Optimizarea Sistemelor de Extractie

  • Published on
    20-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 1/23</p><p>UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETIFACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR</p><p>MASTER EXTRACTIA PETROLULUI</p><p>PROIECT LA OPTIMIZAREA</p><p>SISTEMELOR DE EXTRACTIE</p><p>CONDUCTOR:</p><p>Conf. dr. ing. Mariea Marcu</p><p> MASTERAND</p><p> SCURTU MARIA</p><p>PLOIESTI 2015</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 2/23</p><p>CUPRINS</p><p>Ap!"#$!# 1</p><p>3</p><p>Aplicatia 2</p><p>.8</p><p>Aplicatia 3</p><p>..28</p><p>Aplicatia PIPESIM1..</p><p>35</p><p>Aplicatia PIPESIM</p><p>2</p><p>..36</p><p>Aplicatia PIPESIM</p><p>3</p><p>..40</p><p>2</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 3/23</p><p>Ap!"#$!# 1</p><p>S# %&amp; '&amp;%"(!&amp; )* %!%$&amp;+ '&amp; p(,')"$!&amp;:</p><p> S# %&amp; (&amp;p(&amp;!*$&amp; %".&amp;+#$!#$/ S# %&amp; !+p#($# p&amp; ",+p,*&amp;*$&amp;/ S# %&amp; (&amp;p(&amp;!*$&amp; p(!*$(-, (&amp;$/ S# %&amp; ## *,')(!&amp; p,%!!&amp; p&amp;*$() &amp;&amp;"$)#( #*#!&amp;! *,'#&amp;/ S# %&amp; !+p)*# ,!&amp;"$!3&amp;&amp; ,p$!+!#(!! #"&amp;)! %4%$&amp;+/ S# %&amp; !+p)*# !+!$&amp;&amp; %#) (&amp;%$(!"$!!&amp; %!%$&amp;+))!</p><p>ERUPTIA NATURALA</p><p>E()p$!# *#$)(## (&amp;p(&amp;!*$# p(!+) %!%$&amp;+ '&amp; &amp;6$(#"$!&amp; #p!"#$ )*&amp;! %,*'&amp; ,(#$&amp; p&amp;)* #"#+#*$7 #$)*"! "#*' &amp;*&amp;(!# #"#+#*$))! &amp;%$&amp; %)!"!&amp;*$ '&amp; +#(&amp; p&amp;*$() # #')"&amp; #%)p(##$# )!'&amp;&amp; ",*$!*)$&amp; '&amp; #"&amp;%$#</p><p>I* '&amp;")(%) &amp;6p,#$#(!!7 !*%# &amp;*&amp;(!# #"#+#*$))! %"#'&amp;7 !!*' *&amp;"&amp;%#(# %".!+#(</p><p>#"&amp;%$)! %!%$&amp;+ '&amp; &amp;6$(#"$!&amp; ") #$&amp;&amp; "#(&amp; p(&amp;%)p)* !*%# )* #p,($ &amp;*&amp;(&amp;$!" '!* &amp;6$&amp;(!,(p&amp;*$() "# )!'&amp;&amp; '!* %,*'# %# #8)*# !* !*%$##$!# '&amp; # %)p(##$#</p><p>E()p$!# *#$)(## &amp;%$&amp; "&amp; +#! !&amp;$!* %!%$&amp;+ '&amp; &amp;6$(#"$!&amp; '&amp;,#(&amp;"&amp; %&amp; p(,')"&amp; *)+#!p&amp; ## &amp;*&amp;(!&amp;! #"#+#*$))!7 !*'!&amp;(&amp;*$ '&amp; $(#!&amp;"$) #)(!! '&amp; %,*'# %! #(&amp; "&amp; +#! %!+p)&amp;".!p#+&amp;*$ '&amp; )*' %! '&amp; %)p(##$#</p><p>E".!p#+&amp;*$) %,*'&amp;,( !* &amp;()p$!&amp; *#$)(## %&amp; ",+p)*&amp; '!* :</p><p>3</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 4/23</p><p> "#p) '&amp; &amp;()p$!&amp; 9&amp;".!p#+&amp;*$ '&amp; %)p(##$#/ #(*!$)(# '&amp; $&amp;3! '&amp; &amp;6$(#"$!&amp; 9&amp;".!p#+&amp;*$) '&amp; )*'7 "#(&amp; p,#$&amp; ! &amp;".!p#$# ")</p><p>'!&amp;(!$&amp; '!p,!$!3&amp; '&amp; ",*$(, # ")(&amp;(!!</p><p>C#p) '&amp; &amp;()p$!&amp; p,#$&amp; #3 3&amp;*$!&amp;&amp; #"$!,*#$&amp; +#*)# %#) #)$,+#$</p><p>D&amp; #%&amp;+&amp;* &amp;".!p#+&amp;*$) '&amp; )*' # )*&amp;! %,*'&amp; !* &amp;()p$!&amp; *#$)(##7 '&amp;p!*'&amp; '&amp;$(#!&amp;"$) %,*'&amp;!7 '&amp; $!p) ",+p&amp;$#(!! %! '&amp; #'#*"!+ &amp;!</p><p>L# ,(# #"$)##7 !* %p&amp;"!# !* "#) %,*'&amp;,( +#(!*&amp; "#(&amp; #) $(#!&amp;"$&amp; ",+p&amp;6&amp; 7p(&amp;")+ %! !* "#) "&amp;,( %!$)#$&amp; p&amp; )%"#$ '#( !* +&amp;'!! ,%$!&amp; %&amp; $!*'&amp; %p(&amp; , #)$,+#$!#(&amp;",+p&amp;$# #$#$ # &amp;".!p#+&amp;*$))! '&amp; )*' "#$ %! # "&amp;)! '&amp; %)p(##$#7 !* "#) #"&amp;%$# %,*'&amp;&amp;*)+!*')-%&amp; !*$&amp;!*&amp;*$&amp;</p><p>Fig.1 Schema unei instalatii de eruptie naturala</p><p>cu echipamentul de suprafata automatizat</p><p>4</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 5/23</p><p>S!%$&amp;+) #)$,+#$ "#(&amp; p&amp;(+!$&amp; +,*!$,(!#( &amp;".!p#+&amp;*$))! '&amp; %)p(##$# #(&amp; ',)#",+p,*&amp;*$&amp;:</p><p> ",+p,*&amp;*$# p&amp;*$() +,*!$,(!#( %! ",*$(,) %!%$&amp;+&amp;,( '&amp; %&amp;")(!$#$&amp; #$#$ '!*%,*'# "#$ %! # %)p(##$# /</p><p> ",+p,*&amp;*$# p&amp;*$() +#%)(#( %! $(#*%+!$&amp;( '#$&amp;,( '&amp; p(,')"$!&amp; # )* ",+p)$&amp;(</p><p>"&amp;*$(#</p><p>Fig 2</p><p>Echipamentul de fund Fig.3 Echipamentul de suprafata</p><p>5</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 6/23</p><p>Fig.4 Instalatiile de la suprafata ale sondei.</p><p>O(!"&amp; %!%$&amp;+ '&amp; &amp;6$(#"$!&amp; &amp;%$&amp; ",+p)% '!* )(+#$,#(&amp;&amp; &amp;&amp;+&amp;*$&amp;:</p><p> #"#+#*$/ #)(# '&amp; %,*'#/ !*%$##$!!&amp; '&amp; # %)p(##$#</p><p>P&amp;*$() %$#!!( (&amp;!+))! '&amp; ,p$!+ '&amp; )*"$!,*#(&amp; # %,*'&amp;! $(&amp;)!&amp; #*#!#$&amp;</p><p>$,#$&amp;&amp; &amp;&amp;+&amp;*$&amp;&amp; %! '&amp;$&amp;(+!*#$# , ",($!&amp; !*$(&amp; &amp;&amp; #%$&amp; !*"#$ %# %&amp; ,$!*# ,p(,')"$!3!$#$&amp; +#6!+# ") ".&amp;$)!&amp;! +!*!+&amp;</p><p>I* )$!+) $!+p p&amp;*$() &amp;3#)#( !&amp;"#()! &amp;&amp;+&amp;*$ "&amp; ",+p)*&amp; %!%$&amp;+) '&amp; &amp;6$(#"$!&amp;7%&amp; )$!!# #*#!# *,'##</p><p>A"%$# p(&amp;%)p)*&amp; !,#( '!* %!%$&amp;+ # )*)! p)*"$ )*!" *)+!$ *,' %! '&amp;$&amp;(+!*#('&amp;!$))! %! p(&amp;%!)*! !* #3# %! #+,*$&amp; '&amp; #"%$#7 p(&amp;")+ %! %$#!!( )*&amp;! ",($!! !*$(&amp;p(&amp;%!)*&amp; %! '&amp;!$</p><p>6</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 7/23</p><p>I* "&amp;&amp; +#! +)$&amp; "#)(!7 *,') %&amp; #&amp;&amp; # *!3&amp;) +&amp;'!&amp;! p&amp;(,(#$)(!,(7 %!%$&amp;+))!'&amp; &amp;6$(#"$!&amp;7 !+p#($!*')-%&amp; !* ',)# ",+p,*&amp;*$&amp; #$# '&amp; #"&amp;%$#: ",+p,*&amp;*$# #+,*$&amp; "#(&amp;")p(!*'&amp; $,#$&amp; &amp;&amp;+&amp;*$&amp;&amp; '!*$(&amp; *,' %! ",*$)() #"#+#*$))! %! ",+p,*&amp;*$# '!* #3# "#(&amp;")p(!*'&amp; $,#$&amp; &amp;&amp;+&amp;*$&amp;&amp; '!*$(&amp; *,' %! %&amp;p#(#$,( P(&amp;%!)* '&amp; #"#+#*$ %! p(&amp;%!)* '!*</p><p>%&amp;p#(#$,( ",*%$!$)!&amp; p)*"$&amp;&amp; "#p#$ #&amp; %!$&amp;+))!7 &amp;&amp; !!*' %!*)(&amp;&amp; 3#,(! !6&amp; "#(&amp;*) 3#(!## ") '&amp;!$)</p><p>R&amp;p(&amp;&amp;*$#*' (#!" 3#(!#$!# p(&amp;%!)*! )*"$!&amp; '&amp; '&amp;!$ p&amp;*$() !&amp;"#(&amp; '!* #"&amp;%$&amp;",+p,*&amp;*$&amp; %&amp; ,$!* ',)# ")(&amp; "#(&amp; %&amp; !*$&amp;(%&amp;"$# !*$() p)*"$ *)+!$ p)*"$ '&amp; ",($!&amp;'&amp; )*"$!,*#(&amp; %$(#$-%,*'# #&amp; "#()! ",,(',*#$&amp; (&amp;p(&amp;!*$# p(&amp;%!)* %! '&amp;!$) '!* *,'</p><p>7</p></li><li><p>7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie</p><p> 8/23</p><p>8</p><p>Aplicatia 2.1</p><p>De la etalonarea unei sonde au rezultat urm</p><p>date:presiunea dinamica de undp' ;0 !+:= #( p' 1;=</p><p>=$ =$+#6 M 1 01225p'</p><p>p" 0@2</p><p>2;&gt;5</p><p>1</p><p>1&gt;51</p><p>1</p><p>0A;?</p><p>0;5 !</p><p>2+:=</p><p>+?</p><p>! = 5@=</p><p>Sa se trase,e cur!ele de c"mp"rtare a stratului pentru urmat"arele %al"ri ale</p><p>ractiei de apa prin met"da i++ins#1 02:=</p><p>#2 05:=</p><p>#? 05:=</p><p>=$1 1 #1( ) =:= =$1 &gt;A2= =$2 1 #2( ) =:= =$2 2@5=</p><p>=#1 #1 =:= =#1 11A5</p><p>=</p><p>=#? #? =:= =#? &gt;&gt;25=</p><p>=$+#61</p><p>=$1</p><p>1 052p'</p><p>p" 0&gt;</p></li></ul>