Opste karakteristike osiguranja

 • View
  37

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uvod u osiguranje - opste karakteristike osiguranja

Transcript

 • Opte karakteristike osiguranja

  1

  Doc. dr Ivan Piljanpiljanivan@gmail.com

  VISOKA KOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I

  PREDUZETNITVOBEOGRAD

  www.piljanvspep.co.nr

 • Opte k-ke osiguranja

  1. Nastanak i razvoj osiguranja;

  2. Pojam osiguranja;

  3. Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja;

  4. Ekonomski znaaj sprovoenja osiguranja;

  5. Ekonomski troak sprovoenja osiguranja;

  6. Ekonomska naela u osiguranju.2www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Od postanka sveta, pa do dananjih dana,

  ovekov ivot i imovina bili su

  ugroeni raznim rizicima,

  prouzrokovanim

  bilo stihijskim dogaajima,

  bilo nesrenim sluajevima. 3www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  ovek se sa ovim nedaama borio

  na razliite naine i kako se razvijalo

  ljudsko drutvo razvijao se i put i sistem

  odbrane od nevolja koje su ga snalazile.

  4www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Smatra se, da je pojava private svojine

  uslovila organizovanu zatitu imovine

  koja je bila pretea

  delatnosti osiguranja.

  5www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Korene osiguranja nalazimo :

  Vavilonaci su pre etri milenijuma primenjivali

  oblik osiguranja brodova;

  Kineskih trgovaca pre 500 godina prevoz robe

  preko reke Jangce delili i zajedniki podnosili

  tetu ako se desi.6www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Poeci jednostavnih oblika zajednikog snoenja

  teta, nastali su kod pomorske plovidbe.

  Pozitivan uticaj na irenje osiguranja imalo je

  otkrie Amerike i do tada nepoznatih pomorskih

  puteva, kao i snaan razvoj pomorske

  trgovine na Mediteranu. 7www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Pravi zaetak modernog osiguranja nastao je

  nakon velikog poara u Londonu 1966 godine ,

  kada je izgorelo oko 13.200 kua.

  Prvi tetni dogaaj u istoriji ljudskog drutva

  ogromnih razmera, prvi katastrofalni dogaaj,

  doveo je do formiranja prvog

  osiguravajueg drutva. 8

 • Nastanak osiguranja

  Kad je re o geografskom podruju bive

  Jugoslavije, razvoj poslova osiguranja i

  reosiguranja javio se znatno kasnije

  nego u zemljama Zapadne Evrope.

  9www.piljanvspep.co.nr

 • Nastanak osiguranja

  Najstariji tragovi osiguranja na ovom prostoru :

  Duanov zakonik srednji vek;

  Crna gora bratovtine 1353 godine;

  Budvanski statut XV vek;

  Dubrovnik pomorsko

  osiguranje XIV-XVI vek.10

 • Nastanak osiguranja

  Pravi razvoj osiguranja na prostoru regiona,

  u smislu organizovanog obavljanja ovih poslova

  osnivanjem osiguravajuih drutava,

  zabeleen je tek krajem XIX veka.

  11

 • Nastanak osiguranja

  Najvea osiguravajua drutva pre Drugog

  svetskog rata bila su sa veinskim stranim

  kapitalom Jadransko i Assicurazioni

  Generali, a od domaih Jugoslavija iz

  Beograda i Croatia iz Zagreba.

  12

 • Nastanak osiguranja

  Osiguranje u bivoj SFRJ prolo je sve faze

  razvoja njenog drutvenog i privrednog sistema.

  Razvojni put osiguranja od 1945 godine pa do

  raspada SFRJ moe se podeliti u

  etri osnovne faze.

  13

 • Nastanak osiguranja

  Prva faza poinje 1.III 1945 godine :

  DOZ je jedini nosilac osiguranja u zemlji

  (izuzev socijalnog);

  osiguranje je javna sluba;

  organizacija je strogo centralistiki postavljena;

  vertikalna zavisnost je potpuna;

  fondovi su centralizovani;

  upravljanje je administrativno-centralistiko.14

 • Nastanak osiguranja

  Druga faza je poela 1962 godine s

  primenom Zakona o osiguravajuim zavodima i

  zajednicama osiguranja od 29. VI 1961 godine.

  Ovaj period se moe nazvati periodom

  komunalnih zavoda.

  15

 • Nastanak osiguranja

  Trea faza poinje 1. Januara 1968 godine:

  osnovni nosioci osiguranaj su osiguravajui zavodi;

  osiguravajui zavod je privredna organizacija;

  zavodi posluju na teritoriji itave SFRJ;

  slobodni su u izboru reosiguravaa;

  radna zajednica svojim sredstvima odgovra za

  izvrenje preuzetih obaveza po osnovu osiguranja.16

 • Nastanak osiguranja

  etvrata faza poinje 1972 godine.

  Amandmanom XIV obuhvaena je oblast osiguranja.

  Umesto dotadanje zajednice osiguranja imovine i lica,

  pojavila se organizacija za osiguranje.

  Formiraju se na desetine novih akcionarskih drutava

  za osiguranje i reosiguranje.

  17

 • Nastanak osiguranja

  Raspadom SFRJ, i formiranjem

  Savezne Republike Jugoslavije,

  na podruiju Srbije i Crne Gore

  formira se preko 65 novih drutava

  za osiguranje i reosiguranje.

  18

 • Nastanak osiguranja

  Razdvajanjem dravne zajednice

  Srbije i Crne Gore,

  svaka od ovih drava donosi svoj

  Zakon o osiguranju,

  Srbija 2004 godine,

  Crna Gora 2006 godine.19

 • Nastanak osiguranja

  Trite osiguranja u Srbiji jo uvek je nedovoljno

  razvijeno, o emu svedoe brojni podaci.

  Premija po stanovniku svega 73 evra u 2010 godini;

  Uee premije u BDP svega 1,9% u 2010 godini;

  Malo uee O u strukturi ukupne premije.

  Dominantna vrsta osiguranja je osiguranje od

  autoodgovornosti oko 33% u 2010 godini. 20

 • Nastanak osiguranja

  Poslednjih godina se razvijaju i

  druge vrste osiguranja.

  Pozitivni trendovi se svakako ostvaruju i

  zahvaljujui ulasku stranih

  osiguravajuih drutava i

  boljom regulativom i nadzorom.21

 • Pojam osiguranja

  Osiguranje prua ekonomsku zatitu

  pravnim i fizikim licima od

  tetnih dejstava i ekonomskih

  poremeaja do kojih dolazi

  kad nastane osigurani sluaj.

  22www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Pojmovi

  opasnost, rizik, teta i nadoknada tete,

  usko su povezani

  s pojmom osiguranja koji

  stvara psiholoku predstavu

  o sigurnosti.

  23www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Pod osiguranjem se u savremenim uslovima ne

  podrazumeva samo postizanje sigurnosti,

  ve i obezbeivanje neophodne

  stabilnosti proizvodnih, drugih privrednih

  procesa i ravnomernog razvoja drutva.

  24www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Definicija :

  Osiguranje predstavlja udruivanje

  svih onih koji su izloeni

  istoj opasnosti, s ciljem da zajedniki

  podnesu tetu koja e zadesiti

  samo neke od njih.

  25www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Osiguranje je pravno-ekonomska kategorija,

  jer je svrha osiguranja da objedinjavanjem

  sredstava osiguranja u okviru odgovarajueg

  oblika organizovanja,

  obezbedi naknadu tete ili

  isplatu ugovorene svote.

  26www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Osiguranje je institucija koja

  nadoknauje tete nastale u drutvu,

  u njegovoj privredi ili kod ljudi,

  usled dejstva ruilakih

  prirodnih sila i

  nesrenih sluajeva."27www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Osnova osiguranja lei u naelu :

  uzajamnosi i solidarnosti.

  Preko osiguranja izjednaavaju se

  izravnavaju rizici na prihvatljivom

  (lako podnoljivom) mnogo niem nivou.

  28www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  Prema Zakonu o osiguranju,

  delatnost osiguranja ine ne samo poslovi

  osiguranja, saosiguranja i reosiguranja,

  ve i poslovi neposredno povezani

  sa poslovima osiguranja.

  29www.piljanvspep.co.nr

 • Pojam osiguranja

  U poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja

  spadaju :

  1. Posredovanje i zastupanje u osiguranju;

  2. Utvrivanje i procena rizika i teta;

  3. Posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka

  osiguranih oteenih stvari ;

  4. Pruanje drugih intelektualnih i tehnikih

  usluga u vezi sa poslovima osiguranja. 30www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  U osiguranju vae posebni principi,

  drugaiji no ma gde drugde(bankarstvo, trgovina, privreda itd...).

  31www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Bitni elementi osiguranja su :

  1) Rizik;

  2) Premija osiguranja;

  3) Osigurani sluaj.

  32www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Rizik

  Osnovna pretpostavka postojanja

  osiguranja je prisustvo rizika.

  Rizik se definie kao neizvesnost u pogledu

  ostvarivanja nekog budueg dogaaja.

  33www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Rizik je objektivna sumnja u ishod

  date situacije,

  stanje u kome postoji

  mogunost negativnog odstupanja od

  poeljnog ishoda koji oekujemo ili

  kome se nadamo.34www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Premija osiguranja

  predstavlja cenu usluge koju

  osigurava prua osiguraniku.

  To je iznos koji se uplauje u osiguravajui fond.

  Sredstva koja su neophodna za nadoknadu

  tete formiraju se iz premija. 35www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Na visinu premije,

  pored rizika,

  utie i veliina osigurane sume,

  duina trajanja osiguranja i

  kamatna stopa sa kojom se plasiraju sredstva

  osiguravajueg fonda.36www.piljanvspep.co.nr

 • Tehnika osnova funkcionisanja osiguranja

  Osig