Organizacija - Odgovori Na Pitanja

 • Published on
  09-Dec-2015

 • View
  60

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organizacija - Odgovori Na Pitanja

Transcript

 • [1]

  1. Razlozi koji su doveli do uvoenja mehanizacije u graevinarstvu? Osnovni ekonomski kriterijumi primene mainskog rada (dati izraz)? 1. Stalni porast obima graevinske proizvodnje 2. Skraenje rokova izvrenja radova 3. Poboljanje i ujednaenost kvaliteta graevisnke proizvodnje 4. Ublaenja i odstranjenje to je vie mogue nepovoljnih vremenskih klimatskih i atmosferskih uticaja i to vea nezavisno od njih prilikom izvrenja graevinskih radva 5. Smanjenje trokova 6. to manje korienje oveka kao energetskog izvrioca radova 7. Obezbeenje vee sigurnosti i bezbednosti u izvrenju radova 8. Uvoenje industralizacije u graevinskoj proizvodnji 9. Stalna usavravanja u oblasti mainske tehnologije pojava novih konstrukcija graevisnkih maina, omoguava mnogostruku i iru primenu 10. Oslobaanje oveka tekih i zamornih radova u graevinarstvu - Mora da se nastoji da maine budu podreene oveku. U tom moraju da se kreu dalja nastojanja razvoja savremene tehnike i to treba da se ima uvek na umu pri ograniavanju graevsinske proizvodnje. - Poveanje produktivnosti rada 510 puta - Smanjenje trokova 24 puta

  - Osnovni ekonomski kriterijumi za primenu mainskog rada Pokazuje opravdanost primene mainskog umesto runog izvrenja rada: Qc+Rr T+Rm Q koliina radova (izvrenja odgovarajuom jedinicom mere) c - razlike u ceni kotanja mainskog i runog rada po jedinici mere uz uslov cr>cm c=cr-cm Rr predvieni ukupni iznos finansijskih sredstava za smetaj, ishranu Rr=Nradn N broj radnika n trokovi po radniku T ukupni iznos neophodnih trokova za omoguavanje (jednovremeni trokovi) mehanizacije radova - Sastoji se iz sledeih trokova:

  Doprema maine iz baze

  Odprema maine po izvrenju mainskih radova

  Izrada privremenih funkcija za rad maine

  Izgradnja i odravanje saobraajnice za kretanje i rad maine

  Izrada instalacija

  Izgradnja i obezbeenje skladita

  Amortizacija

  Probni rad pre putanja maine Rm isto kao Rr, samo za mainu (predvien ukupni iznos finansijksih sredstava za smetaj, prevoz, hranu) Qc>T c razlika izmeu potpune cene kotanja runog rada i mainskog rada po jedinici mere

  2. Primena graevinarskih maina u uslovima gradilita? Podela graevinskih maina po svojim konstruktivnim mogunostima?

  Graevinske radove mogu da izvravaju graevinske maine 1. Deliminom primenom mehanizacije mainom se izvravaju po neki od proizvodnih procesa 2. Potpunom primenom mehanizacije svi proizvodni procesi optereenja se izvravaju mainom

  Podela graevisnkih maina po konstruktivnim mogunostima 1. Proste graevinske maine obavlja samo jednu operaciju (npr. valjak sabija zemlju) 2. Kompleksne graevinske maine obavljaju vei broj raznovrsnih operacija bez izmene radnog organa

  (npr. bager kaika kopa i utovaruje zemlju) 3. Univerzalna graevinska maina vre laku i brzu izmenu raznih vrsta radnih organa

  (bager sa: dubinskom kaikom, visinskom kaikom, sa skreperom kaikom, bager kran) Univerzalna je i ona maina koja na sebi ima vie radnih organa (bager utovariva, dozer - utovariva)

 • [2]

  3. Kompleksna mehanizacija radova? Automatizacija radova u graevinarstvu?

  Definicija: To je takva organizacijska forma gde se sem glavne operacije i one pomone, pripremne i transportne sve obavlja mainski, sa unapred izabranim mainskim sastavom. Princip: Uvek se odreuje glavna vodea maina, kojoj su ostale podreene i prema kojoj se dimenzioniu, usklauju kapacitet, broj ostalih maina u sastavu jer od glavne maine zavisi vreme izvrenja rada. Sinhronizacijom svih graevinskih maina u sastavu kompleksne mehanizacije treba da se omogui najvei uinak glavne maine. ovek: Rad oveka nije u potpunosti iskljuen, ali samo za ne naporne operacije i tamo gde kompleksna mehanizacija ne bi bila ekonomski opravdana.

  Kompleksna mehanizacija etapa na putu ka automatizaciji radova. Primer: iskop zemlje bagerom sa visinskom kaikom i direktnim utovarom u dampere.

  - Automatizacija radova:

  Najvii stepen priemene mehanizacije. Ostvarivanje proizvodnog procesa je bez neposrednog uea oveka osim u procesu kontrole radova. Kao to mehanizacija olakava fizike napore oveka, tako automatizacija olakava njegove umne napore. Automatizacija je korienje sistema maina i ureaja koji samostalno obavljaju niz unapred predvienih radnih operacija. Ako se upravljanjem mainom misaoni rad prenese na mainu, tako da ona sama zahteva ovekovo opsluivanje, regulisanje i kontrolisanje takva maina naziva se automatom. Za razvoj automatizacije, od naroitog znaaja je elektronika koja je omoguila njenu pojavu. Automat u primeni moe biti: delimina i potpuna.

  4. Opta klasifikacija graevinskih maina, podela i karakteristike?

  Graevinske maine su radne maine. Podela graevinskih maina:

  1) Maine za transport i vuu po horizontalnom putu i nagibu, i vazduni transport 2) Maine za dizanje i prenos tereta 3) Maine za transport raznih vrsta materijala na kraa rastojanja (gradilini transport) 4) Utovarno-istovarne maine 5) Maine za zemljane radove 6) Maine i ureaji za radove u steni 7) Maine za drobljenje i mlevenje kamenog materijala 8) Maine za sejanje i sortiranje ljunjka, peska kao i njihovo pranje 9) Maine za spravljanje, transport i ugraivanje betonskog sastava 10) Maine za obradu i pripremu armature 11) Maine za crpljenje vode (pumpe) 12) Maine za pobijanje ipova 13) Maine za izradu asfaltnih kolovoza 14) Maine za izradu cement betonskih kolovoza 15) Maine za izradu kolovoza mehenikom stabilizacijom 16) Maine za odravanje i remont puteva 17) Maine za odravanje i remont eleznikog koloseka 18) Maine i ureaji za obradu drveta 19) Maine i ureaji za radove u zgradarstvu 20) Maine za fundiranje 21) Maine za konsolidaciju terena

  Podela i meusobne karakteristike: I. Podela po nainu izvrenja radova

  a) Maine sa neprekidnim nainom kontinualne b) Maine sa prekidnim nainom ciklusne

  II. Stepen mobilnosti a) Stacionarne b) Mobilne c) Polustacionarne (prenosne agregat za struju, mealica za beton)

 • [3]

  III. Vrste pogonskog motora a) Sa parnom mainom b) Sa elektromotorom c) Sa SUS motorom unutranje sagorevanje

  IV. Prema vrsti ureaja za kretanje a) Gusenice b) Pneumogume

  5. Pokazatelji graevinskih maina i mainskog rada (nabrojati i objasniti).

  Eksploataciono-tehniki pokazatelji maina: Glavni karakteristini pokazatelj same maine, uinak, teina, snaga motora, gabaritne dimenzije, radna i transportna brzina kretanja, mobilnost, trajnost, eksploataciona sigurnost, cena kotanja jedinice proizvoda, cena maine i dr. Raunski pokazatelji:

  Razni specifini pokazatelji, koeficijenti i ostali raunski odnosi do ijih se veliina dolazi sprovoenjem odreenih raunskih postupaka, kao to su: specifini odnod teine maine i njenog uinka, koeficijent eksploatacione sigurnosti, stepen zahvata radova mehanizacijom, stepen mehanoopremljenosti, stepen energije, vremenski reim rada graevinskih maina i dr.

  6. Glavni pokazatelj maine, uinak maine, teina maine (koje su najvanije vrste teina). Gabaritne dimenzije maine?

  Pokazatelj koji u najveoj meri karakterie osobenosti maina odreene grupe. Uinak maine koliina kvalitetne proizvodnje izvrene mainom u odreenoj jedinici vremena. Teina maine radna i neradna.

  - radna teina maine teina maine poptuno snabdevane gorivom, materijalom za podmazivanje i hlaenje i teina mainiste - neradna teina maine teina maine bez ekploatacionih materijala i bez mainiste, njena sopstvena teina; znaajna je da se odredilotransportno sredstvo po vrsti, nosivosti. Gabaritne dimenzije najvea duina, irina i visina maine. Razlikuju se dimenzije u radnom i transportnom

  stanju zavisi mogunost njenog prevoza eleznicom i autotransportom. Ako ne moe da se transportuje u ovom sklopu onda se demontiraju njeni delovi.

  7. Specifini pokazatelji maina, brzinski kvalitet maine, trajnost maine, eksploataciona sigurnost maine?

  Specifini pokazatelji maina koriste se za ocenu meusobnih kvaliteta maina pokazatelji sopstvene teine prema uinku maine, snazi motora ili kapaciteta radnog organa.

  m1=Q/Upr-m1 m1 pokazatelj, specifini utroak materijala, Q teina maine, Upr praktini uinak maine za 1h m1=Q/V

  Q teina skrepera, V zapremina koa skrepera, m1 odnos teine same maine i kapaciteta radnog organa maine Brzinski kvaliteti maine predstavljaju sposobnost maine za rad sa to veom brzinom i to bilo u kretanju ili

  samo kretanjem radnog organa maine. U toj zavisnosti ostvarenja radnih funckija postoje pokretne, nepokretne i polustacionarne maine. Merila brzinskih kvaliteta maina su dinamiki ili vuni pokazatelj (sposobnost maine da razvije najveu u datim uslovima prosenu eksploatacionu snagu), kao radna (brzina kojim moe da se kree i radi graevinska maina) i transportna brzina (brzina kojom maina moe da vri samo kretanje, pomeranje, transportovanje same sebe bez ikakvog drugog rada). Trajnost maine ekonomski vek maine za koji traje njena radna sposobnost u prosenim uslovima

  eksploatacije do generalnog odmora.

  Eksploataciona sigurnost maine osobina maine da svojim stanjem spremnosti obavlja neprekidan rad u pojavljenim uslovima najveom moguom produktivnou. Odreuje se otpornou, izdrljivou njenih delova i elemenata sastava. Karakterie se brojem lomova delova maina.

  Kes=T/T+T1

  T vreme istog rada maine; T1- vreme utroeno na popravku maine.

 • [4]

  8. Stepen zahvata radova mehanizacijom, stepen mehanizovanosti i stepen

  energije?

  Stepen zahvata radova mehanizacijom pojavljuje se tamo gde se obim radova jedne iste vrste ne izvrava jednim istim nainom izvrenja, tj. mainski i runo

  - odnos koliine izvrenih radova iste vrste jednim nainom izvrenja, prema ukupnoj koliini radova daje stepen zahvata mehanizacijom

  Sz=(Qm/Q)100%

  Sz stepen zahvata radova meha