Odabir za: Prva gimnazija Varaždin / Prirodoslovno ... ?· MATEMATIKA 2 dodatak za 2. razred ... 1. dio Branimir Dakić, Neven Elezović udžbenik i zbirka zadataka 62 ELEMENT 60 1032 MATEMATIKA 2 udžbenik i zbirka

  • Published on
    02-Feb-2018

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Odabir za: Prva gimnazija Varadin / Prirodoslovno-matematika gimnazija / 2. razred srednje kole </p><p>Odabrani obvezni udbenici i pripadajua dopunska nastavna sredstva </p><p>K.BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA </p><p>IZDANJA CIJENA NAKLADNIK BR.U. </p><p>PSIHOLOGIJA, 2.-4. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1129 PSIHOLOGIJA udbenik za gimnazije </p><p>Branimir verko, Maja Kolega, </p><p>Predrag Zarevski, </p><p>Silvija Szabo, Slavko Kljaji, </p><p>Tanja Turudi-</p><p>uljak </p><p>udbenik 90 K 60 </p><p>ETIKA, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>3648 JA, MI, ONI udbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne kole </p><p>Bruno urko, </p><p>Dunja Marui </p><p>Brezeti </p><p>udbenik 80.1 PROFIL 60 </p><p>GEOGRAFIJA, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1107 GEOGRAFIJA 2 udbenik za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Mate Matas, Miroslav Si, </p><p>Mladen Ante Friganovi </p><p>udbenik 94.5 K 60 </p><p>2258 GEOGRAFIJA 2 radna biljenica iz geografije za 2. razred gimnazije </p><p>Marija Raki, Martina Jakovi </p><p>radna biljenica </p><p>44.1 K 60 </p><p>VJERONAUK, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1163 ODVANI SVJEDOCI udbenik </p><p>vjeronauka za 2. razred srednje kole </p><p>Duan Vuleti, Nikola Milanovi, </p><p>Rudi Palo, </p><p>Viktorija Gada </p><p>udbenik 49 SALESIANA 60 </p><p>POVIJEST, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2743 POVIJEST 2 udbenik za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Ane Birin, </p><p>Tomislav arlija udbenik 100.8 ALFA </p><p>60 </p><p> KEMIJA ZA 2-GODINJE PROGRAME, 2. RAZRED, ZBIRKA ZADATAKA Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>3003 </p><p>OPA KEMIJA 2 zbirka rijeenih </p><p>primjera i zadataka iz ope kemije za </p><p>uenike drugih razreda srednjih kola </p><p>Antica Petreski, </p><p>Ljubica Petri, </p><p>Zdravka Cindri </p><p>zbirka zadataka </p><p>71.1 PROFIL 60 </p><p>KEMIJA, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>3884 KEMIJA 2 udbenik za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Gordana Pavlovi, </p><p>Ljiljana Kovaevi udbenik 90 ALFA </p><p>60 </p><p>3572 KEMIJA 2 radna biljenica za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Gordana Pavlovi, </p><p>Ljiljana Kovaevi </p><p>radna </p><p>biljenica 37.8 ALFA </p><p>60 </p><p>BIOLOGIJA, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2740 BIOLOGIJA 2 udbenik za 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Irella Bogut, Irena </p><p>Futivi, Marija </p><p>poljarevi, </p><p>Snjeana umlija </p><p>udbenik 94.5 ALFA 60 </p><p>3406 BIOLOGIJA 2 radna biljenica za 2. </p><p>razred gimnazije </p><p>Irella Bogut, Irena </p><p>Futivi, Marija poljarevi, </p><p>Mihaela Marceljak-</p><p>Ili, Snjeana umlija </p><p>radna </p><p>biljenica 68.4 ALFA </p><p>60 </p><p>FIZIKA, 4-GODINJI PROGRAM, 2. RAZRED, INAICA A Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1073 FIZIKA 2 udbenik za 2. razred gimnazije (inaica A) </p><p>Jakov Labor udbenik 88.2 ALFA 60 </p></li><li><p>K.BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA </p><p>IZDANJA CIJENA NAKLADNIK BR.U. </p><p>INFORMATIKA ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKU GIMNAZIJU, 1. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1047 </p><p>INFORMATIKA 1 udbenik za 1. razred </p><p>prirodoslovno-matematike gimnazije Predrag Broanac udbenik 97.2 K </p><p>60 </p><p> MATEMATIKA ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKU GIMNAZIJU, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1030 MATEMATIKA 2 dodatak za 2. razred prirodoslovno-matematike gimnazije </p><p>Branimir Daki, Neven Elezovi </p><p>udbenik i </p><p>zbirka </p><p>zadataka </p><p>22.5 ELEMENT 60 </p><p>1031 MATEMATIKA 2 udbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazije : 1. dio </p><p>Branimir Daki, Neven Elezovi </p><p>udbenik i </p><p>zbirka </p><p>zadataka </p><p>62 ELEMENT 60 </p><p>1032 MATEMATIKA 2 udbenik i zbirka </p><p>zadataka za 2. razred gimnazije : 2. dio </p><p>Branimir Daki, </p><p>Neven Elezovi </p><p>udbenik i </p><p>zbirka zadataka </p><p>62 ELEMENT 60 </p><p>NJEMAKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>941 </p><p>zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 </p><p>udbenik njemakog kao drugog jezika </p><p>za 2. razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola </p><p>Irena Horvati </p><p>ajko, Irena Lasi udbenik 74.7 K </p><p>60 </p><p>940 </p><p>zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 radna biljenica njemakog kao drugog jezika </p><p>za 2. razred gimnazija i etverogodinjih </p><p>strukovnih kola </p><p>Irena Horvati </p><p>ajko, Irena Lasi </p><p>radna </p><p>biljenica 47.7 K </p><p>60 </p><p>NJEMAKI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. I 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2420 </p><p>AUSBLICK 1, BRCKENKURS </p><p>udbenik njemakog jezika za 1. i 2. </p><p>razred gimnazija i etverogodinjih strukovnih kola, 1. strani jezik </p><p>Anni Fischer-</p><p>Mitziviris, Sylvia </p><p>Janke-Papanikolaou </p><p>udbenik 88 ALGORITAM 60 </p><p>2419 </p><p>AUSBLICK 1, BRCKENKURS radna </p><p>biljenica njemakog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodinjih </p><p>strukovnih kola, 1. strani jezik </p><p>Anni Fischer-</p><p>Mitziviris, Sylvia Janke-</p><p>Papanikolaou </p><p>radna </p><p>biljenica s </p><p>CD-om </p><p>73.5 ALGORITAM 60 </p><p>LATINSKI JEZIK Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1004 ELEMENTA LATINA udbenik : osnove latinskog jezika za 1. i 2. razred </p><p>gimnazije </p><p>Oton Gorski, Pavao Pau, Veljko </p><p>Gortan </p><p>udbenik 84.6 K 60 </p><p>ENGLESKI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2774 </p><p>SOLUTIONS B1 udbenik engleskog jezika + MultiROM za 1. razred </p><p>gimnazija, prvi strani jezik; 1. ili 2. </p><p>razred etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik </p><p>Paul A. Davies, Tim Falla </p><p>udbenik s MultiROM-om </p><p>100.8 ALGORITAM 60 </p><p>2773 </p><p>SOLUTIONS B1 radna biljenica za engleski jezik za 1. razred gimnazija, </p><p>prvi strani jezik; 1. ili 2. razred </p><p>etverogodinjih strukovnih kola, prvi strani jezik </p><p>Paul A. Davies, Tim Falla </p><p>radna biljenica </p><p>54 ALGORITAM 60 </p><p>ENGLESKI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. ILI 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2778 </p><p>SOLUTIONS B1+ udbenik engleskog </p><p>jezika + MultiROM za 1. ili 2. razred </p><p>gimnazija, prvi strani jezik; 2. ili 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, </p><p>prvi strani jezik </p><p>Paul A. Davies, </p><p>Tim Falla </p><p>udbenik s </p><p>MultiROM-om 100.8 ALGORITAM </p><p>60 </p><p>2777 </p><p>SOLUTIONS B1+ radna biljenica za </p><p>engleski jezik za 1. ili 2. razred </p><p>gimnazija, prvi strani jezik; 2. ili 3. razred etverogodinjih strukovnih kola, </p><p>prvi strani jezik </p><p>Paul A. Davies, </p><p>Tim Falla </p><p>radna </p><p>biljenica 54 ALGORITAM </p><p>60 </p><p>LIKOVNA UMJETNOST, 4-GODINJI PROGRAM, 2.-4. </p><p>RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>1149 LIKOVNA UMJETNOST 2 udbenik likovne umjetnosti za gimnazije, </p><p>strukovne i umjetnike kole </p><p>Jadranka Damjanov udbenik 116.1 K 60 </p></li><li><p>K.BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA </p><p>IZDANJA CIJENA NAKLADNIK BR.U. </p><p>GLAZBENA UMJETNOST, 2-GODINJI PROGRAM, 2. </p><p>RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2976 </p><p>GLAZBENI KONTAKTI 2 udbenik </p><p>glazbene umjetnosti sa 4 zvuna CD-a za drugi razred srednjih kola s </p><p>dvogodinjim programom </p><p>Ljiljana edrov, </p><p>Nataa Perak </p><p>Lovrievi </p><p>udbenik sa 4 zvuna CD-a </p><p>99.9 PROFIL 60 </p><p>HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>2268 KNJIEVNI VREMEPLOV 2 itanka za </p><p>2. razred gimnazije </p><p>Dragica Dujmovi-Markusi, Sandra </p><p>Rossetti-Bazdan </p><p>udbenik 95.4 PROFIL 60 </p><p>2269 KNJIEVNI VREMEPLOV 2 radna </p><p>biljenica za 2. razred gimnazije </p><p>Terezija Pavi-</p><p>Pezer </p><p>radna </p><p>biljenica 44.1 PROFIL </p><p>60 </p><p> HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE, 2. RAZRED Miljenje Vijea roditelja: Pozitivno </p><p>855 FON-FON 2 udbenik hrvatskoga jezika </p><p>za 2. razred gimnazije </p><p>Dragica Dujmovi-</p><p>Markusi udbenik 63.9 PROFIL </p><p>60 </p><p>854 FON-FON 2 radna biljenica hrvatskoga jezika za 2. razred gimnazije </p><p>Dragica Dujmovi-Markusi </p><p>radna biljenica </p><p>31.5 PROFIL 60 </p><p>Napomena: Prijedlog je strunih aktiva stranih jezika da se udbenici ne kupuju prije nego </p><p>pone nastavna godina. Priekajte prve sate pojedinih predmeta kada e profesori potvrditi </p><p>odabrane udbenike. </p><p>Isto tako Vijee uenika Prve gimnazije Varadin u prvim tjednima nove nastavne godine </p><p>organizirati e razmjenu rabljenih udbenika. </p></li></ul>

Recommended

View more >