Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och ... ?· Version 1.6 Sida 1 Omställningsfonden…

  • Published on
    29-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 1 </p><p>Omstllningsfonden fr kommuner, landsting, regioner och kommunalfrbund </p><p>Innehll Inledning ............................................................................................................................. 2 Omstllningsfondens uppdrag ............................................................................................ 2 Omstllningsavtalets finansiering ....................................................................................... 2 Omstllningsavtalets tillmpningsomrde .......................................................................... 3 </p><p>Tillmpningsomrdets innebrd ...................................................................................... 4 Alternativa villkor fr att omfattas av omstllningsavtalet minskad arbetstid vid arbetsbrist ....................................................................................................................... 6 </p><p>Anmlan till Omstllningsfonden ........................................................................................ 7 Nr anmlan kan ske ...................................................................................................... 7 Anmlningsblanketten ..................................................................................................... 7 Detta hnder efter anmlan ............................................................................................ 8 Om anmlan inte grs ..................................................................................................... 8 </p><p>Aktiva insatser .................................................................................................................... 9 Ekonomiska frmner ......................................................................................................... 9 </p><p>Kostnader och frmner sammanfattning .................................................................... 9 Utbetalningsuppdrag avseende ekonomiska frmner ................................................. 10 11 Srskild omstllningsersttning ersttning istllet fr a-kassa ........................... 11 12 Kompletterande omstllningsersttning a-kasseutfyllnad .................................. 12 Efterskydd och tvist ....................................................................................................... 14 </p><p>Frmner som arbetsgivaren sjlv administrerar ............................................................. 15 Omstllningsavtalet 10 Ln under ledighet frn arbetet ............................................ 15 Omstllningsavtalet 11 Srskild omstllningsersttning ............................................ 15 Srskild ersttning till ldre arbetstagare ...................................................................... 15 </p></li><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 2 </p><p>Inledning Informationen behandlar Omstllningsfondens uppdrag, omstllningsavtalets finansiering, fondens relation till arbetsgivare och arbetstagare, nr anmlan av arbetstagare till fonden kan gras och hur det gr till samt vilka ekonomiska frmner arbetstagarna kan f. </p><p>Materialet innehller ocks en kort beskrivning av Omstllningsfondens arbete avseende aktiva insatser som syftar till att stdja och hjlpa arbetstagare som sgs upp p grund av arbetsbrist tillbaka till ett nytt jobb. </p><p>Fr mer information om Omstllningsfonden hnvisas till www.omstallningsfonden.se. </p><p>Omstllningsfondens uppdrag Enligt omstllningsavtalet ska Omstllningsfonden administrera fljande delar av omstllningsavtalet: </p><p>1. Aktivt omstllningsarbete enligt kapitel 2, </p><p>2. Srskild omstllningsersttning enligt 11 mom. 1 ersttning istllet fr a-kassa, samt </p><p>3. Kompletterande omstllningsersttning enligt 12 a-kasseutfyllnad. </p><p>Hrutver ska Omstllningsfonden ta emot och vidarebefordra anskningar frn arbetstagare avseende Srskild ersttning till ldre arbetstagare </p><p>Det finns delar i omstllningsavtalet i vilka Omstllningsfonden inte r involverad, utan de skts direkt av arbetsgivaren. Mer om dessa frmner i avsnittet Frmner som arbetsgivaren sjlv administrerar, sida 15. </p><p>Omstllningsavtalets finansiering Omstllningsavtalet finansieras </p><p> genom en avgift till Omstllningsfonden fr aktiva insatser och </p><p> genom att arbetsgivaren tar kostnaden lpande nr den uppstr fr de ekonomiska frmnerna. </p><p>Omstllningsavtalet syftar frmst till att stdja och hjlpa jobbskare att hitta ett nytt jobb alla som kan och vill arbeta ska ocks ha ett arbete att g till. Denna del av omstllningsavtalet aktiva insatser finansieras genom en avgift till Omstllningsfonden. </p><p>Det framgr av omstllningsavtalet 20, Aktivt omstllningsarbete att det r arbetsgivaren som betalar det aktiva omstllningsarbetet genom en rlig avgift om 0,1 % av lnesumman fr AB-anstllda till Omstllningsfonden. </p><p>Omstllningsavtalet ger ocks rtten till tidsbegrnsat ekonomiskt std under vergngen frn det gamla jobbet till det nya. Denna del av omstllningsavtalet ekonomiska frmner finansieras genom att arbetsgivaren tar kostnaden lpande nr den uppstr och tryggas genom beskattningsrtten. </p><p>Det framgr av omstllningsavtalet 13, Betalning av ekonomiska omstllningsfrmner under och efter anstllning, och 21, Ekonomiska omstllningsfrmner att det r arbetsgivaren som tar kostnaden lpande och betalar de ekonomiska frmnerna nr de uppstr. </p><p>Eftersom det r arbetsgivaren som str fr kostnaden och de ekonomiska frmnerna r reglerade i kollektivavtalet r det arbetsgivaren som ska fatta de formella besluten om att </p></li><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 3 </p><p>betala frmner. Se mera under avsnitten 11 Srskild omstllningsersttning ersttning istllet fr a-kassa och 12 Kompletterande omstllningsersttning a-kasseutfyllnad, sidorna 11 och 12. </p><p>Det finns inget utrymme fr arbetsgivaren att gra en subjektiv bedmning i vad mn arbetstagare har rtt till frmnerna. r kriterierna enligt avtalet uppfyllda har arbetstagare rtt till frmnerna. </p><p>I det fall tvist uppstr mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetsgivarens beslut r korrekt eller inte kommer fonden att avvakta med utbetalning tills tvisten slutgiltigt avgjorts och eventuellt beslut fattats av arbetsgivaren om att betala frmnen. </p><p>I de fall Omstllningsfonden administrerar och skter utbetalningarna av de ekonomiska frmnerna kommer fonden att fakturera arbetsgivaren utbetalda frmner inklusive srskild lneskatt. </p><p>I Omstllningsfondens uppdrag ingr inte att ansvara fr de ekonomiska frmner som finns angivna i avsnittet Frmner som arbetsgivaren sjlv administrerar, sida 15. Dessa skts direkt av arbetsgivaren. </p><p>Omstllningsavtalets tillmpningsomrde Omstllningsavtalets bestmmelser om vilka arbetstagare som omfattas av avtalet framgr av 3, Tillmpningsomrde jmte underhandsverenskommelser. </p><p>Omstllningsavtalets 3 lyder: </p><p> 3 Tillmpningsomrde </p><p>Mom. 1 Avtalet gller fr en tillsvidareanstlld arbetstagare med sammanhngande anstllning enligt Allmnna bestmmelser (AB) med minst 40 procents sysselsttningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett r vid uppsgningstidpunkten, som </p><p>a) sgs upp p grund av arbetsbrist, eller </p><p>b) ingr i en faststlld turordning vid uppsgning p grund av arbetsbrist och avgr efter en verenskommelse med arbetsgivaren. </p><p>Mom. 2 Fr att uppn kvalifikationsvillkoret enligt mom. 1 fr en tillsvidareanstlld arbetstagare tillgodorkna sig direkt ansluten anstllningstid i en eller flera tidigare tidsbegrnsade anstllningar hos arbetsgivaren, frutsatt att uppehllet mellan respektive anstllning r hgst sju kalenderdagar. Motsvarande gller d anstllningen har vergtt till en tillsvidareanstllning enligt 5 andra stycket LAS. Fr den tidsbegrnsade anstllning hos arbetsgivaren som fljer av omplacering i samband med vertalighet anses kvalifikationsvillkoret enligt mom. 1 uppfyllt. </p><p>Mom. 3 En tillsvidareanstlld arbetstagare, som byter anstllning vid en verksamhetsvergng enligt 6 b LAS, fr tillgodorkna sig anstllningstiden hos den frre arbetsgivaren fr att uppn kvalifikationsvillkoret enligt mom. 1 ovan, 12 mom. 1 eller 17. Om det har skett flera sdana byten av anstllning fr arbetstagaren rkna samman anstllningstiderna hos alla arbetsgivarna. </p><p>Mom. 4 Avtalet gller inte om arbetstagaren </p><p>a) sgs upp p grund av arbetsbrist inom ett r frn en verksamhetsvergng enligt 6 b LAS, vid vilken arbetstagaren har motsatt sig en vergng anstllningen som han eller hon skligen borde ha godtagit. </p><p> Anmrkning </p></li><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 4 </p><p>LAS bestmmelser r vgledande vid en bedmning enligt ovan om arbetstagaren skligen borde ha godtagit ett erbjudande om vergng av anstllningen. </p><p>b) r anstlld i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebr att han eller hon enligt 1 LAS r undantagen frn lagens tillmpning, </p><p>c) sagts upp p grund av arbetsbrist fre den 1 januari 2012, </p><p>d) har ftt hel srskild avtalspension eller en motsvarande frmn, eller </p><p>e) har fyllt 65 r nr anstllningen upphr. </p><p>Tillmpningsomrdets innebrd Moment 1 </p><p>Innebrden av momentet r att arbetstagare vid uppsgningstidpunkten ska uppfylla samtliga krav enligt fljande: </p><p>1. Vara uppsagd grund av arbetsbrist, eller ha ingtt i en faststlld turordning vid uppsgning p grund av arbetsbrist och avgtt efter en verenskommelse med arbetsgivaren, </p><p>Fr mer information, se Moment 1a och Moment 1b nedan. </p><p>2. vara tillsvidareanstlld enligt AB Allmnna bestmmelser, </p><p>3. ha en sysselsttningsgrad som omfattar minst 40 procent sedan ett r vid uppsgningstidpunkten, samt </p><p>4. varit sammanhngande anstlld, enligt AB Allmnna bestmmelser, sedan minst ett r vid uppsgningstidpunkten. </p><p>Fr mer information, se Moment 3 och Moment 4 nedan. </p><p>Det har ingen betydelse i vad mn arbetstagaren arbetar eller, av olika skl, r ledig fr att kvalificera fr att omfattas av omstllningsavtalet. </p><p>Moment 1a </p><p>Med r uppsagd p grund av arbetsbrist avses alla uppsgningar frn arbetsgivarens sida som har sin grund i arbetsbrist. </p><p>Moment 1b </p><p>Detta moment tar sikte p situationer d arbetsgivaren, vid en arbetsbristsituation, istllet fr regelrtta uppsgningar enligt LAS, som alternativ nr frivilliga verenskommelser med arbetstagare om att avsluta anstllningarna. </p><p>Med ingtt i en faststlld turordning vid uppsgning p grund av arbetsbrist och avgr efter en verenskommelse med arbetsgivaren avses uppsgningar som har sin grund i en arbetsbristsituation och d verenskommelse trffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att, utan tillmpning av turordningsreglerna i LAS, avsluta anstllningen p de villkor som verenskommes. </p><p>Det behver heller inte vara s att arbetstagaren skulle riskera att bli uppsagd p grund av arbetsbrist i den hndelse arbetsgivaren gr vidare till ett uppsgningsfrfarande enligt LAS. Denna verenskommelse kan trffas med var och en som finns angiven p turordningslistan. </p><p>Med det frsta ledet i bestmmelsen faststlld turordning vid uppsgning p grund av arbetsbrist avses antingen </p><p> att arbetsgivaren upprttar en lagturlista i enlighet med de regler som gller enligt 22 LAS och 35 AB, eller </p></li><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 5 </p><p> att lokala parter trffar ett lokalt kollektivavtal om en avtalsturlista. </p><p>Med det andra ledet i bestmmelsen och avgr efter en verenskommelse med arbetsgivaren avses att arbetsgivaren och arbetstagaren, ingende i den faststllda turordningen, trffar en verenskommelse om att avsluta anstllningen p grund av arbetsbrist oavsett arbetstagarens faktiska placering i turordningskretsen. </p><p>Om bda delarna r uppfyllda; </p><p> det har upprttats en turordningslista i anledning av vertalighet och </p><p> arbetstagare, ingende i den faststllda turordningen, avslutar anstllningen p grund av arbetsbrist efter verenskommelse med arbetsgivaren och detta oavsett arbetstagarens placering i turordningskretsen, </p><p>s omfattas arbetstagaren av omstllningsavtalet frutsatt att vederbrande i vrigt uppfyller kvalifikationskraven enligt moment 1 ovan. </p><p>Moment 2 </p><p>Momentet behandlar frgan om att lgga samman anstllningstid i form av tidigare anstllningar hos arbetsgivaren oavsett om det varit visstidsanstllningar eller tillsvidareanstllningar. </p><p>Huvudregeln r att tidigare anstllningstid hos arbetsgivaren ska tas med fr att bedma om arbetstagaren uppfyller kvalifikationskravet ett rs anstllning vid uppsgningstidpunkten frutsatt att tidigare visstidsanstllningar varit enligt AB hos arbetsgivaren och att uppehllet mellan respektive anstllning r hgst sju kalenderdagar. D ska anstllningstiden rknas samman fr att uppn en sammanlagd anstllningstid om ett r vid uppsgningstidpunkten. Allt under frutsttning att den sista anstllningen r en tillsvidareanstllning enligt AB. </p><p>Tillsvidareanstllningen i sig behver allts inte ha besttt i ett r vid uppsgningstidpunkten utan det r den sammanlagda anstllningstiden som kvalificerar fr att omfattas av omstllningsavtalet. </p><p>Detsamma gller anstllningstid d arbetstagare enligt 5 , andra stycket LAS blivit konverterad till en tillsvidareanstllning. </p><p>Under hand har parterna dessutom kommit verens om att visstidsanstllning fr hel hst- eller vrtermin i detta sammanhang ska anses vara sex mnaders anstllningstid. Vidare ska en arbetstagare som pbrjar en tillsvidareanstllning vid starten av den termin som fljer direkt p att han eller hon haft en visstidsanstllning som avsett hel hst- eller vrtermin anses ha pbrjat tillsvidareanstllningen i direkt anslutning till den tidigare visstidsanstllningen. </p><p>Slutligen gller att en arbetstagare, som accepterat en visstidsanstllning i samband med en omplacering till fljd av vertalighet, omfattas av omstllningsavtalet under frutsttning att arbetstagaren vid tidpunkten fr omplaceringen uppfyllde kvalifikationskraven enligt 3, moment 1 i omstllningsavtalet. </p><p>Observera att det inte r samma regler som gller d frga r om arbetstagare uppfyller regeln om fem rs sammanhngande anstllningstid, rknat frn tidpunkten fr anstllningens upphrande, fr att komma i tnjutande av frmnen enligt 12, Kompletterande omstllningsersttning a-kasseutfyllnad. </p><p>Fr att erhlla a-kasseutfyllnad enligt omstllningsavtalet 12 fordras enligt frtydligande av partsavsikt i Cirkulr 12:59 frn Sveriges Kommuner och Landsting fljande: </p><p>Fr villkoret att uppn sammanhngande anstllning hos arbetsgivaren sedan minst fem r gller att fr fyra r fre det att anstllningen upphr krvs sammanhngande tillsvidareanstllning hos arbetsgivaren enligt Allmnna bestmmelser (AB) med minst </p></li><li><p> Version 1.6 </p><p> Sida 6 </p><p>40 procents sysselsttningsgrad. Om anstllningstiden ret fre dessa fyra r inte helt r en tillsvidareanstllning kan KOM-KL 3 mom. 2 tillmpas avseende mjlighet att tillgodorkna anstllningstid i en eller flera direkt anslutna tidsbegrnsade anstllningar. </p><p>Fr att kunna erhlla a-kasseutfyllnad fordras det sledes sammanhngande tillsvidareanstllning enligt AB hos arbetsgivaren under de senaste fyra ren, rknat frn tidpunkten fr anstllningens upphrande. Fr det frsta ret av de fem ren fr tidigare visstidsanstllningar rknas med frutsatt att de ocks varit enligt AB och att uppehllet mellan respektive anstllning varit hgst sju kalenderdagar. </p><p>Fr att tillgodorkna anstllningstid fr det frsta ret av de fem gller ven vriga situationer som anges ovan. </p><p>Moment 3 </p><p>Momentet behandlar frga om att ta med anstllningstid frn tidigare arbetsgivare. </p><p>Anstllningstid frn tidigare arbetsgivare, fr bed...</p></li></ul>

Recommended

View more >