Održavanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  • Published on
    02-Mar-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 1/16</p><p>1. Posebni vidovi periodinog odrzavanja</p><p>Pored svakodnevnih pregleda vozila (osnovno odrzavanje) i servisa ( periodinog preventivnogodrzavanja vieg nivoa) u praksi postoje i drugi vidovi preventivnog odrzavanja. Vina posebnihvidova preventivnih odrzavanja takodje ima periodini kareina (priprema za prelaz iz jednog</p><p>perioda u drugi, redovni tehniki pregledi). Klendarsko vreme predstavlja pravilo a de!inisanjeperiodinosti kod tih vidova odrzavanja.</p><p>1.1 Priprema vozila za prelazak iz jednog rezima eksploalacije u drugi</p><p>"slovi okoline ili klimatski uslovi (temperatura i vlaznost vazduha, atmos!erski pritisak,padavine i dr.) veoma utiu na samo vozilo, ali i na druge !aktore koji odre#uju njegovooptereenje. $akvi !aktori su% stanje tla po kome se vozilo kree, posebno u pogledu mikro&amp;relje!a, otpori kretanju, uslovi prijanjanja i sl.</p><p>Klimatski uslovi, a naroito promena temperature utiu na pomenu svojstva goriva, maziva idrugih tehnikih tenosti. $o naroito dolazi do izra'aja pri niskim temperaturama, kada sesmanjuje isparljivost to izaziva ote'ano pokretanje motora, a javljaju se i problemi u tokunjegovog zagrevanja. a druge strane, pri visokim spoljnim temperaturama se tako#e mogupojaviti problemi. Kada je temperatura okoline ekstremno visoka, dolazi do ubrzanogisparavanja lakih komponenata benzina jos u rezervoaru, odnosno u vodovima za napajanjemotora gorivom. vo izaziva pojavu **parnih epova** zbog ega se motor snabdeva manjomkoliinom goriva od potrebne. $o dovodi do njegovog otezanog rada, pa ak i gaenja, usledpotpunog isparenja goriva iz karburatora (**presisao** motor). Ponovo pokretanje motora je obinomogue tek nakon izvesnog vremena hla#enja.</p><p>Problemi na niskim temperaturma vezani su za istou goriva. +ko se ima u vidu da neistogorivo vrlo esto sadr'i vodu, onda je jasno da pri niskim spoljanjim temperaturama mo'e dado#e do smrzavanja rezervoara, vodova za napajanje motora gorivom, karburatora, pumpe zagorivo i sl. $ada mo'e da do#e do zapuavanja i oteenja elemenata pumpe za gorivo, preistaagoriva, ventila, brizgaljki i sl.</p><p>Kod motora sa tzv. Vodenim hla#enjem moze da do#e do zamrzavanja na niskim i ubrzanogisparavanja na visokim temperaturama okoline. Kod pneumatinih konih sistema esto se javljakondenzovana voda u evovodima, revima, rezervoarima i drugim komponentama prenosa. Pri</p><p>niskim temperaturama dolazi do njenog zamrzavanja, to mo'e da ima negativne e!ekte kao i usluaju sistema za napajanje motora gorivom.</p><p>-a niske temperature nepovoljno reaguje i akumulaor. olazi do sni'avanja temperatureelektrolita. /to izaziva smanjenje napona i kapaiteta akumulatora. " krajnjem sluaju, mo'e dado#e do zamrzavanja elektrolita. 0asno je da je smanjenje kapaiteta akumulatora stalnospregnuto sa ostalim problemima ote'anog pokretanja i rada motora, to dovodi do ubrzanogpra'njenja akumulatora.</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 2/16</p><p>Posebno je izra'en utiaj temperature na stanje maziva. ni'avanjem temperature poveava seviskozitet maziva to dovodi do poveanja trenja na vozilu. $o se negativno odra'ava napokretanje motora, okretanja obrtnih elemenata menjaa, pokretanje svih kliznih spojeva kodraznih komandi i poluga u sistemu za oslanjanje, upravljanje i sl.</p><p>1ere koje preduzima proizvo#a vozila radi spreavanja negativnog utiaja promene klimatskihuslova na osobine i stanje vozila odnose se na%</p><p> pei!iiranje kvaliteta goriva, maziva i drugih tehnikih tenosti u skladu sa oekivanim</p><p>uslovima rada s obzirom na klimatske uiaje (primena miltigradnih ulja za motor, tenostiza zatvorene sisteme za hla#enje koje sadr'e aditive protiv zamrzavanja, speijalnih mastikoje su otporne na dejstvo niskih temperatura i sl2</p><p> Propisivanje posebnih zahteva za pojedine komponente vozila u pogledu obezbe#enja</p><p>tra'enih izlaznih karakteristika za propisane temperaturske re'ime (najee se radi otemperaturama od 3 45o6 i 7 85o6, mada ima sluajeva da se propisuju i otriji zahtevi,</p><p>pa ak i do &amp;45o6)2 "gradnja posebnih delova ure#aja i materijala, koji omoguavaju normalan rad sistema u</p><p>svim klimatskim uslovima ( automatski drena'ni ventili i tzv. **anti!rizeri** za pneumatikekone sisteme, speijalni materijali od gume ili plastike za zaptivke, prahobrane, evi,sreva sa poveanom otpornou na dejstvo niskih temperatura).</p><p>1ere koje mogu da se preduzimaju u odr'avanju vozila obuhvataju striktnu primnu preporukaproizvo#aa o kojima je gore bilo rei. $ako#e ove mere se odnose na pimenu speijalnihpostupaka pomou kojih se vozilo priprema za nastupajui klimatski period, obino, u aprilu i uoktobru. $o znai da se svako vozilo jednom godinje, tj. u toku mesea sprila, priprema za</p><p>prelaz iz zimskog u letnji re'im korienja. 9atim se u oktobru, priprema za prelaz iz letnjeg uzimski period korienja.</p><p>1.2 Tehniki pregledi</p><p>$ehniki pregledi predstavljaju izuzetno vazan vid periodino&amp;preventivnog od'avanja. :e je oposebnoj vrsti prgleda vozila, odnosno kontrole stanja, koja se moze vriti iz !ormalnih isutinskih razloga. Pod !ormalnim razlozima se podrazumeva da je zakonski popisana obavezavrenja tehnikih pregleda u propisanom roku i na propisani nain. $ehniki pregled motornih iprikljunih vozila vi se najmanje jedanput godinje, o emu se vodi odgovarajua evidenija, a</p><p>o utvr#rnoj ispravnosti vozila se izdaje potvrda. Posebnim propisom odre#enoj da se, u iljupoveanja bezbednosti, tehniki pregled vozila kojia se vri javni prevoz putnika, kao i vozila zaobuku kandidata za vozaa, vri svakih est mesei.</p><p>$ehniki pregled mogu da vre samo one organizaije koje su za to ovlaene i koje suosposobjene i opremljene za uspesno izvravanje tog posla."slovi za to se utvr#uju posebnimpropisima.</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 3/16</p><p>-a tehnikom pregledu se proverava opte stanje i izgled vozila, posotjanje i ispravnost ure#aja i</p><p>sklopova koji su od znaaja za bezbednu vo'nju i drugi propisani ure#aji, oprema i oznake, autvr#uje se sastav izduvnih gasova, jaina buke koju vozilo stvara, kao i da li vozilo ispunjavasve ostale uslove propisane za vozila u sobraaju.</p><p>$ehnikim pregledom je obuhvaena kontrola ispravnosti sledeih sistema na vozilu%</p><p> istema za upravljanje istema za koenje "re#aja za osvetljavanje puta i vozila i davanje svetlosnih znakova "re#aji koji omoguavaju normalnu vidljivost ( vetrobran, brisai i perai vetrobrana) "re#aji za davanje zvunih signala "re#aji za odvo#enje i isputanje izduvnih gasova snovnih dimenzija vozila istem za oslanjanje Karoserije 1otora $okova i pneumatika</p><p>1.3 Konzervacija i dekonzervacija vozila</p><p>Postoje mnogi sistemi korienja vozila kod kojih se naizmenino smenjuju periodi intenzivne</p><p>eksploataije vozila i potpunog izostanka potrebe za bilo kakvom upotrebom vozila. vo jetipian re'im za sva vozila koja se koriste u senzorskim uslovima (poljoprivredna mehanizaija),uslovima intenzivnih radova na bazi posebno izra'ene pojedinane potrebe ( gra#evinskamehanizaija), kao i za rdovni sastav vojnih voznih parkova.</p><p>Kod ovakvih istema eksploataije se vozilo ili koristi intenzivno, na bazi visoko postavljenihzahteva u pogledu raspolo'ivosti, odnosno gotovosti i pouzdanosti, ili se nalazi na skladitu.Vozilo mo'e da bude uskladiteno za du'i ili krai vremenski period. +ko se proenjuje dadu'ina skladitenja mo'e da ima negativan utiaj na stanje vozila, pristupa se njegovojkonzervaiji.</p><p> obzirom na napred izlo'eni ilj, konzervaiji predhodi detaljan pregled stanja vozila, kao idrugi radovi preventivnog karaktera ( pranje, ienje, podmazivanje i sl.).Pri tome se, poredostalih, primenjuju i sledei postupi%</p><p> Voda (ili rashladna tenost) se isputa iz sistema za hla#enje motora, u koji se do vrha</p><p>naliva speijalno antikorozivno sredstvo2</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 4/16</p><p> "lje za podmazivanje motora se isputa iz korita motora, a u sistem se naliva speijalna</p><p>antikorozivna tenost2 " ilindre motora se naliva toplo motorno ulje ;z rezervoara za gorivo se potpuno isputa gorivo, a rezervoar se ispira od ostatka taloga i</p><p>dobro se zatvori2 +kumulator se skida sa vozila i posebno se konzervira i skladiti u prikladnom</p><p>zatvorenom prostoru2 ve spoljne povrine pneumatika premazuju se posebnim sredstvima za zatitu od utiaja</p><p>starenja itd.</p><p>2. Dijagnostika motornih vozila</p><p>" sluaju analize dijagnostike u proesu odr'avanja transportnih sredstava u literaturi se mo'enai pravilo pod nazivom </p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 5/16</p><p>2.1 Tehnicki preduslovi za obavljanje dijagnostke motornih vozaila primenomsavremenih dijagnostickih sistema</p><p>"spena primena savremenog dijagnostikog sistema zahteva zadovoljenje odre#enih tehnikihuslova koji se baziraju na tehnikim karakteristikama koriene opreme i tehnikojobrazovanosti radnika. Prethodni uslovi se mogu grupisati u svoje tri osnovne grupe%</p><p>&amp; $ransportno sredstvo je neophodno da bude opremljeno sa svim potrebnim elektronskimelementima neophodnim za obavljanje dijagnostike (davai, senzori) i entralnim raunarom kojise nalazi na vozilu i koji je na direktan ili indirektan nain spojen sa svim elektronskimelementima,</p><p>&amp;-eophodno je posedovati dijagnostiki aparat koji se speijalnim kablovima spaja satransportnim sredstvom,</p><p>&amp;Potrebno je da radnik koji radi na poslovima dijagnostike bude kvalitetno obuen za obavljanjedijagnostike transportnog sredstva primenom raspolo'ivog savremenog dijagnostikog sistema.</p><p>Pore#enjem dijagnostikih sistema razliitih proizvo#aa transportnih sredstava mo'e se uoitistrogo potovanje prethodno de!inisanih uslova. no to pravi razliku izme#u proizvo#aa jetehniko reenje dijagnostikog sistema, kao i so!tver koji se koristi za njegovo upravljanje.etalji prethodnih reenja su poznati samo proizvo#au i ovlaenim servisima.</p><p>Proes dijagnostike podrazumeva posedovanje transportnog sredstva koje je opremljeno sa svim</p><p>potrebnim elektronskim elementima neophodnim za obavljanje dijagnostike. ijagnostiarprilazi vozilu sa dijagnostikim aparatom kojeg povezuje sa entralnim raunarom vozila.Povezivanje se vri se vri speijalnim kablom.</p><p>ijagnostiki aparat je najee izra#en kao laptop. o!tver koji je instaliran u raunarudozvoljava a'uriranje, koje se mo'e vriti putem mre'e ili instalaijom sa zatienog d&amp;a kojisti'e od proizvo#aa. +'uriranje je najee meseno ukoliko se radi putem d&amp;a, a ukoliko seradi putem mre'e mo'e biti i ee. +'uriranje sadr'i sve nove in!ormaije vezane zaeksploataiju vozila (karakteristike odre#enih sistema, preporuke, dosadanja iskustva...), a sve uilju pru'anja veih mogunosti korisniku. Prethodni podai su opti i kao takvi se odnose na</p><p>grupu vozila istih karakteristika jednog proizvo#aa. sim njih tokom dijagnostike neophodno jekoristiti i podatke koji su nastali kao rezultat ranijih operaija u proesu odr'avanja posmatranogtransportnog sredstva. " tom ilju potrebno je ostvariti a'uriranje sistema tokom odr'avanjavozila. $o znai da je neophodno zabele'iti bilo koju zamenu, opravku ili interveniju na vozilu.</p><p>:adnik koji radi na poslovima dijagnostike (dijagnostiar) potrebno je da poseduje znatno veaznanja od radnika koji rade u klasinim radioniama. Kao i do sada neophodno je da posedujeodgovarajua znanja o karakteristikama sistema koji ine posmatrano transportno sredstvo. sim</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 6/16</p><p>toga potrebno je i da poseduje sposobnost korienja raunara. $ako#e ne treba zaboraviti ipotrebu osnovnog znanja najmanje engleskog jezika. $a potreba je uslovljena injeniom da sumeniji dijagnostikih so!tvera pisani na engleskom jeziku. 9avisno od proizvo#aa u ponudi su idrugi jezii.</p><p>2.2 naliza procesa pracenja tehnickog stanja i dijagnostike kod vozila sasavremenim dijagnostickim sistemima</p><p>1eredes je za svoja vozila razvio program + (iagnosis +ssistane stem). Prilikomnabavke mo'e se kupiti kao so!tver koji se instalira na laptop ure#aj ili kao dijagnostiki ure#aj."z sam so!tver ide i dijagnostiki kabal koji slu'i za povezivanje vozila i dijagnostikog ure#aja.Veza izme#u vozila i dijagnostikog ure#aja mo'e biti preko kabla ili preko bluetooth&amp;a.</p><p>Proes dijagnostike zapoinje prikljuivanjem raunara sa entralnim raunarom vozila. Kakomeredes poseduje irok proizvodni program, to se na poetku rada de!inie vrsta (slika A), azatim i tip (slika ?) i model (slika 8) vozila.</p><p>Slika 1.Izbor vrste vozila</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 7/16</p><p>Slika 2. Izbor tipa vozila</p><p>Slika 3. Izbor modela vozila</p><p>-akon izbora modela vozila postoji obaveza da se unese V;- kod vozila (slika @). "koliko seunese pogrean kod program nee nastaviti sa dijagnostikom.</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 8/16</p><p>Slika 4. Unosenje VIN koda</p><p>Postoji mogunost i da se prvo unese V;- kod a kompijuter e na osnovu njega sam odrediti tip imodel vozila. ledea !aza predstavlja zadavanje naredbe testiranja vozila, mo'e se izabratikratak test(slika B) ili testiranje odr#enog sistema(slika 4). ;zborom kratkog testa dijagnostikiure#aj zahteva da se svaka od upravljakih jedinia odazove i =ka'eC svoj status. okaz da sekompijuter odazvao je kataloki broj njegove upravljake jedinie. tatus mo'e biti to znai daje sa sistemom sve uredu, ili D to znai da sa tim sistemom neto nije uredu, mada mo'e i daznai da tog sistema nema na vozilu. ;zborom svakog sistema, otvara se prozor sa svimpodsistemima koji se u njemu nalaze (slika E).</p><p>dabirom podsistema(slika A5) mogu se itati kodovi greaka, pratiti trenutne vrednosti</p><p>aktuatora i senzora, videti servisne in!ormaije, kontrolisati rad sistema, pratiti planiraneaktivnosti vezane za sistem "koliko postoji kod greke dijagnostiki ure#aj pru'a mogunost dakorisniku predoi listu radnih operaija koje je potrebno izvriti u ilju otklanjanja greke (slikaAA).</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 9/16</p><p>Slika 7. Kratak test</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 10/16</p><p>Slika 8.Sistemi vozila koje mozemo ispitivati</p><p>-aprimer da bi odredio datum za zamenu motornog ulja kompjuter vozila prati pre#eni put,vreme rada pri povienoj temperaturi, iskorienost ulja, srednju vrednost izmene temperature,broj hladnih startova itd. sim toga potrebno mu je da zna proenat sumpora u gorivu, viskozitetulja i kvalitet ulja. -a osnovu</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 11/16</p><p>Slika . !odsistem karoserije</p><p>Slika 1".#adne opera$ije % posisitem% &amp;irba'(a</p></li><li><p>7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar</p><p> 12/16</p><p>Slika 11. !arametri koji se mo'% meriti %)ivo*</p><p>1( temperat%ra ras+ladne te,nosti- 2( temperat%ra 'oriva- 3 ( koli,ina %briz'ano' 'oriva 4 (broj obrtaja motora / ( napon baterije 0 ( pozi$ija pap%,i$e 'asa ( brzina vozila 1" (</p><p>!ritisak na %sisnoj 'rani</p><p>svega toga on odre#uje datum ili broj kilometara do servisa. n&amp;board sistem vozila imamogunost servisnih !unkaija, tj. omoguuje odre#ivanje prognoziranog termina za servisodre#enog sistema(motorno ulje, konie, ulje retardera, kata...</p></li></ul>