OMIS_Ispit (Pitanja i Odgovori)

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    167

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, klju (record key), dati pojam predstavlja: odreenu tabelu odnosno relaciju koja se definise pojmom kljua odreeno polje koje sluzi za razlikovanje datog zapisa od svih ostalih zapisa u tabeli odnosno u bazi skup zapisa u datoj tabeli koji indeksiraju datu relaciju specijalno polje koje omoguava ponavljanje odreenih zapisa u tabeli zbog redudantnosti</p> <p>2 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, prikaz, dati pojam predstavlja: podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka ili spajanjem orginalnih zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka i spajanjem sa orginalnim zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem kopiranih zapisa iz baze podataka ili spajanjem kopija zapisa iz vise odvojenih baza podatka podskup jedne ili vise baza podataka, nastao izvlaenjem orginalnih zapisa iz baze podataka i spajanjem sa kopiranim zapisima iz vise odvojenih baza podatka</p> <p>3 FireWire, predstavalja: univerzalnu serijsku magistralu, koja predstavlja do sada najbrzi standard vezan za periferijski interfejs periferijski interfejs, koji je do sada najbrzi u odnosu na ostale standarde vrstu fles memorija USB drajv</p> <p>4 Smanjenje redudantnosti je pojam koji se koristi u oblasti baza podatka koji se objasnjava na sledei nain: definise mogunost deljenja baza podataka odnosno korisenje od strane vise korisnika definise mogunost ouvanja integriteta postojanje odnosno mogunost postojanja identinih informacija u vise razliitih baza podataka postojanje DML-a u bazi podataka koji omoguava redudantnost</p> <p>5 Integracija zasnovana na Webu predstavlja: metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru date kompanije metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka koji se na datu bazu prikljuuju putem Interneta metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru dela date kompanije metod koji omoguava dostupnost podataka iz preduzetnikih baza podataka samo u okviru proizvodnog dela kompanije</p> <p>6 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, particionisanje, dati pojam predstavlja: distribucije baze podataka putem deljenja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem kopiranja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem umnozavanja podataka na logike odnosno smislene podskupove podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene distribucije baze podataka putem zamene podataka logikim odnosno smislenim podskupovima podataka za odreeni tip aplikativne odnosno poslovne primene</p> <p>7 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, replikacija, dati pojam predstavlja: bazu podataka koja u sebi sadrzi jedan deo ili sve podatke iz neke druge baze podataka bazu podataka iji se delovi nalaze na razliitim serverima na mrezi bazu podataka iji se delovi nalaze na razliitim radnim stanicama na mrezi</p> <p>8 Magistrala podataka, predstavlja: vezu izmeu CPU-a i ulazno/izlaznih ureaja predstavlja magistralu podataka izmeu CPU-a i glavne memorije privremenu memoriju L1 kes memoriju</p> <p>9</p> <p>Interfejs hard diska, pod nazivom hard disk kontroler, omoguava direktnu komunikacija datog ureaja sa: HDD ROM EPROM CPU</p> <p>10 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, shema baze podataka, dati pojam predstavlja: strukturu samo jedne kolone u tabeli kojom se opisuje odreeni entitet strukturu baze podataka strukturu polja strukturu akcije odnosno metoda</p> <p>11 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, polje, dati pojam se moze objasniti na sledei nain: polje predstavlja skup zapisa (records) polje predstavlja skup tabela (fajlova) u datoj bazi podataka polje definise eliju-e (kolonu) u tabeli u kojoj se smesta vrednost atributa za odreeni objekat polje je skup relacionih tabela</p> <p>12 Qurey language (jezik za upravljanje podacima) predstavlja: predstavlja vrstu HTML-a predstavlja jednu vrstu DHTML-a predstavlja jednu vrstu jezika odnosno alata za manipulaciju podacima proces integrisanja u samoj bazi podataka</p> <p>13 Kada je u pitanju brzina pristupa privremene memorije odnosno primarnih skladista, mozemo poreati sledeim redosledom: RAM, sekundarni kes, primarni kes sekundarni kes, RAM, primarni kes primarni kes, sekundarni kes, RAM primarni kes, RAM, sekundarni kes</p> <p>14 Pipeling motod koji se moze objasniti kao proces koji: metod koji definise paralelnu obradu podataka koji se karakterise procesom obrade koji otpoinje sa novom obradom im prethodna instrukcija proe u prvi sledei korak masinskog ciklusa metod obrade kod kojeg se jedna instrukcija istovremeno izvrsava nad vise pojedinanih podataka razliite vrednosti metod gde vei broj procesora nezavisno obrauje razliite skupove podataka</p> <p>15 RAID, metod skladijstenja podataka, predstavlja: grupu manjih disk drajvova koji funkcionsu zasebno odnosno PC dati skup ne vidi kao jednu celinu zbog boljih perfomansi grupu manjih disk drajvova koji funkcioni kao jedna celina odnosno PC dati skup vidi kao jednu celinu zbog boljih perfomansi grupu RAM-ova u koje raunar vidi kao jednu celinu grupu memeorijskih ipova koju raunar vidi kao jednu logiku celinu</p> <p>16 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, metodi, dati pojam predstavlja: bezbednosne procedure vezane za relacione baze podataka u objektno orjentisanim bazama podataka mogu se uvati i tzv. akcije odnosno metodi instrukcije odnosno program koji obrauju vrednosti odreenih atributa datog objekta tabele i metode odnosno akcije vezane za date tabele u relacionoj bazi podataka zapise i akcije vezane za vrednosti pojedinih polja datih objekata u relacionoj bazi podataka</p> <p>17 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, DDL, dati pojam se moze objasniti na sledei nain: predstavlja jezik odnosno alat za manipulaciju sa podacima predstavlja alat odnosno jezik kojim se definise baza podataka predstavlja smanjenje redundantnosti predstavlja proces ouvanja integriteta</p> <p>18 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, querying, dati pojam</p> <p>predstavlja: proces kojim se brisu podaci koji su vremenski definisani proces u kome se uz pomo odreenih aplikacija vrsi izmena odreenih podatka proces koji definise postavljanje upita koji omoguava izvlaenje odreenih podataka odnosno infomacija to jest znanja iz baze podataka proces azuriranja podataka u odreenoj bazi podataka</p> <p>19 Kada su u pitanju RAID nivoi, nailazimo na pojam tolerancija greske (fault tolerance), dati pojam se moze objasniti na sledei nain: predstavlja ureaj koji definise uzrok greske u sistemu sposobnost kompjuterske aplikacije da nastavi sa radom i nakon otkaza odreenog HDD-a u datom sistemu metod kombinovanja vise fizikih drajvova u jednu logiku celinu definise matricu HDD-a koji funkcionisu kao jedna celina</p> <p>20 SCSI takozvani "skazi", nastao je kao potreba: povezivanja stacionarnih telefona putem Interneta poveanja brzine prenosa podataka izmeu, HDD-a i periferijskih ureaja c. stabilnosti funkconisanja RAM-a stabilnosti funkcionisanja HDD i RAM-a</p> <p>21 Editovanje je pojam koji "zivi" u oblasti koja se bavi bazama podatka, kako dati pojam mozemo objasniti: proces izvlaenja podataka iz baze podataka proces koji predstavlja promenu stanja postojeih podataka u bazi podataka proces aktivacija tabela u postojeoj bazi podataka proces aktivacije forma u bazi podataka pomou kojeg brisemo, dodajamo odnosno menjamo podatke</p> <p>22 Disk kes, omoguava kesiranje podataka i instrukcija na odreenim delovima raunara odnosno na primarnim ili sekundaranim skladistima, na koje se ureaje smesta dati kes: magnetna traka, DVD, CD-ROM hard disk, ROM, PROM hard disk drajv (HDD) ili RAM</p> <p>PROM, EPROM</p> <p>23 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, preduzetniki model podataka, dati pojam predstavlja: grafiki prikaz polja u relaciji odnosno tabeli kojom se opisuje odreeni entitet grafiki prikaz samo jedne tabele u bazi podataka grafiki prikaz entiteta od interesa za koje se vrsi prikupljanje podataka i njihovo skladistenje u bazi podataka grafiki prikaz samo jednog zapisa u odreenoj tabeli bazi podataka</p> <p>24 Integrisanje baza podataka predstavlja: proces integrisanja tabela u jednu tabelu zbog efikasnosti proces integrisanja vise baza podataka proces integrisanja u samoj bazi podataka proces integrisanja fajlova u jedan veliki fajl koji omoguava brzu pretragu</p> <p>25 Kada je u pitanju sheme hijerarhijske baze podataka i mrezne baze podataka prisutne su razlike, one se mogu objasniti na sledei naina: u hijerarhijskoj bazi podataka prisutna je relacija izmeu podataka odnosno polja jedan prema vise, a u mreznoj relacije mogu biti jedan prema vise ili vise prema vise u hijerarhijskoj bazi podataka je prisutna relacija izmeu podataka odnosno polja vise prema vise, a u mreznoj bazi podataka nema relacije mrezna baza podataka i hijerarhijska baza podataka nemaju razlika date razlike nisu precizno definisane te nema tanog odgovora</p> <p>26 Personalna baza podataka je: baza podataka namenjena za kompaniju nalazi se na personalnom raunaru i namenjena je za linu upotrebu nalazi se na PC-ju i koristi se od strane velikih kompanija za kompleksne proraune baza podataka koja je namenjena za visekorisniki sistem odnosno za kompaniju</p> <p>27 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, DML-a, dati pojam se moze objasniti na sledei nain:</p> <p>predstavlja alat odnosno jezik kojim se definise baza podataka predstavlja proces smanjenje redundantnosti predstavlja proces ouvanja integriteta predstavlja jezik odnosno alat za manipulaciju sa podacima u bazi podataka</p> <p>28 RAID 0, metod skladijstenja podataka, ima sledee karakteristike: omoguava zeljeno poveanje brzine oitavanja i upisivanja podataka i sigurnosti u sluaju otkaza odreenog disk drajva poveanu sigurnost u sluaju otkaza jednog disk drajva omoguava zeljeno poveanje brzine oitavanja i upisivanja podataka sitem koji ima veliku toleranciju greske</p> <p>29 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, klase objekata, dati pojam se moze objasniti: metodama kojim se definise odreena akcija u okviru objekta analogijom odnosno korisenjem entiteta koji koji su "ziveli" u modelu podataka u relacionim bazama podataka u objektno orjentisanim bazama podataka su klase objekata relacijama u relacionim bazama podataka klasama odreenih zapisa u odreenoj tabeli u relacionoj bazi podataka</p> <p>30 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, entitet, dati pojam definise: definise fajl odnosno folder definise zapis u tabeli odreene baze podataka moze definisati osobu, mesto, stanje,. za koji se prikupljaju podaci odnosno informacije definise polje u zapisu odreene tabele u datoj bazi podataka</p> <p>31 Ouvanje integriteta, pojam koji se definise kao mogunost: Da baza podatka ima mogunost smanjenja redudantnosti Da baza podataka poseduje mogunost deljenja informacija baze podataka da bude bezbedna odnosno pouzdana razvoja baze podataka</p> <p>32 DBMS (Database management system) predstavlja: sitem upravljanja nizom redundantnih diskova sistem upravljanja procesom elektronske trgovine sistem za upravljanje bazom podataka NAS odnosno softver za upravljanje podacima</p> <p>33 Relaciona baza podataka se karakterise po pojmu relacija-e. Kako mozemo objasniti dati pojam (po James Seenu): kolona unutar tabele kojom se opisuje entitet; primarni klju kojim se specifian oblik nekog entiteta tabela unutar baze podataka, kojom se opisuje neki entitet zapis kojim se definise sekundarni klju nekog entiteta</p> <p>34 Pojam servera mozemo objasniti na sledei nain: kompjuter koji igra ulogu "domaina" (hosta) na mrezi i obezbeuje resurse koje zajedniki dele svi njegovi korisnici raunar koji igra ulogu "domaina" na mrezi i obezbeuje resurse koje zajedniki dele svi korisnici drugih raunara na mrezi kompjuter koji igra ulogu "gateway" na mrezi i obezbeuje resurse koje zajedniki dele svi njegovi korisnici raunar koji igra ulogu "domaina" (hosta) u bezmreznom okruzenju</p> <p>35 SAN je: posebna struktura medijuma koja nije u stanju da omogui brz pristup podacima odnosno informacijama meutim na date medijume moze se smestiti velike koliine podataka arhitektura za projektovanje specijalnih mreza posebne namene koja mnostvu servera omoguava brz i pouzdan pristup memorijskim ureajima predstavlja server na kome se uvaju velike koliine podataka kojime se moze pristupati putem mreze naziv kompanije koja je poznata po proizvodnji medijuma za skladistenje podataka</p> <p>36 Distribuirana baza podataka je: baza podataka koja se nalazi na samo jednom raunaru baza podataka koja se nalazi samo na jednom serverskom raunaru</p> <p>baza podataka kod koje se podaci nalaze na vise odvojenih raunara na mrezi baza podataka koja se nalazi samo na jednoj radnoj stanici</p> <p>37 Hard disk predstavlja medijum odnosno sekundarno skladiste kod koga se podaci odnosno informacije uvaju: u obliku udubljenja (the pit) i u obliku zaravni (the land) u obliku holografskog zapisa u obliku usmerenih namagnetisanih estica u obliku svetlosnog zapisa</p> <p>38 U oblasti koja se bavi bazama podataka nailazimo na pojam, indeksni klju, dati pojam se moze objasniti na sledei nain: dati pojam definise zapis u kome su podaci vremenski zastareli odnosno postaju vremenski nepromenljivi dati pojam predstavlja jedno ili vise polja u tabeli baze podataka kojim se sluzi softver za upravljanje bazom podatka radi pronalzenja odreenog zapisa predstavlja zapise koji su redudantni odnosno neponovljivi definise vremenski aspekt zapisa u tabele odreene baze podataka</p> <p>39 Backup procedura, definise: definise nain koji IT profesionalcu defininise metod projektovanja aplikacija; procedura koja definise nain projektovanja objekata u struktuiranom razvojnom alatu; nain i vreme kada treba kreirati rezervne kopije koje osiguravaju siguran rad ISa; nain zastite podataka odnosno IS od neovlesenog upada i/ili zloupotrebe na taj nain dobijenih podataka.</p> <p>40 Bezbedonosne procedure, predstavljaju: predstavlja visekorisniki sistem; nain zastite podataka odnosno IS-a od neovlesenog upada i/ili zloupotrebe na taj nain dobijenih podataka odnosno informacija; definise samo antivirusni softver; predstavalja samo bezbedonosni softver.</p> <p>41</p> <p>Jednokorisniki sistemi: zajednikim korisenjem kompjutera (deljenje, eng. sharing); zajedniko korisenje hardvera; zajedniko korisenje informacija; koristi ga jedna osoba.</p> <p>42 Danasnji programski jezici su objektno orjentisani, kako mozemo objasniti dati pojam objekta: u pitanju je pojam koji definise struktuirani nain pisanja koda; u pitanju je modularni nain pisanja programa; definise modularno struktuirani nain pisanja programa; definise nezavisne blo...</p>