Obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak

 • Published on
  30-Jan-2017

 • View
  214

 • Download
  0

Transcript

 • OBAVIJEST

  O NAINU PODNOENJA GODINJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK I

  POSEBNOM POSTUPKU UTVRIVANJA GODINJEG POREZA NA DOHODAK ZA

  2015. GODINU

  1. PRAVILA O OBVEZI ILI DOBROVOLJNOM PODNOENJU GODINJE POREZNE PRIJAVE ZA

  2015. GODINU

  Odredbe lanaka 39., 40. i 41. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08,

  80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14),

  koje se odnose na dohodak za koji se godinja porezna prijava obvezno podnosi, dohodak za koji

  porezni obveznici nisu obvezni, ali mogu podnijeti godinju poreznu prijavu i dohodak za koji se

  godinja porezna prijava ne moe podnijeti, ostale su iste odnosno neizmjenjene. To znai da e

  porezni obveznici podnositi poreznu prijavu za 2015. godinu po istim pravilima ukljuivanja dohotka u

  poreznu prijavu kao i za 2014. godinu. Izmjena se odnosi iskljuivo na nain podnoenja godinje

  porezne prijave za 2015. odnosno primjena posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na

  dohodak u skladu s lankom 43.a Zakona o porezu na dohodak.

  2. DOHODAK ZA KOJI SE OBVEZNO PODNOSI POREZNA PRIJAVA (OBRAZAC DOH) ZA 2015.

  GODINU

  Obzirom da pravila o obvezi prijavljivanja dohotka u godinjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu nisu

  izmijenjena, ve samo nain podnoenja za odreene dohotke, sljedei porezni obveznici duni su

  do 29.2.2016. podnijeti godinju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2015.:

  1. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz lanka 18. Zakona i

  djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvruje i oporezuje kao dohodak od samostalne

  djelatnosti prema lancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici

  koji dohodak utvruju na temelju poslovnih knjiga),

  2. porezni obveznici - lanovi posade broda u meunarodnoj plovidbi koji su ostvarili

  dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi, a koji su

  rezidenti, u skladu s lankom 85. stavkom 1. tokom 6. Pravilnika o porezu na dohodak

  (pomorci),

  3. porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolae podacima o njihovom ostvarenom

  dohotku u 2015. godini, odnosno porezni obveznici, koji su u 2015. ostvarili oporeziv

  dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio

  Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvjeu (primjerice, porezni obveznici

  rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili dividendu iz inozemstva, temeljem koje nije

  plaen predujam poreza u Hrvatskoj, iako je trebao biti plaen, a niti je porezni obveznik o

  tome izvijestio Poreznu upravu na Obrascu JOPPD),

  4. porezni obveznici koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu

  podnoenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu

  na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na

 • porezne olakice u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH za 2015.) do 29.2.2016., ijom bi

  primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

  Razvidno jest da porezni obveznici iz prethodno navednih toaka 1., 2. i 3. imaju, u skladu s

  lankom 39. Zakona o porezu na dohodak, obvezu podnoenja godinje porezne prijave, te su,

  primjenjujui ista pravila kao i za 2014. godinu, u istoj poreznoj prijavi obvezni iskazati dohodak za

  koji imaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave i dohodak od nesamostalnog rada. Ostali

  moebitno ostvareni dohodak u 2015. nisu obvezni iskazati, ali ako iskau ostali dohodak iz jednog

  izvora obvezni su iskazati ukupan dohodak ostvaren u 2015. godini.

  Porezni obveznici iz prethodno navdene toke 4. nisu obvezni, u skladu s lankom 40. Zakona o

  porezu na dohodak, podnijeti poreznu prijavu za 2015. (isto kao i za 2014.), a pri tome bi ostvarili

  razliku poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema. Meutim, zbog koritenja

  odreenih poreznih olakica koje bi iskazali u poreznoj prijavi za 2015. umjesto razlike poreza i

  prireza porezu na dohodak za uplatu (ili bez razlike), ostvarili bi pravo na povrat preplaenog

  poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ti porezni obveznici mogu, temeljno, te olakice

  iskazati u novom Obrascu ZPP-DOH (do 29.2.2016.), te e se na njih primijeniti poseban postupak.

  Ali ukoliko Obrazac ZPP-DOH s iskazanim poreznim olakicama ne podnesu do 29.2.2016. mogu iste

  olakice iskazati na Obrascu DOH (standardna godinja porezna prijava do 29.2.2016.) te e se i u

  tom sluaju na njih primijeniti poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i

  prireza porezu na dohodak. Meutim, istiemo da je rije o onim poreznim obveznicima koji

  nemaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave, podnoenjem iste ostvarili bi razliku poreza i

  prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema (obraun je 0,00 kuna), a ele iskoristiti

  odreene porezne olakice. Ostalim poreznim obveznicima koji takoer nemaju obvezu

  podnoenja godinje porezne prijave, ali bi podnoenjem iste ostvarili razliku preplaenog poreza i

  prireza porezu na dohodak za povrat, izravno e se izvriti poseban postupak utvrivanja godinjeg

  poreza, pod uvjetom da Porezna uprava raspolae podacima koji taj povrat poreza i prireza

  osiguravaju.

 • Grafiki prikaz za koji se dohodak obvezno podnosi porezna prijava (Obrazac DOH) te za koji

  dohodak nema obveze podnoenja Obrasca DOH, ali se nee primijeniti niti poseban postupak

  utvrivanja godinjeg poreza ukoliko nije podnesen Obrazac ZPP-DOH:

  OBRAZAC DOH

  DO 29.2.2016.

  2.lanovi posade broda u meunarodnoj plovidbi (rezidenti) koji ostvare

  dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi

  1.obrtnici, slobodna zanimanja i ostali

  obveznici koji dohodak utvruju na temelju

  poslovnih knjiga

  3.porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolae

  podacima o njihovom ostvarenom dohotku u

  poreznom razdoblju, odnosno porezni obveznici, koji su u

  poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o kojem

  poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u

  propisanom roku na propisanom izvjeu

  4.porezni obveznici koji prema lanku 40. Zakona nemaju obvezu

  podnoenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza

  na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem

  prava na porezne olakice u posebnom postupku do kraja veljae tekue godine za prethodnu godinu, ijom bi primjenom ostvarili pravo

  na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 • 3. POSEBAN POSTUPAK UTVRIVANJA GODINJEG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU

  NA DOHODAK ZA 2015. GODINU

  Posebnim postupkom smatra se postupak ijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom

  razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godinja porezna prijava, uz propisana izuzea,

  nee vie imati obvezu podnoenja godinje porezne prijave, ve e Porezna uprava temeljem

  prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvriti godinji obraun i poreznim obveznicima

  dostaviti privremeno porezno rjeenje s utvrenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto e uiniti i za

  porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnoenjem godinje porezne prijave ostvarili pravo na

  povrat preplaenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Meutim, poseban postupak

  nee se primjenjivati u onim sluajevima u kojima Porezna uprava ne raspolae s dovoljno podataka o

  ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

  Poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak primjenjuje

  se na:

  1. porezne obveznike koji prema lanku 39. Zakona i lanku 85. Pravilnika imaju obvezu podnoenja

  godinje porezne prijave,

  2. porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnoenja

  godinje porezne prijave,

  osim za porezne obveznike iz prethodne toke 2. ove Obavijesti.

  Porezni obveznici iz prethodne toke 2., koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu, ali ele

  iskoristiti pravo na porezne olakice i to:

  1. dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu,

  2. dio osobnog odbitka za utvrenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdravanih lanova ue obitelji i/ili

  djece),

  3. uveani dio osobnog odbitka po osnovi prebivalita na podruju jedinica lokalne samouprave

  razvrstanih u potpomognuta podruja prema posebnom propisu i podruju Grada Vukovara,

  a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

  4. dio osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana

  darovanja,

  mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakica, najkasnije do 29.2.2016. za 2015. godinu,

  na Obrascu ZPP-DOH, koji je sastavni dio novih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne

  novine broj 137/15) i koji e biti objavljen na Internet stranici Porezne uprave u dijelu Obrasci. Uz

  taj Obrazac moraju podnijeti i vjerodostojne isprave, kojima e dokazati to pravo, a koje su podnosili i

  uz godinju poreznu prijavu, sukladno lanku 67.1 i 89.2 Pravilnika o porezu na dohodak. Temeljem

  1 izvatci i potvrde iz matice roenih, vjenanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbnitvu, rjeenja suda o

  plaanju alimentacije za biveg branog druga, potvrda nadlenog tijela za zapoljavanje, rjeenje o utvrenom

  invaliditetu, potvrda o kolovanju na kolama i fakultetima, potvrde o prebivalitu ili uobiajenom boravitu te

  svih drugih isprava koje potvruju injenice u svezi s koritenjem osobnog odbitka

 • toga, ako se godinjim obraunom utvrdi da ostvaruju pravo na povrat poreza, na njih e se

  primijeniti poseban postupak.

  Ukoliko pak porezni obveznici ele iskoristiti dio osobnog odbitka za dana darovanja ili za plaene

  doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje, morat e podnijeti Obrazac ZPP-DOH, budui da se isti

  ne mogu koristiti temeljem porezne kartice.

  Na isti nain mogu postupiti i porezni obveznici na koje e se primijeniti poseban postupak po nekoj

  drugoj osnovi (primjerice, ako su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca u

  tijeku istog mjeseca), a ele da im se dohodak umanji za prethodno navedene porezne olakice, koje

  nisu iskoristili u tijeku poreznog razdoblja. Takoer, Obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti i oni porezni

  obveznici koji ele dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu preraspodijeliti u

  skladu s lankom 55. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznici nasljednici koji podnose godinju

  poreznu prijavu u ime umrle osobe i porezni obveznici koji su platili porez na dohodak u inozemstvu

  te ele da im se urauna u tuzemnu poreznu obvezu.

  Porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a koji nisu podnijeli obrazac ZPP-DOH do

  29.2.2016. za 2015. godinu te u privremenom poreznom rjeenju o utvrenom godinjem dohotku

  nije iskazan porez plaen u inozemstvu, nee izgubiti pravo da im se porez plaen u inozemstvu

  urauna u tuzemnu obvezu, ve mogu podnijeti prigovor do kraja srpnja tekue za prethodnu godinu

  (u 2016. taj je rok do 1.8.2016.), ako ele da im se taj porez urauna u tuzemnu obvezu poreza na

  dohodak. Uz prigovor su duni priloiti i vjerodostojne isprave u skladu s lankom 82. stavkom 2.

  Pravilnika te e Porezna uprava donijeti porezno rjeenje.

  Porezni obveznici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogunosti dostaviti potvrdu o porezu

  uplaenom u inozemstvu u propisanom roku (primjerice ako se porezna godina razlikuje od

  kalendarske godine) istu mogu dostaviti do 30.11.2016. te su to obvezni napomenuti u prigovoru na

  privremeno porezno rjeenje, kojeg su obvezni Poreznoj upravi dostaviti do kraja srpnja, a Porezna

  uprava e donijeti porezno rjeenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde o uplaenom

  porezu, odnosno do kraja prosinca 2016. godine.

  2 za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja- preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora

  o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama ili potvrdama, za priznavanje dijela osobnog odbitka po

  osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaenih u tuzemstvu - preslike naloga o uplati doprinosa,

  Ako brani ili izvanbrani drug, odnosno ivotni ili neformalni ivotni partner, djeca i drugi uzdravani lanovi

  ue obitelji rezidenta imaju prebivalite ili uobiajeno boravite u inozemstvu, tada se uvjeti za koritenje

  osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadravati

  sljedee:

  1. osobne podatke o branom ili izvanbranom drugu, odnosno ivotnom ili neformalnom ivotnom partneru,

  djeci i uzdravanim lanovima ue obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,

  2. podatke o primicima uzdravanih osoba iz toke 1. ovoga stavka, na osnovi kojih se moe utvrditi mogu li se

  smatrati uzdravanima,

  3. rjeenja o moebitnoj invalidnosti lanova ue obitelji.

  Za koritenje uveanog osobnog odbitka ukoliko porezni obveznici i/ili lanovi njihove ue obitelji i/ili djeca

  imaju prebivalite i borave na potpomognutim podrujima, o emu podaci nisu upisani na Obrascu PK ili je

  dolo do izmjene istih vjerodostojne isprave kojima se dokazuje prebivalite i boravak na tim podrujima.

 • U sluaju da na porezne obveznike nije primijenjen poseban postupak (a nisu od toga izuzeti,

  odnosno ne spadaju u prethodno navedene 4 kategorije obveznika na koje se poseban postupak ne

  primjenjuje) i ako nisu dostavili podatke o uplaenom porezu u inozemstvu do kraja veljae tekue za

  prethodnu godinu na Obrascu ZPP-DOH, mogu do kraja srpnja tekue za prethodnu godinu predati

  zahtjev Poreznoj upravi za izdavanjem privremenog poreznog rjeenja u kojem e navesti podatke

  temeljem kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak.

  Grafiki prikaz primjene posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza

  porezu na dohodak za 2015.

  OBRAZAC ZPP-DOH

  4.porezni obveznici koji su platili porez na

  dohodak u inozemstvu te ele da im se

  urauna u tuzemnu poreznu

  obvezu.

  1.koritenje prava na porezne

  olakice (nisu upisane na Obrazac

  PK ili je nastala promjena ili je rije o drugim poreznim

  olakicama)

  2.preraspodjela osobnog odbitka

  3. nasljednici koji podnose godinju poreznu prijavu u ime umrle osobe

  DO 29.2.2016.

 • 4. Rok dostavljanja privremnog poreznog rjeenja i rok za prigovor

  Porezna uprava e na temelju evidencija i podataka kojima raspolae te podataka iz Obrasca ZPP-

  DOH, utvrditi poreznom obvezniku godinji dohodak ostvaren u 2015. godini te razliku poreza na

  dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu (ako je porezni obveznik bio u obvezi podnoenja

  porezne prijave) ili za povrat, o emu e izdati privremeno porezno rjeenje, koje e dostaviti

  poreznom obvezniku prema adresi njegovog prebivalita iz slubenih evidencija kojima raspolae i

  to najkasnije do 30. 6.2016. Napominje se da se dostavom privremenog poreznog rjeenja na

  navedenu adresu smatra da je izvrena osobna dostava.

  Iznimno, ako porezni obveznik ne zaprimi privremeno porezno rjeenje do 30.6.2016., a nije izuzet

  od posebnog postupka sukladno lanku 43.a stavku 2. Zakona, moe, do 1.8.2016., podnijeti

  zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rjeenja u kojem e navesti podatke temeljem kojih

  smatra da se na njega trebao primijeniti poseban postupak.

  Takoer, kada porezni obveznik utvrdi da su podaci iz privremenog poreznog rjeenja nepotpuni ili

  netoni, odnosno kada smatra da ispunjava i druge propisane uvjete temeljem kojih moe ostvariti

  odreena prava, odnosno porezne olakice, koje nisu obuhvaene privremenim poreznim

  rjeenjem, moe podnijeti prigovor, najkasnije do 1.8.2016. Iznimno, ako porezni obveznici

  privremeno porezno rjeenje zaprime nakon 30.6.2016., mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana

  od dana zaprimanja privremenog poreznog rjeenja.

  To znai da, ako je primijenjen poseban postupak i porezni obveznik utvrdi da mu, primjerice, nije

  uzet u obzir porez plaen u inozemstvu, ili dio osobnog odbitka za uzdravanu djecu, moe na

  zaprimljeno privremeno porezno rjeenje podnijeti prigovor da mu se temeljem toga umanji

  njegova porezna obveza ili uvea iznos za povrat, ak iako nije podnio zahtjev na Obrascu ZPP-DOH

  do kraja veljae. Meutim, potrebno je napomenuti da ukoliko nije primijenjen poseban postupak i

  porezni obveznik nije podnio zahtjev za priznavanjem prava na olakice na Obrascu ZPP-DOH do

  kraja veljae tekue za prethodnu godinu, nije vie u mogunosti iskoristiti to pravo.

  Porezni obveznici iz lanka 40. Zakona (koji nemaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave) na

  koje je primijenjen poseban postupak, mogu temeljem prigovora podnesenog do 1.8.2016., odustati

  od primjene posebnog postupka, u kojem sluaju e se privremeno porezno rjeenje ponititi.

  U ostalim sluajevima, o prigovoru odluuje prvostupanjsko porezno tijelo rjeenjem u roku od 30

  dana od dana zaprimanja prigovora, a podnoenjem prigovora odgaa se izvrenje privremenog

  poreznog rjeenja do donoenja rjeenja po prigovoru. Prvostupanjsko porezno tijelo moe o

  podnijetom prigovoru postupiti na 2 naina:

  ako nakon izvrene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rjeenju utvrdi da

  postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rjeenja u skladu s navodima iz prigovora, donosi

  porezno rjeenje protiv kojeg nije doputena alba, a porezna obveza utvrena poreznim rjeenjem

  smatra se konano utvrenom poreznom obvezom i porezni obveznik je obvezan izvriti uplatu

  poreza u roku od 15 dana od dana dostave tog rjeenja, ili

  ako nakon izvrene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rjeenju utvrdi da

  navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi porezno rjeenje kojim se odbija prigovor te se protiv

  takvog rjeenja moe izjaviti alba u roku 30 dana od dana dostave rjeenja.

 • Ako porezni obveznici ne podnesu prigovor, ili ga podnesu izvan roka, obveza utvrena privremenim

  poreznim rjeenjem smatra se konano utvrenom poreznom obvezom te e Porezna uprava zaduiti

  porezne obveznike za utvrenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili e

  im izvriti povrat ako ispunjavaju uvjete za povrat preplaenog poreza na dohodak i prireza porezu na

  dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Opem poreznom zakonu. U tom sluaju porezni

  obveznik je obvezan dunu razliku uplatiti najkasnije do 1.8.2016.

  Ako porezni obveznik ne podnese prigovor, kako bi se u godinji obraun ukljuio i dohodak za koji

  Porezna uprava nije imala saznanja, a koji je bio obvezan iskazati sukladno propisima vaeima za to

  porezno razdoblje, te nakon to proe rok za albu na rjeenje Porezna uprava dobije podatak o tom

  dohotku, po slubenoj dunosti bez vremenskog ogranienja pokrenut e obnovu postupka u roku od

  30 dana od dana kada, temeljem novih saznanja, utvrdi dohodak koji je porezni obveznik bio obvezan

  iskazati.

  U sluaju provedbe posebnog postupka kojim je utvreno da bi trokovi utvrivanja i naplate poreza

  bili nerazmjerni naplaenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, Porezna uprava nee

  poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rjeenje.

  5. Osim ove Obavijesti, upute o popunjavanju, podnoenju i zaprimanju godinje porezne

  prijave te provedbi posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza

  porezu na dohodak za 2015. godinu objaviti e se na internet stranicama Porezne uprave.

Recommended

View more >