OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA /4

 • View
  185

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA /4/. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA

  /4/

 • 2.3 Organizaciona kompozicija apstraktnih sistema

  A.A. Bogdanov uspostavio TEORIJU ORGANIZACIJE oznaavajui je jednim od osnovnih pojmova teorije sistema.

  Materija postoji u vremenu i prostoru i uvijek ima neki oblik organizacije, a istovremeno organizaciju ne moemo zamisliti bez njenog materijalnog nosioca u okviru odreenog sistema.

  TEORIJA SISTEMA zasniva se na formalnim vezama izmeu elemenata i njihovih promjena, pri emu se svi rezultati objanjavaju samo uzajamnim djelovanjem, tj. karakterom njihove organizacije.

 • Objekat izuavanja nije fizika stvarnost nego MODEL SISTEMA matematiki modeli.Razlika izmeu klasinih metoda pribline analize i apstraktnih modela je to kod aproksimacije koristimo istu matematiku strukturu, a odbacuju se manje vani dijelovi modela. Kod apstraktnih sistema razmatramo cijeli sistem ali na manje detaljizovanom nivou.

 • APSTRAKTNOST daje teoriji organizacije sistema jezik za interdisciplinarnu razmjenu naunih rezultata, ne unosei pri tome sopstvena ogranienja i otklanjajui mogunost obmane.ORGANIZACIJA - omoguava poveanje kompleksnosti sistema.

 • 2.3.1 Proces organizovanja sistemaProces organizovanja predstavlja funkcije menadmenta i odluivanja u kojima se definiu svi prenosi djelovanja pogodni za ostvarivanje organizacione strukture skladne cjeline iji organizacioni potencijal znai programiranje tokova procesa funkcionisanja.

 • - Nivoi delegiranih poslova i zadataka -

 • FUNKCIONISANJE PREDUZEAISTRAIVANJE I RAZVOJFINANSIJEPROIZVODNJAODRAVANJEULAZNEVRIJED-NOSTIIZLAZNEVRIJED-NOSTITAKTIKO-OPERATIVNO ODLUIVANJE IMENADMENT PREDUZEA- Organizacija i funkcionisanje preduzea u interakcijama sa okruenjem -

 • Organizacija sistema zavisi od meusobnog djelovanja vie faktora, to implicira da postoji vie modela organizovanja od kojih su najpoznatiji:

  - Funkcionalna organizacija- Diviziona organizacija- Projektna organizacija- Matrina organizacija- Inovativna organizacija

 • - Model funkcionalne organizacije -

 • NIVO PREDUZEAMARKETINGTEHNIKOODRAVANJEPLAN IKONTROLAPROIZVODNJAFINANSIJEODJELJENJE(DIVIZION)ODJELJENJE(DIVIZION)PROIZVODNJA

  RAUNOVODSTVO

  PRODAJA

  ODRAVANJEPROIZVODNJA

  RAUNOVODSTVO

  PRODAJA

  ODRAVANJE

  - Model divizione organizacije

 • Model projektne organizacije

 • P-1P-2- Model matrine organizacije

 • FJ Funkcionalna jedinicaRT Razvojni tim - Model inovativne organizacije -

 • 2.3.2 Organizaciona forma sistemaFunkcionisanje sistema i podsistema ostavruje se preko podsistema upravljanja.Cilj osnovni kriterijum klasifikacije organizovanih sistema:- moralni sistemi (radi ostvarivanja moralnog cilja)- instrumentalni organizacioni sistemi (instrumenti razvoja bilo koje drutvene aktivnosti)- materijalni organizacioni sistemi (ekonomski sistemi, igre na sreu, poreski sistem)Strukturni sistem odreuju pripadajui elementi podsistemi i njihova meusobna funkcionalnost.

  Funkcionalna obiljeja sistema:- smjer kretanja- razmjena kretanja- intenzitet

 • 2.3.3 Principi i pravila organizovanja(modeli organizovanja)

  Principe organizovanja sistema moemo posmatrati kao:Principe cilja,Principe kompozicije (konstitucije),Pricipi funkcionisanja.

 • 1.PRINCIP CILJA - elementarna i eliminatorna pretpostavka za stvaranje i nastanak novog organizacionog modela sistema, iju strukturu i funkcionisanje treba prilagoavati zakonima reda (princip maksimuma, princip minimuma, princip optimuma, itd.).Princip maksimuma- slui za postizanje postavljenog cilja, njegovo ostvarivanje je pokazatelj efikasnosti ostvarenja cilja.Kada cilja nestane podsistem se gasi, a kad se cilj podsistema poistovjeti sa globalnim podsistemom on gubi identitet.Centralizovano upravljanje - podsistem upravljanja funkcionie kao sistem globalnog organizacionog modelaDecentralizovano upravljanje- zasniva se na pretpostavci diferencijacije upravljakih podsistema i razgranienja upravljakih kompetencija

 • 2.PRINCIP KOMPOZICIJE - predstavlja strukturu i funkcionalne efekte organizacionog aspekta. Kljunu ulogu za efikasniju organizaciju sistema imaju:Princip potpunosti- ukljuivanje podsistema iji bi izostanak naruavao funkcionalna svojstva i time uinio sistem inferiornim u odnosu na postavljeni cilj.Princip sveobuhvatnosti - precizno se regulie organizacioni status svakog elementa ili podsistema, strukturalno ili funkcionalno (elementi sa nejasnim statusom se iskljuuju).Princip optimalnog razvoja - uslov stabilnosti organizacionog stanja sistema, ako nije dosljedno primjenjen i trajno potovan, efekti sistema imaju varijabilan karakter (rast pojedinih veliina se vezuje za opadanje drugih, produktivnost- zarada, investicije- razvoj). Princip se bazira kompromisu zajednikog razvojnog optimuma za sve nivoe podsistema.

 • 3. PRINCIP FUNKCIONALNE KONSTITUCIJE - organizaciona povezanost sa aspekta funkcionalnosti, njena primjena je neophodna od poetka do kraja organizacionog procesa.

  Princip optimalnog efekta - zasniva se na injenici da isti elementi strukture u raznim kombinacijama daju razliite efekte sistema.

 • 2.3.4 Podizanje nivoa organizovanostiEfikasnost upravljakog podsistema, a time i vieg sistema u regulisanju funkcionisanja, zavisi od strukture upravljakog sistema, mogunosti predvianja i zatvaranja kola povratne sprege.Mrea informacija u upravljakom podsistemu predstavlja tokove kojima cirkuliu relevantne promjene, a ukoliko je informisanost potpunija, utoliko je i entropija upravljakog podsistema manja.Mrea upravljakih impulsa - upravljaki su impulsi takoe i impulsi ponaanja organizovanosti sistema i njegovih brojnih podsistema.Upravljake odluke predstavljaju poruku sistema o njegovim ciljevima, dok upravljaki impulsi oznaavaju poruke o eljenom ponaanju.Sa organizacionog aspekta, sistemi se ponaaju po odreenim principima, koji nisu prirodne ve drutvene kategorije i predstavljaju izraz preteno ljudskih stremljenja, a ne prirodnih zakona.

 • 2.3.5 Tokovi organizacionog kvalitetaTokovi organizacionog kvaliteta - transformacija elemenata ulaza u elemente izlaza znai liniju procesa mijenjanja stanja sistema odnosno vremenski izraene tokove preoblikovanja u sistemu.Tokovi kvaliteta organizacionog potencijala su spoljanja manifestacija funkcionisanja, tako da su im broj i mogunost transfera praktino neogranieni.Organizacione tokove koji su relevantni za kvalitet moemo posmatrati kao:Tokove rada,Tokove troenja sredstava iTokovi angaovanja sredstava.

 • 2.3.6 Organizacija kao sistemska zakonitost- Zakonima organizovanja se ostvaruju postavljeni ciljevi- Gaenje cilja vodi samounitenju sistema.Organizacioni put:1. Predvianje ponaanja sistemaCilj ispravljanje devijacijaZadaci - aktivnostiVrijeme mjerna veliina predvianja2. Potencijalni broj upravljakih informacija3. Upravljanje

 • Stanje sistema:Kvalitativno stanje sistema Kvantitativno stanje sistemaPredvianje i potovanje organizacionih zakona uslovljavaju odreenost sistema koja se kree u rasponu od deterministike do stohastike odreenostiTehniki sistemi - sigurna pretpostavka predvianja ponaanja.Drutveno-ekonomski sistemi - esto neodrediviPorast entropije jednih podsistema, smanjivanje entropije drugih = izgubljena organizaciona ravnoteaPorastom upravljakih poruka opada nivo entropije sistemapoveava se stepen organizovanosti upravljake mree.

 • 2.3.7 Modeliranje organizacionog stanja upravljaka dinamika organizacionih modelaOblici modela stanja sistema: - pozitivnopravni propisi, - matematski modeli, - simulacioni modeli - simboliki modeli, - metode scenarija i - drugi teorijski modeli1.Pozitivnopravni propisi - norme pozitivnog prava 2.Simulacioni modeli - matematiki obrasci za simuliranje3.Simboliki modeli - modeli stvarnih ili eljenih stanja sistema

 • Organizaciona procedura upravljanja:- Samoregulacionaa) zatvoren sistemb) totalno izolavanc) samopokretljivd) inteligentno ponaanje- UpravljakaKibernetsko kolo - sprega izmeu sadanjeg stanja i eljenog ponaanja sistema

 • Faze samoregulacionog kola povratne sprege:- nivo, - samoregulacioni impuls - ponaanje sistema. Faze upravljakog kola povratne sprege:- stvarni rezultati- eljeni rezultati- upravljaki impuls kao korektivni- budue ponaanje kao participativni orjentiriBitnija obiljeja samoregulacionih sistema i podsistema:- formiranje informacija u njihovoj dinamici i nastajanje analogno samoregulacionim sistemima- upravljakom odlukom se ne djeluje na ukupno ponaanje ve na pojedine podsisteme- preradom informacija se ne dobija potpuna slika ponaanja sistema, ime je oteano anticipiranje dinamike ponaanja- upravljaki impulsi iskljuivo zavise od stepena informisanosti nosilaca upravljake vlasti

 • 2.3.8 Upravljanje tokovima i prenosom organizovanjaInformacije o stvarnom organizacionom pristupuPretpostavka odravanja organizacionog reda U zavisnosti od odnosa izmeu centara kreiranja upravljakih odluka i adrese preko koje se upravljake akcije prenose, razlikujemo :decentralizovano upravljanjedelegiranje upravljake vlasti icentralizovano upravljanjeizuavanje logike organizovanjafunkcionisanja organizacionog sistemauslov za funkcionisanje dinamikih organizacionih sistemauslov za funkcionisanje podsistema upravljanjamoralni organizacioni sistemimaterijalni organizacioni sistem

 • 2.3.9. Interakcija podsistema organizacionog integritetaImamo: interakcije u komponovanju, propulzivne interakcije, interakcije funkcionisanja i interakcije dekomponovanja interakcije komponovanja su rezultati spajanja podsistema skoji su ili tehniki ili prirodni propulzivne interakcije su rezultat aktivnog dejstva funkcionalnosti podsistemaintegracija podsistema funkcija, u organizacionom pogled djeluje sa subjektivnom motivaci