os-prva- ? Web viewŠkolski kurikulum podrazumijeva sve sadržaje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelekutualni

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

PRVA OSNOVNA KOLA

Bolnika 11

Ogulin

(KOLSKI KURIKULUMZA KOLSKU GODINU 2014./2015. )

Ogulin, rujan 2014.

Temeljem lanka 28. st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08) i lanka 13. Statuta Prve osnovne kole Ogulin, a na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i ravnatelja kole, kolski odbor na sjednici odranoj

15 . rujna 2014. godine donosi

KOLSKI KURIKULUM

ZA KOLSKU GODINU 2014./2015.

Ravnatelj kole

Predsjednica kolskog odbora

____________________

____________________

Zvonko Ranogajec, prof.

Ivanka Boievi, nast.

SadrajSADRAJ51. OSNOVNI PODACI O PRVOJ OSNOVNOJ KOLI52. UVODNE NAPOMENE OPENITO O KURIKULUMU63. IZBORNA NASTAVA83.1. Razredna nastava83.1.1. Katoliki vjeronauk83.1.2. Pravoslavni vjeronauk153.1.3. Engleski jezik183.1.4. Njemaki jezik183.1.5. Srpski jezik i kultura203.2. Predmetna nastava213.2.1. Katoliki vjeronauk213.2.2. Pravoslavni vjeronauk253.2.3. Engleski jezik273.2.4. Njemaki jezik293.2.5. Informatika313.2.6. Srpski jezik i kultura334. DODATNA NASTAVA344.1. Razredna nastava344.1.1. Matematika344.1.2. Priroda i drutvo414.1.3. Engleski jezik434.2. Predmetna nastava444.2.1. Hrvatski jezik444.2.2. Matematika454.2.3. Biologija484.2.4. Geografija494.2.5. Kemija504.2.6. Informatika514.2.7. Katoliki vjeronauk524.2.8. Engleski jezik534.2.9. Povijest545. DOPUNSKA NASTAVA555.1. Razredna nastava555.1.1. Hrvatski jezik555.1.2. Matematika615.1.3. Engleski jezik695.2. Predmetna nastava715.2.1. Hrvatski jezik715.2.2. Matematika725.2.3. Kemija755.2.4. Geografija755.2.5. Engleski jezik766. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI777. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST978. IZVANUIONIKA NASTAVA1129. PROGRAMI12810. PROJEKTI134

SADRAJ

1. OSNOVNI PODACI O PRVOJ OSNOVNOJ KOLI

Adresa:

Bolnika 11, 47300 Ogulin

Broj telefona:

047 811-188

Broj telefaksa:

047 522-245

E-mail:

tajnistvo@os-prva-ogulin.skole.hr

Web adresa:

www.posog.hr

BROJ DJELATNIKA

a) uitelji razredne nastave

18

b) uitelji predmetne nastave

37

c) ravnatelj i struni suradnici

4

d) ostalih djelatnika

16

Prva osnovna kola djeluje na podruju mjesnih odbora Ogulin, Turkovii, Hreljin Ogulinski, Otok Otarski, Donje Dubrave, Ribarii, Desmerice, Zagorje, Proce, Bot, Salopek selo, Lomost, Sveti Jakov. Prva osnovna kola u svom sastavu ima: Matinu kolu Ogulin s podrunim razrednim odjelima Desmerice, Hreljin Ogulinski, Turkovii i Podrunu kolu Zagorje.

Nastava se odvija u:

24 ope uionice

5 specijaliziranih uionica

1 portskoj dvorani

4 portska igralita

knjinici

2. UVODNE NAPOMENE OPENITO O KURIKULUMU

KURIKULUM

Kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rasa i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo rada te kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i pretpostavkama za odvijanje procesa.

KOLSKI KURIKULM

kolski kurikulum podrazumijeva sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelekutualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. Osim slubenih programa nastave, obuhvaa i neformalne programe, te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, vrednovanje primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji je ta kola organizirana i voena.

KARAKTERISTIKE KOLSKOG KURIKULUMA:

premjetanje teita obrazovnog procesa sa sadraja na ciljeve i rezultate obrazovanja

usmjerenost na kvalitetu procesa i rezultata obrazovanja

usmjeravanje na uenika i proces uenja

razvoj sustava evaluacije i samoevaluacije

struna samostalnost i odgovornost uitelja

poticajno i razvojno usmjereno obrazovno okruenje

samostalnost i razvoj kole

lokalna i ira podrka zajednice za uinkoviti i kvalitetan obrazovni sustav

KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJU SE:

aktivnosti, programi i/ili projekti

naziv i ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekata

namjena aktivnosti, programa i/ili projekata

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekata

nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekata

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekata

detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekata

nain vrednovanja

nain koritenja rezultata vrednovanja

KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJE SE:

aktivnost, program i/ili projekt

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nain vrednovanja i koritenja rezultata aktivnosti, programa i/ili projekta

PODRUJA KURIKULUMA

izborna nastava

dodatna i dopunska nastava

izvannastavne aktivnosti

izvankolske aktivnosti

kulturna i javna djelatnost

terenska i izvanuionika nastava

projekti u nastavi

programi

SPECIFINI CILJEVI PRVE OSNOVNE KOLE

osposobiti uenike za samostalno uenje razliitim pristupima

razvijati samopouzdanje, samopotovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

motivirati i pripremiti uenike za daljnje obrazovanje i cjeloivotno uenje

razvijati osjeaj za hrvatski identitet

poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju kulturne batine

razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizikoj aktivnosti i vlastitom zdravlju

razvijati vjetine suradnje, tolerancije i mirnog rjeavanja sukoba

razvijanje kreativnih sposobnosti u literarnom, scenskom i glazbenom izriaju

razvijati odgovornost prema kolskoj imovini i kolskom okruenju

poticati suradnju i partnerstvo s lokalnom zajednicom

3. IZBORNA NASTAVA3.1. Razredna nastava3.1.1. Katoliki vjeronauk

1. a i 1.b razred, Matina kola

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

1.a - ponedjeljkom 4. sat i etvrtkom 4. sat, 1.b ponedjeljkom 3.sat i etvrtkom 4. sat, Matina kola

Ciljevi:

stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni rad

Namjena:

razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeri

Nositelj:

Iva tajduhar, mag. teologije

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

1.razred, P Zagorje

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

srijedom 1. i etvrtkom 2. sat, P Zagorje

Ciljevi:

razvijati duhovne i druge komunikacijske i stvaralake sposobnosti istinskim govorom vjere i sveobuhvatnim pristupom u zajednikom radu poradi, ostvarenja cjelovita vjerskog odgoja i obrazovanja, otkriti tragove najdubljega smisla ovjekova ivota

Namjena:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini

Nositelj:

Gordana Bertovi, prof. vjeronauka

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost

1. i 2. razred, PRO Desmerice

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

ponedjeljkom 1. i 2. sat, PRO Desmerice

Ciljevi:

razvijati duhovne i druge komunikacijske i stvaralake sposobnosti istinskim govorom vjere i sveobuhvatnim pristupom u zajednikom radu poradi, ostvarenja cjelovita vjerskog odgoja i obrazovanja, otkriti tragove najdubljega smisla ovjekova ivota

Namjena:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini

Nositelj:

Gordana Bertovi, prof. vjeronauka

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost

1. i 3. razred, PRO Hreljin Ogulinski

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

ponedjeljkom 3. i 4., PRO Hreljin Ogulinski

Ciljevi:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgoja

Namjena:

kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijama

Nositelj:

Ivan Luketi, dipl.teolog

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

1. razred, PRO Turkovii

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

srijedom 5. sat i etvrtkom 3. sat, PRO Turkovii

Ciljevi:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgoja

Namjena:

kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijama

Nositelj:

Vl.Dino Rupi, dipl. teolog

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

2.a, 2.b, i 2.c razred, Matina kola

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

2.a utorkom 4. sat i etvrtkom 1. sat, 2.b srijedom 1.sat i petkom 4.sat, 2.c ponedjeljkom 5.sat i etvrtkom 2.sat, Matina kola

Ciljevi:

stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za individualni i grupni rad

Namjena:

razvijanje kreativnosti, pozitivne verbalne komunikacije, razvijanje sposobnosti stvaralakog izraavanja, potaknuti uenike na ljubav prema vjeri

Nositelj:

Iva tajduhar, mag. Teologije

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

2. razred, P Zagorje

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

utorkom 4. i etvrtkom 3. sat, P Zagorje

Ciljevi:

pomoi uenicima da ostvare ljudski i kranski odgoj savjesti i izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema drugima, prema drutvu i svijetu openito, a na temelju Boje objave, kranske Tradicije i crkvenog uiteljstva, osposobiti za dublje shvaanje i povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i drutvenim ivotom, osnaiti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na meusobnu ljubav i zajednitvo i da ive u skladu s tim pozivom, razvijati osobnost, na individualnoj i drutvenoj razini, u svim dimenzijama

Namjena:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloko i antropoloko-pedagoko povezivanja Boje objave i tradicije Crkve sa ivotnim iskustvom uenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloki otvoreno, upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini

Nositelj:

Gordana Bertovi, prof. vjeronauka

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

vrednuje se usvojeno znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i aktivnost

2. i 4. razred, PRO Hreljin Ogulinski

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

ponedjeljkom 5. i 6. sat, PRO Hreljin Ogulinski

Ciljevi:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgoja

Namjena:

kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijama

Nositelj:

Ivan Luketi, dipl.teolog

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

2. i 3. razred PRO Turkovii

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

srijedom 3. sat i etvrtkom 5. sat PRO Turkovii

Ciljevi:

sustavno i skladno teoloko-eklezioloki i antroploko-pedagoki povezati Boju objavu i tradiciju Crkve sa ivotnim iskustvom uenika, kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito upoznavanje katolike vjere na informativno-spoznajnoj, doivljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kranskoj vjeri i postignuu cjelovitoga opeljudskoga i vjerskog odgoja

Namjena:

kod svakog vjerouenika ostvariti ljudsku i vjerniku osobnost, na osobnoj i drutvenoj razini na svim ljudskim dimenzijama

Nositelj:

Vl. Dino Rupi, dipl. teolog

Nain realizacije:

dva puta tjedno, prema nastavnom planu i programu

Vremenik:

tijekom kolske godine 2014./2015.

Trokovnik:

kopiranje radnih listia na kolskom fotokopirnom aparatu, papir

Vrednovanje:

znanje, stvaralako izraavanje, kultura meusobnog komuniciranja i zalaganje

3.a i 3.b razred, Matina kola

Vrijeme i mjesto odravanja nastave:

3.a utorkom 3. sat i etvrtkom 3. sat, 3.b utorkom 5. sat i etvrtkom 5. sat, Matina kola

Ciljevi:

stjecanje i proirivanja znanja iz vjeronauka, osposobljavanje uenika za in...

Recommended

View more >