Obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>OBAVIJEST </p><p>O NAINU PODNOENJA GODINJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK I </p><p>POSEBNOM POSTUPKU UTVRIVANJA GODINJEG POREZA NA DOHODAK ZA </p><p>2015. GODINU </p><p>1. PRAVILA O OBVEZI ILI DOBROVOLJNOM PODNOENJU GODINJE POREZNE PRIJAVE ZA </p><p>2015. GODINU </p><p>Odredbe lanaka 39., 40. i 41. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08, </p><p>80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14), </p><p>koje se odnose na dohodak za koji se godinja porezna prijava obvezno podnosi, dohodak za koji </p><p>porezni obveznici nisu obvezni, ali mogu podnijeti godinju poreznu prijavu i dohodak za koji se </p><p>godinja porezna prijava ne moe podnijeti, ostale su iste odnosno neizmjenjene. To znai da e </p><p>porezni obveznici podnositi poreznu prijavu za 2015. godinu po istim pravilima ukljuivanja dohotka u </p><p>poreznu prijavu kao i za 2014. godinu. Izmjena se odnosi iskljuivo na nain podnoenja godinje </p><p>porezne prijave za 2015. odnosno primjena posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na </p><p>dohodak u skladu s lankom 43.a Zakona o porezu na dohodak. </p><p>2. DOHODAK ZA KOJI SE OBVEZNO PODNOSI POREZNA PRIJAVA (OBRAZAC DOH) ZA 2015. </p><p>GODINU </p><p>Obzirom da pravila o obvezi prijavljivanja dohotka u godinjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu nisu </p><p>izmijenjena, ve samo nain podnoenja za odreene dohotke, sljedei porezni obveznici duni su </p><p>do 29.2.2016. podnijeti godinju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2015.: </p><p>1. porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz lanka 18. Zakona i </p><p>djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvruje i oporezuje kao dohodak od samostalne </p><p>djelatnosti prema lancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici </p><p>koji dohodak utvruju na temelju poslovnih knjiga), </p><p>2. porezni obveznici - lanovi posade broda u meunarodnoj plovidbi koji su ostvarili </p><p>dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi, a koji su </p><p>rezidenti, u skladu s lankom 85. stavkom 1. tokom 6. Pravilnika o porezu na dohodak </p><p>(pomorci), </p><p>3. porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolae podacima o njihovom ostvarenom </p><p>dohotku u 2015. godini, odnosno porezni obveznici, koji su u 2015. ostvarili oporeziv </p><p>dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio </p><p>Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvjeu (primjerice, porezni obveznici </p><p>rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili dividendu iz inozemstva, temeljem koje nije </p><p>plaen predujam poreza u Hrvatskoj, iako je trebao biti plaen, a niti je porezni obveznik o </p><p>tome izvijestio Poreznu upravu na Obrascu JOPPD), </p><p>4. porezni obveznici koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu </p><p>podnoenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu </p><p>na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na </p></li><li><p>porezne olakice u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH za 2015.) do 29.2.2016., ijom bi </p><p>primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. </p><p>Razvidno jest da porezni obveznici iz prethodno navednih toaka 1., 2. i 3. imaju, u skladu s </p><p>lankom 39. Zakona o porezu na dohodak, obvezu podnoenja godinje porezne prijave, te su, </p><p>primjenjujui ista pravila kao i za 2014. godinu, u istoj poreznoj prijavi obvezni iskazati dohodak za </p><p>koji imaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave i dohodak od nesamostalnog rada. Ostali </p><p>moebitno ostvareni dohodak u 2015. nisu obvezni iskazati, ali ako iskau ostali dohodak iz jednog </p><p>izvora obvezni su iskazati ukupan dohodak ostvaren u 2015. godini. </p><p>Porezni obveznici iz prethodno navdene toke 4. nisu obvezni, u skladu s lankom 40. Zakona o </p><p>porezu na dohodak, podnijeti poreznu prijavu za 2015. (isto kao i za 2014.), a pri tome bi ostvarili </p><p>razliku poreza i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema. Meutim, zbog koritenja </p><p>odreenih poreznih olakica koje bi iskazali u poreznoj prijavi za 2015. umjesto razlike poreza i </p><p>prireza porezu na dohodak za uplatu (ili bez razlike), ostvarili bi pravo na povrat preplaenog </p><p>poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ti porezni obveznici mogu, temeljno, te olakice </p><p>iskazati u novom Obrascu ZPP-DOH (do 29.2.2016.), te e se na njih primijeniti poseban postupak. </p><p>Ali ukoliko Obrazac ZPP-DOH s iskazanim poreznim olakicama ne podnesu do 29.2.2016. mogu iste </p><p>olakice iskazati na Obrascu DOH (standardna godinja porezna prijava do 29.2.2016.) te e se i u </p><p>tom sluaju na njih primijeniti poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i </p><p>prireza porezu na dohodak. Meutim, istiemo da je rije o onim poreznim obveznicima koji </p><p>nemaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave, podnoenjem iste ostvarili bi razliku poreza i </p><p>prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema (obraun je 0,00 kuna), a ele iskoristiti </p><p>odreene porezne olakice. Ostalim poreznim obveznicima koji takoer nemaju obvezu </p><p>podnoenja godinje porezne prijave, ali bi podnoenjem iste ostvarili razliku preplaenog poreza i </p><p>prireza porezu na dohodak za povrat, izravno e se izvriti poseban postupak utvrivanja godinjeg </p><p>poreza, pod uvjetom da Porezna uprava raspolae podacima koji taj povrat poreza i prireza </p><p>osiguravaju. </p></li><li><p>Grafiki prikaz za koji se dohodak obvezno podnosi porezna prijava (Obrazac DOH) te za koji </p><p>dohodak nema obveze podnoenja Obrasca DOH, ali se nee primijeniti niti poseban postupak </p><p>utvrivanja godinjeg poreza ukoliko nije podnesen Obrazac ZPP-DOH: </p><p>OBRAZAC DOH </p><p>DO 29.2.2016. </p><p>2.lanovi posade broda u meunarodnoj plovidbi (rezidenti) koji ostvare </p><p>dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi </p><p>1.obrtnici, slobodna zanimanja i ostali </p><p>obveznici koji dohodak utvruju na temelju </p><p>poslovnih knjiga </p><p>3.porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolae </p><p>podacima o njihovom ostvarenom dohotku u </p><p>poreznom razdoblju, odnosno porezni obveznici, koji su u </p><p>poreznom razdoblju ostvarili oporeziv dohodak o kojem </p><p>poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u </p><p>propisanom roku na propisanom izvjeu </p><p>4.porezni obveznici koji prema lanku 40. Zakona nemaju obvezu </p><p>podnoenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza </p><p>na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem </p><p>prava na porezne olakice u posebnom postupku do kraja veljae tekue godine za prethodnu godinu, ijom bi primjenom ostvarili pravo </p><p>na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. </p></li><li><p>3. POSEBAN POSTUPAK UTVRIVANJA GODINJEG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU </p><p>NA DOHODAK ZA 2015. GODINU </p><p>Posebnim postupkom smatra se postupak ijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom </p><p>razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godinja porezna prijava, uz propisana izuzea, </p><p>nee vie imati obvezu podnoenja godinje porezne prijave, ve e Porezna uprava temeljem </p><p>prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvriti godinji obraun i poreznim obveznicima </p><p>dostaviti privremeno porezno rjeenje s utvrenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto e uiniti i za </p><p>porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnoenjem godinje porezne prijave ostvarili pravo na </p><p>povrat preplaenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Meutim, poseban postupak </p><p>nee se primjenjivati u onim sluajevima u kojima Porezna uprava ne raspolae s dovoljno podataka o </p><p>ostvarenom dohotku u prethodnoj godini. </p><p>Poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak primjenjuje </p><p>se na: </p><p>1. porezne obveznike koji prema lanku 39. Zakona i lanku 85. Pravilnika imaju obvezu podnoenja </p><p>godinje porezne prijave, </p><p>2. porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnoenja </p><p>godinje porezne prijave, </p><p>osim za porezne obveznike iz prethodne toke 2. ove Obavijesti. </p><p>Porezni obveznici iz prethodne toke 2., koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu, ali ele </p><p>iskoristiti pravo na porezne olakice i to: </p><p>1. dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu, </p><p>2. dio osobnog odbitka za utvrenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdravanih lanova ue obitelji i/ili </p><p>djece), </p><p>3. uveani dio osobnog odbitka po osnovi prebivalita na podruju jedinica lokalne samouprave </p><p>razvrstanih u potpomognuta podruja prema posebnom propisu i podruju Grada Vukovara, </p><p>a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te </p><p>4. dio osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana </p><p>darovanja, </p><p>mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakica, najkasnije do 29.2.2016. za 2015. godinu, </p><p>na Obrascu ZPP-DOH, koji je sastavni dio novih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne </p><p>novine broj 137/15) i koji e biti objavljen na Internet stranici Porezne uprave u dijelu Obrasci. Uz </p><p>taj Obrazac moraju podnijeti i vjerodostojne isprave, kojima e dokazati to pravo, a koje su podnosili i </p><p>uz godinju poreznu prijavu, sukladno lanku 67.1 i 89.2 Pravilnika o porezu na dohodak. Temeljem </p><p> 1 izvatci i potvrde iz matice roenih, vjenanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbnitvu, rjeenja suda o </p><p>plaanju alimentacije za biveg branog druga, potvrda nadlenog tijela za zapoljavanje, rjeenje o utvrenom </p><p>invaliditetu, potvrda o kolovanju na kolama i fakultetima, potvrde o prebivalitu ili uobiajenom boravitu te </p><p>svih drugih isprava koje potvruju injenice u svezi s koritenjem osobnog odbitka </p></li><li><p>toga, ako se godinjim obraunom utvrdi da ostvaruju pravo na povrat poreza, na njih e se </p><p>primijeniti poseban postupak. </p><p>Ukoliko pak porezni obveznici ele iskoristiti dio osobnog odbitka za dana darovanja ili za plaene </p><p>doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje, morat e podnijeti Obrazac ZPP-DOH, budui da se isti </p><p>ne mogu koristiti temeljem porezne kartice. </p><p>Na isti nain mogu postupiti i porezni obveznici na koje e se primijeniti poseban postupak po nekoj </p><p>drugoj osnovi (primjerice, ako su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca u </p><p>tijeku istog mjeseca), a ele da im se dohodak umanji za prethodno navedene porezne olakice, koje </p><p>nisu iskoristili u tijeku poreznog razdoblja. Takoer, Obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti i oni porezni </p><p>obveznici koji ele dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu preraspodijeliti u </p><p>skladu s lankom 55. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznici nasljednici koji podnose godinju </p><p>poreznu prijavu u ime umrle osobe i porezni obveznici koji su platili porez na dohodak u inozemstvu </p><p>te ele da im se urauna u tuzemnu poreznu obvezu. </p><p>Porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a koji nisu podnijeli obrazac ZPP-DOH do </p><p>29.2.2016. za 2015. godinu te u privremenom poreznom rjeenju o utvrenom godinjem dohotku </p><p>nije iskazan porez plaen u inozemstvu, nee izgubiti pravo da im se porez plaen u inozemstvu </p><p>urauna u tuzemnu obvezu, ve mogu podnijeti prigovor do kraja srpnja tekue za prethodnu godinu </p><p>(u 2016. taj je rok do 1.8.2016.), ako ele da im se taj porez urauna u tuzemnu obvezu poreza na </p><p>dohodak. Uz prigovor su duni priloiti i vjerodostojne isprave u skladu s lankom 82. stavkom 2. </p><p>Pravilnika te e Porezna uprava donijeti porezno rjeenje. </p><p>Porezni obveznici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogunosti dostaviti potvrdu o porezu </p><p>uplaenom u inozemstvu u propisanom roku (primjerice ako se porezna godina razlikuje od </p><p>kalendarske godine) istu mogu dostaviti do 30.11.2016. te su to obvezni napomenuti u prigovoru na </p><p>privremeno porezno rjeenje, kojeg su obvezni Poreznoj upravi dostaviti do kraja srpnja, a Porezna </p><p>uprava e donijeti porezno rjeenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde o uplaenom </p><p>porezu, odnosno do kraja prosinca 2016. godine. </p><p> 2 za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja- preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora </p><p>o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama ili potvrdama, za priznavanje dijela osobnog odbitka po </p><p>osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaenih u tuzemstvu - preslike naloga o uplati doprinosa, </p><p>Ako brani ili izvanbrani drug, odnosno ivotni ili neformalni ivotni partner, djeca i drugi uzdravani lanovi </p><p>ue obitelji rezidenta imaju prebivalite ili uobiajeno boravite u inozemstvu, tada se uvjeti za koritenje </p><p>osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadravati </p><p>sljedee: </p><p>1. osobne podatke o branom ili izvanbranom drugu, odnosno ivotnom ili neformalnom ivotnom partneru, </p><p>djeci i uzdravanim lanovima ue obitelji, uz naznaku stupnja srodstva, </p><p>2. podatke o primicima uzdravanih osoba iz toke 1. ovoga stavka, na osnovi kojih se moe utvrditi mogu li se </p><p>smatrati uzdravanima, </p><p>3. rjeenja o moebitnoj invalidnosti lanova ue obitelji. </p><p>Za koritenje uveanog osobnog odbitka ukoliko porezni obveznici i/ili lanovi njihove ue obitelji i/ili djeca </p><p>imaju prebivalite i borave na potpomognutim podrujima, o emu podaci nisu upisani na Obrascu PK ili je </p><p>dolo do izmjene istih vjerodostojne isprave kojima se dokazuje prebivalite i boravak na tim podrujima. </p></li><li><p>U sluaju da na porezne obveznike nije primijenjen poseban postupak (a nisu od toga izuzeti, </p><p>odnosno ne spadaju u prethodno navedene 4 kategorije obveznika na koje se poseban postupak ne </p><p>primjenjuje) i ako nisu dostavili podatke o uplaenom porezu u inozemstvu do kraja veljae tekue za </p><p>prethodnu godinu na Obrascu ZPP-DOH, mogu do kraja srpnja tekue za prethodnu godinu predati </p><p>zahtjev Poreznoj upravi za izdavanjem privremenog poreznog rjeenja u kojem e navesti podatke </p><p>temeljem kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak. </p><p>Grafiki prikaz primjene posebnog postupka utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza </p><p>porezu na dohodak za 2015. </p><p>OBRAZAC ZPP-DOH </p><p>4.porezni obveznici koji su platili porez na </p><p>dohodak u inozemstvu te ele da im se </p><p>urauna u tuzemnu poreznu </p><p>obvezu. </p><p>1.koritenje prava na porezne </p><p>olakice (nisu upisane na Obrazac </p><p>PK ili je nastala promjena ili je rije o drugim poreznim </p><p>olakicama) </p><p>2.preraspodjela osobnog odbitka </p><p>3. nasljednici koji podnose godinju poreznu prijavu u ime umrle osobe </p><p>DO 29.2.2016. </p></li><li><p>4. Rok dostavljanja privremnog poreznog rjeenja i rok za prigovor </p><p>Porezna uprava e na temelju evidencija i podataka kojima raspolae te podataka iz Obrasca ZPP-</p><p>DOH, utvrditi poreznom obvezniku godinji dohodak ostvaren u 2015. godini te razliku poreza na </p><p>dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu (ako je porezni obveznik bio u obvezi podnoenja </p><p>porezne prijave) ili za povrat, o emu e izdati privremeno porezno rjeenje, koje e dostaviti </p><p>poreznom obvezniku prema adresi njegovog prebivalita iz slubenih evidencija kojima raspolae i </p><p>to najkasnije do 30. 6.2016. Napominje se da se dostavom privremenog poreznog rjeenja na </p><p>navedenu adresu smatra da je izvrena osobna dostava. </p><p>Iznimno, ako porezni obveznik ne zaprimi privreme...</p></li></ul>

Recommended

View more >