Opis Przedmiotu Zamó Opis Przedmiotu Zamówienia – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki przewidywał…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

Opis Przedmiotu Zamwienia Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Opis Przedmiotu Zamwienia

na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. Przetarg

nieograniczony na wykonanie robt budowlanych i remontowych na terenie Muzeum

Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w ramach inwestycji pn. Zwikszenie

dostpnoci do Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu witokrzyskim

poprzez popraw infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

oraz Paacu Wielopolskich

Rozdzia I

Szczegowy opis przedmiotu zamwienia dotyczcy wykonania robt budowlano-

remontowych obiektu wpisanego do rejestru zabytkw, podziemnej trasy turystycznej

I. Zestawienie dokumentw stanowicych Opis przedmiotu zamwienia

1. Pozwolenia na budow:

Przedmiot zamwienia nie obejmuje uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow ani innych

decyzji i uzgodnie administracyjnych

2. Projekt Budowlany (PB):

PB 210.11 projekt budowlany architektura, roboty podziemne

PB 212.13 projekt budowlany instalacji elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.

PB 212.12 projekt budowlany konstrukcja windy

3. Projekt Wykonawczy (PW):

PW 210.11 projekt wykonawczy architektura, roboty podziemne

PW 212.13 projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.

PW 212.12 projekt wykonawczy konstrukcji windy.

4. Przedmiar robt

Przedmiar robt

5. Opis zamierzenia inwestycyjnego:

5.1 Opis zamierzenia inwestycyjnego dla zadania:

Przedmiotem inwestycji jest czciowa realizacja projektu Budowa 2 wind osobowych wraz

z pracami podziemnymi i remontem instalacji elektrycznych, instalacji owietlenia trasy

turystycznej. Pocztek i koniec podziemnej trasy dla osb z niepenosprawnoci ruchow

jest w pawilonie Zenon, w ktrym znajduje si szybik grniczy ze schodami krconymi

stalowymi. W celu udostpnienia czci trasy podziemnej osobom z niepenosprawnoci

projektowane jest powikszenie istniejcego szybiku grniczego, monta windy oraz nowych

schodw krconych w konstrukcji stalowej dla pozostaych turystw, dla ktrych szyb jest

pocztkiem zwiedzania trasy z zakoczeniem w szybie Stefan. Szyb powikszany bdzie tylko

w jedna stron (zgodnie z zaleceniami in. grnictwa) a nie we wszystkie strony jak

2

Opis Przedmiotu Zamwienia Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

przewidywa to projekt opracowany w 2017 roku, ktry nie zosta skierowany do realizacji.

Caa trasa turystyczna koczy si bdzie jak obecnie wyjciem schodami krconymi w

pawilonie Stefan. Zakres opracowania obejmuje rwnie jeden stalowy szyb windowy z

obudow ze szka bezpiecznego wraz z elementami towarzyszcymi. Pierwszy, projektowany

w istniejcym szybie grniczym "Zenon", znajduje si wewntrz istniejcego pawilonu o

konstrukcji stalowo-drewnianej (Uwaga: Druga z zaprojektowanych wind nie bdzie

wykonywana, a wic nie bdzie budowy drugiego szybu windowego). Projektuje si

powikszenie wiata istniejcego szybu do wymiarw w rzucie 3,40x1,95 m. Dolny

przystanek projektuje si na poziomie -10,66 m. Jedna ze cian szybu bdzie wykonana, jako

elbetowa monolityczna gruboci 50 cm w czci grnej i 30 cm w czci dolnej, a

przeciwlega ramowa stalowa. ciana elbetowa ma za zadanie wzmocni powikszany otwr

szybu. W grnej czci elbetowa ciana bdzie miejscowo poszerzona. Bdzie stanowi

fundament pod istniejcy sup stalowy. Na czas wykonywania robt, sup oraz konstrukcj

opierajc si na nim naley podeprze. Odtworzy istniejce zakotwienie supa w

nowoprojektowanym fundamencie. Istniejce schody spiralne w ramach niniejszego

zamierzenia budowlanego bd podlegay remontowi.

.

Posadowienie szybu windowego za porednictwem elbetowej konstrukcji podszybia

wykonanej bezporednio na rodzimym podou skalistym. Pod supem remontowanych -

projektowanych schodw projektuje si elbetow stop o wymiarach 0,5x0,5 m i wysokoci

0,4 m.

Gwny ukad konstrukcyjny obiektw stanowi przestrzenne ukady stalowe oparte na

elbetowych fundamentach. Zasadniczymi siami, ktre dziaaj na konstrukcj s siy od

obcie uytkowych oraz pochodzce od ciaru wasnego. Przekroje elementw

konstrukcyjnych uwarunkowano od przekazywanych na nie obcie oraz od rozpitoci

i wysokoci konstrukcji, ale rwnie z uwagi na prac w rodowisku o podwyszonej

wilgotnoci. Stateczno przestrzenn obiektw zapewniaj sztywne poczenia pomidzy

elementami stalowymi (spawanie czoowe na pen nono przekroju) oraz mocowanie

konstrukcji do cian szybu ze skay rodzimej -wapienia jurajskiego.

W obrbie historycznej kopalni i przejcia podziemnego zostan rozmieszczone oprawy

owietleniowe LED zasilane napiciem bezpiecznym 24V. Oprawy bd owietlay

najciekawsze dla odwiedzajcych obiekty i struktury, eksponoway je, przy jednoczesnym

ograniczeniu efektu charakteryzujc si niskim strumieniem wietlnym, ograniczajc tym

samym efekt rozwijania si czuych na wiato glonw. Oprawy zostay dobrane z uwagi na

charakter i lokalizacj eksponowanych obiektw i bd zrnicowane pod ktem koloru

i barwy wiata oraz kta wiecenia, zgodnie z zaoon koncepcj architektoniczn

i ekspozycji wntrza kopalni.

5.2 W zakresie zagospodarowania terenu:

Projekt w zakresie montau windy w Pawilonie Zenon obejmuje w poziomie terenu uoenie

zewntrznej instalacji elektrycznej (prowadzonej po istniejcej trasie zgodnie z projektem

instalacji elektrycznych). Projektowany jest remont nawierzchni utwardzonych od obudowy

3

Opis Przedmiotu Zamwienia Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

szybu windy w szybie ewakuacyjnym do najbliszej cieki spacerowej. Uksztatowanie

terenu, bez zmian. Planowana inwestycja nie ingeruje w obecne uksztatowanie terenu.

5.3 W zakresie instalacji zewntrznych: Trasa turystyczna

Demonta istniejcej instalacji owietleniowej wraz z zaprawieniem bruzd zapraw

w kolorze podoa kamiennego, w razie potrzeby podmalowanie farbami konserwatorskimi

miejsc zaprawienia kabli.

Wymiana caoci instalacji owietlenia zgodnie z wytycznymi inwestora na owietlenie 24V

Wymiana caoci okablowania z wbudowaniem kanalizacji kablowej po istniejcych trasach

w podou kamiennym

Zabudowa rozdzielnic elektrycznych w pobliy szybikw

Instalacja alarmowa z pilotami bezprzewodowymi

Szyb wentylacyjny

Wykonane zostan instalacje elektryczne: m in.: owietlenie szybu, zasilanie pompy

awaryjnej odwadniajcej podszybie windy.

5.4 W zakresie prac remontowych: Trasa turystyczna

Skucie i frezowanie nierwnoci z posadzki kamiennej (nie bdzie wykonywana posadzka

betonowa w zabytkowej kopalni.).

Przebicie nowego chodnika (przy windzie i na nowej trasie).

Skucie naronikw cian kamiennych pokazanych na rzucie rys nr 212.11-02.

Zabudowa oson z siatek, drzwi, itp.

Szyb wentylacyjny

Pozostawione zostan stalowe schody drabiniaste oraz stalowa przesuwana nakrywa szybu

na poziomie terenu.

Monta owietlenia szybu.

5.5 Zakres prac podziemnych i budowlanych pod pawilonem Zenon

Drenie szybu od poziomu konkrecji -8,27 m do poziomu - 10,66 m. W trakcie urabiania

wapienia, wypreparowa konkrecje krzemienne w miar moliwoci wraz z fragmentami

wapienia i przekaza Zamawiajcemu. Dotyczy to take wszystkich postaci krzemienia

uzyskanego podczas prac podziemnych.

Uwaga: wszystkie prace podziemne powinny by wykonywane przez osoby majce

udokumentowane dowiadczenie w wykonywaniu drenia chodnikw w wapieniu

pytowym jurajskim.

Wydrenie chodnika podziemnego o szerokoci 1,60 m wys.2,30 m, i d.4.00-4,50 m

czcego szybik z chodnikiem trasy turystycznej i przystosowanie do poruszania dla osb

niepenosprawnych.

W trakcie drenia chodnika urobek transportowany bdzie do podszybia i wycigany przy

uyciu urawika i wiadra urobkowego na powierzchni.

4

Opis Przedmiotu Zamwienia Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Wykonanie rusztowa ramowych stalowych w szybiku grniczym celem uatwienia dostpu

do ciany, ktra bdzie drona.

Wykucie betonowego ociosu od poziomu -3,22 do poziomu -0,00 z pozostawieniem

zbrojenia belki elbetowej.

Istniejce zbrojenie zostanie poczone ze zbrojeniem projektowanej elbetowej obudowy

po powikszeniu szybiku

Zabezpieczenie (podstemplowanie) stalowego supa pawilonu, ktry docelowo zostanie

posadowiony na nowej elbetowej cianie obudowy szybiku.

Powikszenie wymiarw szybika podziemnego od poziomu 0,00 do poziomu spgu

podszybia projektowanej windy, z wykuciem miejsca na elbetow cian i fundament

supa stalowego pawilonu.

Kotwienie wapiennego ociosu kotwami grniczymi, sprajcymi grotwr fi. 30x350 mm.

Rozstaw kotew, co 80 cm. Kotwy za zaprojektowan cian elbetow, wystajce poza

obrys ociosu na dugoci 100 mm, do poczenia /spawania/ ze zbrojeniem ciany

elbetowej

Kotwy na ociosach podunych zakoczone bd w podkuwanych gniazdach, tak, aby nie

wystaway poza powierzchni betonowej ciany i nie kolidoway z wind

Kotwy mocujce siatk metalow bd w odlegoci, co 80 cm.

Kotwienie siatki na ociosach podunych szybika.

Torkretowanie podunych cian powikszonego szybika

Spawanie kocwek do zbrojenia ciany elbe