Operacija Market-Garden, Hrvatski povijesni portal br. 12/14

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bitka obrauje operaciju Market-Garden, kojom su Saveznici u rujnu 1944. eljeli osvojiti mostobran na Rajni, iz kojeg bi mogli otpoeti napad na Ruhr, najvaniju industrijsku pokrajinu Njemake.

Transcript

 • Hrvatski povijesni portal - Croatian Historical Portal

  h p pISSN 1846-4432 www.povijest.net

  OPERACIJAMARKET GARDEN

 • Hrvatski povijesni portal

  2

  IMPRESUMHrvatski povijesni portal

  ISSN 1846-4432

  Broj 1224. travanj 2014.

  Elektroniki asopis za povijest i srodne znanosti izlazi od 26. sijenja 2006. na

  adresi www.povijest.net

  Izdava:Inter nos

  Obrt za raunalnu djelatnostvl. Miljenko Hajdarovi

  Dr. Ive Kekea 1640323 Prelog

  Urednik:Miljenko Hajdarovi, mag.hist.

  urednik@povijest.net

  Autor broja:Dinko Odak

  Izlazi mjeseno.

  Autori tekstova sami brinu o gramatikoj ispravnosti istih.

  Za oglaavanje u Hrvatskom povijesnom portalu obratite se na

  e-mail info@inter-nos.biz

  Uvodnik ...Potovani itatelji,Pred vama se nalazi izdanje posveeno najveem zranom desantu u povijesti, operaciji Market-Garden. Zato, pobogu, Market-Garden, sada, 2014. kad bi bilo primjerenije pisati o neem iz Velikog rata? Najvaniji je razlog taj to nisam bio zadovoljan (svojim) postojeim lankom na tu temu, te sam se konano uhvatio njegova ureivanja u rujnu 2013., na godinjicu operacije. Ubrzo, postalo mi je jasno kako to nee biti dosta, trebao sam napisati sasvim novi lanak po unaprijeenom standardu Portala, pa sam to i napravio.

  Izuzev opisa samog tijeka dogaaja pri izvedbi operacije, pokuao sam posvetiti dunu panju logistikom problemu, koji je de facto glavni problem saveznikih armija u SZ Europi poetkom rujna 1944. Njegovim brzim rjeenjem izmeu 4. (osloboenje Antwerpena) i 6. (poetak konsolidacije Nijemaca du ua Schelde) rujna Saveznici bi na raspolaganju imali opskrbne mogunosti za prodor u Njemaku irokim frontom (i Ruhr, i Saar), to bi neminovno skratilo rat za nekoliko mjeseci. Osim toga, obrazloio sam sve motive i razloge za izvedbu desanta, izuzev geopolitikog, odnosno pitanja usporedbe stratekog znaaja sovjetskih i saveznikih uspjeha ljeta 1944. Iako ponukan jednim od recenzenata, odluio sam ne uputati se u taj dio, jer bi, po mojem miljenju, znatno produio i razvodnio priu, dok je pitanje utjecaja crvenog parnog valjka na saveznike operacije zanimljiva tema koju valja podrobnije razraditi.

  Uz ovih nekoliko uvodnih napomena, nadam se da ete uivati u itanju. Kao i uvijek, komentari su dobrodoli, bilo na HPP forumu, bilo na Facebook stranici.

  Do skorog itanja,Dinko Odak

  Upute za autoreHrvatski povijesni portal je elektroniki asopis za povijest i srodne znanosti. a-sopis izlazi jednom mjeseno u PDF for-matu veliine A4 i pogodan je za ispis na kunim pisaima. HPP se objavljuje uglav-nom na hrvatskom jeziku osim u sluaju kada autori iz inozemstva mogu objavlji-vati na engleskom jeziku. Kratke novosti i uvod (ili saetak) strunih lanka se objav-ljuju na internetskom portalu, dok se cijeli lanci objavljuju u PDF mjeseniku.

  Oprema lanakalanci svojim opsegom u naelu ne treba-ju prelaziti dva autorska arka (32 kartice, odnosno 58.000 slovnih znakova, ukljuu-jui i biljeke). Svaki lanak redom treba sadravati: podatke o autoru/autorici: Ime

  i prezime (uz akademsku titulu), ustanovu, e-mail

  naslov lanka na hrvatskom ili engleskom jeziku

  saetak i do 10 kljunih pojmova (nakon naslova)

  biljeke na kraju teksta bibliografiju na kraju teksta

  Uobiajeni format za slanje teksta su Word datoteke u kojima su jasno ozna-eni naslovi te opisi grafikih materijala. Grafike materijale aljite kao zasebne datoteke u to veem formatu (dimenzije i rezolucije).

  Slanje lanakaMaterijale moete slati e-mailom na adre-su urednik@povijest.net.

  Profi l autoraSvi autori iji se lanci objavljuju u Hr-vatskom povijesnom portalu objavljuju javni profi l na kojima je istaknuto njihovo formalno obrazovanje, zaposlenje i drugi detalji koji govore o profesionalnos autora.

 • Broj 12 [travanj 2014.]

  3

  www.povijest.net

 • XQXWDUSRVWRMHHJSODQDLSURJUDPDXGEHQLFLGRQRVHVYMHLPRGHUDQPHWRGLNLSULVWXSQDVWDYLSRYLMHVWLXVPMHUHQRMSUHPDLVKRGLPDXHQMD

  VDGUDMMHSRGLMHOMHQQDQDVWDYQHMHGLQLFHVL]UD]LWLPNURQRORNLPSULVWXSRPX]QDJODVDNQDUD]YLMDQMHNULWLNRJDPLOMHQMD

  X]SDOMLYRVWUXNWXULUDQLRVPLOMHQRVQRYQLWHNVWXGEHQLFLRELOXMXSRYLMHVQLPL]YRULPD]HPOMRYLGLPDLYUHPHQVNLPFUWDPDSRPQRRGDEUDQLPVOLNRYQLPPDWHULMDORPLUHNRQVWUXNFLMDPDYDQLKSRYLMHVQLKJUDHYLQD

  XGEHQLFLGRQRVHPQRWYRPDWHULMDODRNXOWXUQRMLGUXWYHQRMSRYLMHVWLX]QDJODVDNQDFLYLOL]DFLMVNDSRVWLJQXDWHPHXNXOWXUDOQHWHPHLJUDDQVNLRGJRM

  Vremeplov 5XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DSHWLUD]UHG$XWRUL'XDDUXQLL'DUNR%HQL

  Otisak prolosti

  ',*,7$/1,8'%(1,.

  Vremeplov 6XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DHVWLUD]UHG$XWRULLPH/DERU6QMHDQD9LQDUL-HOHQDLOMH&DSRU0DQXHOD.XMXQGL

  7LQ3RQJUDF

  ',*,7$/1,8'%(1,.

  Povijest 6XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DHVWLUD]UHG$XWRULGUVF1HYHQ%XGDN

  GUVF0DULMD0RJRURYL&UOMHQNR

  ',*,7$/1,8'%(1,.

  Povijest 8XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DRVPLUD]UHG$XWRULFDGUVF6QMHDQD.RUHQ

  ',*,7$/1,8'%(1,.

 • i u sadanjosti

  Povijesni atlasRGSHWRJDGRRVPRJUD]UHGDRVQRYQHNROH

  6NXSLQD autora

  JRGLQMLLL]YHGEHQLSODQRYL SULMHGOR]LSULSUHPD]DVYDNLQDVWDYQLVDWVSODQRPSORH

  SULSUHPHVDUWLNXOLUDQLPREUD]RYQLPLVKRGLPD

  PDWHULMDOL]DXHQLNHVSRWHNRDPDXXHQMX

  3ULUXQLN

  SODQRYLLSULSUHPH]DQDVWDYQHVDWRYHXWordX

  PowerPointSUH]HQWDFLMH LQWHUDNWLYQLSRYLMHVQLDWODV PXOWLPHGLMVNLPDWHULMDOILOPRYLDOWHUQDWLYQL]DGDWFL]DPRWLYDFLMXVWYDUDODNLUDG]DGDURYLWHLXHQLNHVWHNRDPDXXHQMX

  FUWHYUHPHQD VOLMHSLSRYLMHVQL]HPOMRYLGL PDWHULMDOL]DXHQLNHVSRWHNRDPDXXHQMX

  0XOWLPHGLMVNLSULUXQLN]DQDVWDYQLNH

  3RYLMHVWXGEHQLNSRYLMHVWL]DSHWL

  UD]UHG

  ]D]DD]]]]D]]]DDDD]]D]]]]]]D]DDDD]]]]]]]DDDD]]]]]]]]DDDD]]]]]DDDD]]]]D]D SSHSHSSHHSHSHSSHHHSSSSHHHSHHHHHHHHSSHHHHHHHHHSSSSHHHHSHHHHS WLWLLLWWLWWWLLWWLLLWWWWLWWLLWWWLWWWWLWLWLWWLGXXGGGGXGGGGXGXGXXXXXGXXXXGGXXXXXXGXGXXXGXGX

  3333333R3RRRR33333RRRRR333R33333RRR33R33RRRR3333333RRRRR3333R3R333333RR333333R3333333333333R3RRR333333RRRRRR333R3R333333R3333 YYYYLLYLYLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY MMMMHHHHHHHMHHHM WVVVVWWVWWVVWVWVVVVVWVWWWWWWWVVVVVVVVWWWWVVVVWWVWVVVVVWWVWVVWVVVVWWWWVVVVVWVVVVVWWVVVVVVWVVVVVVVWVVW GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEHQEEEEHEEEHQQEHQEEHEHQEEEEEEEHEHQQQEHQEHQEHQEEEEEHEHEHQEEEHHEHQEEEHHHHHHHQQQQQEEEHHHHHQEEEHHHHQEHHHHHHHQQEEEHQEHHQLLLLNNNNNNLLLLNNNNLLNNNNLNNNLNNNNNNNNLNNLNNLNNLNNNSSSRRRRYYYYSSS YS YLLLMLMMHMMHLMMHHHMHHHHHHHMHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHMHM VWLVWVWVWWLLLVWVWVWLWWWWVWWWVWLLLWVWVWWLVVWLVWLWLVVVVWVWLLVVVWWLLVVVVVWWWLLVVVWLLVVVWVVWWWLLLVWL

  UD]]]]]U ]]UUUUUUUUUUUUUU UUUUHHHHGHGHHGHGUH

  Vremeplov 7XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DVHGPLUD]UHG$XWRU'DPLU$JLL

  ',*,7$/1,8'%(1,.

  Vremeplov 8XGEHQLNLUDGQDELOMHQLFDL]SRYLMHVWL

  ]DRVPLUD]UHG$XWRULFD9HVQDXUL

  ',*,7$/1,8'%(1,.

  JHa

  EDGDUHQLLVSLWL]DWHVWLUDQMHYLLKLQLLKUD]LQD]QDQMD

  ]DGDWFL]DUHGRYQXQDVWDYXWH]DSULODJRHQLSURJUDP$%L&VNXSLQD

  NRQWUROQL]DGDWFL]DVYDNXQDVWDYQXFMHOLQX

  UMHHQMDLSULMHGOR]LERGRYDQMD

  ,VSLWL]QDQMD

  ]ELUNHWHNVWRYDL]DGDWDND SULMHGOR]L]DSURMHNWQXQDVWDYX

  ]DYLDMQDSRYLMHVW SODNDWL VOLNRYQHNDUWLFH

  'LGDNWLNLmaterijali

 • Hrvatski povijesni portal

  6

  HrHHrHrHrvavavavaaatststststsskkikikikikki pppppovovovvijijijjesesesninini pppppororortatatatalllll

  Poznata udbenika serija sada je jo kvalitetnija i metodiki bogatija. Kako?

  Svaki udbenik donosi vie od dvjesto (200) novih fotografija i ilustracija te su radne biljenice obogaene novim pitanjima i enigmatskim zadatcima.

  Kako bi vam olakali nai su iskusni autori i urednici priredili raznovrsna pomona nastavna sredstva: zajedniki povijesni atlas od 5. do 8. razreda, jo bolje radne listove i novi dizajn i sadraj ispita znanja. Sve to je usklaeno s najnovijim metodikim potrebama. U kompletu su prirunik i e-prirunik za uitelje s pripremama prema ishodima uenja, s pripadajuim e-udbenikom.

  Ovo je jedini udbeniki komplet s dodatnim viemedijskim materijalima koji je odobrio MZOS.

  Pridruite nam se u putovanjima tragovima prolosti!

 • 7Novo ruho udbenika i zajednikog atlasa ine novi dizajn i strune sadrajne i metodike dopune.

  Za kvalitetan proces uenja i pouavanja pripremili smo radne biljenice prilagoene potrebama uenika i pametne biljenice spojene pod zajedniki naslov Elementa historica. Vaem svakidanjem radu pripomoi e e-prirunik, a uenicima e-udbenik s 3D animacijama, videomaterijalom i slikovnim galerijama na hrvatskom jeziku.

  Inspiracija su nam uvijek nai uenici, zato zajedno s njima koraajmo kroz vrijeme!

  Predstavljamo vam najbolju udbeniku seriju za gimnazije u novom ruhu!

 • Hrvatski povijesni portal

  8

 • Broj 12 [travanj 2014.]

  9

  OPERACIJAMARKET GARDEN

  uvod *10situacija na europskim bojitima krajem ljeta 1944. *11njemacki napori za stabilizaciju bojinice u nizozemskoj *12montgomery zaziva pomoc sa nebesa *15plan *17achtung, fallschirmjger! *22njemacka reakcija *28padobranci u kripcu *30na nijmegen! *33zracno-desantne amfibije *35market bez gardena *39crni petak *41zakljucak *43literatura *45

 • Hrvatski povijesni portal

  10

  UVODPoetkom rujna 1944., nakon proboja u Normandiji i spektakularnog napredovanja kroz Francusku i Belgiju, saveznika je ofenziva kulminirala i zastala na belgijsko-nizozemskoj granici. Saveznici su izgubili napadaku mo prvenstveno zbog nezadovoljavajue opskrbe prouzroene nedostatkom dubokih luka, prometno dobro povezanih sa zaleem, zbog ega se najvei dio materijala jo uvijek trebao iskrcavati na, ve prilino udaljene, invazijske plae i dovoziti cestom, jer bombardiranjem devastirana francuska eljeznika mrea nije bila ni od kakve koristi. To je dovelo, primjerice, do toga da je poetkom rujna itava Montgomeryjeva 21. grupa armija