OMK P12 Resetke.uvod

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rsetka metal

Transcript

 • Osnove metalnih konstrukcijaOsnove metalnih konstrukcijaOsnove metalnih konstrukcijaOsnove metalnih konstrukcija2014./2015.2014./2015.

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 1

  Tema 10Tema 10

 • SADRAJ PREDAVANJA

  10 1 REETKASTI NOSAI UVOD 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 2

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Sistem: meusobno povezani aksijalno optereeni tapovi Sistem: meusobno povezani aksijalno optereeni tapovi

  Osnovna gradivna jedinica: trougao kao stabilna figura Osnovna gradivna jedinica: trougao kao stabilna figura

  Analogija sa punim naosaima: Moment savijanja prima spreg sila u pojasnim tapovima Transverzalne sile primaju tapovi ispune

  (+) Bolje iskorienje materijala (konstantna raspodela napona) (+) Manja teina u odnosu na pune nosae ( ) Manja teina u odnosu na pune nosae (+) Mogunost premoavanja velikih raspona (+) Transparentnost i mogunost provoenja instalacija

  (-) Komplikovanija izrada u odnosu na pune nosae ( ) Vea jedinina cena

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 3

  (-) Vea jedinina cena

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Primena reetkastih nosaa

  Zgradarstvo: ronjae, krovni nosai, podni nosai i podvlake, kranski nosai veih raspona spregovi ukruenjaveih raspona, spregovi, ukruenja...

  Mostogradnja: glavni nosai popreni nosai i ukruenja spregovi za prijem Mostogradnja: glavni nosai, popreni nosai i ukruenja, spregovi za prijem vetra, spregovi za koenje i bone udare...

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 4

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti krovni nosai glavni krovni nosai u visokogradnji

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 5

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti nosai u industrijskim halama (stubovi, glavni nosai)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 6

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti nosai u viespratnim zgradama (podvlake)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 7

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Reetkasta ukruenjak d i kih d tik l i ikod visokih zgrada - vertikalni spregovi

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 8

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Reetkasti nosaikod eleznikih mostovakod eleznikih mostova

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 9

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Podele reetkastih nosaa

  1. Prema broju pojaseva

  2. Prema prostornom obliku

  3 Prema intenzitetu optereenja3. Prema intenzitetu optereenja

  4. Prema oblikovanju vorovaj

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 10

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD 1. Podela prema broju pojaseva

  Dvopojasni (a) tropojasni (b) etvoropojasni (c) Dvopojasni (a), tropojasni (b), etvoropojasni (c)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 11

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD 2. Podela prema prostornom obliku

  R ki tk ti i ( ) i t li ij ih t l j d j i Ravanski reetkasti nosai (a) - sistemne linije svih tapova lee u jednoj ravni

  Prostorni reetkasti nosai - sistemne linije tapova ne lee u jednoj ravni Prostorni reetkasti nosai sistemne linije tapova ne lee u jednoj ravni linijski (b) povrinski (c)

  (a) (b) (c)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 12

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD 3. Podela reetkastih nosaa prema intenzitetu optereenja

  ( ) L ki d t (L T U HOP fili) (a) Laki - zgradarstvo... (L, T, U, HOP profili) (b) Srednje teki - hale, kranski nosai... (U, I, IPE, HEA, HEB profili) (c) Teki - mostovi stadioni (zavareni sanduasti ili "I" preseci) (c) Teki mostovi, stadioni... (zavareni sanduasti ili I preseci)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 13

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD 4 Podela prema nainu oblikovanja vorova 4. Podela prema nainu oblikovanja vorova Reetkasti nosai bez vornih limova (a)

  Reetkasti nosai sa vornim limovima: vorni limovi u jednoj ravni jednozidni reetkasti nosai (b) vorni limovi u jednoj ravni jednozidni reetkasti nosai (b) vorni limovi u dve paralelne ravni - dvozidni reetkasti nosai (c)

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 14

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Osnovna pravila za konstruisanje

  1. Optereenje treba da deluje u vorovima

  2 Duina pritisnutih tapova treba da bude to manja2. Duina pritisnutih tapova treba da bude to manja

  3. tapovi treba da budu pravi izmeu vorovap p

  4. Sistemne linije tapova treba da se seku u voru (centrisani tapovi)

  5. Uglovi tapova ispune ne treba da budu isuvie otri ( 30)

  6. Montani nastavci pojasnih tapova izvode se van vorova,u neposrednoj blizini vora, na strani slabije optereenog tapa

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 15

  p j , j p g p

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Statiki sistemi reetkastih nosaa (najee)

  1 P t d1. Prosta greda

  2 Kontinualna greda2. Kontinualna greda

  3. Konzola

  4. Luni nosa

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 16

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Oblik siluete ravanskog reetkastog nosaa - zavisi od oblika pojasnih tapova:

  1 S l l i j i1. Sa paralelnim pojasevima

  2 Sa gornjim pojasom u nagibu (uglavnom prati nagib krova)2. Sa gornjim pojasom u nagibu (uglavnom prati nagib krova)

  3. Sa parabolinim pojasom (ili pojasevima)p p j ( p j )

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 17

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti nosai sa paralelnim pojasevima

  Sistemna visina reetkastih nosaa za statiki sistem proste grede: h = L / 10...L / 15 (za lake reetkaste nosae) h = L / 7 L / 9 (za teke reetkaste nosae) h = L / 7...L / 9 (za teke reetkaste nosae)

  Za kontinualne nosae mogu se usvojiti manje visine (L / 9...L / 12)g j j ( )

  Rasponi (uobiajeni): L = 10...18 m (ronjae i podni nosai) L = 30...100 m (mostogradnja)

  Pravilna geometrija jednostavna izrada

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 18

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti nosai sa paralelnim pojasevima oblici Reetkasti nosai sa paralelnim pojasevima oblici

  (a) Dijagonale padaju simetrino prema sredini, zategnute su za gravitaciono opt. -( ) j g p j p g g pmanji utroak materijala

  ( ) P t i ( dij l ) j i l ij k d dij l j (c) Prosta ispuna (samo dijagonale) - najracionalnije; svaka druga dijagonala je pritisnuta, ali ukupna teina nosaa je manja jer nema vertikala

  (d) Prosta trougaona ispuna + vertikale - smanjena duina izvijanja pritisnutog pojasa u ravni reetke nosaa - uvoenje opt. preko gue mree vorova

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 19

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD R tk ti i l l i j i i k d Reetkasti nosai sa paralelnim pojasevima - primena kod spregova

  (a) Rombina ispuna: duina izvijanja pritisnutog pojasa = 1/2 duine tapa (a) Rombina ispuna: duina izvijanja pritisnutog pojasa 1/2 duine tapa

  (b) Rombina ispuna: srednja vertikala obezbeuje stabilnu trougaonu strukturu

  (c) K-ispuna: kratki tapovi ispune, povoljno za izvijanje, mogui mali popreni preseci (1 2 L profila); za zgradarstvo i mostogradnjupreseci (1-2 L-profila); za zgradarstvo i mostogradnju

  (d) X-ispuna: alternativni spregovi (d) X ispuna: alternativni spregovi

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 20

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD

  Reetkasti nosai sa paralelnim pojasevima

  Dodavanje sekundarne ispune za oslanjanje kolovozne ploe mosta

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 21

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti nosai sa gornjim pojasom u nagibu

  Uglavnom za krovne nosae; nagib gornjeg pojasa prati nagib krova

  Dva osnovna oblika:

  trougaoni reetkasti nosai

  trapezasti ili poligonalni reetkasti nosai trapezasti ili poligonalni reetkasti nosai

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 22

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Trougaoni reetkasti nosai Trougaoni reetkasti nosai

  h = L / 6...L / 4, da bi se izbegli otri uglovi (< 30) izmeu tapovag g ( ) p

  Dijagonale su zategnutek d d j d dikada padaju od sredinanosaa ka krajevima (b)

  MN = montani nastavak

  Nesimetrini nosai: (e) jednovodni krovovi (f) " d" k i (f) "ed"-krovovi (g) konzolne nadstrenice

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 23

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Trapezasti poligonalni reetkasti nosai Trapezasti poligonalni reetkasti nosai Za krovne nosae blagog nagiba (2-12%), veih raspona (18-36 m)

  Dijagonale su zategnute ako su nagnute ka sredini (a)

  h = L / 10...L / 14 (b) Autostabilni nosai

  stabilni na preturanje jer je stabilni na preturanje jer je teite nosaa ispod linije kojaspaja oslonce jednostavnijamontaa i izbegavanjemontaa i izbegavanjevertikalnih krovnih spregova

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 24

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Reetkasti krovni nosai sa svetlarnikom (lanternom)

  Za obezbeenje prirodnog osvetljenja u halama

  Dr T. Vacev - Osnove metalnih konstrukcija 25

 • 10.1 REETKASTI NOSAI - UVOD Parabolini reetkasti nosai vorovi jednog (ili oba) pojasa obrazuju parabolu Parabolini reetkasti nosai - vorovi jednog (ili oba) pojasa obrazuju parabolu

  Pojasevi su uglavnom poligonalni, jer krivi tapovi izazivaju sekundarna savijanja Pojasevi su uglavnom poligonalni, jer krivi tapovi izazivaju sekundarna savijanja

  Povoljnost: oblik nosaa prati M-dijagram

  Primena: mostovski nosai,luni krovni nosailuni krovni nosai

  Statiki sistemi: Statiki sistemi: Prosta greda (a, b, c) Kontinualni nosa (e) Ukljetena greda (d) Luni nosa

  Dr T. Vacev -