OPĆI AKT ZAŠTITE OD POŽARA - centar- ?tite od požara i unapreĎenje stanja zaštite od požara, 4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara, ... povećanog požarnog rizika,

 • Published on
  26-May-2018

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Opi akt zatite od poara

  1

  CENTAR ZA PRUANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

  Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica

  OPI AKT

  ZATITE OD POARA

 • Opi akt zatite od poara

  2

  Na temelju lanka 21. stavka 2. Zakona o zatiti od poara (Narodne novine, broj: 92/10), a u svezi s lankom 3. Pravilnika o sadraju opeg akta iz podruja zatite od poara (Narodne novine br. 116/2011) i lanaka 52.i 53. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, ravnatelj Ustanove donosi:

  PRAVILNIK O ZATITI OD POARA

  I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREIVANJA ZATITE OD POARA

  lanak 1.

  Ovim Opim aktom zatite od poara (u daljnjem tekstu Pravilnik) razrauju se

  pojedine odredbe Zakona o zatiti od poara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa ijim se pojedinim odredbama ureuju pitanja od znaaja za sprijeavanje poara i drugih nesrea, te gubitak ili oteenje sredstava rada, kao i zatita ivota i zdravlja ljudi.

  lanak 2.

  Pravilnikom se ureuju:

  1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapreivanja zatite od poara, 2. ustrojstvo i nain rada slube zatite od poara ukljuujui vatrogasne postrojbe i

  vatrogasno deurstvo (ako su predvieni procjenom ugroenosti i planom zatite od poara),

  3. broj, naziv radnog mjesta i struna sprema osoba zaduenih za obavljanje poslova zatite od poara i unapreenje stanja zatite od poara,

  4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zatite od poara, 5. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi

  mjera zatite od poara, 6. nain obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zatite od poara, te

  ovlatenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole, 7. nain upoznavanja djelatnika s opasnostima i opim mjerama zatite od poara na

  radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja odreenih radova i radnji od strane drugih osoba, te voenja evidencije o tome,

  8. nain osposobljavanja djelatnika za rukovanje prirunom opremom i sredstvima za dojavu i gaenje poetnih poara, periodine provjere znanja i voenja evidencije o tome,

  9. nain osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s poveanim opasnostima za nastanak i mogue posljedice od poara ili tehnoloke eksplozije, prije stupanja na rad, periodine provjere znanja i voenja evidencije o tome,

  10. slube i osobe zaduene za odravanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gaenje poara sa opisom zaduenja,

 • Opi akt zatite od poara

  3

  11. slube i osobe zaduene za odravanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnolokog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i ureaja ija neispravnost moe prouzroiti poar i tehnoloku eksploziju,

  12. slube i osobe zaduene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajuih organizacijskih i tehnikih mjera zatite od poara u sluajevima privremenog poveanog poarnog rizika,

  13. kretanje i ponaanje na prostorima ugroenim od poara ili tehnoloke eksplozije, 14. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poara, 15. mjere zabrane i ogranienja iz zatite od poara te prostorije i prostori na koje se

  one odnose, 16. postupanje djelatnika u sluaju nastanka poara, 17. druge mjere zatite od poara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

  lanak 3.

  Sastavni dijelovi Pravilnika su:

  rjeenje o razvrstavanju u kategoriju ugroenosti od poara (u sklopu najmodavca),

  drugi provedbeni planovi zatite od poara u sklopu najmodavca (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.).

  lanak 4.

  Pravilnik se odnosi na sve prostore i opremu koju koristi Centar za pruanje usluga u zajednici Svitanje ( u daljnjem tekstu: Centar). Dokumentacija iz podruja zatite od poara (projekti, analize, miljenja, uvjerenja, svjedodbe i dr.) uva se u sjeditu Centra.

  lanak 5.

  Sustav zatite od poara i tehnoloke eksplozije obuhvaa norme ponaanja

  radnika i treih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadravanja u graevinama i u prostorima Centra.

  Zatita od poara obuhvaa skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehnike, obrazovne i propagandne naravi utvrene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom ijim se izborom i primjenom postie vei stupanj zatite od poara.

  lanak 6.

  Svaki djelatnik duan je provoditi mjere zatite od poara na svom radnom mjestu i mjestu rada na nain kako je utvreno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

 • Opi akt zatite od poara

  4

  Obveze provoenja mjera zatite od poara utvrene stavkom 1. ovog lanka odnose se i na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na privremenom ili povremenom obavljanju poslova u prostorima Centra.

  Djelatnici drugih poduzea koji obavljaju odreene poslove u prostorijama i prostorima Centra, duni su provoditi mjere zatite od poara prilikom obavljanja tih radova.

  II. USTROJSTVO I NAIN RADA SLUBE ZATITE OD POARA UKLJUUJUI VATROGASNE POSTRO JBE I VATROGASNO DEURSTVO.

  lanak 7.

  Centar nema ustrojenu slubu zatite od poara ve je u sklopu najmodavca spojen vatrodojavnim sustavom sa JVP Grada Koprivnice koja ima 24 satno deurstvo.

  III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUNA SPREMA OSOBA ZADUENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZATITE OD POARA I UNAPREENJE STANJA ZATITE OD POARA

  lanak 8.

  Centar nema strunu osobu zaduenu za obavljanje poslova zatite od poara i unapreenje stanja zatite od poara, ve ima sklopljen ugovor sa pravnom osobom (u daljnjem tekstu odgovorna osoba) koja provodi iste mjere.

  IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZATITE OD POARA

  lanak 9.

  U provedbi mjera zatite od poara i tehnolokih eksplozija, obveza je svakog djelatnika bez obzira na dunosti koje obavlja:

  - upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije poetka samostalnog obavljanja poslova na odreenom radnom mjestu;

  - poduzimati, provoditi i pridravati se potrebnih mjera zatite od poara na svom

  radnom mjestu odnosno prostoru;

  - prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s provedbom potrebnih mjera zatite od poara u svezi s poslovima novog radnog mjesta;

  - po zavretku rada ili radne smjene, a prije naputanja mjesta rada, u okolini

  osigurati takve uvjete koji nee inicirati nastanak poara;

 • Opi akt zatite od poara

  5

  - kontrolirati tijekom rada ureaje, instalacije i druga sredstva, te svaki zamijeeni

  kvar ili neispravnost koji mogu biti uzrokom pojave poara odmah prijaviti ravnatelju ili odgovornoj osobi zatite od poara;

  - pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne

  i sl.) sprijeiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje ili istjecanje po radnim povrinama, prostorima, odnosno u kanalizacijsku mreu;

  - brinuti se o osiguranju stalnog i nesmetanog pristupa opremi i sredstvima za

  gaenje i dojavu poara;

  - odbiti rad na radnom mjestu s poveanim opasnostima od poara i eksplozije, ako nisu osigurane i provedene potrebne mjere zatite;

  - aktivno sudjelovati u gaenju poara na graevinama i prostorima Centra;

  - uvati i paljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gaenje i dojavu poara.

  lanak 10.

  Ravnatelj je odgovoran da se prije poetka i za vrijeme obavljanja radnih zadaa provode mjere zatite od poara.

  lanak 11.

  Ravnatelj kontrolira provedenost propisanih i nareenih mjera zatite od poara u prostorima Centra.

  lanak 12.

  Ravnatelj je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz neprovedenosti zakonom i podzakonskim aktima propisanih i nareenih mjera zatite od poara.

  lanak 13.

  Ravnatelj je duan upoznati svakog djelatnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od poara i eksplozija te mjerama zatite na rasporeenom radnom mjestu.

  Svakog djelatnika nakon premjetanja s jednog na drugo radno mjesto te nakon izmjene radnog postupka rukovoditelj mora upoznati s opasnostima od poara i eksplozija i provoenjem odgovarajuih mjera zatite.

  Ravnatelj je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i irenje poara rade djelatnici koji su struno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz podruja zatite od poara.

 • Opi akt zatite od poara

  6

  lanak 14. Ravnatelj ima obavezu:

  - udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zatite od poara;

  - prekinuti rad na radnom mjestu ili sredstvu rada kada utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i irenje poara ili se poslovi i radne operacije izvode suprotno pravilima zatite od poara, tako dugo dok se potrebne mjere zatite ne osiguraju odnosno ne provedu;

  - u sluaju ne izvravanja obveza u primjeni i provedbi mjera zatite od poara, pokrenuti disciplinski postupak za utvrivanje povrede radne dunosti protiv djelatnika koji tu obvezu ne izvrava.

  - u sluaju neizravne opasnosti nastanka poara privremeno prekinuti rad dok te opasnosti postoje.

  - izvijestiti odgovornu osobu zatite od poara i policiju o svakom nastalom poaru.

  lanak 15.

  Najmanje jedanput godinje ravnatelj s odgovornom osobom zatite od poara, analizira ukupno stanje zatite od poara u graevinama i prostorima koje koristi Centar.

  lanak 16.

  Lake povrede radne obveze iz podruja zatite od poara ine nesavjesni postupci kojima se dovodi u opasnost zdravlje i ivot osoba i/ili imovine, ali bez stvarnih posljedica.

  Zbog lake povrede radne obveze djelatniku se izrie disciplinska mjera.

  lanak 17.

  Ako uslijed zaposlenikovog neizvravanja obveza, nemarnog i nesavjesnog postupanja, neprovoenja potrebnih mjera zatite, pravovremenog neprijavljivanja uoenih nedostataka i sl., nastane poar i kao posljedica vea materijalna teta i/ili tjelesno ozljeivanje osoba, ini se tea povreda radne obveze.

  Teu povredu radne obveze ini i neopravdano nesudjelovanje u gaenju i sprjeavanju irenja nastalog poara te evakuaciji u graevinama i prostorima koje koristi Centar.

  Zbog tee povrede radne obveze protiv djelatnika se provodi disciplinski postupak.

  lanak 18.

  Disciplinskim mjerama ili postupcima zbog povreda obveza iz podruja zatite od

  poara podlijeu svi djelatnici Centa, bez obzira na dunosti koje obavljaju.

 • Opi akt zatite od poara

  7

  V. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZATITE OD POARA

  lanak 19. U Centru nema osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima.

  VI. NAIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZATITE OD POARA, TE OVLATENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE.

  lanak 20.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara, je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz podruja zatite od poara i tehnolokih eksplozija na svim graevinama, graevinskim dijelovima i prostorima u vlasnitvu ili koritenju Centra te na svim radnim mjestima. U cilju unapreenja mjera zatite od poara, odgovorna osoba za zatitu od poara savjetuje ravnatelja glede potrebnih financijskih ulaganja u njihovu provedbu, a koje su propisane zakonom, podzakonskim aktima ili prihvaenim pravilima tehnike prakse.

  lanak 21.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara, pri obavljanju kontrole i nadzora nad

  provedbom mjera zatite od poara i tehnolokih eksplozija, rezultate unosi u redovita izvjea i priopava ih neposredno ravnatelju Centra. Odgovorna osoba za zatitu od poara surauje s drugim poduzeima, znanstvenim institucijama, vatrogasnim postrojbama grada i nadlenom inspekcijom zatite od poara, radi poboljanja zatite od poara u graevinama i prostorima koje koristi Centar.

  lanak 22. Odgovorna osoba zatite od poara, obavlja slijedee poslove:

  - kontrolira primjenu propisa iz podruja zatite od poara na izgradnji novih i rekonstrukciji postojeih graevina, te opremi i sredstvima rada;

  - kontrolira provedbu internih pravilnika i opih akata, te uputa za siguran rad u

  oblasti zatite od poara;

  - kontrolira kretanje, zadravanje i radove pojedinaca i vanjskih izvoaa, te izdaje potrebne dozvole za rad s otvorenim plamenom u ugroenim prostorima;

  - kontrolira osposobljenost i uvjebanost djelatnika u rukovanju sredstvima i

  opremom za dojavu i gaenje poara;

 • Opi akt zatite od poara

  8

  - kontrolira provoenje mjera zatite od poara prilikom obavljanja svakodnevnih poslova, te obavlja druge kontrole glede zatite od poara

  - prati primjenu propisa i normi iz podruja zatite od poara, te izrauje odnosno

  sudjeluje u izradi opeg akta, uputa za rad na siguran nain i ostalih akata iz podruja zatite od poara;

  - organizira obuku djelatnika za rukovanje opremom i sredstvima za gaenje

  poara, te o tome vodi evidenciju;

  - vodi brigu o servisiranju i ispitivanju opreme i sredstava za dojavu i gaenje poara.

  - surauje s inspekcijom zatite od poara i drugim inspekcijskim slubama i obavlja

  druge poslove predviene Zakonom.

  lanak 23.

  Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zatite od poara utvrenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba zatite od poara, ima pravo:

  - udaljiti djelatnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugroava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u poarno ugroen prostor, radi bez dozvole ili dodatno provedenih mjera zatite i sl.), te o tome izvijestiti ravnatelja;

  - narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugroava

  sigurnost imovine ili ivoti i zdravlje ljudi;

  - obaviti provjeru znanja djelatnika u rukovanju s aparatima i opremom za gaenje poara, a djelatnika koji pokae nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku;

  - svako utvreno neprovoenje mjera zatite od poara prijaviti ravnatelju Centra.

  VII. NAIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPIM MJERAMA ZATITE OD POARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOENJA EVIDENCIJE O TOME.

  lanak 24.

  Svakog djelatnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, neposredni rukovoditelj duan je upoznati s opasnostima glede nastanka poara i eksplozija na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zatite da ne nastane poar i eksplozija.

 • Opi akt zatite od poara

  9

  U sluaju da se djelatnik premjeta s jednog na drugo radno mjesto, na kojem su opasnosti i mjere zatite od poara razliite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zatite od poara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu duan ga je upoznati neposredni rukovoditelj.

  VIII. NAIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAENJE POETNIH POARA, PERIODINE PROVJERE ZNANJA I VOENJA EVIDENCIJA O TOME. lanak 25.

  Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto obvezan je proi os...

Recommended

View more >