Odlozena Poreska Sredstva i Obaveze

  • Published on
    31-Oct-2015

  • View
    548

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objanjenje vezano za odloena poreska sredstva i obaveze

Transcript

<ul><li><p>TEMATEMA</p><p>BranislavManojlovi</p><p>OBELODANJIVANJE ODLOENI POREZOBELODANJIVANJEODLOENIPOREZ</p><p>Seminar:Seminar:</p><p>ObelodanjivanjaufinansijskimizvetajimaB d 29 30 b 2012Beograd,29. 30.novembar2012.</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Sadraj prezentacijeSadraj prezentacije</p><p>1 1. NASTANAKODLOENOGPOREZA</p><p>OSNOVPRIZNAVANJAODLOENOGPOREZA2.</p><p>PREZENTACIJAODLOENOGPOREZA(PREBIJANJE)3.</p><p>OBELODANJIVANJEODLOENOGPOREZAUNAPOMENAMA4.</p><p>NAJEE GREKE VEZANE ZA ODLOENI POREZ5 NAJEEGREKEVEZANEZAODLOENIPOREZ5.</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Nastanak odloenog porezag p</p><p>MRS12Poreznadobitakpropisujeraunovodstvenop p jobuhvatanjeiobelodanjivanjeporezanadobit</p><p>Poreskirashod Poreznadobitza</p><p>TEKUITEKUI</p><p>o es as odplaanjePDP prijavaBilansuspehaAOP225</p><p>POREZNADOBIT</p><p>Poreskiprihod NijemoguuRS</p><p>Poreskirashod Korigujunetorezultatpoosnovuizvesnihporeskih posledica u</p><p>ODLOENI</p><p>Poreski prihod</p><p>poreskihposledicaunarednomperiodu</p><p>BilansuspehaAOP226i227</p><p>WWW.IEF.RS</p><p>Poreskiprihod</p></li><li><p>Nastanak odloenog porezag p</p><p>RAUNOVODSTVENIREZULTATBilans uspehaBilansuspeha</p><p>Svoenjeprihodairashodanaporeskipriznateiznose</p><p>Stalnerazlike</p><p>Privremenerazlike</p><p>Umanjenjezaporeskegubitkeizranijihperioda</p><p>PORESKAOSNOVICAPoreskibilans(obrazacPB1)</p><p>Poreski</p><p>Poreskaosloboenjaodnosnoumanjenja</p><p>Ulaganjauosnovnasredstva</p><p>Meukompanijskihdividendi</p><p>kredit</p><p>OBRAUNATIPOREZPoreskaprijava(obrazacPDP)</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Nastanak odloenog porezag p</p><p>RAUNOVODSTVENIPROPISI PORESKIPROPISIZakonoraunovodstvuirevizijii</p><p>MRS/MSFIZakonoporezunadobit</p><p>R d i l T k i ki h dRaunovodstvenirezultat Tekuiporeskirashod</p><p>OdloeniporeskirashodMRS12PoreznadobitakOdloeniporeskiprihod</p><p>NETO DOBITAK/GUBITAKNETO DOBITAK/GUBITAK</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Osnov priznavanja odloenog porezap j g p</p><p>Odloena poreska sredstvaOdloenaporeskasredstva StalnihsredstavakojapodleuamortizacijikadajeKV </p></li><li><p>Osnov priznavanja odloenog porezap j g p</p><p>Odloenaporeskaobaveza StalnihsredstavakojapodleuamortizacijikadajeKV &gt;PO(TAporaunovodstvenimpropisimamanjiodTApoporeskimpropisima); Pozitivnihefekatanastalihpoosnovusvoenjanafervrednostnekretnina,postrojenjaiopremeifinansijskihsredstavaraspoloivihzaprodaju(HoV kojeseiskazujuuokvirudugoronihfinansijskih plasmana)finansijskihplasmana).</p><p>ODLOENEPORESKEOBAVEZEsepriznajuzasveoporeziveprivremenerazlikek b k l d f osimunekimbaretkimsluajevimanavedenimuparagrafu15.MRS12Porez</p><p>nadobitak</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Prezentacija odloenog poreza - Prebijanjej g p j j</p><p>PrebijanjeodloenihporeskihsredstavaiodloenihporeskihobavezaproizilaziizzahtevaMRS12Poreznadobitak</p><p>BilansstanjaOdloena poreska sredstva Odloene poreske obaveze </p><p>Bilans uspeha</p><p>(AOP021) (AOP123)</p><p>BilansuspehaOdloeni poreski rashod perioda </p><p>(AOP226)Odloeni poreski prihod perioda </p><p>(AOP227)ili( ) ( )</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p</p><p>ObelodanjivanjekomponentiporezanadobitRedni broj KOMPONENTE POREZA NA DOBIT</p><p>Tekua godina</p><p>Prethodna godina</p><p>1 TEKUI PORESKI RASHOD1. TEKUI PORESKI RASHOD2. ODLOENI PORESKI RASHOD</p><p>Oporezive privremene razlike knjigovodstvene vrednosti i poreske osnovice stalnih sredstavaUkid j dl ih kih d ( i k jih)Ukidanje odloenih poreskih sredstava (navesti kojih)</p><p>3. ODLOENI PORESKI PRIHODOdbitne privremene razlike knjigovodstvene vrednosti i poreske osnovice stalnih sredstavaosnovice stalnih sredstavaOdbitne privremene razlike kod rezervisanja za otpremnineOstale odbitne privremene razlikeNeiskorienog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna </p><p>dsredstvaPoreskih gubitaka ranijih godinaUkidanje odloenih poreskih obaveza (navesti kojih)</p><p>4. PORESKI RASHOD (PRIHOD) PERIODA (1+2-3)</p><p>WWW.IEF.RS</p><p>( ) ( )</p></li><li><p>Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p</p><p>Obelodanjivanjestanjaipromenenaodloenimporeskimsredstvima i obavezamasredstvimaiobavezama</p><p>KRETANJE PROMENA NA ODLOENIM PORESKIM SREDSTVIMA I OBAVEZAMA</p><p>Tekua godina Prethodna godinaSredstvo Obaveza Sredstvo Obaveza</p><p>Stanje na poetk godineStanje na poetku godine</p><p>Poveanje odloenih poreskih sredstava u korist odloenih poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)Smanjenje odloenih poreskih sredstava na teretSmanjenje odloenih poreskih sredstava na teret odloenih poreskih rashoda (navesti po kom osnovu)Poveanje odloenih poreskih obaveza na teret odloenih poreskih rashoda (navesti po kom osnovu)Poveanje odloenih poreskih obaveza na teret kapitala (navesti po kom osnovu)Smanjenje odloenih poreskih obaveza u korist odloenih poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)Prebijanje odloenih poreskih sredstava i obaveza</p><p>Stanje na kraju godine</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p</p><p>Procenaoporezivedobitninaosnovukojesevripriznavanjedl ih kih d todloenihporeskihsredstava</p><p>OPIS/GODINA 2013. 2014. 20xx.1. Planirana oporeziva dobit2. Poreska stopa3. Obraunat porez na dobit (1x2)4. Iznos poreskog kredita koji se moe iskoristiti5. Odloena poreska sredstva koja se mogu priznati</p><p>Obelodanjivanjeneiskorienihporeskihkreditaiprenetihporeskihgubitaka</p><p>GODINA NASTANKAPORESKOG KREDITA/PORESKOG GUBITKA Godina isteka Iznos u RSD</p><p>2020xx.2010.2011.Ukupno:</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p</p><p>Obelodanjivanjeodnosaizmeuraunovodstvenogdobitkaiporeskograshoda</p><p>Rednibroj Efektivna poreska stopa</p><p>Tekua godina</p><p>Prethodna godinabroj godina godina</p><p>1. Dobit pre oporezivanja2. Usklaivanje rashoda3. Usklaivanje prihoda4. Poreski gubici iz ranijih godina iskorieni za umanjenje oporezive dobiti5. Korekcija po osnovu kapitalnih dobitaka (gubitaka)6. Oporeziva dobit (poreska osnovica)7 Obraunati porez na dobit po stopi od 10%7. Obraunati porez na dobit po stopi od 10%8. Ukupno poresko oslobaanje9. Tekui poreski rashod10. Odloeni poreski rashod11. Odloeni poreski prihod12. Ukupni poreski rashod 13. Efektivna poreska stopa (12/1x100)</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Nepravilnosti iz prakse vezane za odloene porezep p p</p><p>NIJE VREN OBRAUN ODLOENOG POREZANIJEVRENOBRAUNODLOENOGPOREZA</p><p>NIJEIZVRENOPREBIJANJE</p><p>POGRENOUTVRENARAUNOVODSTVENAOSNOVICA</p><p>NISUOBELODANJENIDOKAZIZAPRIZNAVANJEODLOENIHPORESKIHSREDSTAVA</p><p>PRIZNAVANJEODLOENIHPORESKIHSREDSTAVANAOSNOVUGUBITAKAIZBILANSAUSPEHA</p><p>NISUPRIZNATEODLOENEPORESKEOBAVEZENATERETKAPITALA</p><p>WWW.IEF.RS</p></li><li><p>Hvala na panjiHvalanapanji</p><p>IEF d o oIEF d.o.o.CorrespondentFirmoftheRSM InternationalNetwork</p><p>Bul.MihailaPupina10b/II11000BeogradSrbija</p><p>Tel:011/2053550Fax:011/2053590</p><p>email:office@ief.rswww.ief.rs</p></li></ul>