Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  • Published on
    17-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 1/30</p><p>Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema</p><p>Sistem</p><p>Pod sistemom se moe podrazumjevati bilo koji fiziki sistem ije je funkcionisanje utoku vremena mogue opisati promjenom stanja sistema. To je kompleks elemenata kojise nalaze u meusobnoj interakciji.</p><p>Elisova def. sistema:Sistem se moe odrediti kao neki skup elemenata sainjen zadostizanje unaprijed zadanog cilja.</p><p>ujaklijina def. sistema:Sistem je odreeni sastav! cjelina! skup odreeni" dijelova ilicjelis"odno sastavljena cjelina.</p><p>#pa teorija sistema prouava sisteme koji se mijenjaju! dinamike sisteme. Poreddinamiki"! postoje i statiki sistemi.</p><p>Sistemje skup f$ja sa relacijama izmeu nji" i nji"ovi" procesa.</p><p>%unkcijaje najvi&amp;i element sistema ili skup procesa.</p><p>Procesje grupa logistiki"! zavisni" odluka i aktivnosti kojima se ostvaruje logika f$ja.</p><p>'ktivnostje djelatnost na usmjeravanju i izvr&amp;avanju zadataka koji se planiraju povremenu i neposrednim resursima.</p><p>(elacijepovezuju sistem u cjelinu.</p><p>)ajednike osobine sistema</p><p>$ sistem predstavlja cjelokupni kompleks elemenata koji su u interakciji$ sistem ostvaruje posebno jedinstvo sa vlastitim okruenjem$ sistem u naelu predstavlja podsistem nekog veeg sistema$ podsistem datog sistema je obino sistem na nioj ljestvici</p><p>Saobraajni sistemkao dinamiki sistem ima svoju f$ju! strukturu *elemente sistema+!"ijerar"iju! okruenje i dinamiku.</p><p>Elementi saobraajnog sistema,$ saobraajnice *eljeznike pruge! putevi! vodeni koridori...+$ stabilni objekti *aerodromi! luke! eljeznike i autobuske stanice! cjevovodi...+$ vozna i plovna sredstva *brodovi! kamioni! autobusi! avioni....+$ sredstva za manipulaciju teretom *vilju&amp;kari! dizalice! transportne trake...+$ kadrovi koji obavljaju saobraajnu djelatnost$ razliite organizacije u saobraajnoj privredi *&amp;kole! naune ustanove...+</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 2/30</p><p>$ nematerijalni elementi *ljudsko znanje! iskustvo! metode odluivanja! propisi...+%unkcijasaobraajnog sistema je da &amp;to je bolje mogue zadovolji sve potrebe zakretanjem u nekom dru&amp;tvu! za premje&amp;tanjem robe! prevoza ljudi! prenosa informacija islino.</p><p>-aukaje jedinstveni funkcionalni sistem objektivni" ljudski" saznanja o svijetu uodredjenom "istorijskom razdoblju! o objektivnoj stvarnosti do koji" se dosla svjesnomprimjenom odredjeni" objektivni" metoda istrazivanja.</p><p>-auka je skup znanja svi" ljudi. ijeli se na,</p><p>$ prirodne nauke*prirodni zakoni kretanja tijela kroz razliite sredine+$ tehnike nauke*te"nolo&amp;ko$te"niki uslovi organizacije prevoza i kretanja</p><p>sredstava+$ drutvene nauke*dru&amp;tveni i ekonomski uzroci! okviri i posljedice uspostavljanja i</p><p>funkcionisanja razvoja dru&amp;tva+</p><p>Saobraajna naukaje skup svi" ljudski" znanja o saobraaju i uzajamnosti dejstvasaobraaja i sredine u kojoj se odvija.</p><p>Osnovni pojmovi</p><p>Prometu ekonomskoj znanosti oznaava cirkulaciju robe! novca i vrijednosni" papira! tj.promjenu oblika vrijednosti iz robnog i novani oblik i obratno. Promet je uslovtransporta i ne moe biti privredna djelatnost.</p><p>Saobraajje skup razliiti" transportni" i PTT usluga koje kao samostalne privredne</p><p>djelatnosti imaju korisne uinke, premje&amp;tanje materijalni" dobara! prevoz ljudi iinformacija i sl.</p><p>Transportpredstavlja izraz koji se odnosi na sam prevoz i obu"vata premje&amp;tanje osoba idobara! kao i drugi" stvari. /ogu je i bez kretanja transportni" sredstava *naftovodi+.</p><p>Prometje moguc samo kretanjem prometni" sredstava na putu izmedju prostornoudaljeni" mjesta dok taj uvjet nije bitan za transport.Transport je moguc i bez kretanja transportnog sredstva.0ez transportapromet ne moze biti privredna djelatnost!on to postaje samo kroz transporti to tako da je upravo sam transport ta djelatnost jer znaci prijenos ili prevoz. 1 skup</p><p>transportni" poslova ubrajamo ne samo premjestanje nego takodjer sve procese sautovarom! istovarom! odnosno pretovarom</p><p>Prevoz2prijenosoznaava promjenu mjesta ljudima! stvarima i porukama.</p><p>Saobraajna uslugaoznaava prevoz za druge uz naknadu za uinjenu uslugu.</p><p>Saobraajna djelatnostje ljudska djelatnost koja mijenja mjesto nekome ili neemu.</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 3/30</p><p>Saobraajna infrastrukturapredstavlja svu putnu! eljezniku! pomorsku i ostale vidoveinfrastrukture i ine je saobraajnice i terminali.</p><p>Terminalisu pragovi svakog saobraajnog sistema iji je zadatak prijem i otprema robe!</p><p>putnika i informacija.</p><p>Pod PTT prometomuglavnom se podrazumjeva djelatnost prenosa vijesti i saopenja upisanom obliku *po&amp;ta+ ili u obliku govora i signala *telekomunikacije+.</p><p>Saobraajno sredstvopredstavljaju vozila ili mediji namjenjeni za izvr&amp;enje transportnogzadatka i slue za prevoz ljudi! robe i informacija.</p><p>Saobraajni putevipredstavljaju povr&amp;ine koje slue za kretanje saobraajni" sredstava iinformacija.</p><p>'utoputje javni put posebno izgraen i namjenjen iskljuivo za saobraaj motorni"vozila definisan posebnim saobraajnim propisima za njegovu izgradnju! signalizaciju ikori&amp;tenje.</p><p>/agistralni putje javni put koji povezuje vee gradove i vanija privredna podrujajedne drave i nadovezuje se na magistralne puteve susjedni" drava.</p><p>3okalni putje javni put koji povezuje naselja na teritoriji opine.</p><p>0rzi putje javni put namjenjen za saobraaj iskljuivo motorni" vozila.</p><p>Putje svaki javni put i nekategorisani put na kojem se obavlja saobraaj.</p><p>(askrsnicaje povr&amp;ina na kojoj se ukr&amp;taju ili spajaju dva ili vi&amp;e puteva.</p><p>/otorno voziloje vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namjenjeno za prevozljudi ili tereta na putevima ili koje slui za vuu prikljuni" vozila namjenjeni" za prevozljudi ili tereta!vozila za prevoz lica ili tereta koji se krecu po sinama! bickla sa motorima!traktora i drugi" vozila na motorni pogon koji nisu prvenstveno namjenjeni za prevoz licaili tereta.</p><p>Transportni lanacje organizacijski i te"niko$te"nolo&amp;ki sin"ronizovana operacija</p><p>otpreme! transporta! prekrcaja! skladi&amp;tenja i isporuke konkretne robe.</p><p>Telekomunikacijski prometpredstavlja prenos razliiti" oblika informacija *govor! tekst!podaci+ putem telekomunikacijske mree prema utvrenim protokolima i pravilimaodvijanja prometa.</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 4/30</p><p>Telekomunikacijska uslugaje specifian skup mogunosti prenosa i dodatnogprocesiranja informacija koje su dostupne i raspoloive korisnicima preko definisani"mreni" suelja.</p><p>Paketpredstavlja blok informacija odreene duine koji je opremljen *adresama i</p><p>za&amp;titom+ da moe samostalno putovati mreom od vora do vora prema odredi&amp;tu.</p><p>4analje konekcijski put odreene pojasne &amp;irine koji se uspostavlja od kraja do kraja uzekskluzivno kori&amp;tenje za vrijeme trajanja razgovora ili sesije.</p><p>5nteligentni transportni sistem *5TS)predstavlja primjenu senzorski"! informacijsko$komunikacijski" i upravljaki" te"nologija kojima se postie uinkovitiji! sigurniji ikomforniji prenos razliitim prometnicama.</p><p>5ntermodalni transportje te"nologija kojom se u prevozu robe! istovremeno! koriste dvasavremena i odgovarajua transporta sredstva gdje prvo transportno sredstvo sa teretom</p><p>postaje teret za drugo transportno sredstvo! s tim da se transportni proces odvija najmanjeizmeu dvije drave.</p><p>4ombinirani transportje nain prevoza robe kojima se na jednom transportnom putu odmjesta proizvodnje do mjesta potro&amp;nje! kombinirano! koriste najmanje dvije vrstesavremeni" prevozni" sredstava iz dvije ili vi&amp;e prometni" grana.</p><p>5ntegralni transportje nain transporta robe pri emu se roba ne ukrcava neposredno natransportno sredstvo! nego se slae na palete ili u kontejnere te oni tako zajedno s robompostaju teret koji efikasno i racionalno mogu preuzeti sredstvo svi" oblika transporta.</p><p>/onomodalni transportje transport 6od vrata do vrata7 i obavlja se samo jednim oblikomtransporta.</p><p>Uvodna razmatranja</p><p>Saobracajni sistem je skup svi" sredstava i komunikacija kao i oblika organizacijenji"ovog koristena koji sluze savladjivanju prostorne razdvojenosti u jednom odredjenomvremenu i na datoj teritoriji. 5z ovog proizilazi da struktura saobracajnog sistema cinesaobracanice i saobracajna sredstva razliciti" saobracajni" grana.</p><p>1 zavisnosti od vidova saobraaja i komunikacija imamo,</p><p>$ kopneni saobraaj *drumski! cjevovodni! eljezniki+$ vodeni saobraaj *pomorski! rijeni! kanalski! jezerski+$ zrani saobraaj *avionski! "elikopterski! jedriliarski+$ komunikacije *po&amp;ta! telekomunikacije+$ ostali2vertikalni saobraaj *iare! uspinjae! lift+</p><p>1 zavisnosti od vrste saobraaja i komunikacija imamo,</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 5/30</p><p>$ motorni saobraaj *automobilski! traktorski! motociklistiki+$ zapreni saobraaj$ pje&amp;aki saobraaj$ tovarni saobraaj</p><p>$ nosaki saobraaj$ biciklistiki saobraaj$ saonice</p><p>Sredstva eljeznikog saobraaja su vuna vozila *lokomotive+ i vuena vozila *vagoni+.1 komunikacije eljeznikog saobraaja spadaju pruge i stanice.-ain organizacije je u 889 sluajeva javni.</p><p>Sredstva drumskog saobraaja su vozila.1 komunikacije drumskog saobraaja spadaju putevi i saobraajni terminali.-ain organizacije je javni saobraaj *:'S+! prevoz za sopstvene potrebe *PSP+ i privatni</p><p>prevoz *PP+.</p><p>Sredstva zranog saobraaja su avioni! "elikopteri i jedrilice.1 komunikacije zranog saobraaja spadaju koridori leta i terminali ; aerodromi.-ain organizacije je :'S! PSP i PP.</p><p>Sredstva telekomunikacijskog saobraaja su paketi i signali.1 komunikacije telekomunikacijskog saobraaja spadaju kanal! pristupna centrala!tranzitna centrala i spojni vodovi.-ain organizacije je :'S i PP.</p><p>Sredstva po&amp;tanskog saobraaja su po&amp;tanska vozila sa po&amp;iljkama! po&amp;tanska vrea ilikontejner! poruka koja putuje mreom...1 komunikacije po&amp;tanskog saobraaja spadaju po&amp;tanski objekti! te"nika sredstva ilinije.-ain organizacije je :'S.</p><p>-ain organizacije predstavlja transport! a sredstva i komunikacije predstavljajusaobraaj.Saobracajnu infrastrukturu predstavlja saobracajnice</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 6/30</p><p>privrednim razvojem! posto i sami predstavljaju jedan od osnovni" faktora tog razvoja.Suprotno ovome! transport kao privredna djelatnost tj obim i uslov koristenja sredstavasaobracajni" grana! drugim rijecima! obim i asortiman saobracajne proizvodnje mogu seuskladjivati sa potraznjom saobracajni" usluga na isti nacin kao sto se proizvodnja ostali"privredni" djelatnosti uskladjuje sa potraznjom nji"ovi" proizvoda. #ve bitne razlike</p><p>izmedju saobracajnog sistema i transporta kao privredne djelatnosti proizilaze izdvostruke uloge saobracajne infrastrukture. Putevi! zeljeznicke pruge nisu samo osnovnasredstva saobracajni" grana koje i" koriste. #ne su u isto vrijeme kao bitni elementistrukture saobracajnog sistema! jedan od opci" uslova privrednog i drustvenog razvoja.#va dvostruka uloga saobracajnica uslovljava i posebne mjere saobracajne politike izcega proizilazi sistem i metode finansiranja prosirene reprodukcije u saobracaju koje serazlikuje od metoda i mjera finansiranja prosiren reprodukcije u drugim privrednimdjelatnostima. Pored ove posebne funkcije saobracajne infrastrukture! na metode i mjersaobracajne politike bitno utice i nacin tretiranja transporta kao privredne djelatnosti.esavalo se da pod transportom kao privredne djelatnosti podrazumjeva samo tzv javnisaobracaj tj djelatnost profesionalni" organizacija iz oblasti drumskog! zeljeznickog!</p><p>rjecnog! pomorksog ili zracnog saobracaja iako ona cini samo jedan dio saobracajnedjelatnosti u cjelini.Saobracajna politika svake zemlje ima zadatak da rjesava slozene probleme. #na treba dastvara sto pogodnije uslove! da se razvoj saob sistem to vise prilagodjava razvoju ipotrebama privrede i stanovnistva a sa druge strane da se saobracaj kao privrednadjelatnost organizuje i posluje na sto efikasniji nacin i dakle po istom principu po kojimse organizuje i posluju sve druge privredne djelatnosti.4od utvrdjivanja optimalne strukture saobracajnosti! kao jedne od osnovni" preokupacijasaobracajne politike! treba narocito imati u vidu specificno djelocanje strukture saobsistema na privredu i drustvo u cjelini.</p><p>Struktura saobraajnog sistema ispoljava svoje djelovanje u ovom pogledu uglavnom udva osnovna oblika,$ diferencira uslove za razvoj pojedini" privredni" djelatnosti$ struktura saobraajnog sistema djeluje kao jedan od osnovni" faktora prostorne</p><p>strukture i teritorijalnog razmje&amp;tanja proizvodni" snaga</p><p>Komunikacije</p><p>(ije komunikacija znai uiniti ne&amp;to opim ili zajednikim.4omunikacijepredstavljaju proces razmjene informacija preko odreenog</p><p>komunikacijskog sistema.</p><p>Potrebno je kod prenosa informacija kroz komunikacijski sistem omoguciti odredjeneme"anizme kako bi se omogucio prenos informacija izmedju razliciti" uredjaja. Takvapravila se nazivaju protokoli.Protokolisu pravila unutar komunikacijski" sistema.</p><p>4omunikacijske te"nologije se dijele na,</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 7/30</p><p>$ po&amp;tanske te"nologije$ telekomunikacijske te"nologije</p><p>Potanske tehnologije</p><p>Pismonosna po&amp;iljkaje vrsta po&amp;iljke u po&amp;tanskom prometu u koje ubrajamo obinapisma! dopisnice! tiskanice! sekagrame! male pakete! po&amp;iljke sa potvrenim uruenjem!preporuene pismonosne po&amp;iljke i pisma sa oznaenom vrijedno&amp;u.</p><p>Po&amp;iljka ubrzane po&amp;te *E/S+je posebna po&amp;tanska usluga koja korisnicima omoguujenajbri prenos pismonosni" i paketni" po&amp;iljki! osim po&amp;tanski" i brzojavni" uputnica.</p><p>0rzojavje pisano priopenje koje se prenosi od po&amp;iljatelja ka primaocu putemtelekomunikacijski" ureaja! a uz posredovanje po&amp;tanskog ureda.1svajanje novi" informacioni" i komunikacijski" te"nologija omogucilo je postanskimoperaterima ne samo unapredjenje klasicni" postanski" usluga vec i uvodjenje potpuno</p><p>novi" elektronicki" usluga.-ove elektronike usluge: e$finansije! e$trgovina! e$vlada! tele$kiosk i sl.</p><p>Temeljna funkcijapoteje prijem! prenos i uruenje adresirani" po&amp;tanski" po&amp;iljkiupotrebom kapaciteta po&amp;tanske mree.</p><p>vije vrste po&amp;te,$ fizika po&amp;ta *fiziki prenos po&amp;iljki ; po&amp;tari+$ "ibridna po&amp;ta *kombinirani i dijelom elektronski prenos po&amp;iljki+</p><p>Fizicka posta</p><p>Postanska mreza nije fizicki kompaktna poput cestovne i zeljeznicke mreze gdje postojikontinuitet linkova koji povezuju cvorove ti" mreza. =vorovi odnosno pristupnickemreze povremeno se integriraju u istom oblilasku postanskog vozila ili postara kojipritom koriste kapacitete javni" prometnica.</p><p>Proces prenosa po&amp;iljke od izvori&amp;ta do odredi&amp;ta,&gt;. prijem po&amp;iljki?. otprema zakljuaka@. prevoz zakljuakaA. prispjee zakljuakaB. uruenje po&amp;iljki</p><p>i!ridna postaCibridna posta je servis koji omogucuje elektronsku komunikaciju u fazi kreiranja iprenosa podataka te stampanje dokumenata u fazi urucenja kao postanske posiljke.Proces obrade zapocinje na racunaru posiljaoca koji kreira izgled dokumenta. Posiljacelektronskim putem kreirani dokument prosljedjuje do provajdera koji pruza servis"ibridni poste. -a racunaru provajdera dokument se obradjuje i priprema za stampu.</p></li><li><p>7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema</p><p> 8/30</p><p>Stampa dokumenta se vrsi na lokaciji koja je najpovoljnija za kasnije urucenje. -akontoga stampani materijal se kovertira i upucuje primaocu.Prilikom razv...</p></li></ul>