavka 4. Zakona o srednjem kolstvu (Narodne novine upanije

  Posavske, broj: 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12, 10/13) ministar prosvjete, znanosti, kulture i porta

  upanije Posavske, d o n o s i

  O D L U K U o elementima i kriterijima izbora kandidata

  za upis u prvi razred srednjih kola u upaniji Posavskoj

  za kolsku 2017./2018. godinu

  I.

  Ovom Odlukom utvruju se zajedniki, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata

  za upis u prvi razred srednjih kola u upaniji Posavskoj, u programe redovitog obrazovanja za

  kolsku 2017./2018. godinu.

  A) OPE ODREDBE

  II.

  U prvi razred srednje kole upisuju se kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje u BiH ili

  inozemstvu pod jednakim uvjetima u okviru planiranog broja upisnih mjesta, ako nisu stariji od 17

  godina, a iznimno do 18 godina uz suglasnost kolskog odbora.

  Kandidati koji su zavrili osnovnu kolu u inozemstvu obvezni su prije prijave na natjeaj za

  upis u prvi razred nostrificirati obrazovnu ispravu steenu u inozemstvu.

  III.

  Srednja kola moe upisati i redovito obrazovati i stranog dravljanina, uz suglasnost ovog

  Ministarstva, ukoliko kandidat za upis ispunjava najmanje jedan od sljedeih uvjeta:

  1. da postoji meudravni ugovor o obrazovanju sa zemljom iz koje kandidat dolazi; 2. ako kandidat ima status izbjeglice u BiH koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo; 3. ako je roditelj ili skrbnik tog kandidata dravljanin BiH; 4. ako roditelj kandidata ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u BiH;

  5. ako roditelj kandidata ima odobren stalni boravak u BiH; 6. ako je roditelj kandidata diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u BiH; 7. ako je kandidat ili njegov roditelj azilant ili traitelj azila; 8. ako je kandidat ili njegov roditelj stranac pod supsidijarnom zatitom ili stranac pod privremenom zatitom.

 • B) ZAJEDNIKA MJERILA I POSTUPCI UPISA

  IV.

  Za upis u prvi razred redovitog obrazovanja u srednjim kolama u upaniji Posavskoj

  prijavljenim kandidatima vrjednuju se i boduju:

  1. uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u VIII. i IX. razredu osnovne kole (opi uspjeh i relevantni predmeti);

  2. sklonosti i sposobnosti kandidata ovisno o vrsti programa u koji se upisuje. Rang-lista kandidata dobiva se zbrajanjem kolskih ocjena iz opeg uspjeha i relevantnih

  nastavnih predmeta u VIII. i IX. razredu devetogodinje osnovne kole.

  V.

  Najvei mogui zbroj bodova za gimnazije, tehnike i srodne etverogodinje kole je 60

  bodova (odlian opi uspjeh i ocjena odlian iz pet relevantnih predmeta).

  Najvei mogui zbroj bodova u trogodinjim programima je 50 (odlian uspjeh i ocjena odlian

  iz etiri relevantna predmeta).

  Ukoliko uenik nije imao neki od nastavnih predmeta u osnovnoj koli koji su relevantni za

  odreeni program tada se kao ocjena iz tog predmeta uzima ocjena opeg uspjeha uenika u tom

  razredu.

  Ako dva ili vie uenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima uenik s boljim uspjehom iz

  presudnih relevantnih predmeta za odreeni program, te bolje ocjene iz vladanja.

  Za dalju diferencijaciju uenika, kola moe izraziti opi uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne

  kole u decimalama, ali i vrjednovati opi uspjeh u VII. razredu osnovne kole.

  VI.

  Uenik koji je osvojio prvo, drugo ili tree mjesto na dravnom ili meunarodnom natjecanju iz

  jednog presudnog relevantnog predmeta znaajnog za izbor uenika u pojedine programe, upisuje se

  izravno.

  Ukoliko uenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i

  vjetina iz presudnog relevantnog predmeta, poveava ukupan zbroj bodova za upis:

  a) za 5 bodova - ako je uenik na sredinjem dravnom natjecanju ili susretu zauzeo od 1. do 15. mjesta odnosno dobio ili sudjelovao na meunarodnim natjecanjima znanja;

  b) za 3 boda - ako je uenik sudjelovao na sredinjem dravnom natjecanju, odnosno dobio priznanje (bez obzira na postignuto mjesto).

  Pod natjecanjima iz znanja i vjetina koja se vrednuju za upis u srednje kole smatraju se sva

  natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih uenika, u pravilu zavrnih razreda

  osnovne kole (od razreda, kole, opine, upanije, do dravne razine) i to pod nadzorom strunih

  komisija verificiranih od ovog Ministarstva. Ako je uenik sudjelovao na vie natjecanja, ili na

  natjecanjima iz vie podruja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan

  (najpovoljniji) rezultat.

  U sluajevima koji nisu utvreni elementima i kriterijima, odluku donosi ravnatelj kole.

  VII.

  Uenik s tekoama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis u odreeni program temeljem:

  a) rjeenja o primjerenom obliku obrazovanja nadlene opinske slube za obrazovanje kojim je uenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj koli ili rjeenja o

  razvrstavanju te

  b) miljenja slube za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapoljavanje kojim se utvruje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

  Uenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima suene mogunosti izbora obrazovnog

  programa, moe do prvog upisnog roka pribaviti miljenje slube za profesionalnu orijentaciju Zavoda

  za zapoljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

 • Uenik se javlja na natjeaj u prvom upisnom roku u skladu s miljenjem slube za

  profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilae uz prijavu.

  Ukoliko uenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora u prvom upisnom roku,

  sukladno miljenju slube za profesionalnu orijentaciju, uenika u odgovarajui program rasporeuje

  nadlena opinska sluba za obrazovanje.

  VIII.

  Uenici koji su zadnja dva razreda osnovne kole zavrili u inozemstvu, odnosno jedan od tih

  razreda, na natjeaj za upis u srednju kolu osim svjedodbi za te razrede prilau i rjeenja o

  priznavanju obrazovnih isprva.

  Ukoliko uenik ne moe na vrijeme obaviti priznavanje svjedodbi steenih u inozemstvu moe

  se natjecati za upis i uvjetno upisati u kolu temeljem svjedodbi steenih u inozemstvu uz potvrdu

  ovog Ministarstva da je podnesen zahtjev za priznavanje obrazovne isprave. Uvjetno upisani uenik

  duan je Rjeenje o priznavanju dostaviti koli najkasnije do konca rujna 2017. godine.

  IX.

  Za pojedine vrste programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje e

  srednje kole istaknuti na svojim oglasnim ploama uz obavijest uenicima i roditeljima da prije upisa

  u kolu konzultiraju lijenika, posebice lijenika medicine rada, o opravdanosti upisa u eljeni

  program, odnosno zanimanje.

  Ukoliko se uenik upisuje u program unato znanju o postojanju zdravstvene kontraindikacije

  ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogunost zavretka kolovanja i zapoljavanja preuzima

  uenik i roditelj.

  Kao uvjet za upis u pojedine programe kola moe, sukladno posebnim propisima, zatraiti od

  izjavu roditelja o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za eljeni program ili zanimanje.

  X.

  Odabir kandidata za upis u obrtnike programe, pored elemenata iz toke IV. ove Odluke, moe

  se temeljiti i na sposobnosti uenika za ovladavanjem praktinih znanja i vjetina u programu

  zanimanja, koja se utvruju kod obrtnika koji prima uenika na naukovanje, ili u obrtnikoj koli koja

  organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktinih sadraja nastavnog plana i programa za to

  zanimanje.

  Provjeravanje sposobnosti kod obrtnika ili u obrtnikoj koli moe se obaviti nakon zavrenog

  osnovnog obrazovanja.

  Popis obrtnikih radionica za provjeravanje sposobnosti i sklapanje ugovora o naukovanju kole

  objavljuju na oglasnim ploama.

  Kad se utvrdi da su sposobnosti na zadovoljavajuoj razini, obrtnik ili kola sklapa ugovor o

  naukovanju s uenikom, odnosno njegovim roditeljima ili starateljima. Ugovor se sklapa u 4

  istovjetna primjerka koja se registriraju u nadlenoj obrtnikoj udruzi, od kojih se jedan, nakon upisa

  uenika u kolu, dostavlja ovom Ministarstvu.

  Uspjeh u osnovnoj koli, koji se primjenjuje kao klasifikacijski element za utvrivanje liste

  kandidata za upis i sklapanje ugovora o naukovanju boduje se samo u sluaju da se za upis prijavi vie

  kandidata od broja upisnih mjesta u koli.

  XI.

  Nakon isteka roka za prijavljivanje, kola utvruje popis ili rang-listu kandidata za upis u koju

  ulaze i uenici koji jo nisu pribavili ugovor o naukovanju, ako su uz prijavnicu priloili ostale

  potrebite dokumente. kola odmah u prvom upisnom roku upisuje uenike s rang-liste koji su uz

  prijavnicu priloili sve potrebite dokumente. Za uenike s rang-liste, koji jo nemaju ugovor o

  naukovanju, kola rezervira upisna mjesta dok ne kompletiraju dokumente. Krajnji rok za dostavu

  ugovora o naukovanju je poetak kolske 2017./2018. godine.

  Prednost pri upisu u obrtnike programe ili zanimanje, pod jednakim uvjetima, ima dijete

  obrtnika, koje nastavlja obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj ima organiziran

 • obrt to se dokazuje uvjerenjem (potvrdom) od nadlenog udruenja obrtnika o obrtu koji obavlja

  njegov roditelj, ili nadlene opinske slube za obrt.

  XII.

  Relevantni nastavni predmeti za izbor kandidata i upis u obrazovne programe su za:

  1. Gimnazije

  opa gimnazija i jezina gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

  2. etverogodinje strukovne kole

  ekonomija, pravo, administracija i trgovina (ekonomski tehniar-financijsko-raunovodstveni smjer i poslovno-pravni tehniar)

  hrvatski jezik, strani jezik, matematika, drugi strani jezik i zemljopis

  elektrotehnika (elektrotehniar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika i tehnika kultura

  tekstil i koarstvo (tekstilni tehniar-dizajner odjee) hrvatski jezik, matematika, kemija, tehnika kultura i likovna kultura

  poljoprivredna i prerada hrane (poljoprivredni tehniar) hrvatski jezik, matematika, kemija i biologija i tehnika kultura

  3. Trogodinje strukovne kole

  ugostiteljstvo i turizam (konobar, kuhar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija

  strojarstvo i obrada metala (automehaniar, bravar) hrvatski jezik, matematika, fizika, i tehnika kultura

  poljoprivredna i prerada hrane (voar-vinar-vinogradar) hrvatski jezik, matematika, kemija i biologija

  Navedeni predmeti boduju se pri izradi rang-liste za upis uenika, a podvueni predmeti su

  presudni ukoliko dva ili vie uenika imaju jednak broj bodova.

  XIII.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u Narodnim novinama upanije

  Posavske.

  Ministar

  Mario Peji, prof.

Recommended

View more >