obveznik poreza na dohodak.docx

 • Published on
  02-Apr-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  1/12

  1

  TKO JE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK?

  Obveznik poreza na dohodak je fizika osoba- graanin(samostalna radnja ne moe bitiobveznik ve je to vlasnik)

  Rezident- obveznik za dohodak koji ostvaruje u FBiH i izvan teritorija FBiH (neogranieniporezni obveznik)

  Nerezident- obveznik za:

  - samostalnu djelatnost koju obavlja putem stalnog mjesta poslovanja u FBiH,

  - isplate koje isplauje poslodavac temeljem ugovora o radu (plae i sve druge naknade kojese daju u stvarima ili drugim koristima,

  - ostvareni prihod ostvaren u FBiH od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava,

  patenata, licenci, ulaganja kapitala i dr. (ogranieni porezni obveznik).

  Rezident je fizika osoba koja na teritoriju FBiH ima prebivalite i koja neprekidno ili sprekidimaboravi 183 ili vie dana u bilo kojem poreznom razdoblju bez obzira nadravljanstvo (boravak ne mora biti ostvaren u jednoj godini).

  Nerezident je fizika osoba koja na teritoriju FBiH boravi manje od 183 dana.

  TKO JE IZUZET OD OPOREZIVANJA POREZOM NA DOHODAK A IMA

  PREBIVALITE U FBIH?

  Fizike osobe koje su zaposlene u stranim diplomatsko- konzularnim predstavnitvima imeunarodnim organizacijama anisu dravljani BiH.

  Mogu li oni biti obveznici poreza na dohodak?.

  Osloboenje se odnosi amo za dohodak koji ostvare od svoje drave ili meunarodneorganizacije. Oslobaanje se ne odnosi na dohodak ostvaren vrenjem djelatnosti u FBiHizuzev ako on nije osloboen po drugom temelju.

  Fizike osobe- rezidenti FBiH ukoliko su u radnom odnosu sa Uredom Visokog

  predstavnika.

  (izuzetak kada rezident FBiH nije obveznik poreza na dohodak?)

  TO JE PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA DOHODAK?

  Dohoci koje obveznik ostvari:

  1)od nesamostalne djelatnosti.

  Ukljuuju:

  bruto plaa koju zaposleniku isplauje poslodavac na temelju ugovora o radu,

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  2/12

  2

  druge isplate koje se isplauju zaposlenom:regres, topli obrok,naknade zaprekovremeni rad, rad na terenu i odvojeni ivot, preko iznosa koji se smatrajuneoporezivim sukladno propisima

  druge koristi koje su primljene na temelju zaposlenja, beskamatni kredit koritenjeimovine poduzea, izmirenje osobnih trokova od strane poslodavca i dr.

  Iskljuuju:

  pomoi djelatnicima na ime teta od elementarnih nepogoda, ozljeda na radu do visineutvrene posebnim propisima,

  hranu u prostorijama poduzea (do visine naknade za topli obrok propisane posebnimpropisima ,

  smjetaj radi obavljanja radnih zadataka, prigodni pokloni djeci do iznosa 30% prosjene plae u FBiH, otpremnine u sluaju otkaza ugovora o radu (iskljuen otkaz zbog krenja obveze izradnog odnosa)

  2)Dohodak od samostalne djelatnosti.

  Smatra se dohodak koji fizika osoba ostvari samostalnim trajnim obavljanjem djelatnostikojom se bavi kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem.

  Ukljuuje:

  dohodak od obrta i djelatnosti srodnih obrtu dohodak od poljoprivrede i umarstva (ako je istovremeno po osnovu ove djelatnosti

  i obveznik PDV-a)

  dohodak od slobodnih zanimanja (samostalna djelatnost zdravstvenih radnika,veterinara, odvjetnika, revizora,poreznih savjetnika, samostalnih

  raunovoa,inenjera, arhitekata, prevoditelja, naunika, knjievnika, novinara,umjetnika, portaa i sl.

  dohodak od drugih samostalnih djelatnosti (lanovi predstavnikih organa vlasti,nadzornih i upravnih odbora, steajnih upravitelja, sudaca porotnikakoji nisu zaposleniu sudu,povremene samostalne djelatnosti umjetnika, novinara sudskih vjetaka,

  trgovakih putnika,portskih sudaca i dr.

  DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

  Ukljuuje:

  1) Prihod ostvaren iznajmljivanjem nepokretne imovine (zgrade, zemljite i dr.)

  2) Prihod ostvaren otuenjem nekretnina (prodaja, poklon ako ukoliko se na takav prijenosne plaa porez na temelju drugih federalnih propisa.

  3) Prihod ostvaren iznajmljivanjem opreme, transportnih vozila i druge pokretneimovine, ukoliko iznajmljeni predmeti ne slue za obavljanje samostalne djelatnosti.

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  3/12

  3

  Prema navedenoj formulaciji prihod ostvaren od iznajmljivanja ove kategorije imovine ne bi

  podlijegao oporezivanju ako bi on bio ostvaren od najma prevnoj osobi ili fizikoj osobi kojaobavlja samostalnu djelatnost)

  4.Prihod od imovinskih prava ukljuuje prihode ostvarene otuenjem odnosno

  prodajom,ustupanjem ili zamjenom ili drugim prijenosom uz naknadu, autorskih prava,

  patenata, licencija,franiza i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.

  Dohodak od ulaganja kapitala ukljuuje:

  Prihode ostvarene na temelju kamata od zajmova, prihodi od isplaenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (ivotnog,

  mirovinskog) koji je uteen od premija koje su bile predmet odbitka

  Utvrivanje dohotka: rashodi se ne odbijaju

  Dohodak od nagradnih igara i igara na sreu

  svaki dobitak iznad 100,00KM ostvaren u novcu, stvarima ili uslugama

  Utvrivanje dohotka: rashodi se ne odbijaju

  NA KOJE PRIHODE SE NE PLAA POREZ NA DOHODAK?

  1)Prihodi koji se ne smatraju dohotkom:

  dividende, mirovine, invalidnine,socijalna pomo,djeji dodatak i oprema

  novoroeneta,pokloni koji su oporezivi prema drugim propisima, prihod od imovinekoritene u osobne svrhe, tete, jednokratne isplate uposlenicima(pomo, nagrade do visineutvrene posebnim propisom), nagrade za ostvarena dostignua.

  2. Prihodi na koje se ne plaa porez na dohodak(ali se smatraju dohotkom)

  naknade za vrijeme nezaposlenosti na teret fonda, zaposlene invalidne osobe(u drutvu zaradno osposobljavanje i rehabilitaciju), tjelesna oteenja,nesree na radu,nagrade lanovimaAkademije, osuenicima, stipendije za redovno kolovanje, studentske zadruge(do visine 4

  prosjene plae u FBiH), nagrade uenicima i studentima (organizirane u

  kolama),privremeni prekid posla (ekanje).

  TOJE OSNOVICA ZA OBRAUN POREZA NA DOHODAK?

  - razlika izmeu ukupnih oporezivih prihoda steenih u jednom poreznom razdoblju iukupnih odbitaka koji se mogu priznati u vezi stjecanja tog prihod

  Porezna osnovica se utvruje sueljavanjem oporezivih prihoda i rashoda kod;

  -dohotka od nesmaostalne djelatnosti (plaa),

  -dohotka od samostalne djelatnosti (obrta) i

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  4/12

  4

  -dohotka od imovine i imovinskih prava.

  Porezna osnovica se utvruje na temelju isplaenog dohotka (bez priznavanjaodbitaka):

  Za nerezidenta koji obavlja nessmostalnu djelatnost na teritoriju FBiH, Za nerezidenta koji na teritoriju FBiH ostvaruje prihod od pokretne i nepokretne

  imovine, autorskih prava, patenata,licencija, ulaganja kapitala,idr.

  Za rezidenta koji ostvari dohodak od ulaganja kapitala, Za rezidenta koji ostvari dobitak od nagradne igra

  KADA SE UTVRUJE I PLAA POREZ NA DOHODAK?

  Vremensko razdoblje oporezivanja dohotka je kalendarska godina .

  Porezno razdoblje moe biti i kraeod kalendarske godine u sluaju:

  - ako rezident u tijeku kalendarske godine postane nerezident ili obrnutno.Primjer:Osoba X sa prebivalitem i zaposlenjem u FBiH je vlasnik poslovnog prostora,koji izdaje u najam i ostvaruje dohodak, dobio je posao u inozemstvu gdje e raditi i boraviti2. Godine poevi od10. Studenog 2008. godine, a prostor e i dalje biti iznajmljen.

  Napomena: on e i dalje biti obveznik poreza u FBiH ali sa statusom nerezidenta)

  Ako rezidentu prestaje svojstvo poreznog obveznika

  Primjer: Osoba x koja je imala stalno prebivalite i zaposlenje u FBiH , zbog prestanka radapoduzea u kojemu je bio uposlen izgubila je posao. Jedini dohodak koji je ostvarivao bila jeplaa. Kao naknadu za vrijeme nezaposlenosti prima od Zavoda za zapoljavanje iznos od350,00KM. Napomena: njemu e prestati svojstvo poreznog obveznika iako je i dalje ustatusu rezidentne osobe)

  (Rezident e u oba sluajaizvriti obraun dohotka ostvarenog u FBiH sa danom31.listopada)

  STOPE POREZA NA DOHODAK

  1.za dohodak koji se utvruje za ukupno porezno razdoblje

  10% od porezne osnovice do visine odbitka od 2400,00KM na godinjoj razini (mjeseniodbitak 200,00KM)

  15% od razlike porezne osnovice preko trostrukog iznosa osnovnog odbitka (7.200,00)

  Primjer: ObveznikB je ostvario oporezive prihode na godinjoj razini od 35.000,00KM.Odbici koji se mogu priznati iznose 20.000,00KM (u koju je ukljuen osobni odbitak)Osnovica poreza na dohodak je 15.000,00KM.

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  5/12

  5

  Stopa od 10% se primjenjuje na osnovicu od 7.200,00KM , a stopa od 15% na iznos od

  7.800,00KM (razlika ukupne osnovice do trostrukog iznosa osnovnog odbitka od

  7.200,00KM)

  Ukupan porez na dohodak u ovom primjeru iznosi 720KM (10% od 7.200,00KM) +

  1.170,00KM (15% od 7.800,00KM) = 1.890,00KM

  KAKO SE UTVRUJE POREZ NA DOHODAK ZA UPOSLENE?

  Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti (plae) obraunava se i uplauje kod svakeisplate oporezivih naknada.

  Obraun, obustavu i uplatu poreza na dohodak vri poslodavac ili sam obveznik(ako jeuposlen kod meunarodnih organizacija koje djeluju u BiH).

  Nain obrauna i stopa poreza na dohodak od nesmostalne djelatnosti mogu biti razliiti uovisnosti od toga kod koga se nalazi porezna kartica i od taga koliki je iznos isplata.

  1) Ako se porezna kartica nalazi kod poslodavca onda se obraun radi na sljedei nain:

  Bruto plaa koju ine svi neoporezivi prihodi za jedan mjesec - plaeni rashodi (doprinosi)osobni odbitak od 200,00KM i odbici za izdravane lanove obitelj

  Na ovako utvrenu osnovicu primjenjuje se stopa od 10% do iznosa od 6.000KM i stopa od15% na iznos preko 600,00KM

  2. Ako se porezna kartica ne nalazi kod poslodavca obraun se radi:

  Bruto plaa koju ine svi neoporezivi prihodi za jedan mjesec - plaeni rashodi (doprinosi)osobni odbitak od 200,00KM

  Na ovako utvrenu stopu primjenjuje se stopa od 15%

  3. Ako rad nije trajao vie od 80 sati mjeseno i i isplata ne prelazi iznos od 250,00KMprimjenjuje se stopa od 10% na ukupan iznos bez odbitaka

  NAIN UTVRIVANJA POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE

  DJELATNOSTI

  1)za osobe koje samostalnom djelatnou bave kao osnovnim zanimanjem

  Utvruje se na kraju poreznog razdoblja (kalendarske godine) na temelju podataka oostvarenim prihodima koji se priznaju kao poslovni prihodi i podataka o poslovnim rashodima

  koji su nastali u poreznom razdoblju.

  Tijekom godine obveznik je duan plaati mjesene akontacije poreza na dohodak kojuutvrdi na temelju 1/12 poreza utvrenog u prijavi za prethodnu godinu ili 1/10 oekivanogdohotka ako tek poinje obavljati djelatnost.

  2.)za osobe koje ostvaruju dohodak od slobodnih zanimanja

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  6/12

  6

  (zdravstvenih radnika, veterinara, odvjetnika,notara, revizora, poreznih savjetnika,samostalnih

  raunovoa, inenjera, i sl. djelatnosti)

  Porez na dohodak (kao akontaciju) za isplate naknada osobama koje se bave slobodnim

  zanimanjem obraunava, obustavlja i plaa isplatitelj po stopi od 15% prilikom svake isplate

  bez uzimanja u obzir osobnog odbitka.

  Naplaeni iznos ima karakter prihoda koji se ukljuuje u godinji prihod.

  3.za osobe koje ostvaruju dohodak od povremene samostalne djelatnosti

  (naunika, strunjaka novinara,sudskih vjetaka, trgovakih putnika, akvizitera, portskihsudaca i druge djelatnosti koje se obavljaju uz osnovnu samostalnu ili nesamostalnu

  djelatnost)

  Porez se utvruje naosnovicu koju ini ostvareni prihod umanjen za 20%na ime trokova,dok se za ostvarene naknade po autorskom djelutrokovi priznaju u visini 30%.

  Stopa poreza na ove dohotke je 15%

  Ovako obraunan i plaen porez smatra se konano plaenim porezom.

  3.za osobe koje ostvaruju dohodak od povremene samostalne djelatnosti

  (naunika, strunjaka novinara,sudskih vjetaka, trgovakih putnika, akvizitera, portskihsudaca i druge djelatnosti koje se obavljaju uz osnovnu samostalnu ili nesamostalnu

  djelatnost)

  Porez se utvruje na osnovicu koju ini ostvareni prihod umanjen za 20%na ime trokova,dok se za ostvarene naknade po autorskom djelutrokovi priznaju u visini 30%.

  Stopa poreza na ove dohotke je 15%

  Ovako obraunan i plaen porez smatra sekonano plaenim porezom.

  4. Za osobe koje ostvaruju dohodak od poljoprivrede i umarstva

  Fizika osoba koja ostvaruje dohodak obavljanjem poljoprivredne i umarske djelatnostiobveznik je poreza na dohodak ako je istovremeno po osnovu ove djelatnosti i obveznik

  PDV-a.

  Ako nije obveznik PDV-aporez na dohodak moe utvrivati plaatiu paualnom iznosu.

  TKO JE OD OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK DUAN VODITI POSLOVNEKNJIGE?

  Obveza voenja poslovnih knjiga se odnosi na fizike osobe:

  koje imaju obrt ili djelatnost srodnu obrtu, koje se bave poljoprivredom i unarstvom a obveznici su PDV-a,

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  7/12

  7

  koje se bave slobodnim zanimanjima.Obvezne poslovne knjige i evidencije su:

  knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, popisna knjiga dugotrajne imovine,i evidencije opotraivanjima i obvezama.

  Obveza izdavanja rauna za svaku prodaju odnosno izvrenu uslugu

  Poslovne knjige se vode po naelu blagajne

  Zato se kod utvrivanja dohotka primjenjuje naelo blagajne i to ono znai?

  Naelo blagajne znai da se za poreznog obveznika prihod smatra stvarno primljenim

  prihodom u trenutku kada je poreznom obvezniku stavljen na raspolaganje i /ili kada je

  primljen u njegovu korist, a rashodi se smatraju rashodom kada su plaeni.

  Kakav e tretman imati prihodi evidentiran u teku u trgovinama?

  NA KOJE PRIHODE OD IMOVINE SE VRI OBRAUN POREZA NA DOHODAK?

  1) -Prihod ostvaren iznajmljivanjem nepokretne imovine(zgrade, zemljite i dr.)

  Rashodi koji se priznaju kod iznajmljivanja nepokretne imovine, u smislu utvrivanjaporezne osnovice, se mogu utvrditi :

  po naelu blagajne (ako obveznik osigura sve ulazne raune koji se odnose naodravanje nekretnine u funkciji)

  priznavanjem trokova u postotku ostvarenog prihoda (30% za nepokretnu i pokretnuimovinu, a 50% za iznajmljene stanove, sobe i krevete putnicima i turistima za koje je

  plaena boravina pristojba)

  Napomena: priznavanje trokova u postotku ostvarenog prihoda mora se primjenjivati

  tijekom 5 godina.

  2)- Prihod ostvaren otuenjem nekretnina (prodaja, zamjena i drugi prijenos imovine uznaknadu)

  Poklon nekretnina je neoporeziv sa aspekta poreza na dohodak uz izuzetak poklona

  nekretnina po kojima se ne obraunava neki porez temeljem drugih propisa (upanijskih ilifederalnih)- Poklon u prvom nasljednom redu ????

  Napomena: Ne oporezuje se dohodak ostvaren prodajom nekretnina koje su do

  otuenja sluile za stanovanje poreznog obveznika i/ili uzdravanih lanova njegove

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  8/12

 • 7/27/2019 obveznik poreza na dohodak.docx

  9/12

  9

  ZA KOJE VRSTE DOHOTKA POSTOJI OBVEZA UTVRIVANJA AKONTACIJE INA KOJI NAIN SE ONA UTVRUJE?

  Obveza obrauna mjesene akontacije:

  na dohodak od nesamostalne djelatnosti(svi oporezivi prihodi koje je uposlenik naplatio odposlodavca u jednom mjesecu)

  obraunava svakog mjeseca pri isplati oporezivih naknada uposleniku

  Osnovica= prihodidoprinosiosobni odbitak

  iznosi akontacije ne moraju biti isti svaki mjesec(ovise o ostvarenim prihodima)

  Na dohodak od samostalne djelatnosti

  osnovica= 1/12 dohotka utvrenog za u zadnjoj prijavi

  10% oekivanog dohotka (za poetak obavljanja djelatnosti)

  isti iznos svaki mjesec (mogunost promjene tijekom godine)

  Na dohodak ostvaren izdavanjem imovine (izuzetak najam putnicima i turistima koji

  plaaju boravinu pristojbu)

  1/12 godinjeg prihoda iz posljednje prijave...