Osnovi ekonomije

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    2.232

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Izdava Visoka poslovna kola strukovnih studija Leskovac Urednik dr ika Stojanovi profesor Recezenti Profesor dr Sreko Dimitrijevi Profesor dr Dragomir Radovanovi

Na osovu odluke Nastavnog vea Visoke poslovne kole strukovnih studija Leskovac od 22. oktobra 2007. god., ova knjiga je prihvaena kao udbenik. Svako pretampavanje i umnoavanje bez dozvole autora je zabranjeno .

dr ika Stojanovi

OSNOVI EKONOMIJE

Visoka poslovna kola strukovnih studija Leskovac, 2007

1

2

Sadraj1. UVOD ............................................................................................. 11 1.1. ta je ekonomija ..................................................................... 11 1.2. Predmet ekonomije................................................................. 12 1.3. Naini prouavanja ekonomije.............................................. 13 1.3.1. Normativni i politiko - ekonomski pristup................... 13 1.3.2. Pozitivni ekonomski pristup........................................... 13 1.3.3. Pristup kombinovanja politike ekonomije i ekonomije14 1.3.4. Istorijski pristup ............................................................. 14 1.4. Razvoj ekonomske misli od antike do pojave merkantilizma 15 1.5. Merkantilizam ........................................................................ 16 1.6. Fiziokrati ................................................................................ 17 1.7. Klasina liberalna kola......................................................... 17 1.8. Utopijski socijalizam .............................................................. 18 1.9. Istorijska kola ....................................................................... 19 1.10. Marksistika ekonomska kola .......................................... 20 1.11. Neoklasina kola............................................................... 20 1.11.1. Marginalizam ................................................................. 20 1.11.2. Ustavna politika ekonomija.......................................... 21 1.12. Kenzijanska kola............................................................... 22 1.13. Radikalna politika ekonomija.......................................... 22 1.14. Holistiki pristup ................................................................ 23 1.15. Ekonomija kao drutvena nauka....................................... 23 1.16. Ekonomija kao nauno podruje....................................... 26 1.17. Tipovi ekonomskih sistema ................................................ 27 1.18. Faktori proizvodnje ............................................................ 28 1.19. Granica proizvodne mogunosti ........................................ 29 1.20. Pogreke u ekonomskom razmiljanju i zakljuivanju .... 31 1.21. Ekonomske metode i sredstva analize ............................... 32 1.21.1. Grafiko prikazivanje..................................................... 33 2. TRITE I DRAVA U SAVREMENOJ EKONOMIJI............... 43 3. ELEMENTI PONUDE I TRANJE............................................... 53 4. DELOVANJE PONUDE I TRANJE ........................................... 61 5. TRANJA I PONAANJE POTROAA.................................... 67

3

6. PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA.................. 79 7. ANALIZA TROKOVA ................................................................ 85 8. PONUDA I ALOKACIJA NA KONKURENCIJSKIM TRITIMA ........................................................................................... 95 9. NESAVRENA KONKURENCIJA I MONOPOLI.................... 101 10. RIZIK, NEIZVESNOST I TEORIJE IGARA .......................... 113 11. RASPODELA DOHOTKA I ODREIVANJE CENA FAKTORA PROIZVODNJE................................................................ 117 12. NAJAMNINE I TRITE RADA............................................ 127 13. ZEMLJA I KAPITAL............................................................... 135 14. TRITA I EKONOMSKA EFIKASNOST............................ 145 15. DRAVA, JAVNI IZBOR, ZDRAVSTVENA ZATITA, OPOREZIVANJE I TROKOVI DRAVE ........................................ 153 16. REGULATIVNO I ADMINISTRATIVNO UREIVANJE TRITA .............................................................................................. 163 17. PRIRODNI IZVORI I EKONOMIJA IVOTNE SREDINE .. 167 18. RASPODELA DOHOTKA I MERE PROTIV SIROMATVA 173 19. MAKROEKONOMIJA ............................................................ 179 20. RAUNANJE DRUTVENOG BRUTO PROIZVODA I NACIONALNOG DOHOTKA ............................................................ 187 21. POTRONJA I INVESTICIJE ................................................. 193 22. AGREGATNA TRANJA I MODELI MULTIPLIKATORA 203 23. DRAVA, MEUNARODNA RAZMENA I PROIZVODNJA 211 24. NOVAC I BANKARSTVO...................................................... 219 25. EKONOMSKI RAST I AGREGATNE PONUDE .................. 251 26. PRIVREDNI CIKLUS I NEZAPOSLENOST ......................... 263 27. OBEZBEIVANJE STABILNOSTI CENA ........................... 271 28. JAVNI DUG I EKONOMSKE POSLEDICE .......................... 285 29. MEUNARODNA RAZMENA I DEVIZNI KURSEVI ........ 293 30. STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA I TRANZICIJA 297 31. UPRAVLJANJE GLOBALNOM EKONOMIJOM................. 317

4

Izvod iz recenzijeUvodni deo sadri prikaz stavova o ekonomiji i to od antikih vremena pa do danas. Obraeni su predmet ekonomije, nain prouavanja ekonomije, osnovni pravci u prouavanju ekonomskih pojava od merkantilista, fiziokrata, klasine liberalne kole, utopijskog socijalizma,istorijske kole, marksistike kole, neoklasine kole. Prikazani su tipovi ekonomskih sistema, faktori proizvodnje, ekonomske metode i sredstva analize. Drugo poglavlje obrauje trite i dravu u savremenoj ekonomiji i u njemu je prikazan oblik organizacije ekonomskih procesa,pojam trita i osobine i nain njegovog funkcionisanja. Takoe i ekonomske funkcije drave, kao i prednosti i nedostaci dravne intervencije u ekonomiji. Tree poglavlje razmatra ponudu i tranju. Daje definiciju ponude i karakteristike ponude. Takoe objanjava tranju i njene karakteristike. Objanjava postizanje trine ravnotee i ravnotene cene. Objanjavanje delovanja ponude i tranje jeste predmet izlaganja u etvrtom poglavlju. Ovde se definie elastinost ponude i tranje i prikazuje se odnos elastinosti i ukupnog prihoda. Odreuju se determinante elastinosti tranje i daje se primena analize ponude i tranje. Peto poglavlje obrauje tranju i ponaanje potroaa. Definie graninu i ukupnu korisnost. Prikazuje zakon opadajue granine korisnosti i objanjava princip maksimiziranja korisnosti. Takoe je data razlika pojedinane tranje u odnosu na trinu i nain odreivanja dohodovne elastinosti i paradoks vrednosti. Potroaev izbor, teorija indiferencije, zakon supstitucija, definicija budetske krive i ravnotea potroaa su obraeni u ovom poglavlju. Sledee, peto poglavlje prikazuje proizvodnju i organizaciju poslovanja. Ovde je izloena teorija proizvodnje i granine produktivnosti. Zatim je data

5

ekonomija obima, efekti i tehnoloke promene. Analiziran je uticaj vremenskog faktora na proces proizvodnje i date definicije i klasifikacija preduzea. Sedmo poglavlje je posveeno trokovima i analizi svih vrsta trokova. Ponuda i alokacija na konkurenciskim tritima jeste predmet izlaganja u osmom poglavlju. Definie se pojam konkurentskog trita i objanjava ponaanje preduza odnosno kompanija na konkurentskom tritu. Prikazuje se razlika izmeu ponude preduzea i ponude sektora. Definie se ponaanje preduzea na dui rok i opisuje alokativna efikasnost u uslovima potpune konkurencije. U devetom poglavlju izloena je nesavrena konkurencija i monopoli. Data je definicija nesavrene konkurencije kao i podela nesavrene konkurencije. Objanjeni su uzroci nastanka nesavrene konkurencije kao i granini prihod. Takoe je prikazan nain kako monopolisti maksimiziraju profite. Analizirano je ponaanja krupnih korporacija i ocenjena nesavrena konkurencija. Rizik, neizvesnost i teorija igara je predmet izlaganja u desetom poglavlju. Ovde je prikazan uticaj i znaaj neizvesnosti u ekonomskom ivotu. Objanjen je priroda pekulativnih poslova i poslova osiguranja i dati su elementi teorije igara. U jedanaestom poglavlju obrauje se raspodela dohotka i odreivanje cena faktora proizvodnje. Odreen je predmet i cilj raspodele i objanjena raspodela dohotka po principu granine produktivnosti u uslovima kako savrene tako i ograniene konkurencije. Analizirana je tranja faktora proizvodnje sa pravilom najmanjeg troka za preduzea koja maksimiziraju profit, kao i ponuda faktora proizvodnje sa odreivanjem njihovih cena. Najamnina i trite rada je predmet obrade u dvanaestom poglavlju. Ovde su dati vrste najamnina i trita rada,odreene najamnine u savrenoj konkurenciji,analizirana tranja za radom i razlike u najamninama. Prikazana je

6

ponuda rada kao i uloga sindikata u procesu odreivanja i najamnina i drugih uslova rada. U trinaestom poglavlju zemlja i kapital su centralna tema izlaganja. Objanjen je pojam ekonomske rente i analizirani su efekti oporezivanja zemlje. Dati su pojmovi kapitala, stope povraaja kapitala i kamatne stope. Prikazana je sadanja vrednost efektivne imovine i klasina teorija kapitala i kratkorone i dugorone ravnotee na tritu kapitala. Trite i ekonomska efektivnost je predmet izlaganja u etrnaestom poglavlju. Odreeni su pojmovi delimine i opte ravnotee i objanjena alokativna ili Pareto efikasnost. Dati su uslovi ekonomske efikasnosti u stanju opte ravnotee. Analizirani su uticaji organizacije privrede na alokativnu efikasnost i odreena su ogranienja koja prouzrokuju neefikasnost privrede. U petnaestom poglavlju tema izlaganja je drava, javni izbor, zdravstvena zatita, oporezivanje i trokovi drave. Objanjeni su ciljevi i instrumenti dravne intervencije i prikazani su principi poreske politike . U esnaestom poglavlju prikazano je regulativno i administrativno ureivane trita. Ukazan

Recommended

View more >