Ollos de aula. nº 2

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    151

  • Download
    5

Transcript

1. OllOs deaulaRevista para as familias do alumnadoANO I - N 2 Novembro 2012A entrevistacoprofesoradoRevlidas: paraque podenservir?O Consello Escolar 2. Un informe do Consellode Europa critica areducin do galego no ltima semana de ensino. Pdese ver en novembro, eleccinshttp://ir.gl/12a733 ao Consello Escolar. Non esquezas participar.Encontros dixitais dosAxuxeres. Este mesen Cambados, Bueu,Soutomaior, Mos, Cuntis,Santiago, Laln, Silleda,Foz, Burela e Ferrol. Toda ainformacin en www.xunta.es/linguagalega/os_encontros_ 30 de novembro e teatrais 1 e 2 de decembro. Feira da cultura galega en Pontevedra www.culturgal.comEsta revistaest editadapola CGENDL. Xa se podeRecomndallela aos descargar oteus coecidos/as. navegador FirefoxPoden atopala en 16 en galegowww.coordinadoraendl.org 2 3. A preguntaPARA QUE PODEN SERVIR AS REVLIDAS? ?Responde: Lois Ferrads[Decano da Facultade de Ciencias da Educacinda Universidade de Santiago] Estas revlidas servirn para seleccionar, para decidir quen poder facer certos estudos e quen deber repetir curso. Tamn servirn para comparar os resultados entre os distintos centros (sen ter en conta nin as circunstancias do contexto, nin os medios persoais e materiais dispoibles). Con este conxunto de probas pretndese aguilloar o esforzo dos estudantes e dos centros por acadar e reflectir mellores resultados sobre aspectos parciais da educacin. Constiten unha forma moi efectiva de control do currculo cara sa maior homoxeneizacin e recentralizacin, que redundar nunha maior desprofesionalizacin da docencia; o profesorado perder capacidade para tomar decisins sobre priorizacin de obxectivos, contidos e metodoloxa. Contaminarn elementos clave: desde o sentido da avaliacin continua, pasando polo currculo -no que previsiblemente todo o que non se avale se ver desvalorizado- e no que as novas esixencias poden derivar na memorizacin e repeticin de contidos por parte dos estudantes, deixando marxe aspectos relacionados co traballo colaborador e coa creatividade, empobrecendo e acomodando as metodoloxas docentes a estas finalidades. posible que estas probas as apliquen empresas privadas, pois o anteproxecto non establece o carcter pblico dos axentes externos que farn a valoracin das probas. Servirn, finalmente, para que academias ou pasantas particulares que preparen para as revlidas fagan o seu negocio conta das familias.3 4. O tema A entrevista co profesoradoUnha das melloresmaneiras de axudar 1- aconsellable unha entrevista trimestral coaos nosos fillos/as titor/a. En circunstancias normais convenientemantendo contactoacudir ao centro unha vez por avaliacin, non scos seus profesores/as.para facer seguimento da evolucin do neno/aNeste mes son moitas e cooperar co profesorado, senn tamn paraas familias que teenque o noso fillo/a sinta que centro e familia estno primeiro encontrocoordinados.co titor/a; por iso nospareceu oportuno2- A entrevista debe desenvolverseofrecer algunhas no centro educativo e concertarseclaves para mellorar previamente. En ocasins atopamos osa eficacia destasprofesores/as na ra, no supermercadoreunins.e aproveitamos para preguntarlles como vai o noso fillo/a. Nin eses son os lugares axeitados, nin as entrevistas improvisadas son eficaces. A reunin hai que concertala previamente, para que o profesor/a poida preparala e para que, no caso dos titores/ as, tean tempo de falar co resto do profesorado e as recadar a informacin que nos van transmitir. 3- Hai que ir dispostos a intercambiar informacin. Non aconsellable ocultarlles informacin aos profesores/as. Negar os problemas ou non querer ver as dificultades vai impedir unha solucin adecuada. Debemos facer, pois, unha anlise realista sobre o noso fillo/a. Para iso aconsellable falar con el/ela antes da reunin: ver como se atopa dentro do grupo, preguntarlle se ten dificultades, pero tamn observar os seus hbitos de traballo, valorar o seu rendemento, reflexionar sobre as sas relacins sociais 4 5. 4- Debemos acudir dispostos a asumir 5- A reunin non se debecompromisos. Hai persoas con tendencia a delegar centrar unicamente noa educacin dos seus fillos/as nos outros. Ningun acadmico. Hai aspectos mellor ca outro na educacin, todos somosque son tan importantesnecesarios, pero cada quen ten que asumir a sacomo as notas e que moitasfuncin, e a dos pais/nais a de ser pais/nais. veces non son abordados nas reunins. o caso da situacin anmica do neno/a, a relacin cos compaeiros/as ou co profesorado, a integracin no centro 6- Hai que evitar culpabilizar os profesores/as ou facerlles reproches. Anda nos momentos de maior desencontro, hai que centrarse en atopar puntos de colaboracin entre o centro e a familia, iso vai ser sempre o mellor para o neno/a. Cando a entrevista sexa por algunha cuestin conflitiva, hai que asegurarse ben dos feitos e calmarse antes de acudir ao centro. 7- Despois da reunin fale co seu fillo/a. Transmtalle as cousas positivas e as dificultades das que falaron. Comunquelle os acordos aos que chegou co titor/a ou co profesor/a e a data na que quedaron de volverse a ver para revisalos. 8- E recorde sempre: a entrevista eficaz aquela na que se chega a acordos entre familia e profesor/a, se decide como se vai facer para conseguilos e se establece unha data para ver se o acordado se est cumprindo. 5 6. Palabras do ensinoLines Salgado{Consello escolar} A finais do mes derenovar os consellos as eleccins para novembro celebraranseescolares dos centros. Pero, que e para que vale un consello escolar?Todos os membros da comunidade escolar (profesorado, pais e nais,alumnado, persoal de administracin e servizos e representantes doconcello) poden participar na xestin do centro ao que pertencen a travsdo Consello Escolar. unha especie de mini-parlamento das escolas,ao que todos podemos levar propostas e suxestins a travs dos nososrepresentantes. Por iso se di del que un rgano colexiado, non unipersoal,xa que est integrado por un nmero variable de membros.As atribucins que ten asignadas un consello escolar son moi diversas:establece as lias xerais do proxecto educativo do centro; elixe o director/ae pode revogar o seu mandato; aproba o regulamento interno; sancionaas condutas graves do alumnado; aproba os orzamentos e analiza ofuncionamento xeral do centro e os seus resultados acadmicos.Realmente, nada se pode facer nun centro escolar sen contar coaaprobacin do Consello Escolar. Por iso deberiamos aproveitalo e facer unuso real e dinmico del.6 7. CADENCIASGracia Santorum A caza do ghazafelloPara or Un CD que acompaa o libro deste ttulo (da EditorialXerais), que se pode escoitar cando o narrador nolo pide -a msica forma parte da trama, facndoa avanzar- ou en calquera outro momento (ideal para o coche), xa que os sete temas que forman o conxunto son amenos, pracenteiros e variados e teen entidade independente. As poderemos escoitar a Ugia Pedreira, Pulpio Viascn, CataPrado, Antn Reixa, Teruca, Xurxo Souto... Vaia, non sons as mellores voces do noso panorama musical, sennque ademais ten ritmo bailongo. Para lerConto cinco sentidosOs Conto cinco sentidos de Jos Campanari, con ilustracins de SimonaMulazzani, son cinco librios da editorial OQO para os mispequenos/as da familia, aqueles/as que agardancada da or un conto da boca dalgn dos seusmaiores, algo tan sinxelo e necesario dende osprimeiros das de vida. Cunhas ilustracins quefalan por si soas, estes libros achegan unha olladainocente dende a que o beb descobre sensorial,emocional e afectivamente o mundo, acompaadoen todo momento polos seus paps e os seus avs. Un paseo pola CoruaPara facer Aproveitemos que A Corua nos ofrece os mellores museos de Ciencias de Galicia, e dos mellores de Espaa. Un dacompleto aprendendo e gozando no Museo Nacionalde Ciencia e Tecnoloxa, a Casa das Ciencias, oDomus e o Acuario. Descubrir o ceo con outros ollos, achegarse actualidade cientfica, aprender missobre o noso corpo,mirar o ocano como o CapitnNemo, coecer especies marias e mesmo saboreara riqueza da nosa costa, xunto coa observacin de miles de obxectos cientficos, enchern de ledicia ecultura os nosos ollos.7 8. Da lingua Mellor en equipoNo nmero anterior, nesta mesma pxina, diciamos que, nosltimos anos, en Galicia o debate sobre o ensino non xiraraao redor do pedagxico, senn do lingstico, e explicabamosque a controversia foi tal que xerou unha especie de tornadoque arrasou todos os acordos. No centro desa treboada foronsituados, por veces, e sen que eles o pretendesen, os Equiposde Normalizacin Lingstica (hoxe chamados Equipos deDinamizacin da Lingua Galega). O seu traballo foi posto encuestin, e algunha xente incluso se atreveu a propoer a sadesaparicin.O que desgraciadamente non se dica nese debate que detrsda vida cultural dos colexios e institutos est, en moitas ocasins,o traballo calado e constante dos equipos de normalizacin.Detrs da edicin de blogs, dos encontros con escritores/as,do saman, de centos de concursos,das obras de teatro, da revistaescolar ou desta mesma revistaque ests a ler agora, est oesforzo xeneroso de moitoprofesorado, alumnado epersoal dos centros. E que osequipos veen sendo, dendea sa creacin no curso 1990-1991, moito mis ca un rganodestinado promocin da nosalingua. Grazas a eles en Galicia haimoito tempo que se fai aprendizaxecooperativa (s veces incluso sen ser conscientesdiso), que ciclos e/ou departamentos traballan demaneira coordinada, que o alumnado ten ocasin dedesenvolver competencias activas Por iso nestestempos de titulares e mensaxes simples hai que,como tamn diciamos no nmero anterior,reflexionar sobre estas cousas e pensar calesson os intereses que se agochan detrs destesdebates.8