Osnovi Logistike I+II

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    709

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>OSNOVI LOGISTIKEObeleja robnih tokova: 1.vrsta robe, odnosno asortiman, 2.pojavni oblik robe, 3.vrsta i kategorija toka, 4.izvorno/odredine take toka, 5.koliina, zakon nastanka toka i 6.specifini zahtevi za realizacijom Transformacija robnih tokova: PRIPREMA ROBE DISTRIBUCIJA ROBE UPOTREBA ROBE SISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE ZA PROSTORNO VREMENSKU TRANSFORMACIJU ROBE SISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE PROIZVODNI PROCESI TRANSPORTNO LOGISTIKI PROCESI KONZUMNI PROCESI U INDUSTRIJSKIM PREDUZEIMA U LOGISTIKIM PREDUZEIMA ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima U DOMAINSTVU ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima</p> <p>Logistiki procesiSvi logistiki procesi se mogu svrstati u pet grupa.U okviru svake grupe postoje specifini zahtevizadaci. REALIZACIJA PORUDBENICE 1.forma prenosa porudbenice 2.forma obrade porudbenice 3.analiza porudbenice kao informacionog izvora 4.prosleivanje porudbenice SKLADITENJE 1.kupovina ili iznajmljivanje skladita 2,broj, lokacija, kapacitet i oblasti opsluivanja 3,sopstvena ili tua skladita 4.tehniko ureenje objekata i skladita za 5.komisioniranje 6.ureenje skladinih zona u objektu 7.skladine tehnologije 8.oblikovanje pretovarnih rampi 9.rad transportne mehanizacije 10.organizacija komisioniranja 11.produktivnost skladinog personala ZALIHE 1.struktura skladinih artikala 2.(selekcija prema ABC analizi) 3.mesta poruivanja i koliine za popunjavanje zaliha 4.sigurnosne zalihe 5.kontrola zaliha po skladitima 6.kratkorone prognoze potreba TRANSPORT 1.vrsta transportnog sredstva 2.sopstveni ili tui vozni park 3.kupovina ili zakup vozila 4.kombinacija transportnih sredstava 5.organizacija realizacije transportnih procesa</p> <p>PAKOVANJE 1.izvrenje logistike funkcije pakovanja(zatita, skladina, transportna, manipulativna i informaciona funkcija) 2.formiranje logistike jedinice (skladitenja, pretovara,transporta) kao preduslova za racionalizaciju transportnih lanaca</p> <p>Etimologija logistikeGrki: logos uman, razuman logismos raun, prosuivanje, plan logistika praktina vetina raunanja logistikos promisliti, logino razmiljati logizomai proraunati, prosuditi logo misliti, pomisliti Latinski: logistas finansijski revizor, delitelj ivotnih namernica logisticus raun i rezonovanje u matematikom smislu Francuski: loger konaite, stanovati, smestiti se, obitovati logis stan, kua, boravite, prenoite logistique smetanje logistiques smetanje</p> <p>Evolucija logistikePeriod 1 Antiko-rimski period: Pod nazivom Logista podrazumevala se uprava nad dravnim zalihama (rezervama) koja je podrazumevala finansije i raspodelu ivotnih namernica. Period 2 - Vizantija: Vizantijski car Leon VI (866-912, vladao 886-911), oko 900 godine uvodi logistiku u funkciji vojne doktrine. U pisanjima o vetini ratovanja izdvaja: strategija, taktika, logistika (prostor, vreme i resursi) Period 3 Francuska, Rusija: Oko 1670 (1638.) Luj XIV predlae uvoenje nove strukture za reavanje rastuih administrativnih problema Marechal General de Logis (nastalo od loger) Planiranje kretanje trupa, selektovanje kampova, regulisanje transporta i snabdevanja. Francuski teoretiar Baron Antoine Henry Jomini uvodi termin la logistique u prvoj polovini 19. veka. U delu Prcis de l'art de la guerre , na osnovu iskustava kao Napoleonov oficir, 1836. godine podelio je vetinu ratovanja u pet oblasti: Strategija, taktika na viem nivou, logistika, inenjering i taktika na niem nivou.Logistiku definie kao vetinu kretanja armije, ali ne podrazumeva pod tim samo mehaniko pomeranje ve i upravljanje i uvoenje razmiljanja u kretanje i odravanje vojne spremnosti. Sa Marechal General de Logis i pisanjem Jominia poinje moderna logistika.1862. godine Jomini-ovo delo je prevedeno na engleski i prihvaeno kao dobro razmiljanje u Americi, gde je pojam logistike 1884. godine oznaavao transport u priobalju. Period 4 II svetski rat: Logistika kao termina prihvaena pred kraj rata od strane US armije, a kasnije i od Alijanse Period 5 posleratni period: 50-tih godina logistika poinje da se primenjuje i u privrednim sistemima u Americi 70-tih godina poinje da se primenjuje u Evropi.</p> <p>Definicije logistike:1)Nauka planiranja i izvrenja pokretanja i podrka gotovosti.......one aspekte vojnih operacija vezane za projektovanje i razvoj, nabavku, skladitenje, kretanje, distribuciju, podrku, evakuaciju i dispoziciju materijala; kretanje, evakuaciju i hospitalizaciju osoblja; stvaranje konstrukcije, podrku, operacije i rasporeivanje objekata; i obezbeenje snabdevanja usluga. (Vojna definicija)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>2)Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mesta nastanka do mesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahteva trita uz minimalne trokove i minimalne investicije. (ELA - Evropska asocijacija za logistiku)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>3)Logistika je termin koji opisuje procese planiranja, izvrenja i kontrole efikasnosti tokova i zaliha sirovina, poluproizvoda u procesu proizvodnje, gotovih proizvoda i povezanost informacija od mesta izvora do take potronje,sve u cilju prilagoavanja zahtevima kupaca, klijenata. Ove aktivnosti mogu obuhvatati i servisiranje, opsluivanje kupaca, prognozu tranje, distribuciju informacija i komunikativne veze, upravljanje zalihama, manipulacije sa robom, planiranje redosleda realizacije procesa, snabdevanje delovima i servisnu podrku, izbor lokacije fabrika, skladita i opreme, pakovanje, vraanje robe na doradu, transport i smetanje otpadaka, saobraaj i transport, skladitenje i zalihe. (CML)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>4)Logistika je deo lanca snabdevanja koji planira, primenjuje i kontrolie efikasnost, efektivnost toka, i skladite roba, usluga i sa tim vezanih informacija od take izvora do take potronje, a u cilju zadovoljenja zahteva klijenta. (CML-1998)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>5)Logistika obuhvata sve sisteme i procese koji omoguavaju kretanje materijalnih i nematerijalnih tokova. (Zeevi)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Zahtevi za logistikom 1.Pravi entitet (Roba,Materijal,Teret,ovek,Informacija,Energija...) 2.Prava koliina 3.Pravo mesto 4.Pravo vreme 5.Pravi kvalitet 6. Pravi trokovi Logistika je deo operacionih istraivanja,lanaca snabdevanja,ekonomije,marketinga... Podruja primene logistike:(TEHNIKA SISTEMA,TRANSPORTNA i PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,EKONOMIJA PREDUZEA, KOMUNIKACIONA TEHNIKA,TEHNIKA TRANSPORTNE OPREME,INFORMATIKA,MARKETING)DRUSTVENE DELATNOSTI(INDUSTRIJA,TRGOVINA,USLUNE DELATNOSTI,VOJSKA,KULTURA,MEDICINA, SPORT,POTA,BANKARSTVO,NOVINSKE KUE,GRADOVI-URBANE CELINE) SVAKA DELATNOST IMA SVOJ CILJ FUNKCIONISANJA I IMA LOGISTIKE PROCESE RAZLIKE NASTAJU ZBOG RAZLIKA CILJEVA I SISTEMA. LOGISTIKI SISTEMI I PROCESI(Snabdevanje energijom,Snabdevanje informacijama,Obezbeivanje ljudi,Izgradnja objekta, Obezbeenje,Veterinarsko sanitarna sluba,Organizacija sistema,Proizvodnjao - Obezbeivanje MTS, Snabdevanje materijalima)</p> <p>Logistiki principi 1.Sveobuhvatna i jednovremena optimizacija svih karika materijalnih,energetskih i informacionih tokova 2.Izjednaavanje nivoa tehnologije logistike i proizvodnje 3.Uvoenje integruma u logistiki lanac - logistike jedinice koja prolazi kroz sisteme bez ili sa neznatnim izmenama 4.Vremenska sinhronazacija u cilju breg protoka materijala i uz eliminaciju svih zastoja i zaliha 5.Povezivanje informacionih, robnih i energetskih tokova 6.Multidisciplinarna optimizacija logistikih lanaca sciljem dostave prave robe,u pravoj koliini,na pravo mesto u pravo vreme 7.Primena savremenih komunikacionih sredstava i informatike tehnologije 8.Edukacija i stvaranje novog profila strunjaka,inenjera logistike</p> <p>Aspekti dekompozicije logistikePrincip strukturiranja,ralanjivanja i dekompozicije logistike razjanjava njenu ulogu,obuhvatnost,ciljeve i znaaj u okviru jednog privrednog sistema.Presek svih dosadanjih sistemskih razmiljanja na ovom planu,logistiku ralanjuju sa 4 aspekta 1.prostorno, 2.vremenski, 3.funkcionalno i 4.privredno-organizaciono, institucionalno Prostorna dekompozicija logistike (makrologistiki sistem,metalogistiki sistem,mikrologistiki sistem logistiki centar,logistiki tokovi) Vremenska dekompozicija logistike 1. ZADACI ANALIZE,PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA 2. ZADACI UPRAVLJANJA I REALIZACIJE LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA 3. ZADACI KONTROLE, NADGLEDANJA IZVRENJA LOGISTIKIH PROCESA 4. ZADACI OBRAUNA I ANALIZE IZVRENJA LOGISTIKIH USLUGA Funkcionalna dekompozicija logistike Sa aspekta tokova postoje 4 faze (Logistika preduzeca gde I i III faza predstavljaju marketing logistiku) I FAZA LOGISTIKA NABAVKE (sirovine poluproizvodi,potroni i pogonski materijal,rezervni delovi) II FAZA LOGISTIKA PROIZVODNJE (proizvodni proces) III FAZA LOGISTIKA DISTRIBUCIJE (gotovi proizvodi,poluproizvodi,rezervni delovi) IV FAZA LOGISTIKA POVRATNIH I OTPADNIH MATERIJALA (reciklaa,otpadni materijal,prazne tovarne jedinice,roba sa reklamacijom,prazna ambalaa,prazne logisike jedinice) Sa aspekta podsistema:Funkcije 1.SISTEM REALIZACIJE PORUDBINE (planiranje,realizacija,kontrola,prikupljanje,obrada, distribucija...) 2. TRANSPORTNI SISTEM (prostorno premoavanje,sabiranje zahteva,distribucija,izbor vida i tehnologije, organizacija,planiranje tura...) 3. SISTEM ZALIHA (funkcija zatite i sigurnosti,izjednaavanja ponude i tranje,vremenskog terminiranja isporuke,supstitucije...) 4. SKLADINI SISTEM(vremensko izjednaavanje,prostorno izjednaavanje,uvanje robe, sortiranje, komisioniranje, priprema robe za transport) 5. SISTEM PAKOVANJA (logistika funkcija zatite,manipulisanja,transporta,skladitenja,pretovara,informisanja...) Privredno-institucionalna dekompozicija Logistika preduzeca i sistema u funkciji osnovne delatnosti 1)OSNOVNA DELATNOST LOGISTICKA USLUGA(logisticki centri-robni terminali,transportne kompanije, speditersko-agencijska preduzeca,specijalizovani logisticki provajderi) 2) OSNOVNA DELATNOST NIJE LOGISTICKA USLUGA(logistika industrijskih i trgovackih preduzeca, logistika usluznih delatnosti,vojna logistika,logistika klinickih centara) Razvoj logistike u funkcionalnoj organizaciji preduzea TIP I OBUHVATA SLEDEE ZADATKE : 1. SPOLJNI TRANSPORT 2. MEUPOGONSKI TRANSPORT 3. REGIONALNA SKLADITA 4. PLANIRANJE LOGISTIKIH SISTEMA 5. LOGISTIKA KONTROLA 6. LOGISTIKA UPRAVA TIP II JE DOPUNJEN SLEDEIM ZADACIMA: 1. SERVIS ISPORUKE 2. REALIZACIJA PORUDBINE 3. UPRAVLJANJE ZALIHAMA GOTOVIH PROIZVODA 4. SKLADITE GOTOVIH PROIZVODA U FABRIKOM KOMPLEKSU 5. POSEBNI TRANSPORTNI ZADACI 70-tih godina TIP III JE DOPUNJEN SLEDEIM ZADACIM A: 1. PROGNOZA TRITA 2. PLANIRANJE ROIZVODNJE 3. NABAVKA 4. UPRAVLJANJE ZALIHAMA, SIROVINAMA I POLUFABRIKATIMA 5. LOGISTIKI INENJERING 6. INTERNACIONALNA LOGISTIKA 80-tih godina</p> <p>50-60-tih godina</p> <p>PODSISTEMI LOGISTIKE: 1.REALIZACIJA PORUDBINE 2.SKLADITENJE 3.ZALIHE 4.PAKOVANJE 5.TRANSPORT</p> <p>Sistem poruivanjaStruktura vremena realizacije porudbine1. KLIJENT SASTAVLJA PORUDBENICU 6. ISPORUKA ROBE KLIJENTU 5. TRANSPORT ROBE DO KLIJENTA</p> <p>2. PRIJEM PORUDBENICE KOD SNABDEVAA</p> <p>3. PROCESUIRANJE PORUDBENICE</p> <p>4. PRIPREMANJE I PAKOVANJE PO PORUDBENICI</p> <p>Vreme trajanja svake aktivnosti u sistemu realizacije porudbine je sluajno promenljiva veliina koja zavisi od vie faktora i moe se opisati nekim zakonom raspodela verovatnoe.Najee se ova vremena posmatraju kao sluajne veliine ije je trajanje opisano Gausovom raspodelom.Raspodelu definie:srednja vrednost i standardno odstupanje, odnosno varijacija. Skraenjem vremena realizacije porudbine i manjim odstupanjima,zalihe mogu da se smanje za oko 1/3 to dokazuje koliki je znaaj podsistema poruivanja na logistiki sistem zaliha. Poruivanje je informacioni tok u logistikim sistemima. Porudbenica je izvor informacija i inicijator svih ostalih aktivnosti. U distributivnoj logistici realizacija porudbine podrazumeva preuzimanje,obradu i kontrolu porudbenice od momenta izdavanja zahteva poruivanja od strane klijenta do preuzimanja dokumenata o isporuenoj poiljci i dostave rauna klijentu PORUDBENICA 1.BROJ PORUDBENICE I DATUM PORUIVANJA 2.ADRESA KLIJETA I BROJ KLIJETA 3.BRANA KLIJENTA,MESTO NA TRITU 4.OBLAST PRODAJE I KUPOVINE 5.OPIS ARTIKLA I BROJ NUMERACIJA 6.KOLIINA ARTIKLA I BRUTO CENA 7.USLOVI PRODAJE, RABAT 8.TRASPORTNA SREDSTVA ZA OBRAU UEA TROKOVA ISPORUKE 9.TERMIN ISPORUKE Vrste porudbenice 1.Eksterna porudbenica povezuje distributivnu logistiku isporuioca robe (npr. Industrijsko preduzee) i nabavnu logistiku primaoca robe (npr. trgovaka kompanija). 2.Interna porudbenica povezuje organizacione jedinice unutar jedne kompanije (npr. Izmeu skladita nabavke poluproizvoda i proizvodnih pogona industrijskog kompleksa nabavnog skladita i skladita u proizvodnji ili izmeu industrijskih, centralnih skladita gotove robe i skladita za isporuku robe koja se nalaze van proizvodnog kompleksa. Vrste i funkcije informacionih tokova 1)Informacije koje prethode robnom toku i omoguavaju da se robni tok pokrene. Na osnovu ove funkcije informacija planiraju se mesta iz kojih e se roba isporuiti, vri se izbor transportnih sredstava, planiraju se rute kretanja vozila, upuuju se vozila na mesta utovara itd. 2)Informacije koje idu paralelno sa robnim tokom, prate ga, i omoguavaju da se on nesmetano realizuje. Ova funkcija omoguava operativne aktivnosti u transportu,pretovaru i skladitenju robe. 3)Informacije po zavretku realizacije robnog toka.Funkcija omoguava informisanje isporuioca robe o kvalitetu isporuke, fakturisanju, obraunu eventualne tete,potrebnim naknadnim isporukama, reklamacijama itd. Forme realizacij...</p>