Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje

 • Published on
  31-Jan-2017

 • View
  236

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • OZON q plin blijedoplave boje ija je molekula sastavlje-na od tri atoma kisika i sastavni je dio Zemljine atmosfe-re. Ozon je u atmosferi rijedak plin samo tri molekule ozona dolaze na svakih deset milijuna molekula zraka, a najveu koncentraciju ima u stratosferi na visini izmeu 20. i 25. kilometra. Ovaj se stratosferski sloj ozona naziva ozonski sloj. Dokazano je da je ozonski sloj od izuzetnog znaenja za ivot na Zemlji jer apsorbira ultraljubiasto zraenje Sunca, odnosno upija oko 77% tetnog, bioloki vrlo aktivnog UV-B zraenja i potpuno titi od smrtono-snog UV-C zraenja. Ozonski sloj je prirodni tit za ivot na Zemlji i o njegovoj koncentraciji u stratosferi ovisi ko-liina tetnog UV zraenja koje e dospjeti do povrine Zemlje. Kao posljedica apsorpcije ultraljubiastog zrae-nja u stratosferi ozon ujedno preuzima i dio toplinskog zraenja te tako neposredno utjee na raspodjelu topli-ne u atmosferi i zbog toga ima posebno vanu ulogu u upravljanju klimatskim aktivnostima.

  MONTREALSKI PROTOKOL q Prva meunarodna inici-jativa za zatitu ozonskog sloja bila je Beka konvencija o zatiti ozonskog sloj koja je usvojena 1985. godine. Dalj-njom meunarodnom suradnjom znanstvenika, vladinih institucija i nevladinih udruga, u Montrealu je 1987. godi-ne usvojen Montrealski protokol o tvarima koje oteuju ozonski sloj (TOOS) kojim su odreene mjere i rokovi za ukidanje tih tvari kao i drugi mehanizmi kontrole, meu-narodne suradnje te novane i strune pomoi zemljama

  OSNOVNE INFORMACIJE VEZANO ZA PROVEDBU PROPISA O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMA

  u razvoju. Danas Montrealski protokol broji 197 zemalja stranaka te je najuspjeniji meunarodni sporazum u zatiti okolia jer su ga potvrdile sve drave svijeta. Za-hvaljujui Montrealskom protokolu ukinuta je potronja veine tvari koje oteuju ozonski sloj.

  Odlukom Ujedinjenih naroda iz 1994. godine, a radi naglaavanja vanosti provedbe Montrealskog protoko-la, 16. rujan proglaen je Meunarodnim danom zatite ozonskog sloja.

  PROPISI EUROPSKE UNIJE O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013.

  1. UREDBA (EZ) BR. 1005/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ

  Tvari koje oteuju ozonski sloj (TOOS) kontrolirane tvari: tvari koje u razliitim kombinacijama sadre slje-dee kemijske elemente: klor, fluor, brom, ugljik i vodik

  > CFC (klorofluorougljici, npr. R11, R12) osnovna primjena u rashladnoj tehnici, klimatizaciji i dizalica-ma topline, doputena primjena za posebne namjene> HCFC (klorofluorougljikovodici, npr. R22, R406a)

  osnovna primjena u rashladnoj tehnici, klimatizaciji i dizalicama topline> haloni (1301 i 1211) primjena u protupoarnim apa-

  ratima i nepokretnim sustavima za gaenje poara doputeno je samo za kritine primjene u iznimnim, strogo ogranienim sluajevima > ugljik tetraklorid (CCl4) doputeno koritenje za ne-

  ophodnu laboratorijsku i analitiku primjenu> metil bromid primjena u karanteni i prije otpreme

  te u izvanrednim okolnostima (u sluaju neoekivane pojave odreenih tetnih organizama ili bolesti)

 • 2. UREDBA (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA O FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMA

  Primjenjuje se od 1. sijenja 2015. godine. Propisuje po-stupanje s fluoriranim staklenikim plinovima tijekom nji-hovog ivotnog ciklusa, od proizvodnje do zbrinjavanja na kraju uporabe.

  Odnosi se na:> Fluorougljikovodike (HFC) najee se koriste kao

  radne tvari u rashladnim i klima ureajima te dizali-cama topline, kao tvari za proizvodnju pjena (izolacij-skog materijala), u protupoarnim aparatima i susta-vima te kao otapala.> Perfluorougljike (PFC) obino se koriste u elektronikoj,

  kozmetikoj i farmaceutskoj industriji te u manjoj mjeri u rashladnoj tehnici u kombinaciji sa drugim tvarima kao zamjena za klorofluorougljike (CFC).> Sumporov heksafluorid (SF6) - uglavnom se koristi

  kao izolacijski plin u elektrinim rasklopnim ureajima.> Mjeavine sastoje se od dvije ili vie gore navede-

  nih tvari

  Provjera proputanjaOperateri opreme koja sadri fluorirane staklenike plinove u koliinama od 5 tona ekvivalenta CO2 (5 t CO2-ekv) ili vie duni su osigurati provoenje provjere proputanja opreme. Operater je fizika ili pravna osoba koja ima stvarni nadzor

  nad tehnikim radom proizvoda i opreme. Hermetiki za-tvorena oprema koja sadri fluorirane staklenike plinove u koliinama manjima od 10 tona ekvivalenta CO2 ne pod-lijee provjerama proputanja pod uvjetom da je oprema oznaena kao hermetiki zatvorena. Od 1. sijenja 2015. godine provjera proputanja vri se prema koliinama tvari u ureajima izraenim u tonama ekvivalenta CO2:> od 550 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih 12

  mjeseci ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svaka 24 mjeseca;> od 50500 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih 6

  mjeseci ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svakih 12 mjeseci;> od 500 tona i vie ekvivalenta CO2: najmanje svaka 3

  mjeseca ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svakih 6 mjeseci.

  Iznimka: Do 1. sijenja 2017. godine oprema koja sadri manje od 3 kg fluoriranih staklenikih plinova ili herme-tiki zatvorena oprema koja je oznaena na odgovarajui nain i sadri manje od 6 kg fluoriranih staklenikih pli-nova, ne podlijee provjerama proputanja.

  Napomena: Hermetikom opremom smatra se ona koja je sastavljena trajnim, nerastavljivim spojevima te ima deklarirano proputanje manje od 3 grama godinje. Pro-vjera proputanja se vri za svaki rashladni krug poje-dinog rashladnog ureaja i uestalost provjere se vri po koliini plina sadranog u pojedinom rashladnom krugu.

  Godina Doputena potronja

  2015. 100%

  2016.2017. 93%

  2018.2020. 63%

  2021.2023. 45%

  2024.2026. 31%

  2027.2029. 24%

  2030. 21%

  Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zabranjeno je:> stavljanje na trite i koritenje kontroliranih tvari; > stavljanje na trite kontroliranih tvari u nepovratnim

  spremnicima; > stavljanje na trite proizvoda i opreme koji sadre

  kontrolirane tvari ili o njima ovise; > uvoz i izvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme

  koji sadre kontrolirane tvari;

  Izuzea doputeno je:> koritenje R22 do 31. 12. 2014. godine;> koritenje kontroliranih tvari (npr. HCFC 22) u po-

  stojeoj opremi (nije potrebno iskljuivati ureaje iz uporabe dok rade. U sluaju potrebe za nadopunom plinom R22 ureaj se mora iskljuiti iz uporabe, su-kladno propisima o otpadu ili napraviti retrofiting zamjenu radne tvari); > stavljanje na trite kontroliranih tvari za unitavanje

  ili oporabu te proizvoda i opreme koji sadre kontroli-rane tvari ili o njima ovise za unitavanje;> stavljanje na trite kontroliranih tvari za neophodnu

  laboratorijsku i analitiku primjenu pri emu podlijeu registraciji i izdavanju dozvola;> stavljanje na trite R22 za prepakiranje i naknadni izvoz

  do 31. prosinca 2019. godine. Poduzee koje obavlja prepakiranje mora se registrirati kod Europske komisije;> stavljanje na trite i koritenje halona za kritine pri-

  mjene. Halone na trite mogu staviti poduzea koja

  imaju dozvolu Ministarstva zatite okolia i prirode za skladitenje halona;

  Napomena: putanje uvezenih kontroliranih tvari u pro-met u Europskoj uniji podlijee koliinskim ogranienji-ma (kvotama)

  Provjera proputanja kontroliranih tvariProvjera proputanja za rashladnu i klimatizacijsku opre-mu te dizalice topline i protupoarne sustave koji sadre kontrolirane tvari: > od 3 30 kg: svakih 12 mjeseci> od 30 300 kg: svakih 6 mjeseci> od 300kg ili vie: najmanje jednom svaka 3 mjeseca

  Napomena: Provjera proputanja se vri na svakom ras-hladnom krugu pojedinog rashladnog ureaja. Uestalost provjere proputanja definirana je prema rashladnom kru-gu. Ureaji koji sadre 300 kg ili vie kontrolirane radne tvari moraju biti opremljeni automatskim ureajem za otkrivanje proputanja.

  IzvjeivanjeUvoznici i izvoznici duni su izvjeivati Europskoj agenciji za okoli do 31. oujka tekue godine za prethodnu godi-nu o uvezenim i izvezenim koliinama kontroliranih tvari.

  GRAFIKON 1. POTRONJA TVARI KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ GRAFIKON 2. PLAN SMANJENJA POTRONJE FLUORIRANIH STAKLENIKIH PLINOVA (smanjenje potronje poinje od 2016. godine)

  1400

  1200

  1000

  800

  600

  400

  200

  0

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  1990.

  2015.

  2016.

  2018.

  2021.

  2024

  .20

  27.20

  30.

  tone

  godina

  93%

  63%

  45%

  31%

  24%21%

  CFC Haloni Ugljik tetraklorid

  HCFC Metil bromid UKUPNO

  1996.

  1993.

  1999.

  2002

  .199

  1.199

  7.199

  4.20

  00.

  2003

  .199

  2.199

  8.199

  5.20

  01.20

  04.

 • Primjeri: Nova granica za provjeru proputanja: 5 t CO2-ekv. do 50 t CO2-ekv. svakih 12 mjeseci> instalaciju koja sadri manje od 3 kg, koju sukladno

  Uredbi (EU) br. 842/2006 nije bilo potrebno provjera-vati na proputanje sada e biti potrebno provjeravati, npr. ureaj s 1,2 kg radne tvari R-404> provjeru proputanja u nekim e sluajevima trebati

  raditi ee, npr. ureaje od 12 kg do 127 kg radne tvari R-404A sada e trebati provjeravati svakih 6 mjeseci

  Nova granica za ugradnju ureaja za otkrivanje pro-putanja: 500 t CO2-ekv.> ureaj koji sadri 127 kg ili vie radne tvari R-404A mora

  biti opremljen ureajem za otkrivanje proputanja, dok prije nije morao biti (granica je bila 300 kg)

  TABLICA 2. KOLIINA PLINA U KILOGRAMIMA I USPOREDBA S TONAMA CO2 EKVIVALENTA

  Demonstracijski klimatizacijski ureaj s propanom

  RADNA TVAR NAZIV GWP 5t CO2 ekv. (kg) 10 CO2 ekv. (kg) 50 CO2 ekv. (kg) 500 CO2 ekv. (kg)

  23 14800 0,34* 0,68* 3,37 33,78

  32 675 7,41 14,82 74,07 740,74

  134a 1430 3,50 7,00 34,96 349,65

  125 3500 1,42* 2,84* 14,28 142,86

  245fa 1030 4,85 9,71 48,54 485,44

  404A 3922 1,27* 2,54* 12,75 127,49

  407A 2107 2,37* 4,74* 23,73 237,30

  407C 1774 2,82* 5,64* 28,18 281,85

  407D 1627 3,07 6,14 30,73 307,31

  407F Performax LT 1825 2,74* 5,48* 27,40 273,97

  410A 2088 2,39* 4,78* 23,95 239,46

  417A ISCEON MO59 2346 2,13* 4,26* 21,31 213,13

  422A ISCEON MO79 3143 1,59* 3,18* 15,91 159,08

  422D ISCEON MO29 2729 1,83* 3,66* 18,32 183,22

  423A ISCEON 39TC 2280 2,19* 4,38* 21,93 219,30

  424A RS44 2440 2,02* 4,04* 20,49 204,92

  426A RS24 1508 3,32 6,664 33,16 331,56

  427A FX100 2138 2,34* 4,68* 23,39 233,86

  428A RS52 3607 1,39* 2,78* 13,86 138,62

  434A RS45 3245 1,54* 3,08* 15,41 154,08

  437A ISCEON MO49plus 1805 2,77* 5,54* 27,70 277,01

  438A ISCEON MO99 2265 2,21* 4,42* 22,07 220,75

  442A RS50 1888 2,65* 5,30* 26,48 264,83

  449A 1397 3,58 7,16 35,79 357,91

  507 3985 1,25* 2,51* 12,55 125,47

  508A 13214 0,38* 0,76* 3,78 37,83

  508B Suva 95 13396 0,37* 0,74* 3,73 37,32

  ISCEON MO89 3805 1,31* 2,62* 13,14 131,41TABLICA 4. ZABRANA STAVLJANJA NA TRITE

  Proizvodi i oprema Datum zabrane

  Spremnici za jednokratnu uporabu za fluorirane staklenike plinove koji se koriste za servisiranje, odravanje ili punjenje rash-ladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline, protupoarnih sustava ili rasklopnih ureaja ili se koriste kao otapala

  4. srpnja 2007.

  Hladnjaci i zamrzivai za kunu uporabu koji sadre HFC s GWP-om od 150 ili vie 1. sijenja 2015.

  Hladnjaci i zamrzivai koji se koriste u komerci-jalne svrhe (hermetiki zatvorena oprema)

  koji sadre HFC s GWP-om od 2 500 ili vie 1. sijenja 2020.

  koji sadre HFC s GWP-om od 150 ili vie 1. sijenja 2022.

  Nepokretna rashladna oprema koja sadri HFC ili ije funkcioniranje ovisi o HFC s GWP-om od 2500 ili vie, osim opreme osmiljene za rashlaivanje proizvoda na temperaturama ispod 50 C

  1. sijenja 2020.

  Vieskupni centralizirani rashladni sustavi koji se koriste u komercijalne svrhe s nazivnim kapacitetom od 40 kW ili vie koji sadre fluorirane staklenike plinove ili ije funkcioniranje ovisi o fluoriranim staklenikim plinovima s GWP-om od 150 ili vie, osim u primarnom krugu rashladnog sredstva kaskadnih sustava kada je mogue koristiti fluorirane staklenike plinove s GWP-om manjim od 1500

  1. sijenja 2022.

  Pokretna sobna klimatizacijska oprema (hermetiki zatvorena oprema koju krajnji korisnik moe pomicati izmeu soba) koji sadre HFC s GWP-om 150 ili vie

  1. sijenja 2020.

  Jednostruki razdvojeni klimatizacijski sustavi (split klimatizacijski ureaji) s manje od 3 kg fluoriranih staklenikih plinova koji sadre fluorirane staklenike plinove ili ije funkcioniranje ovisi o fluoriranim staklenikim plinovima s GWP-om od750 ili vie

  1. sijenja 2025.

  *Provjera proputanja se primjenjuje od 1. sijenja 2017 godine.

  NAPOMENA: provjeru proputanja potrebno je vriti i za kamione hladnjae i prikolice hladnjae:> KAMION HLADNJAA je definirana kao motorno vozilo

  mase vee od 3,5 tona koje je osmiljeno ponajprije za prijevoz robe te je opremljeno rashladnom jedinicom; > PRIKOLICA HLADNJAA je definiran kao vozilo koje vue

  kamion ili traktor, a osmiljeno je i izraeno ponajprije za prijevoz robe te je opremljeno rashladnom jedinicom;

  Uestalost provjere proputanja se vri jednako kao i za ostalu nepokretnu opremu.

  Granica provjere proputanja za FM 200 i HFC 125 koji se koriste u protupoarnom sektoru:FM 200 ima GWP (potencijal globalnog zagrijavanja, eng. Global Warming Potential) 3220

  > 5 tona do 50 tona / 1,55 kg 15,53 kg: svakih 12 mjeseci> 50 tona do 500 tona / 15,53 kg 155,3 kg: svakih 6

  mjeseci> vie od 500 tona / vie od 155,3 kg: svaka 3 mjeseca

  HFC 125 ima GWP 3500 > 5 tona do 50 tona / 1,43 kg 14,29 kg: svakih 12 mjeseci> 50 tona do 500 tona / 14,29 kg 142,9 kg: svakih 6

  mjeseci> vie od 500 tona / vie od 142,9 kg: svaka 3 mjeseca

  Voenje evidencije (zapisnika)> za provjere proputanja;> za stavljanje na trite.

  Ukoliko rashladna oprema sadri vie od 10,2 kg R404a, od 1. sijenja 2020. godine bit e zabranjeno servisiranje

  TABLICA 3. PRIMJER

  Rashladno sredstvo GWP Punjenje u kg

  404A 3922 10,20

  422D 2729 14,66

  507 3985 10,04

  Certifikacija> propisana je certifikacija poduzea; > propisana je certifikacija fizikih osoba.

  Oznaavanje> od 2017. godine svi ureaji moraju imati istaknutu ko-

  liinu punjenja radne tvari u CO2-ekv.

  Zabrana servisiranja i odravanja> od 1. sijenja 2020. zabranjuje se servisiranje i odra-

  vanje postojee rashladne opreme s GWP om > 2500Izuzea doputeno je servisiranje i odravanje:> ureaji s punjenjem manjim od 40t CO2 ekv. (mali

  ureaji)> vojna oprema> ureaji za duboko smrzavanje (ispod 50C)> obnovljeni i oporabljeni HFC-i s GWP >2500 mogu se

  koristiti do 2030. godine

 • Smanjenje koliina fluorougljikovodika stavljenih na trite> Europska komisija dodjeljuje kvote za stavljanje fluoro-

  ugljikovodika (HFC) na trite za svakog proizvoaa i uvoznika za svaku godinu, s poetkom od 2015. godine;> od 1. sijenja 2017. godine proizvoai i uvoznici ras-

  hladne i klimatizacijske opreme te dizalica topline pu-njenih fluorougljikovodicima (HFC) smiju ih stavljati na trite samo ako su HFC-i kojima je napunjena oprema ukljueni u sustav kvota;> Europska komisija je uspostavila elektroniki HFC regi-

  star za kvote za stavljanje fluorougljikovodika na trite.

  Izvjeivanje> do 31. oujka 2015. godine te svake godine nakon

  toga svaki proizvoa, uvoznik i izvoznik koji je tije-kom prethodne kalendarske godine proizveo, uvezao ili izvezao fluorirane staklenike plinove dostavlja Eu-rops...

Recommended

View more >