Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  39

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O 3 Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. 1. Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. 867 ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • O 3Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej1

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • 867ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 13 lipca 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegoowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Ronicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej objtegoProgramem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 200720131125ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 7 wrzenia 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejobjtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013

  1027ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 17 sierpnia 2011 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej objtego Programem RozwojuObszarw Wiejskich na lata 20072013

  Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Cel dziaaniaRnicowanie dziaalnoci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolnikw, domownikw i maonkw rolnikw, dziaalnoci nierolniczej lub zwizanej z rolnictwem, co wpynie na tworzenie pozarolniczych rde dochodw, promocj zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Pomoc moe by przyznana, jeeli:

  1) operacja jest uzasadniona pod wzgldem ekonomicznym;2) operacja spenia wymagania wynikajce z obowizujcych przepisw prawa, ktre maj zastosowanie do tej operacji;3) operacja nie jest finansowana z udziaem innych rodkw publicznych4) operacja jest zwizana z prowadzeniem dziaalnoci nierolniczej okrelonej w wykazie, wynajmem pokoi, wytwarzaniem produktw energetycznych z biomasy zacznik nr.1 zawierajcy kody PKDRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Zakres pomocyInwestycje przeprowadzone w zwizku z uruchomieniem lub rozwojem dziaalnoci dodatkowej w zakresie: usug dla gospodarstw rolnych lub lenictwa, usug dla ludnoci, sprzeda hurtowa i detaliczna, rzemioso lub rkodzielnictwo, robt i usug budowlanych oraz instalacyjnych, usug turystycznych oraz zwizanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem, w tym dziaalno agroturystyczna usug transportowych, usug komunalnych, przetwrstwa produktw rolnych lub jadalnych produktw lenych, magazynowania lub przechowywania towarw, wytwarzanie materiaw energetycznych z biomasy (zagospodarowanie somy, odpadw kowych, lenych, itp.), rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne.Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejWNIOSKI 2009 rokZAKOCZENIE przyjmowania wnioskw: na 28.08.2009

  Arkusz1

  Zasady rozliczania KKKoszt przedsiwziciaKKKoszt przedsiwziciaKK

  Budynki, maszyny, urzdzenia, zagospodarowanie terenu, ....................120,00020,000100,000100,000

  KK zakupu rodka transportu3180,00060,000320,000300,000

  200,00080,000420,000400,000

  DOTACJA40,000DOTACJA200,000

  Koszt przedsiwziciaKK

  40,00040,000

  160,000120,000

  200,000120,000

  DOTACJA60,000

  Arkusz2

  PRZYCHODY

  Lp.Pozycja kosztwROK poprzedniPrzychody z wykorzystaniem przedmiotu inwestycji

  biecy123....

  1Amortyzacja

  2Usugi obce (naprawy i konserwacja maszyn, budynkw, w tym czynsz)

  3Podatki i opaty

  4Wynagrodzenia i pochodne

  5Koszty finansowe

  6Zakup towarw

  7Ubezpieczenia majtkowe

  8Pozostae koszty

  RAZEM

  WNIOSKI_2009

  RNICOWANIE 1.06.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.57341.6

  2Kujawsko-pomorskie17.415573.6

  3Lubelskie53.219728.0

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.76515.0

  6Maopolskie32.210825.5

  7Mazowieckie59.328440.5

  8Opolskie8.05853.8

  9Podkarpackie27.012731.8

  10Podlaskie22.021077.1

  11POMORSKIE10.5159125.822.05.2009

  12lskie11.25641.8

  13witokrzyskie27.76618.8

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148123.212.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92310x

  RNICOWANIE 24.07.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.57744.5

  2Kujawsko-pomorskie17.419089.7

  3Lubelskie53.222531.5

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.78819.8

  6Maopolskie32.213131.4

  7Mazowieckie59.333046.8

  8Opolskie8.07267.1

  9Podkarpackie27.015540.0

  10Podlaskie22.024287.7

  11POMORSKIE10.5160126.822.05.2009

  12lskie11.27554.5

  13witokrzyskie27.79226.1

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148122.812.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92,589x

  RNICOWANIE 28.08.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.58247.4

  2KUJAWSKO-POMORSKIE17.4250120.031.08.2009

  3Lubelskie53.224834.6

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.710624.1

  6Maopolskie32.215737.0

  7Mazowieckie59.336151.3

  8Opolskie8.08074.5

  9Podkarpackie27.016541.9

  10Podlaskie22.025692.9

  11POMORSKIE10.5160126.822.05.2009

  12lskie11.28763.8

  13witokrzyskie27.710128.2

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148122.812.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92,805x

  WNIOSKI_2009

  Limit rodkw (mln PLN)

  Liczba zoonych wnioskw

  Wykorzystanie limitu ( % )

  Limit rodkw (mln PLN)

  Liczba zoonych wnioskw

  Wykorzystanie limitu ( % )

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejWNIOSKI 29.09.2009 rok

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej14.12.2010 rok

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej28.12.2010 roknastpujcy sposb:

  WojewdztwoLimit rodkw finansowych [w z]Liczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu rodkw finansowychDolnolskie24 693 154,99297104,53%Lubelskie97 081 288,6766859,09%dzkie65 149 331,2748165,89%Maopolskie58 654 694,2837153,23%Podkarpackie49 250 997,2130448,55%lskie20 363 396,99268110,13%witokrzyskie50 468 733,8240166,97%

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej od 17 padziernika do 4 listopada 2011r

  w caym kraju zoonych zostao 12 112 wnioskw z tego 3694 wnioskw na polu zielonym

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejCo oznacza dziaalno rozwijana Co oznacza podejmuje dziaalno Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej:wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej,spenienie pozostaych wymogw zwizanych z uruchamian dziaalnoci: US, sanepid, ...............................................

  Wniosek o patno poredni lub ostateczn

 • Potencjalni odbiorcy pomocy:Osoby fizyczne: rolnik, maonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw. 12 miesicy (poprzedzajcych miesic zoenia wniosku) jest ubezpieczony w penym zakresie w KRUSPniej moe by ZUSRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej!

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU Jest penoletni i nie ukoczy 60 roku ycie, Jest obywatelem pastwa czonkowskiego UE, Ma miejsce zamieszkania w miejscowoci nalecej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys mieszkacw, albo gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys mieszkacw4. Nie wystpi o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013)

  5. Do gruntw rolnych wchodzcych w skad gospodarstwa przyznano w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku patno do gruntw rolnych s wyjtki

  6. Nie bdzie realizowa operacji jako wsplnik spki cywilnej

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU cd.7. Dziaalno, ktrej dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowoci naleacej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys mieszkacw, albo gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys mieszkacwNOWE:Ktrej realizacja nie zostaa rozpoczta przed dniem zoenia wniosku o przyznanie pomocy.

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

  Forma i wysoko pomocy Pomoc ma form zwrotu czci kosztw operacji 50% lub 80% kosztw kwalifikowalnych

  Limit zwrotu 100 tys z/1 beneficjenta w okresie trwania PROW 2007-2013

 • Wysoko pomocyMaksymalnie 50-80% kosztw kwalifikowalnych projektuRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejW jednym roku mona zoy 1 wniosek o przyznanie pomocy na kade przedsibiorstwo albo jego wyodrbnion organizacyjn cz, w ktrych jest prowadzona dziaalno objta pomoc Moliwo zaliczkowania operacji

 • MOLIWOCI FINANSOWANIARnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejARMiR 100 tys poprzez LGD 100 tysTworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw ARMiR 300 tys poprzez LGD 300 tysOdnowa i rozwj wsiARMiR 500 tys poprzez LGD 500 tys

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH zaliczamy kosztyBudowy, przebudowy lub remontu poczonego z modernizacj niemieszkalnych obiektw budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbirki i utylizacji materiaw szkodliwych pochodzcych z rozbirki;

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH zaliczmy kosztyZakup rodkw transportu, z wyczeniem zakupu samochodw osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni 8 osb wraz z kierowc:

 • Przy udzielaniu pomocy z dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej stosowana jest zasada pomocy de minimis, Koszt nabycia rodkw transportu przeznaczonych do towarowego transportu drogowego przez podmioty prowadzce dziaalno zarobkow w zakresie drogowego transportu drogowego nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach nastpujcych PKD: Transport drogowy towarw PKD 49.41.ZTransport drogowy towarw pojazdami specjalistycznymi PKD 60.24.ATransport drogowy towarw pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.BWynajem samochodw ciarowych z kierowc PKD 60.24.C

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH zaliczamy kosztyKOSZTY OGLNE w wysokoci do 10% Kosztw Kwalifikowalnych1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczeglnoci: kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportw oddziaywania na rodowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomoci, projektw technologicznych.

  2. Opaty za patenty i licencje.

  3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty zwizane z kierowaniem robotami budowlanymi.DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SI:

  1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiaw, maszyn, narzdzi, wyposaenia i sprztu.2. Koszty montau maszyn, narzdzi, wyposaenia i sprztu.

 • Co jeszcze NOWEGO ?Do KK zalicza si rwnie KK poniesione przez wnioskodawc przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wczeniej ni w dniu, w ktrym zosta zoony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztw stanowicych koszty oglne nie wczeniej ni w dniu 1 stycznia 2007 roku

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH NIE ZALICZA SI:

  Podatku VAT

  Zakupu rzeczy uywanych

  Zakupu nieruchomoci

  Budowy budynkw mieszkalnych (agroturystyka)

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejJak realizujemy operacj w drodze leasinguRat zapaconych tytuem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajce ceny netto nabycia rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, rodkw transportu), jeeli przeniesienie wasnoci tych rzeczy na beneficjenta nastpi w okresie realizacji operacji, lecz nie pniej ni do zoenia wniosku o patno ostateczn.Operacja bdzie realizowana w nie wicej ni 10 etapachZoenie pierwszego wniosku o patno nastpi w terminie 12 miesicy od dnia zawarcia umowyWniosek o patno bdzie skadany nie czciej ni dwa razy w roku Zakoczenie realizacji operacji i zoenie wniosku o patno ostateczn nastpi w terminie 60 miesicy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie pniej ni do dnia 30 czerwca 2015 roku Przed planowanym dniem zoenia pierwszego wniosku o patno poredni w O/R ARiMR: umow leasingu wraz z harmonogramem spat,W terminie okrelonym w umowie - orygina albo kopi potwierdzon za zgodno z oryginaem faktury sprzeday rzeczy bdcych przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywc na rzecz finansujcego

 • Mona realizowa przedsiwzicie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ?Mona realizowa przedsiwzicie w 1 etapie Wniosek o patno skadamy w okresie 24 mies od podpisania umowy

 • DOKUMENTY I ZACZNIKI

  1. Zawiadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w okresie 12 miesicy przed zoeniem wniosku,

  2. Zawiadczenie o wpisie do Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej jeli dotyczy,3. Dokument potwierdzajcy tytu prawny do gruntw rolnych,

  4. Oferta na zakup lub wykonanie zadania jeeli warto przekracza 10.000 PLN netto

  5. BUDOWA pozwolenie na budow, zgoszenie budowlane, kosztorys inwestorski

  6. Usugi turystyczne promesa zaszeregowania lub decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego,

 • Roboty budowlane i modernizacyjne

  Rodzaje kosztorysw

  Pozwolenie na budow, zgoszenie budowlane

  Kosztorysy powykonawcze, dziennik budowy, protokoy odbioru,

 • Dokumenty obowizkowe niezaczenie skutkuje odrzuceniem wnioskuDokument tosamoci

  Zawiadczenie z KRUS

  Ekonomiczny plan operacji (biznesplan)

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

  Realizacja operacji1.Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowicym zacznik do umowy,2.Udokumentowanie wykonania robt, dostaw lub usug (faktury, rachunki, dowody przelewy, kosztorys powykonawczy, dziennik budowy, protokoy odbioru)3. Dowody przelewu transakcje pow.10 tys.z brutto4. Uzyskanie wymaganych odrbnymi przepisami opinii, zawiadcze, uzgodnie, pozwole lub decyzji zwizanych z realizacj tej operacji,5. Zamieszczenie w miejscu realizacji operacji lub w jego siedzibie tablicy informacyjnej o finansowaniu ze rodkw UE operacji, ktrej cakowity koszt przekracza 50000 EURO

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

  Podpisujc umow wnioskodawca zobowizuje si do osignicia zaoonego celu i jego utrzymania przez okres 5 lat od otrzymania patnoci.

 • Dzikuj za uwag

  **