On Thi Tn Thpt Kim Loai

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    29

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

TN THPT

NH: 2011-2012

N THI TT NGHIP KIM LOI KIM LOI KIM TH V HP CHTCu 1: S electron lp ngoi cng ca cc nguyn t kim loi thuc nhm IIA l A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Cu 2: Trong bng tun hon, Mg l kim loi thuc nhm A. IIA. B. IVA. C. IIIA. D. IA. Cu 3: Khi un nng dung dch canxi hirocacbonat th c kt ta xut hin. Tng cc h s t lng trong phng trnh ha hc ca phn ng l A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Cu 4: Dy gm cc kim loi u phn ng vi nc nhit thng to ra dung dch c mi trng kim l A. Be, Na, CA. B. Na, Ba, K. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K. Cu 5: phn bit hai dung dch KNO3 v Zn(NO3)2 ng trong hai l ring bit, ta c th dng dung dch A. HCl. B. NaOH. C. NaCl. D. MgCl2. Cu 6: Kim loi khng phn ng vi nc nhit thng l A. Fe. B. Na. C. Ba. D. K. Cu 7: Hai kim loi u thuc nhm IIA trong bng tun hon l A. Sr, K. B. Na, Ba. C. Be, Al. D. Ca, Ba. Cu 8: Cht c th dng lm mm nc cng tm thi l A. NaCl. B. NaHSO4. C. Ca(OH)2. D. HCl. Cu 9: Kim loi khng phn ng vi nc nhit thng l A. Na. B. Ba. C. Be. D. Ca. Cu 10: Phng php thch hp iu ch kim loi Ca t CaCl2 l A. nhit phn CaCl2. B. dng Na kh Ca2+ trong dung dch CaCl2. C. in phn dung dch CaCl2. D. in phn CaCl2 nng chy. Cu 11: Cht phn ng c vi dung dch H2SO4 to ra kt ta l A. NaOH. B. Na2CO3. C. BaCl2. D. NaCl. Cu 12: Nc cng l nc c cha nhiu cc ion A. Cu2+, Fe3+. B. Al3+, Fe3+. C. Na+, K+. D. Ca2+, Mg2+. Cu 13: Hai cht c dng lm mm nc cng vnh cu l A. Na2CO3 v HCl. B. Na2CO3 v Na3PO4. C. Na2CO3 v Ca(OH)2. D. NaCl v Ca(OH)2. Cu 14: Nc cng khng gy ra tc hi no di y? A. Gy ng c nc ung. B. Lm mt tnh ty ra ca x phng, lm h hi qun o. C. Lm hng cc dung dch pha ch. Lm thc phm lu chn v gim mi v thc phm. D. Gy hao tn nhin liu v khng an ton cho cc ni hi, lm tc cc ng ng dn nc. Cu 15: Cho cc hiroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiroxit c tnh baz mnh nht l A. NaOH. B. Mg(OH)2. C. Fe(OH)3. D. Al(OH)3. Cu 16: Cp cht khng xy ra phn ng l A. Na2O v H2O. B. dung dch NaNO3 v dung dch MgCl2. C. dung dch AgNO3 v dung dch KCl. D. dung dch NaOH v Al2O3. Cu 17: Khi cho dung dch Ca(OH)2 vo dung dch Ca(HCO3)2 thy c A. bt kh v kt ta trng. B. bt kh bay ra. C. kt ta trng xut hin. D. kt ta trng sau kt ta tan dn. Cu 18: Khi dn t t kh CO2 n d vo dung dch Ca(OH)2 thy c A. bt kh v kt ta trng. B. bt kh bay ra. 1

TN THPT

NH: 2011-2012

C. kt ta trng xut hin. D. kt ta trng, sau kt ta tan dn. Cu 19: Cho dy cc kim loi: Fe, Na, K, Ca. S kim loi trong dy tc dng c vi nc nhit thng l A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 20: Sn phm to thnh c cht kt ta khi dung dch Ba(HCO3)2 tc dng vi dung dch A. HNO3. B. HCl. C. Na2CO3. D. KNO3. Cu 21: Cho 10 gam mt kim loi kim th tc dng ht vi nc thot ra 5,6 lt kh (ktc). Tn ca kim loi kim th l A. Ba. B. Mg. C. Ca. D. Sr. Cu 22: Cho 10 lt hn hp kh (ktc) gm CO2 v 68,64% CO v th tch i qua 100 gam dung dch Ca(OH)2 7,4% thy tch ra m gam kt tA. Tr s ca m bng A. 10 gam. B. 8 gam. C. 6 gam. D. 12 gam. Cu 23: Cho 10 ml dung dch mui Canxi tc dng vi dung dch Na2CO3 d tch ra mt kt ta, lc v em nung kt tu n lng khng i cn li 0,28 gam cht rn. Khi lng ion Ca2+ trong 1 lt dung dch u l A. 10 gam B. 20 gam. C. 30 gam. D. 40 gam. Cu 24: Ho tan 8,2 gam hn hp bt CaCO3 v MgCO3 trong nc cn 2,016 lt kh CO2 (ktc). S gam mi mui ban u l A. 2,0 gam v 6,2 gam B. 6,1 gam v 2,1 gam C. 4,0 gam v 4,2 gam D. 1,48 gam v 6,72 gam Cu 29: Thi V lt (ktc) kh CO2 vo 300 ml dung dch Ca(OH)2 0,02M th thu c 0,2 gam kt tA. Gi tr ca V l: A. 44,8 ml hoc 89,6 ml B. 224 ml C. 44,8 ml hoc 224 ml D. 44,8 ml Cu 25: Dn 17,6 gam CO2 vo 500 ml dung dch Ca(OH)2 0,6M. Phn ng kt thc thu c bao nhiu gam kt ta? A. 20 gam. B. 30 gam. C. 40 gam. D. 25 gam. Cu 26: Dn V lit CO2 (ktc) vo dung dch Ca(OH)2 thu c 25 gam kt ta v dung dch X, un nng dung dch li thu thm c 5 gam kt ta nA. Gi tr ca V l A. 7,84 lit B. 11,2 lit C. 6,72 lit D. 5,6 lit Cu 27: Khi trn ln dung dch cha 0,15 mol NaHCO3 vi dung dch cha 0,10 mol Ba(OH)2, sau phn ng thu c m gam kt ta trng. Gi tr m l (Cho C = 12, O = 16, Na = , Ba = 137) A. 39,40 gam. B. 19,70 gam. C. 39,40 gam. D. 29,55 gam. Cu 28: Ho tan hon ton 8,4 gam mui cacbonat ca kim loi M (MCO 3) bng dung dch H2SO4 long va , thu c mt cht kh v dung dch G1. C cn G1, c 12,0 gam mui sunfat trung ho, khan. Cng thc ho hc ca mui cacbonat l (Cho C = 12, O = 16, Mg = 24, Ca = 40, Fe = 56, Ba = 137) A. CaCO3. B. MgCO3. C. BaCO3. D. FeCO3. Cu 29: Ho tan ht 5,00 gam hn hp gm mt mui cacbonat ca kim loi kim v mt mui cacbonat ca kim loi kim th bng dung dch HCl thu c 1,68 lt CO 2(kc). C cn dung dch sau phn ng s thu c mt hn hp mui khan nng A. 7,800 gam. B. 5,825 gam. C. 11,100 gam. D. 8,900 gam. Cu 30: Cho mt mu hp kim Na-Ba tc dng vi nc (d) thu c dung dch X v 3,36 lt H2 ( ktc). Th tch dung dch axit H2SO4 2M cn dng trung ha dung dch X l A. 150 ml B. 60 ml C. 75 ml D. 30 ml Cu 31: Hp th hon ton 2,688 lt kh CO2 ( ktc) vo 2,5 lt dung dch Ba(OH)2 nng a mol/l, thu c 15,76 gam kt tA. Gi tr ca a l (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) A. 0,032. B. 0,04. C. 0,048. D. 0,06. Cu 32: Nc cng khng gy ra tc hi no di y? A. Gy ng c nc ung 2

TN THPT

NH: 2011-2012

B. Lm mt tnh ty ra ca x phng, lm h hi qun o C. Lm hng cc dung dch pha ch. Lm thc phm lu chn v gim mi v thc phm D. Gy hao tn nhin liu v khng an ton cho cc ni hi, lm tc cc ng ng dn nc Cu 33: Cu no sau y v nc cng l khng ng? A. Nc c cha nhiu ion Ca2+; Mg2+ B. Nc khng cha hoc cha t ion Ca2+, Mg2+ l nc mm C. Nc cng c cha mt trong hai Ion Cl- v SO2-4 hoc c hai l nc cng tm thi. D. Nc cng c cha ng thi anion HCO-3 v SO2-4 hoc Cl- l nc cng ton phn. Cu 34: Hn hp X gm 2 kim loi kim v 1 kim loi kim th tan ht trong nc to ra dung dch Y v thot ra 0,12 mol hiro. Th tch dung dch H2SO4 0,5M cn trung ho dung dch Y l bao nhiu? A. 120 ml B. 60ml C. 1,20lit D. 240ml Cu 35: Mt dung dch cha cc ion Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Phi dng dung dch cht no sau y loi b ht cc ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khi dung dch ban u? A. K2CO3 B. NaOH C. Na2SO4 D. AgNO3 Cu 36: Tnh khi lng kt ta to thnh khi trn ln dung dch cha 0,0075 mol NaHCO 3 vi dung dch cha 0,01 mol Ba (OH)2 A. 0,73875 gam B. 1,47750gam C. 1,97000 gam D. 2,95500gam Cu 37: Dn V lt (ktc) kh CO2 qua 100ml dung dch Ca(OH)2 1 M thu c 6gam kt ta. Lc b kt ta, ly dung dich nc lc un nng li thu c kt ta na. V bng bao nhiu? A. 3,136lit B. 1,344lit C. 1,344 lit D. 3,360lit hoc 1,120lit Cu 38: Sc 2,24 lit CO2 (ktc) vo 100ml dd Ca (OH)2 0,5M v KOH 2M. Khi lng kt ta thu c sau khi phn ng xy ra hon ton l bao nhiu gam? A. 500gam B. 30,0gam C. 10,0gam D. 0,00gam Cu 39: Thi Vlit (ktc) kh CO2 vo 300ml dung dch Ca (OH)2 0,02M th thu c 0,2 gam kt ta. Gi tr ca V l: A. 44,8 ml hoc 89,6ml B. 224ml C. 44,8ml hoc 224ml D. 44,8ml Cu 40: Phn ng no di y ng thi gii thch s hnh thnh thch nh trong hang ng v s xm nhp thc ca nc ma vi vi? A. CaCO3 + H2O + CO2 Ca (HCO3)2 B. Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2 C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 D. CaCO3 t CaO + CO2

NHM V HP CHT CA NHMCu 1: S electron lp ngoi cng ca nguyn t Al l A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Cu 2: Al2O3 phn ng c vi c hai dung dch: A. Na2SO4, KOH. B. NaOH, HCl. C. KCl, NaNO3. D. NaCl, H2SO4. Cu 3: M t no di y khng ph hp vi nhm? A. th 13, chu k 2, nhm IIIA. B. Cu hnh electron [Ne] 3s2 3p1. C. Tinh th cu to lp phng tm din. D. Mc oxi ha c trng +3. Cu 4: Kim loi Al khng phn ng vi dung dch A. NaOH long. B. H2SO4 c, ngui. C. H2SO4 c, nng. D. H2SO4 long. Cu 5: nhit thng, kim loi Al tc dng c vi dung dch A. Mg(NO3)2. B. Ca(NO3)2. C. KNO3. D. Cu(NO3)2. Cu 6: Cht phn ng c vi dung dch NaOH l A. Mg(OH)2. B. Ca(OH)2. C. KOH. D. Al(OH)3. Cu 7: phn bit dung dch AlCl3 v dung dch KCl ta dng dung dch A. NaOH. B. HCl. C. NaNO3. D. H2SO4. Cu 8: Nguyn liu chnh dng sn xut nhm l 3

TN THPT

NH: 2011-2012

A. qung pirit. B. qung boxit. C. qung manhetit. D. qung lmit. Cu 9: Ch dng dung dch KOH phn bit c cc cht ring bit trong nhm no sau y? A. Zn, Al2O3, Al. B. Mg, K, NA. C. Mg, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg. Cu 10: Kim loi phn ng c vi dung dch NaOH l A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Al. Cu 11: Cht c tnh cht lng tnh l A. NaCl. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. NaOH. Cu 12: Cho phn ng: aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. H s a, b, c, d, e l cc s nguyn, ti gin. Tng (a + b) bng A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Cu 13: Kim loi Al khng phn ng vi dung dch A. H2SO4 c, ngui. B. Cu(NO3)2. C. HCl. D. NaOH. Cu 14: Cht phn ng c vi dung dch NaOH l A. Al2O3. B. MgO. C. KOH. D. CuO. Cu 15: Cht khng c tnh cht lng tnh l A. NaHCO3. B. AlCl3. C. Al(OH)3. D. Al2O3. Cu 16: Phn ng ha hc xy ra trong trng hp no di y khng thuc loi phn ng nhit nhm? A. Al tc dng vi Fe2O3 nung nng B. Al tc dng vi CuO nung nng. C. Al tc dng vi Fe3O4 nung nng D. Al tc dng vi axit H2SO4 c nng Cu 17: Al2O3 phn ng c vi c hai dung dch: A. KCl, NaNO3. B. Na2SO4, KOH. C. NaCl, H2SO4. D. NaOH, HCl. Cu 18: Nh t t cho n d dung dch NaOH vo dung dch AlCl3. Hin tng xy ra l A. c kt ta keo trng v c kh bay ln. B. c kt ta keo trng, sau kt ta tan. C. ch c kt ta keo trng. D. khng c kt ta, c kh bay ln. Cu 19: Sc kh CO2 n d vo dung dch NaAlO2. Hin tng xy ra l A. c kt ta nu . B. c kt ta keo trng, sau kt ta li tan. C. c kt ta keo trng. D. dung dch vn trong sut. Cu 20: Nhm hidroxit thu c t cch no sau y? A. Cho d dung dch HCl vo dung dch natri aluminat. B. Thi kh CO2 vo dung dch natri aluminat. C. Cho d dung dch NaOH vo dung dch AlCl3. D. Cho Al2O3 tc dng vi nc Cu 21: Cc dung dch MgCl2 v AlCl3 u khng mu. phn bit 2 dung dch ny c th dng dung dch ca cht no sau y? A. NaOH. B. HNO3. C. HCl. D. NaCl. Cu 22: Cho 2,7 gam Al tc dng hon ton vi dung dch NaOH d. Sau khi phn ng kt thc, th tch kh H2 ( ktc) thot ra l (Cho Al = 27) A. 3,36 lt. B. 2,24 lt. C. 4,48 lt. D. 6,72 lt. Cu 23: Cho bt nhm tc dng vi dung dch NaOH (d) thu c 6,72 lt kh H2 ( ktc). Khi lng bt nhm phn ng l (Cho Al = 27) A. 2,7 gam. B. 10,4 gam. C. 5,4 gam. D. 16,2 gam. Cu 24: Cho 5,4 gam bt nhm tc dng vi 100 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c V lt kh hiro ( ktc). Gi tr ca V l (Cho H = 1, Al = 27) A. 0,336 lt. B. 0,672 lt. C. 0,448 lt. D. 0,224 lt. Cu 25: Ho tan m gam Al vo dung dch HNO3 rt long ch thu c hn hp kh gm 0,015 mol N2O v 0,01 mol NO. Gi tr ca m l A. 8,1 gam. B. 1,53 gam. C. 1,35 gam. D. 13,5 gam. Cu 26: kh hon ton m gam hn hp CuO v PbO cn 8,1 gam kim loi nhm, sau phn ng thu c 50,2 gam hn hp 2 kim loi. Gi tr ca m l A. 54,4 gam. B. 53,4 gam. C. 56,4 gam. D. 57,4 gam. 4

TN THPT

NH: 2011-2012

Cu 27: Ha tan ht m gam hn hp Al v Fe trong lng d dung dch H2SO4 long thot ra 0,4 mol kh, cn trong lng d dung dch NaOH th thu c 0,3 mol kh. Gi tr m dng l A. 11,00 gam. B. 12,28 gam. C. 13,70 gam. D. 19,50 gam. Cu 28: Cho m gam hn hp bt Al v Fe tc dng vi dung dch NaOH d thot ra 6,72 lt kh (ktc). Nu cho m gam hn hp trn tc dng vi dung dch HCl d th thot ra 8,96 lt kh (ktc). Khi lng ca Al v Fe trong hn hp u l A. 10,8 gam Al v 5,6 gam Fe. B. 5,4 gam Al v 5,6 gam Fe. C. 5,4 gam Al v 8,4 gam Fe. D. 5,4 gam Al v 2,8 gam Fe. Cu 29: 31,2 gam hn hp bt Al v Al2O3 tc dng vi dung dch NaOH d thot ra 13,44 lt kh (ktc). Khi lng mi cht trong hn hp u l A. 21,6 gam Al v 9,6 gam Al2O3 B. 5,4 gam Al v 25,8 gam Al2O3 C. 16,2 gam Al v 15,0 gam Al2O3 D. 10,8 gam Al v 20,4 gam Al2O3 Cu 30: X l 9 gam hp kim nhm bng dung dch NaOH c, nng (d) thot ra 10,08 lt kh (ktc), cn cc thnh phn khc ca hp kim khng phn ng. Thnh phn % ca Al trong hp kim l A. 75%. B. 80%. C. 90%. D. 60%. Cu 31: Ha tan hon ton hp kim Al - Mg trong dung dch HCl, thu c 8,96 lt kh H 2 (ktc). Nu cng cho mt lng hp kim nh trn tc dng vi dung dch NaOH d, thu c 6,72 lt kh H2 (ktc). Thnh phn phn trm theo khi lng ca Al trong hp kim l A. 69,2%. B. 65,4%. C. 80,2%. D. 75,4%. Cu 32. Cho dung dch cha 2,8 gam NaOH tc dng vi dung dch cha 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phn ng khi lng kt ta thu c l A. 3,12 gam. B. 2,34 gam. C. 1,56 gam. D. 0,78 gam. Cu 33: Cho 200 ml dung dch AlCl3 1,5M tc dng vi V lt dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu c l 15,6 gam. Gi tr ln nht ca V l (cho H = 1, O = 16, Al = 27) A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2. Cu 34: Dng m gam Al kh ht 1,6 gam Fe2O3 (phn ng nhit nhm). Sn phm sau phn ng tc dng vi lng d dung dch NaOH to 0,672 lt kh (ktc). Tnh m A. 0,540gam B. 0,810gam C. 1,080 gam D. 1,755 gam Cu 35: Xc nh pht biu khng ng v qu trnh in phn sn xut Al di y A. Cn tinh ch qung boxit (Al2O3.2H2O) do cn ln tp cht l Fe2O3 v SiO2 B. T 1 tn boxit ch 60% Al2O3) c th iu ch c gn 0,318 tn Al vi hiu sut 100% C. Sn xut 2,7 tn Al tiu hao 18 tn C lm anot, nu cc qu trnh l hon ton v sn phm oxi ho ch l CO2 D. Criolit c s dng h nhit nng chy, tng dn in v ngn cn Al b oxi ho bi khng kh Cu 36: Phn ng ca cp cht no di y khng to sn phm kh? A. dd Al (NO3)3 + dd Na2S B. dd AlCl3 + dd Na2CO3 C. Al + dd NaOH D. dd AlCl3 + dd NaOH Cu 37: Trng hp no di y to ra kt ta sau khi phn ng xy ra hon ton ? A. Thm d NaOH vo dd AlCl3 B. Thm d AlCl3 vo dd NaOH C. Thm d HCl vo dd NaAlO2 D. Thm d CO2 vo dd NaOH Cu 38: Ho tan 0,24 mol FeCl3 v 0,16mol Al2 (SO4)3 vo 0,4mol dung dch H2SO4 c dung dch A. thm 2,6 mol NaOH nguyn cht vo dung dch A thy xut hin kt ta B. Khi lng ca B l bao nhiu gam? A. 15,60 gam B. 25,65gam C. 41,28gam D. 0,64 gam Cu 39: Cn bao nhiu gam bt nhm c th iu ch c 78 gam crom t Cr2O3 bng phng php nhit nhm? A. 27,0 gam B. 54,0gam C. 67,5gam D. 40,5gam 5

TN THPT

NH: 2011-2012

Cu 40: Ngm mt l nhm trong dung dch CuSO4 th sau khi phn ng hon ton khi lng l nhm thay i nh th no? Bit rng lng ion SO2-4 trong dung dch kt ta ton ton ion Ba2+ trong 26ml dung dch BaCl2 0,02M A. Khi lng l nhm gim 0,048 gam B. Khi lng l nhm tng 0,024 gam C. Khi lng l nhm gim 0,024gam D. Khi lng l nhm tng 0,024gam Cu 41: 31,2 gam hn hp bt Al v Al2O3 tc dng vi dung dch NaOH d thot ra 13,44 lit kh (ktc). Khi lng mi cht trong hn hp u l bao nhiu gam? A. 21,6 gam Al v 9,6 gam Al2O3 B. 5,4 gam Al v 25,8 gam Al2O3 C. 16,2 gam Al v 15,0 gam Al2O3 D. 10,8 gam Al v 20,4 gam Al2O3 Cu 42: Hn hp X gm Al l Al4C3 tc dng ht vi nc to ra 31,2 gam Al(OH)3. Cng lng X tc dng ht vi dung dch HCl th thu c mt mui duy nht v thot ra 20,16 lt kh (ktc). Khi lng mi cht trong X l bao nhiu gam? A. 5,4 gam Al v 7,2 gam Al4C3 B. 2,7 gam Al v 3,6 gam Al4C3 C. 10,8 gam Al v 14,4 gam Al4C3 D. 8,1 gam Al v 10,8 gam Al4C3 Cu 43:C ba cht Mg, Al, Al2O3 . C th phn bit ba cht ch bng mt thuc th l cht no sau y? A. Dung dch HCl B. Dung dch HNO3 C. Dung dch NaOH D. Dung dch CuSO4

CHNG 8: ST V MT S KIM LOI QUN TRNG KHC ST V HP CHTCu 1: Cu hnh electron no sau y l ca ion Fe? A. [Ar] 4s23d6. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d8. D. [Ar]3d74s1. Cu 2: Cu hnh electron no sau y l ca ion Fe2+? A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3. Cu 3: Cu hnh electron no sau y l ca ion Fe3+? A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3. Cu 4: Cho phng trnh ho hc: aAl + bFe3O4 cFe + dAl2O3 (a, b, c, d l cc s nguyn, ti gin). Tng cc h s a, b, c, d l A. 25. B. 24. C. 27. D. 26. Cu 5: Trong cc loi qung st, qung c hm lng st cao nht l A. hematit nu. B. manhetit. C. xierit. D. hematit . Cu 6: Hai dung dch u phn ng c vi kim loi Fe l A. CuSO4 v ZnCl2. B. CuSO4 v HCl. C. ZnCl2 v FeCl3. D. HCl v AlCl3. Cu 7: Cho st phn ng vi dung dch HNO3 c, nng thu c mt cht kh mu nu . Cht kh l A. NO2. B. N2O. C. NH3. D. N2. Cu 8: Ho tan m gam Fe trong dung dch HCl d, sau khi phn ng kt thc thu c 4,48 lt kh H2 ( ktc). Gi tr ca m l (Cho Fe = 56, H = 1...