ODLUKA - ?· Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici; ... - nabavke udžbenika i školskog pribora za decu koja se ... Ovom uslugom obezbeđuje se prevencija asocijalnog

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ODLUKA </p><p>O SOCIJALNOJ ZATITI GRADA KRAGUJEVCA </p><p>("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2011) </p><p>I OSNOVNE ODREDBE </p><p>lan 1 </p><p>Odlukom o socijalnoj zatiti grada Kragujevca (u daljem tekstu: Odluka) utvruje se pravo na materijalnu podrku i pruanje usluga socijalne zatite, za ije je ostvarivanje nadlean grad Kragujevac. </p><p>lan 2 </p><p>Pojedinac i porodica kojima je neophodna drutvena pomo i podrka radi savladavanja socijalnih i ivotnih tekoa i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih ivotnih potreba mogu ostvariti pravo na socijalnu zatitu u skladu sa ovom odlukom. </p><p>lan 3 </p><p>Materijalnu podrku i usluge u socijalnoj zatiti, utvrene ovom odlukom, mogu da ostvare lica sa prebivalitem/boravitem na teritoriji grada Kragujevca, izuzetno lica koja se zateknu na teritoriji grada Kragujevca u stanju socijalne potrebe. Pojedine usluge mogu se pruati licima sa teritorije drugih optina/gradova na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji. </p><p>II MATERIJALNA PODRKA I USLUGE U SOCIJALNOJ ZATITI </p><p>lan 4 </p><p>Pravo na razliite vrste materijalne podrke ostvaruje se u cilju obezbeivanja egzistencijalnog minimuma i podrke socijalnoj ukljuenosti pojedinca i porodice. </p><p>Prava na materijalnu podrku utvrena ovom odlukom su: </p><p>1. Pravo na jednokratnu pomo; </p><p>2. Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu; </p><p>3. Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika; </p><p>4. Pravo na naknadu trokova sahrane; </p></li><li><p>5. Pravo na besplatan obrok. </p><p>lan 5 </p><p>Usluge u socijalnoj zatiti su aktivnosti pruanja podrke i pomoi graanima i njihovim porodicama radi poboljanja, odnosno ouvanja kvaliteta ivota, otklanjanja ili ublaavanja rizika, nepovoljnih ivotnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan ivot. </p><p>Usluge koje se utvruju ovom odlukom su: </p><p>1. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; </p><p>2. Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku; </p><p>3. Dnevni boravak za decu sa problemima u ponaanju; </p><p>4. Predah smetaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; </p><p>5. Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju; </p><p>6. Usluge Centra za mlade; </p><p>7. Usluge Kluba mladih osoba sa invaliditetom; </p><p>8. Pomo i nega u kui za odrasle i starije osobe; </p><p>9. Dnevni boravak za starije osobe; </p><p>10. Usluge Kluba za starije osobe; </p><p>11. Prihvatilite za decu i mlade; </p><p>12. Prihvatilite za rtve nasilja u porodici; </p><p>13. Prihvatilite za odrasle i starije osobe; </p><p>14. Savetovalite za brak i porodicu; </p><p>15. Socijalno stanovanje u zatienim uslovima; </p><p>16. Stanovanje uz podrku za mlade koji se osamostaljuju. </p><p>III PRAVA U SOCIJALNOJ ZATITI </p><p>3.1. Pravo na jednokratnu pomo </p><p>lan 6 </p></li><li><p>Pravo na jednokratnu pomo moe se priznati pojedincu ili porodici koji se iznenada ili trenutno nau u stanju socijalne potrebe, koje ne mogu sami prevazii. Pravo na jednokratnu pomo se priznaje u: </p><p>1. naturi; </p><p>2. novanom iznosu i </p><p>3. novanoj naknadi za dobrovoljno radno angaovanje. </p><p>lan 7 </p><p>Jednokratna pomo u naturi i novanom iznosu moe se priznati u sledeim sluajevima: </p><p>- pribavljanja line dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zatite; </p><p>- zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba (nabavka namirnica, ogreva, higijenski paket); </p><p>- nabavke lekova, medicinskih pomagala i pomoi u leenju (ako ne postoji drugi osnov); </p><p>- nabavke udbenika i kolskog pribora za decu koja se redovno koluju; </p><p>- izlaska mladih iz sistema socijalne zatite; </p><p>- izlaska rtava nasilja u porodici iz Prihvatilita; </p><p>- drugih vanrednih situacija, kada se ne moe prevazii stanje socijalne potrebe. </p><p>Pravo na jednokratnu novanu pomo moe se priznati pojedincu ili porodici: </p><p>- za nabavku lekova, medicinskih pomagala i pomoi u leenju ako prihodi, u mesecu koji prethodi mesecu podnoenja zahteva, ne prelaze iznos bruto minimalne zarade u Republici Srbiji, poznate u momentu podnoenja zahteva; </p><p>- za ostale sluajeve iz stava 1. ovog lana ako prihodi, u mesecu koji prethodi mesecu podnoenja zahteva, ne prelaze iznos neto minimalne zarade u Republici Srbiji, poznate u momentu podnoenja zahteva. </p><p>Izuzetno, ovo pravo se moe priznati pojedincu ili porodici koji ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog lana, po proceni Centra za socijalni rad. </p><p>Iznos jednokratne novane pomoi ne moe biti vei od iznosa prosene neto zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Kragujevcu, poznatog u momentu odluivanja o pravu. </p><p>lan 8 </p></li><li><p>Novana naknada za dobrovoljno radno angaovanje u lokalnoj zajednici pripada radno sposobnim licima, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe. </p><p>Ako lice upueno na dobrovoljno radno angaovanje neopravdano odbije angaovanje ne moe ostvariti pravo na jednokratnu novanu pomo. </p><p>Lica koja prihvate dobrovoljno radno angaovanje, ne mogu ostvariti pravo na jednokratnu novanu pomo u sluajevima definisanim lanom 6. osim za lekove, medicinska pomagala i pomo u leenju. </p><p>lan 9 </p><p>Pojedinac ili porodica mogu pravo na jednokratnu pomo ostvariti najvie tri puta u toku kalendarske godine, osim jednokratne novane pomoi za dobrovoljno radno angaovanje. </p><p>O pravu na jednokratnu pomo odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>3.2. Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu </p><p>lan 10 </p><p>Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu se priznaje licu koje se smeta: </p><p>- u ustanovu socijalne zatite; </p><p>- u drugu porodicu, </p><p>pod uslovom da nema opremu, niti je moe obezbediti, a ne mogu mu je obezbediti ni srodnici koji su, prema propisima o porodinim odnosima, duni da uestvuju u njegovom izdravanju. </p><p>lan 11 </p><p>Oprema korisnika obuhvata nabavku najnunije odee, obue, naknadu trokova za prevoz korisnika do ustanove, odnosno porodice i druge nune trokove po proceni Centra za socijalni rad. </p><p>Pravo na opremu korisnika moe se priznati u iznosu stvarnih trokova, a najvie do iznosa prosene mesene neto zarade po zaposlenom, ostvarene u gradu Kragujevcu poznate u momentu odluivanja o pravu. </p><p>O pravu na opremu za smetaj korisnika u ustanovu socijalne zatite ili drugu porodicu, odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>3.3. Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika </p><p>lan 12 </p></li><li><p>Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika priznaje se licu koje se nae na teritoriji grada Kragujevca, van svog prebivalita/boravita, u stanju socijalne potrebe, za povratak u mesto prebivalita/boravita ili za odvoenje u prihvatilite. </p><p>Licu koje nije u stanju da se samo vrati u mesto prebivalita/boravita odreuje se pratilac. </p><p>Novani iznos za realizaciju ovog prava odreuje se: </p><p>- za prevoz, u visini stvarnih trokova; </p><p>- za ishranu, do 10% od osnovice za utvrivanje novane socijalne pomoi. </p><p>Centar za socijalni rad potrauje sredstva za ostvareno pravo od centara za socijalni rad sa podruja na kome lice ima prebivalite/boravite. </p><p>3.4. Pravo na trokove sahrane </p><p>lan 13 </p><p>Pravo na trokove sahrane moe se priznati: </p><p>- za lica bez prihoda smetena u ustanovu socijalne zatite ili drugu porodicu za iji smetaj trokove snosi budet Republike Srbije; </p><p>- za korisnike prava na novanu socijalnu pomo u skladu sa Zakonom; </p><p>- za lica neutvrenog identiteta; </p><p>- za lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu obavezni na izdravanje; </p><p>- za lica koja imaju srodnike za koje je Centar za socijalni rad utvrdio da nisu u mogunosti da snose trokove sahranjivanja; </p><p>- za lica nepoznatog prebivalita/boravita, koja se u trenutku smrti nau na podruju grada Kragujevca; </p><p>- izuzetno za lica koja nisu u sistemu socijalne zatite, a nalazila su se u stanju socijalne potrebe po proceni Centra za socijalni rad. </p><p>lan 14 </p><p>Pravo na trokove sahrane moe se priznati, uz priloene dokaze o stvarnim trokovima, licu koje je izvrilo sahranjivanje. </p><p>Naknada trokova sahrane se utvruje u visini stvarnih trokova uinjenih za nabavku najneophodnije pogrebne opreme (sanduk najnie vrednosti, pokrov, krst sa natpisom) prevoz pokojnika, sahranjivanje, grobno mesto i taksu za grobno mesto. </p></li><li><p>O pravu na trokove sahrane odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>3.5. Pravo na besplatan obrok </p><p>lan 15 </p><p>Pravo na besplatan obrok ima pojedinac ili porodica iz kategorije najugroenijih graana i realizuje se kao: </p><p>- obrok u narodnoj kuhinji i </p><p>- uina u akoj kuhinji. </p><p>lan 16 </p><p>Obrok u narodnoj kuhinji sadri jedan topli obrok dnevno ili paket namirnica. Koliina namirnica zavisi od broja lanova porodinog domainstva koji ostvaruju ovo pravo. </p><p>Korisnici besplatnog obroka u narodnoj kuhinji mogu biti korisnici novane socijalne pomoi (nesposobni za rad, samohrani roditelji, vielane porodice sa maloletnom decom). </p><p>Pravo na besplatan obrok u narodnoj kuhinji utvruje Centar za socijalni rad. </p><p>lan 17 </p><p>Pravo na uinu u akoj kuhinji priznaje se uenicima osnovnih kola iz socijalno ugroenih porodica. </p><p>Korisnici ovog prava mogu biti deca: </p><p>- bez roditeljskog staranja; </p><p>- samohranih roditelja; </p><p>- iz vielanih porodica; </p><p>- sa invaliditetom; </p><p>- iz porodica koje ostvaruju pravo na novanu socijalnu pomo. </p><p>Saglasnost na predlog kole o korisnicima ovog prava daje Gradska uprava nadlena za poslove socijalne zatite. </p><p>IV USLUGE U SOCIJALNOJ ZATITI </p><p>4.1. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju </p></li><li><p>lan 18 </p><p>Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju obezbeuje strukturirane aktivnosti usmerene na sticanje praktinih vetina, podsticanje razvoja i odravanja socijalnih, kognitivnih i fizikih funkcija korisnika, u skladu sa njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima. </p><p>U okviru usluge pruaju se socijalne, zdravstvene, edukativne i usluge podrke i pomoi u aktivnostima svakodnevnog ivota. </p><p>lan 19 </p><p>Korisnici usluge mogu biti deca i mladi sa smetnjama u razvoju (telesnim, intelektualnim, mentalnim, senzornim, govorno-jezikim, socio-emocionalnim, viestrukim). </p><p>Usluga se obezbeuje: </p><p>- deci predkolskog uzrasta; </p><p>- deci i mladima uzrasta do 18 godina; </p><p>- mladima uzrasta od 18 do 25 godina. </p><p>Dnevni boravak se moe realizovati u predkolskoj ustanovi, kolama i drugim adekvatnim prostorima. </p><p>O korienju usluge odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>4.2. Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku </p><p>lan 20 </p><p>Usluga Dnevnog boravka za decu iz porodica u riziku obezbeuje organizovanje slobodnog vremena u vidu zabavnih, sportskih, rekreativnih aktivnosti, kreativnih radionica, pomo u uenju i druge sadraje u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima korisnika. </p><p>Usluga se obezbeuje deci od 7 do 15 godina iz porodica koje nisu u stanju da na adekvatan nain zadovolje razvojne potrebe deteta. </p><p>Ovom uslugom obezbeuje se prevencija asocijalnog ponaanja, pomo i podrka porodici i deci koja su izloena riziku od zanemarivanja i smetaja u ustanovu socijalne zatite. </p><p>O korienju usluge odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>4.3. Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponaanju </p><p>lan 21 </p></li><li><p>Usluga Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponaanju obezbeuje strukturirane aktivnosti kroz podrku u obrazovanju i razvoju socijalnih vetina, radno-okupacionim, savetodavno-terapijskim tretmanima, edukativnim, sportsko-rekreativnim sadrajima i drugim aktivnostima, u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima korisnika. </p><p>Korisnici usluge mogu biti: </p><p>- deca i mladi uzrasta od 7 do 18 godina koji manifestuju probleme u ponaanju, po proceni organa starateljstva; </p><p>- deca i mladi uzrasta od 14 do 18 godina odnosno do 21 godine po odluci tuilatava ili sudova u okviru primene vaspitnog naloga, vaspitne mere ili posebne obaveze. </p><p>O korienju usluge odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>4.4. Predah smetaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju </p><p>lan 22 </p><p>Predah smetaj je usluga koja podrazumeva privremeni i povremeni smetaj, do 48 sati, dece i mladih sa smetnjama u razvoju. </p><p>Ovom uslugom obezbeuje se kratkotrajni smetaj i tretman dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz adekvatne i planirane aktivnosti u cilju socijalizacije, sticanja i unapreenja dnevne rutine, izgradnju novih odnosa, podsticanja osamostaljivanja, smanjenja socijalne izolacije i pomo i podrku porodici. </p><p>Kriterijume i merila za uee korisnika u trokovima usluge utvruje Gradsko vee. </p><p>O korienju usluge odluuje Centar za socijalni rad. </p><p>4.5. Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju </p><p>lan 23 </p><p>Usluga Dnevnog boravka za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju obezbeuje pomo i podrku u obavljanju aktivnosti svakodnevnog ivota, radno-okupacionu terapiju, socijalno-edukativne, sportsko-rekreativne aktivnosti, ishranu, zdravstveni nadzor i druge aktivnosti u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima korisnika. </p><p>Usluga Dnevnog boravaka za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju, obezbeuje se licima starosti od 25 do 45 godina. </p><p>Kriterijume i merila za uee korisnika u trokovima usluge utvruje Gradsko vee. </p><p>O korienju usluge odluuje Centar za socijalni rad. </p></li><li><p>4.6. Usluge centra za mlade </p><p>lan 24 </p><p>Centar za mlade realizuje: aktivnosti edukativnog karaktera (kursevi stranih jezika, obuka za rad na raunaru); kreativne i kulturno-zabavne radionice; sportsko-rekreativne aktivnosti; psiho-socijalnu podrku; pomo u savladavanju kolskog gradiva; informativne aktivnosti; druenja; socijalnu integraciju i zadovoljavanje drugih potreba dece i mladih u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima. </p><p>Pruanjem usluga Centra za mlade omoguava se kvalitetno korienje slobodnog vremena, razvoj vetina, kreativnih sposobnosti, talenata i prevencija socijalnih rizika kod dece i mladih. </p><p>Usluge Centra za mlade se pruaju kontinuirano, u skladu sa individualnim potrebama i interesovanjima korisnika. </p><p>Korisnici usluga Centra za mlade mogu biti deca i mladi do 30 godina starosti. </p><p>Usluge Centra za mlade se mogu koristiti na osnovu preporuke/uputa Centra za socijalni rad, preporuke drugih socijalnih aktera i po linom izboru dece i mladih. </p><p>4.7. Usluge kluba mladih osoba sa invaliditetom </p><p>lan 25 </p><p>Klub mladih osoba sa invaliditetom realizuje: kreativne i edukativne radionice; informativne aktivnosti; razvijanje praktinih vetina za samostalni ivot; socijalnu komunikaciju; rekreativne i radne aktivnosti; rehabilitacioni terapeutski tretman; podrku pri zapoljavanju; povezivanje sa drugim slubama; pomo i podrku porodici i druge aktivnosti u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenim interesovanjima korisnika. </p><p>Usluge Kluba mogu koristiti mlade osobe sa invaliditetom starosti od 15 do 30 godina, na osnovu preporuke/uputa Centra za socijalni rad, preporukom drugih socijalnih aktera i po linom izboru osoba sa invaliditetom. </p><p>4.8. Pomo i nega u kui za odrasle i starije osobe </p><p>lan 26 </p><p>Usluga Pomoi i nege u kui za odrasle i starije osobe obezbeuje podrku u zadovoljavanju svakodnevnih ivotnih potreba u stanu korisnika, kako bi se unapredio kvalitet ivota starijih osoba i spreio odlazak u instituciju. Pomo u kui prua se kada je porodina podrka nedovoljna ili nije raspoloiva, u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama starijih osoba koja usled nemoi ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da ive bez pomoi drugih lica. </p></li><li><p>lan 27 </p><p>Korisnici usluge mogu biti osobe starije od 65 godina koja imaju ogranienja fizikih i psihikih sposobnosti, ive same i nisu u stan...</p></li></ul>