OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 – 1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008

 • Published on
  05-Feb-2018

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 1

  OECD Science, Technology and Industry

  Outlook 2008

  Summary in Slovak

  Vhad OECD v oblasti vedy, techniky a priemyslu na rok 2008

  Zhrnutie v slovenine

  Globlne formy vedy, techniky a inovci sa rchlo menia. Ak s dsledky pre politiku v oblasti

  vedy a inovci? Ak kroky krajiny podnikaj na zvenie kapact v oblasti vedy, techniky

  a inovci? Ak je prspevok vedy a inovci na raste a spoloenskch cieoch?

  Vhad OECD v oblasti vedy, techniky a priemyslu na rok 2008 obsahuje prehad kovch

  trendov v oblasti vedy, technolgi a inovci v krajinch OECD a v niektorch vekch

  nelenskch ekonomikch, vrtane Brazlie, Chile, ny, Izraela, Ruska a Juhoafrickej republiky.

  S vyuitm najnovch dostupnch dajov a indiktorov sa v tejto publikcii skmaj tmy, ktor

  s medzi prvoradmi bodmi programu politickch initeov v oblasti vedy a inovci, vrtane

  vkonnosti v oblasti vedy a inovcii, alej trendy v nrodnch politikch v oblasti vedy, techniky

  a inovci a postupy posudzovania socilno-ekonomickch vplyvov verejnho vskumu. Toto

  vydanie taktie poskytuje jednotliv profily vkonnost v oblasti vedy a inovci pre kad krajinu

  vo vzahu k nrodnmu kontextu a aktulnym politickm vzvam.

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 2

  Globlna dynamika v oblasti vedy, techniky a inovci

  Investcie v oblasti vedy, techniky a inovci profitovali zo silnho hospodrskeho rastu

  A doposia bol globlny kontext aktivt v oblasti inovci

  priazniv. Investcie OECD do vskumu a vvoja sa v roku 2006

  vyplhali na 818 milird USD, priom v roku 1996 boli na rovni 468

  milird USD. Hrub domce vdavky na vskum a vvoj v rokoch

  1996 a 2001 rone rstli o 4,6 % (v relnom vyjadren), avak tento

  nrast sa spomalil na menej ako 2,5 % rone v obdob rokov 2001 a

  2006. Budce investcie bud iastone zvisie od dlhodobch

  vplyvov nestability finannho trhu na vdavky podnikov.

  Niektor ekonomiky mimo OECD vynakladaj oraz viac prostriedkov na vskum a vvoj

  Avak globlne rozdelenie vskumu a vvoja sa men. Hrub

  vdavky ny na vskum a vvoj dosiahli v roku 2006 86,8 miliardy

  USD, priom v rokoch 2001 a 2006 rstli o pribline 19 % rone

  v relnom vyjadren. Investcie do vskumu a vvoja v Juhoafrickej

  republike vzrstli z 1,6 miliardy USD v roku 1997 na 3,7 miliardy USD

  v roku 2005. Vdavky Ruska vzrstli z 9 milird USD v roku 1996 na 20

  milird USD v roku 2006 a vdavky Indie dosiahli v roku 2004 sumu

  23,7 miliardy USD. V dsledku toho sa krajiny mimo OECD podieaj

  na prudkom nraste podielu na svetovom vskume a vvoji 18,4 %

  v roku 2005, priom v roku 1996 to bolo 11,7 %. Na tejto zmene sa

  iastone podiea rastci vznam tchto krajn vo svetovej ekonomike,

  ale aj rastca intenzita investci do vskumu a vvoja vo vzahu k HDP,

  najm v ne. V roku 2005 bol globlny podiel celkovch vdavkov na

  vskum a vvoj v troch hlavnch reginoch OECD pribline 35 % pre

  USA, 24 % pre E-27 a 14 % pre Japonsko. Zatia o Japonsko si

  udralo svoj globlny podiel od roku 2000, podiel USA klesol o viac ako

  3 percentulne body z dvodu vemi pomalho rastu vdavkov podnikov

  na vskum a vvoj a podiel E klesol o 2 percentulne body (obr. 1).

  Miera rastu komernho vskumu a vvoja sa spomalila, ale stle zostva pozitvna

  Podniky sa vo vine krajn OECD podieaj na vine

  uskutoovanho vskumu a vvoja. Tieto investcie sa poas poslednho

  desaroia zvili, avak miera nrastu sa od roku 2001 znane spomalila.

  V krajinch E-27 sa intenzita vdavkov podnikov na vskum a vvoj

  v rokoch 1996 a 2006 zvila len zanedbatene na 1,11 % HDP. To

  naznauje, e E nedoke splni svoj cie vdavkov podnikov na

  vskum a vvoj na rovni 2 % HDP do roku 2010. V USA dosiahla

  Obr. 1. Globlne trendy

  v oblasti vskumu a vvoja

  v hlavnch reginoch OECD

  a vybranch ekonomikch

  nelenskch ttov

  http://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdf

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 3

  intenzita komernho vskumu a vvoja v roku 2006 hodnotu 1,84 %

  HDP, o je pokles z 2,05 % v roku 2000, zatia o v Japonsku dosiahla

  nov najvyiu rove 2,62 %. V ne sa podiel vdavkov podnikov na

  vskum a vvoj a HDP prudko zvil, obzvl po roku 2000, a u takmer

  dostihol intenzitu E-27, priom v roku 2006 bol na rovni 1,02 % HDP.

  Internacionalizcia vskumu a vvoja sa roziruje

  oraz viac vskumu a vvoja je financovanho zo zahraniia

  (prostrednctvom skromnch podnikov, verejnch organizci alebo

  medzinrodnch organizci). Vo vine krajn OECD rastie podiel

  zahraninch poboiek na komernom vskume a vvoji, priom

  zahranin spolonosti zskavaj miestne spolonosti vykonvajce

  vskum a vvoj alebo zakladaj nov poboky.

  Poet patentov a vedeckch publikci sa prudko zvil

  Vo vine krajn sa v poslednch rokoch zaznamenal nrast potu

  patentov alebo miery vedeckho publikovania. Zatia o Spojen tty

  aj naalej tvoria najv podiel trojitch patentovch rodn (patentov

  zaregistrovanch v USA, Japonsku a E na ochranu toho istho

  vynlezu), ich podiel poklesol, rovnako ako podiel E-25. Zrove

  v rokoch 1995 a 2005 prudko stpol podiel patentovch rodn

  z zijskch ekonomk, i ke z nzkej rovne. Zvilo sa aj

  publikovanie vedeckch lnkov, avak zostalo znane koncentrovan

  v niekokch krajinch, priom krajiny OECD sa celkovo podieali na

  vye 81 % globlnej produkcie. Napriek tomu v niektorch

  rozvjajcich sa ekonomikch vedeck kapacity znane rast (obr. 2).

  Dopyt po udskch zdrojoch sa

  zrchuje

  Rastca intenzita poznatkov v mnohch krajinch so sebou prina

  rastcu potreby vysokokvalifikovanch pracovnkov. Zamestnanos

  udskch zdrojov vo vede a technike v krajinch OECD rstla

  rchlejie ako celkov zamestnanos, asto s vekm nskokom.

  Talenty zo zahraniia v znanej miere prispievali k prsunu

  udskch zdrojov pre vedu a techniku v mnohch krajinch OECD,

  avak globlny trh s vysokokvalifikovanmi pracovnkmi sa so

  zlepujcimi sa prleitosami v kovch krajinch tohto prsunu

  (na, India) stva oraz konkurencieschopnej. Kee mnoh krajiny

  vyvjaj niekoko iniciatv na uahenie mobility, internacionalizcia

  trhu prce s udskmi zdrojmi vo vede a technike bude pravdepodobne

  pokraova. Rastca medzinrodn konkurencia pre talenty vak

  zrove znamen, e krajiny bud oraz viac musie posilni vlastn

  investcie do udskch zdrojov.

  Obr. 2. Globlne podiely

  registrcie patentov

  a vedeckch publikci

  v hlavnch reginoch OECD

  a vybranch ekonomikch

  nelenskch ttov

  http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdf

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 4

  Trendy v politikch v oblasti vedy, techniky a inovci

  Politiky v oblasti vedy a techniky sa vyvjaj

  Politiky v oblasti vskumu a vvoja sa vyvjaj, a to v reakcii na

  irie reformy zameran na zvenie produktivity a hospodrskeho

  rastu, ako aj s cieom rieenia nrodnch problmov (napr. pracovn

  miesta, vzdelanie, zdravotnctvo) a, oraz viac, globlnych vziev, ako

  s napr. energetick bezpenos a zmena klmy.

  v reakcii na globalizciu vskumu a vvoja a otvoren formy inovci

  Rastca globalizcia vroby a aktivt v oblasti vskumu a vvoja

  a otvorenejie a zosieovanejie formy inovci s taktie nronou

  vzvou pre nrodn politiky v oblasti vedy a techniky. Krajiny si musia

  budova nrodn kapacity v oblasti vskumu a inovci na prilkanie

  zahraninch investci do vskumu, vvoja a inovci a musia sa

  snai o as v globlnych hodnotovch reazcoch.

  To si vyaduje lepiu koordinciu politk a zmeny v riadiacich truktrach

  Takto vzvy iadaj krajiny, aby zlepili koordinciu tvorby

  a uplatovania nrodnch politk, rovnako aj na medzinrodnej rovni,

  oho dkazom je vytvorenie Eurpskeho vskumnho priestoru (ERA).

  Niektor krajiny skonsolidovali zodpovednos za politiky v oblasti

  vskumu a inovci do jednej intitcie ako prostriedok zlepenia

  koordincie alebo ako vyjadrenie vyej priority, ktor pripisuj tmto

  politikm.

  Verejn rozpoty na vskum a vvoj naalej rast, iastone ako reakcia na nrodn ciele v oblasti vskumu a vvoja

  Mnoh krajiny OECD zvili verejn financovanie vskumu

  a vvoja, a to napriek trvalm rozpotovm obmedzeniam a celkovmu

  zneniu vldneho financovania v niektorch krajinch. Tento nrast

  svis s nrodnmi ciemi v oblasti vskumu a vvoja, ako naprklad

  cie stanoven Eurpskou niou zvi vdavky na vskum na 3 %

  HDP do roku 2010. Hoci je nepravdepodobn, e vina jednotlivch

  krajn E svoje nrodn ciele do roku 2010 spln, takto ciele

  preukazuj politick zvzok stimulova investcie do vskumu

  a inovci. Aj niektor krajiny mimo E si stanovili ciele na podporu

  vskumu a vvoja v nasledujcom desaro.

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 5

  oraz viac krajn ponka daov stimuly v oblasti vskumu a vvoja, m nastouje otzku daovej sae

  Za posledn roky sme boli svedkami posunu z priameho verejnho

  financovania komernho vskumu a vvoja smerom k nepriamemu

  financovaniu (obr. 3). V roku 2005 financovali priame vldne fondy

  priemerne 7 % komernho vskumu a vvoja, o je pokles z 11 % v roku

  1995. V roku 2008 ponkalo 21 krajn OECD daov avy na komern

  vskum a vvoj v porovnan s 12 krajinami v roku 1995, priom vina

  z nich sa v priebehu rokov v tomto smere sprvala tedrejie.

  Rastce vyuvanie daovch zvhodnen v oblasti vskumu

  a vvoja je iastone veden snahou krajn zvi svoju atraktivitu pre

  priame zahranin investcie v oblasti vskumu a vvoja.

  Politiky na rozvoj klastrovch,

  sieovch a inovanch ekosystmov sa vyvjaj

  Naalej vznikaj sieov a klastrov iniciatvy, priom sa zrove

  vyuvaj rzne nstroje (napr. daov zvhodnenia) na podporu

  spoluprce medzi priemyslom a vskumom. S globalizciou sa podpora

  klastrov vyvja aj s cieom vytvorenia pikovch uzlov na prepojenie

  globlnych inovanch hodnotovch reazcov namiesto geograficky

  prepojench klastrov. Prepojenia a spoluprca medzi reginmi v rmci

  jednej krajiny aj v rmci viacerch krajn sa stvaj oraz dleitejmi.

  Vina politk sa naalej zameriava na vedeck a technologick inovcie

  Kov politick vzva pre krajiny OECD je vypracova

  a uplatova politiky, ktor podporuj inovcie v irom zmysle (napr.

  vrtane organizanch a netechnologickch inovci), a zahrn

  odvetvia, ktor vskum a vvoj nevykonvaj vo vekej miere (napr.

  odvetvia zaloen na zdrojoch a tradin odvetvia), ako aj sluby.

  Mnoh vldne iniciatvy zameran na inovciu sa naozaj naalej

  zameriavaj na technologick a vedeck inovcie, kde je odvodnenie

  verejnho zsahu vo veobecnosti dobre definovan a funkn.

  Nedostatok trhov pre inovatvne

  produkty a sluby posva zameranie na politiky na strane dopytu

  Politiky na podporu dopytu po inovcich, ako naprklad rozvoj

  vedcich trhov, obstarvanie podporujce inovcie a rozvoj

  tandardov, taktie zskavaj v draz. Tieto politiky odraj

  uvedomovanie si, e slab vkonnos inovci me svisie

  s nedostatkom trhov pre inovan produkty a sluby.

  Obr. 3. Miera daovch

  subvenci na 1 USD na vskum

  a vvoj, 2008

  http://www.oecd.org/dataoecd/32/63/41519796.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/32/63/41519796.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/32/63/41519796.pdf

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 6

  Posudzovanie inkov sa stalo zkladnm kameom politiky inovci

  Posudzovanie socilno-ekonomickch inkov verejnej politiky sa stalo dleit

  Meniaca sa loha a postavenie vld mali za nsledok rastci dopyt

  po politikch zaloench na dkazoch. Okrem toho v mnohch

  krajinch s rastcim drazom na politiky na podporu inovci vldy

  musia odvodni, koko investuj do inovci, kam presne investuj

  a koko verejnos zska sp. Posudzovanie socilno-ekonomickch

  inkov verejnho vskumu a vvoja je rozhodujce na vyhodnotenie

  efektivity verejnch vdavkov, posdenie ich prspevky k dosiahnutiu

  spoloenskch a hospodrskych cieov a zlepenie verejnej

  zodpovednosti.

  ale posudzovanie socilno-ekonomickch inkov verejnho vskumu a vvoja nie je jednoduch

  Je zloit uri a mera rozlin vhody investovania do vskumu

  a vvoja pre spolonos. Je pravdepodobn prienik vskumu a vvoja

  do inch oblast a nemyseln inky, mnoho kovch vedeckch

  objavov sa uskuton nemyselne a aplikcie vedeckho vskumu s

  asto v oblastiach, ktor s vemi vzdialen pvodnmu cieu vskumu

  a vvoja. Okrem toho as potrebn na zskanie vetkch vhod

  vskumu a vvoja me by vemi dlh.

  Boli vyvinut nov postupy na

  zvldnutie akch loh

  V poslednch rokoch vzniklo niekoko technk na posudzovanie

  inkov verejnho vskumu a vvoja. Vina sa zameriava na analzu

  hospodrskych inkov, a to napriek tomu, e znan podiel vsledkov

  verejnho vskumu a vvoja ide nad rmec hospodrskych ziskov

  a zvyuje blaho obanov. Medzi prklady inch ako hospodrskych

  inkov patr nrodn bezpenos, ochrana ivotnho prostredia, lepia

  zdravotn starostlivos a socilna sdrnos.

  Medzinrodn spoluprca je potrebn na zlepenie postupov a porovnatenosti

  Pretoe aktulne snahy o posudzovanie inkov verejnho

  vskumu a vvoja stle nezachytvaj pln rozsah inkov verejnho

  vskumu a vvoja na spolonos, naalej sa vyaduje medzinrodn

  spoluprca na zlepenie postupov posudzovania inkov

  a vypracovanie porovnatench indiktorov a analytickch technk.

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 7

  Mikroekonomick analza vkonnosti inovci ponka nov pohady

  Jednoduch indiktory z prieskumov o inovcich maj obmedzen vyuitie pri tvorbe politk

  Indiktory zaloen na prieskumoch o inovcich s dleitm zdrojom

  informci na meranie inovanch aktivt firiem a vkonu inovci v rmci

  krajn. Avak ich uitonos na smerovanie politiky je do istej miery

  obmedzen ich znanm vyuvanm ako priemernch ukazovateov na

  ely porovnvacieho hodnotenia. Niektor priemery zakrvaj znan

  heterogenitu inovanch foriem v rmci spolonost, odvetv a miest.

  Indiktory inovci zaloen na mikrodajoch mu by zdrojom informci pre tvorbu politk

  Dmyselnejie indiktory zaloen na mikrodajoch (t. j. na rovni

  spolonost) o inovcich je mon pouva na posdenie jednotlivch

  vlastnost spolonost poda vekosti spolonosti, odvetvia priemyslu a

  reimu inovci. Pochopenie a meranie rozlinch foriem inovci

  me pomc zlepi tvorbu a uplatovanie politk. Projekt OECD

  Mikrodaje o inovcich je prv rozsiahly pokus v rmci mnohch

  krajn o vyuitie dajov z prieskumov o inovcich na rovni podnikov

  na ekonomick analzu a rozvoj novch indiktorov.

  Zvery z analzy ukazuj, e existuj aspo tri reimy inovci

  Pre analyzovan krajiny s spolon aspo tri formy inovci.

  Sbor innost, ktor maj tendenciu sa zoskupova a uplatova spolu

  tmi istmi spolonosami, sa nazva reim inovci. Prv reim

  zaha urit formu novch inovci spojench s vlastnou tvorbou

  technolgi (vlastn vskum a vvoj a registrcia patentov). Druh

  reim zaha modernizciu procesov a vyuvanie integrovanch

  technolgi (nadobdanie strojov, zariaden a softvru) spolu so

  kolenm pracovnkov. Tret reim je rozsiahlejie inovatvny

  a zoskupuje inovan stratgie tkajce sa organizci a marketingu.

  ale neexistuje jedin reim inovci v rm...

Recommended

View more >