Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje

  • Published on
    31-Jan-2017

  • View
    222

  • Download
    3

Transcript

OZON q plin blijedoplave boje ija je molekula sastavlje-na od tri atoma kisika i sastavni je dio Zemljine atmosfe-re. Ozon je u atmosferi rijedak plin samo tri molekule ozona dolaze na svakih deset milijuna molekula zraka, a najveu koncentraciju ima u stratosferi na visini izmeu 20. i 25. kilometra. Ovaj se stratosferski sloj ozona naziva ozonski sloj. Dokazano je da je ozonski sloj od izuzetnog znaenja za ivot na Zemlji jer apsorbira ultraljubiasto zraenje Sunca, odnosno upija oko 77% tetnog, bioloki vrlo aktivnog UV-B zraenja i potpuno titi od smrtono-snog UV-C zraenja. Ozonski sloj je prirodni tit za ivot na Zemlji i o njegovoj koncentraciji u stratosferi ovisi ko-liina tetnog UV zraenja koje e dospjeti do povrine Zemlje. Kao posljedica apsorpcije ultraljubiastog zrae-nja u stratosferi ozon ujedno preuzima i dio toplinskog zraenja te tako neposredno utjee na raspodjelu topli-ne u atmosferi i zbog toga ima posebno vanu ulogu u upravljanju klimatskim aktivnostima.MONTREALSKI PROTOKOL q Prva meunarodna inici-jativa za zatitu ozonskog sloja bila je Beka konvencija o zatiti ozonskog sloj koja je usvojena 1985. godine. Dalj-njom meunarodnom suradnjom znanstvenika, vladinih institucija i nevladinih udruga, u Montrealu je 1987. godi-ne usvojen Montrealski protokol o tvarima koje oteuju ozonski sloj (TOOS) kojim su odreene mjere i rokovi za ukidanje tih tvari kao i drugi mehanizmi kontrole, meu-narodne suradnje te novane i strune pomoi zemljama OSNOVNE INFORMACIJE VEZANO ZA PROVEDBU PROPISA O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMAu razvoju. Danas Montrealski protokol broji 197 zemalja stranaka te je najuspjeniji meunarodni sporazum u zatiti okolia jer su ga potvrdile sve drave svijeta. Za-hvaljujui Montrealskom protokolu ukinuta je potronja veine tvari koje oteuju ozonski sloj.Odlukom Ujedinjenih naroda iz 1994. godine, a radi naglaavanja vanosti provedbe Montrealskog protoko-la, 16. rujan proglaen je Meunarodnim danom zatite ozonskog sloja.PROPISI EUROPSKE UNIJE O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013.1. UREDBA (EZ) BR. 1005/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJTvari koje oteuju ozonski sloj (TOOS) kontrolirane tvari: tvari koje u razliitim kombinacijama sadre slje-dee kemijske elemente: klor, fluor, brom, ugljik i vodik> CFC (klorofluorougljici, npr. R11, R12) osnovna primjena u rashladnoj tehnici, klimatizaciji i dizalica-ma topline, doputena primjena za posebne namjene> HCFC (klorofluorougljikovodici, npr. R22, R406a) osnovna primjena u rashladnoj tehnici, klimatizaciji i dizalicama topline> haloni (1301 i 1211) primjena u protupoarnim apa-ratima i nepokretnim sustavima za gaenje poara doputeno je samo za kritine primjene u iznimnim, strogo ogranienim sluajevima > ugljik tetraklorid (CCl4) doputeno koritenje za ne-ophodnu laboratorijsku i analitiku primjenu> metil bromid primjena u karanteni i prije otpreme te u izvanrednim okolnostima (u sluaju neoekivane pojave odreenih tetnih organizama ili bolesti)2. UREDBA (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA O FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMAPrimjenjuje se od 1. sijenja 2015. godine. Propisuje po-stupanje s fluoriranim staklenikim plinovima tijekom nji-hovog ivotnog ciklusa, od proizvodnje do zbrinjavanja na kraju uporabe. Odnosi se na:> Fluorougljikovodike (HFC) najee se koriste kao radne tvari u rashladnim i klima ureajima te dizali-cama topline, kao tvari za proizvodnju pjena (izolacij-skog materijala), u protupoarnim aparatima i susta-vima te kao otapala.> Perfluorougljike (PFC) obino se koriste u elektronikoj, kozmetikoj i farmaceutskoj industriji te u manjoj mjeri u rashladnoj tehnici u kombinaciji sa drugim tvarima kao zamjena za klorofluorougljike (CFC).> Sumporov heksafluorid (SF6) - uglavnom se koristi kao izolacijski plin u elektrinim rasklopnim ureajima.> Mjeavine sastoje se od dvije ili vie gore navede-nih tvariProvjera proputanjaOperateri opreme koja sadri fluorirane staklenike plinove u koliinama od 5 tona ekvivalenta CO2 (5 t CO2-ekv) ili vie duni su osigurati provoenje provjere proputanja opreme. Operater je fizika ili pravna osoba koja ima stvarni nadzor nad tehnikim radom proizvoda i opreme. Hermetiki za-tvorena oprema koja sadri fluorirane staklenike plinove u koliinama manjima od 10 tona ekvivalenta CO2 ne pod-lijee provjerama proputanja pod uvjetom da je oprema oznaena kao hermetiki zatvorena. Od 1. sijenja 2015. godine provjera proputanja vri se prema koliinama tvari u ureajima izraenim u tonama ekvivalenta CO2:> od 550 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih 12 mjeseci ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svaka 24 mjeseca;> od 50500 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih 6 mjeseci ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svakih 12 mjeseci;> od 500 tona i vie ekvivalenta CO2: najmanje svaka 3 mjeseca ili, kada je ugraen sustav za otkrivanje pro-putanja, najmanje svakih 6 mjeseci. Iznimka: Do 1. sijenja 2017. godine oprema koja sadri manje od 3 kg fluoriranih staklenikih plinova ili herme-tiki zatvorena oprema koja je oznaena na odgovarajui nain i sadri manje od 6 kg fluoriranih staklenikih pli-nova, ne podlijee provjerama proputanja.Napomena: Hermetikom opremom smatra se ona koja je sastavljena trajnim, nerastavljivim spojevima te ima deklarirano proputanje manje od 3 grama godinje. Pro-vjera proputanja se vri za svaki rashladni krug poje-dinog rashladnog ureaja i uestalost provjere se vri po koliini plina sadranog u pojedinom rashladnom krugu.Godina Doputena potronja2015. 100%2016.2017. 93%2018.2020. 63%2021.2023. 45%2024.2026. 31%2027.2029. 24%2030. 21%Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zabranjeno je:> stavljanje na trite i koritenje kontroliranih tvari; > stavljanje na trite kontroliranih tvari u nepovratnim spremnicima; > stavljanje na trite proizvoda i opreme koji sadre kontrolirane tvari ili o njima ovise; > uvoz i izvoz kontroliranih tvari ili proizvoda i opreme koji sadre kontrolirane tvari;Izuzea doputeno je:> koritenje R22 do 31. 12. 2014. godine;> koritenje kontroliranih tvari (npr. HCFC 22) u po-stojeoj opremi (nije potrebno iskljuivati ureaje iz uporabe dok rade. U sluaju potrebe za nadopunom plinom R22 ureaj se mora iskljuiti iz uporabe, su-kladno propisima o otpadu ili napraviti retrofiting zamjenu radne tvari); > stavljanje na trite kontroliranih tvari za unitavanje ili oporabu te proizvoda i opreme koji sadre kontroli-rane tvari ili o njima ovise za unitavanje;> stavljanje na trite kontroliranih tvari za neophodnu laboratorijsku i analitiku primjenu pri emu podlijeu registraciji i izdavanju dozvola;> stavljanje na trite R22 za prepakiranje i naknadni izvoz do 31. prosinca 2019. godine. Poduzee koje obavlja prepakiranje mora se registrirati kod Europske komisije;> stavljanje na trite i koritenje halona za kritine pri-mjene. Halone na trite mogu staviti poduzea koja imaju dozvolu Ministarstva zatite okolia i prirode za skladitenje halona;Napomena: putanje uvezenih kontroliranih tvari u pro-met u Europskoj uniji podlijee koliinskim ogranienji-ma (kvotama)Provjera proputanja kontroliranih tvariProvjera proputanja za rashladnu i klimatizacijsku opre-mu te dizalice topline i protupoarne sustave koji sadre kontrolirane tvari: > od 3 30 kg: svakih 12 mjeseci> od 30 300 kg: svakih 6 mjeseci> od 300kg ili vie: najmanje jednom svaka 3 mjesecaNapomena: Provjera proputanja se vri na svakom ras-hladnom krugu pojedinog rashladnog ureaja. Uestalost provjere proputanja definirana je prema rashladnom kru-gu. Ureaji koji sadre 300 kg ili vie kontrolirane radne tvari moraju biti opremljeni automatskim ureajem za otkrivanje proputanja.IzvjeivanjeUvoznici i izvoznici duni su izvjeivati Europskoj agenciji za okoli do 31. oujka tekue godine za prethodnu godi-nu o uvezenim i izvezenim koliinama kontroliranih tvari.GRAFIKON 1. POTRONJA TVARI KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ GRAFIKON 2. PLAN SMANJENJA POTRONJE FLUORIRANIH STAKLENIKIH PLINOVA (smanjenje potronje poinje od 2016. godine)1400120010008006004002000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1990.2015.2016.2018.2021.2024.2027.2030.tonegodina93%63%45%31%24%21%CFC Haloni Ugljik tetrakloridHCFC Metil bromid UKUPNO1996.1993.1999.2002.1991.1997.1994.2000.2003.1992.1998.1995.2001.2004.Primjeri: Nova granica za provjeru proputanja: 5 t CO2-ekv. do 50 t CO2-ekv. svakih 12 mjeseci> instalaciju koja sadri manje od 3 kg, koju sukladno Uredbi (EU) br. 842/2006 nije bilo potrebno provjera-vati na proputanje sada e biti potrebno provjeravati, npr. ureaj s 1,2 kg radne tvari R-404> provjeru proputanja u nekim e sluajevima trebati raditi ee, npr. ureaje od 12 kg do 127 kg radne tvari R-404A sada e trebati provjeravati svakih 6 mjeseciNova granica za ugradnju ureaja za otkrivanje pro-putanja: 500 t CO2-ekv.> ureaj koji sadri 127 kg ili vie radne tvari R-404A mora biti opremljen ureajem za otkrivanje proputanja, dok prije nije morao biti (granica je bila 300 kg)TABLICA 2. KOLIINA PLINA U KILOGRAMIMA I USPOREDBA S TONAMA CO2 EKVIVALENTADemonstracijski klimatizacijski ureaj s propanomRADNA TVAR NAZIV GWP 5t CO2 ekv. (kg) 10 CO2 ekv. (kg) 50 CO2 ekv. (kg) 500 CO2 ekv. (kg)23 14800 0,34* 0,68* 3,37 33,7832 675 7,41 14,82 74,07 740,74134a 1430 3,50 7,00 34,96 349,65125 3500 1,42* 2,84* 14,28 142,86245fa 1030 4,85 9,71 48,54 485,44404A 3922 1,27* 2,54* 12,75 127,49407A 2107 2,37* 4,74* 23,73 237,30407C 1774 2,82* 5,64* 28,18 281,85407D 1627 3,07 6,14 30,73 307,31407F Performax LT 1825 2,74* 5,48* 27,40 273,97410A 2088 2,39* 4,78* 23,95 239,46417A ISCEON MO59 2346 2,13* 4,26* 21,31 213,13422A ISCEON MO79 3143 1,59* 3,18* 15,91 159,08422D ISCEON MO29 2729 1,83* 3,66* 18,32 183,22423A ISCEON 39TC 2280 2,19* 4,38* 21,93 219,30424A RS44 2440 2,02* 4,04* 20,49 204,92426A RS24 1508 3,32 6,664 33,16 331,56427A FX100 2138 2,34* 4,68* 23,39 233,86428A RS52 3607 1,39* 2,78* 13,86 138,62434A RS45 3245 1,54* 3,08* 15,41 154,08437A ISCEON MO49plus 1805 2,77* 5,54* 27,70 277,01438A ISCEON MO99 2265 2,21* 4,42* 22,07 220,75442A RS50 1888 2,65* 5,30* 26,48 264,83449A 1397 3,58 7,16 35,79 357,91507 3985 1,25* 2,51* 12,55 125,47508A 13214 0,38* 0,76* 3,78 37,83508B Suva 95 13396 0,37* 0,74* 3,73 37,32 ISCEON MO89 3805 1,31* 2,62* 13,14 131,41TABLICA 4. ZABRANA STAVLJANJA NA TRITEProizvodi i oprema Datum zabraneSpremnici za jednokratnu uporabu za fluorirane staklenike plinove koji se koriste za servisiranje, odravanje ili punjenje rash-ladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline, protupoarnih sustava ili rasklopnih ureaja ili se koriste kao otapala4. srpnja 2007.Hladnjaci i zamrzivai za kunu uporabu koji sadre HFC s GWP-om od 150 ili vie 1. sijenja 2015.Hladnjaci i zamrzivai koji se koriste u komerci-jalne svrhe (hermetiki zatvorena oprema)koji sadre HFC s GWP-om od 2 500 ili vie 1. sijenja 2020.koji sadre HFC s GWP-om od 150 ili vie 1. sijenja 2022.Nepokretna rashladna oprema koja sadri HFC ili ije funkcioniranje ovisi o HFC s GWP-om od 2500 ili vie, osim opreme osmiljene za rashlaivanje proizvoda na temperaturama ispod 50 C1. sijenja 2020.Vieskupni centralizirani rashladni sustavi koji se koriste u komercijalne svrhe s nazivnim kapacitetom od 40 kW ili vie koji sadre fluorirane staklenike plinove ili ije funkcioniranje ovisi o fluoriranim staklenikim plinovima s GWP-om od 150 ili vie, osim u primarnom krugu rashladnog sredstva kaskadnih sustava kada je mogue koristiti fluorirane staklenike plinove s GWP-om manjim od 15001. sijenja 2022.Pokretna sobna klimatizacijska oprema (hermetiki zatvorena oprema koju krajnji korisnik moe pomicati izmeu soba) koji sadre HFC s GWP-om 150 ili vie1. sijenja 2020.Jednostruki razdvojeni klimatizacijski sustavi (split klimatizacijski ureaji) s manje od 3 kg fluoriranih staklenikih plinova koji sadre fluorirane staklenike plinove ili ije funkcioniranje ovisi o fluoriranim staklenikim plinovima s GWP-om od750 ili vie1. sijenja 2025.*Provjera proputanja se primjenjuje od 1. sijenja 2017 godine.NAPOMENA: provjeru proputanja potrebno je vriti i za kamione hladnjae i prikolice hladnjae:> KAMION HLADNJAA je definirana kao motorno vozilo mase vee od 3,5 tona koje je osmiljeno ponajprije za prijevoz robe te je opremljeno rashladnom jedinicom; > PRIKOLICA HLADNJAA je definiran kao vozilo koje vue kamion ili traktor, a osmiljeno je i izraeno ponajprije za prijevoz robe te je opremljeno rashladnom jedinicom;Uestalost provjere proputanja se vri jednako kao i za ostalu nepokretnu opremu.Granica provjere proputanja za FM 200 i HFC 125 koji se koriste u protupoarnom sektoru:FM 200 ima GWP (potencijal globalnog zagrijavanja, eng. Global Warming Potential) 3220 > 5 tona do 50 tona / 1,55 kg 15,53 kg: svakih 12 mjeseci> 50 tona do 500 tona / 15,53 kg 155,3 kg: svakih 6 mjeseci> vie od 500 tona / vie od 155,3 kg: svaka 3 mjesecaHFC 125 ima GWP 3500 > 5 tona do 50 tona / 1,43 kg 14,29 kg: svakih 12 mjeseci> 50 tona do 500 tona / 14,29 kg 142,9 kg: svakih 6 mjeseci> vie od 500 tona / vie od 142,9 kg: svaka 3 mjesecaVoenje evidencije (zapisnika)> za provjere proputanja;> za stavljanje na trite.Ukoliko rashladna oprema sadri vie od 10,2 kg R404a, od 1. sijenja 2020. godine bit e zabranjeno servisiranjeTABLICA 3. PRIMJERRashladno sredstvo GWP Punjenje u kg 404A 3922 10,20422D 2729 14,66507 3985 10,04Certifikacija> propisana je certifikacija poduzea; > propisana je certifikacija fizikih osoba. Oznaavanje> od 2017. godine svi ureaji moraju imati istaknutu ko-liinu punjenja radne tvari u CO2-ekv.Zabrana servisiranja i odravanja> od 1. sijenja 2020. zabranjuje se servisiranje i odra-vanje postojee rashladne opreme s GWP om > 2500Izuzea doputeno je servisiranje i odravanje:> ureaji s punjenjem manjim od 40t CO2 ekv. (mali ureaji)> vojna oprema> ureaji za duboko smrzavanje (ispod 50C)> obnovljeni i oporabljeni HFC-i s GWP >2500 mogu se koristiti do 2030. godineSmanjenje koliina fluorougljikovodika stavljenih na trite> Europska komisija dodjeljuje kvote za stavljanje fluoro-ugljikovodika (HFC) na trite za svakog proizvoaa i uvoznika za svaku godinu, s poetkom od 2015. godine;> od 1. sijenja 2017. godine proizvoai i uvoznici ras-hladne i klimatizacijske opreme te dizalica topline pu-njenih fluorougljikovodicima (HFC) smiju ih stavljati na trite samo ako su HFC-i kojima je napunjena oprema ukljueni u sustav kvota;> Europska komisija je uspostavila elektroniki HFC regi-star za kvote za stavljanje fluorougljikovodika na trite.Izvjeivanje> do 31. oujka 2015. godine te svake godine nakon toga svaki proizvoa, uvoznik i izvoznik koji je tije-kom prethodne kalendarske godine proizveo, uvezao ili izvezao fluorirane staklenike plinove dostavlja Eu-ropskoj agenciji za okoli izvjee s podacima o tim tvarima za prethodnu kalendarsku godinu. PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA TVARI KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANE STAKLENIKE PLINOVE> Zakon o zatiti zraka (Narodne novine, broj: 130/2011, 47/2014)> Uredba o tvarima koje oteuju ozonski sloj i fluo-riranim staklenikim plinovima (Narodne novine, broj: 90/2014)> Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelat-nost prikupljanja, provjere proputanja, ugradnje i odravanja ili servisiranja opreme i ureaja koji sadre tvari koje oteuju ozonski sloj ili fluorira-ne staklenike plinove ili o njima ovise (Narodne novine, broj: 3/2013, u daljnjem tekstu: Pravilnik)ZAKON O ZATITI ZRAKA Propisuje:Uvjete za dobivanje dozvola koje izdaje Ministarstvo zati-te okolia i prirode za pravne ili fizike osobe obrtnike.Pravna ili fizika osoba obrtnik moe, ako ishodi dozvolu Ministarstva zatite okolia i prirode, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere proputanja, ugradnje i servisiranja sljedeih ureaja i opreme koji sadre kontrolirane tvari ili fluorirane staklenike plinove ili o njima ovise:> rashladnih i klimatizacijskih ureaja i opreme te diza-lica topline, iskljuujui te ureaje i opremu u motor-nim vozilima,> nepokretnih protupoarnih sustava i aparata za ga-enje poara.Napomena: Jedan od uvjeta za dobivanje dozvole je zapoljavanje jedne ili vie struno osposobljenih osoba sukladno Pravilniku. Pravne i fizike osobe obrtnici koje obavljaju djelatnost uvoza i izvoza i stavljanja na trite kontroliranih tvari i/ili fluoriranih staklenikih plinova te servisiranja klimatiza-cijskih ureaja u motornim vozilima moraju Ministarstvu zatite okolia i prirode dostaviti zahtjev za upis u Registar.Napomena: Za servisiranje klimatizacijskih ureaja u motornim vozilima nije potrebno ishoditi dozvolu, ali je potrebno upisati pravnu ili fiziku osobu - obrtnika u Re-gistar. Uvjet za upis u Registar je posjedovanje ureaja za prikupljanje i zapoljavanje certificirane osobe.Prikupljanje kontroliranih tvari i fluoriranih stakle-nikih plinovaPrikupljene kontrolirane tvari i fluorirani stakleniki pli-novi koji se ne mogu obnoviti u postupku odravanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta, odnosno koji su prikupljeni pri iskljuivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe, moraju se predati Centru za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i opo-rabe tih tvari. Centri za prikupljanje su: C.I.A.K. d.o.o. (Zabok)Frigomotors d.o.o. (Dugopolje)IND-EKO d.o.o. (Rijeka)UREDBA O TVARIMA KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIKIM PLINOVIMA Prodaja plinaPoduzetnik smije prodavati kontrolirane tvari i fluorirane staklenike plinove samo pravnim ili fizikim osobama obrtnicima i Centru, koji prilikom kupnje predoe dozvolu Ministarstva zatite okolia i prirode za obavljanje djelatno-sti prikupljanja, provjere proputanja, ugradnje i servisira-nja ili potvrdu o upisu u Registar koju izdaje Ministarstvo. Prijava nepokretnih ureaja i opreme Operater nepokretnih ureaja ili opreme koja sadri 3 kg ili vie kontrolirane tvari ili fluoriranih staklenikih plinova duan je u roku 15 dana od ukljuivanja urea-ja ili opreme u uporabu prijaviti ukljuivanje Agenciji za zatitu okolia na obrascu PNOS koritenjem elek-tronike programske opreme. U roku 15 dana potrebno je prijaviti Agenciji sve promjene nastale nakon prijave ureaja ili opreme.Provjera proputanjaOperater ureaja ili opreme obvezan je za svaku provjeru proputanja dobiti zapisnik ovlatenog servisera, kojeg je duan uvati 5 godina.Za ureaje ili opremu koji sadre 3 kg ili vie kontrolirane tvari ili fluoriranih staklenikih plinova operater ureaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascima SK 1 i SK 2.Napomena: Uestalost provjere proputanja je propisana i vri se sukladno EU Uredbama ((EZ) br. 1005/2009 i (EU) br. 517/2014). Standardni zahtjevi u pogledu proputanja stacionarnih protupoarnih sustava propisani su Uredbom (EZ) br. 1497/2007, a nepokretne opreme za hlaenje i klimatizaciju te dizalice topline Uredbom (EZ) 1516/2007.Ovlateni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske ureaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleni-kog plina na obrascu KTZ 1. Obrasci KTZ 1 se ne dostavlja-ju ve ih je potrebno uvati sa dokumentacijom ureaja.PrikupljanjeOvlateni serviser mora prikupiti kontrolirane tvari i flu-orirane staklenike plinove kako bi se te tvari obnovile, oporabile ili unitile.Operater nepokretne opreme mora za opremu koja je izvan uporabe vie od 12 mjeseci i sadri 3 kg ili vie kon-troliranih tvari ili fluoriranih staklenikih plinova osigurati prikupljanje ovih tvari od strane ovlatenog servisera i o tome dobiti potvrdu (zapisnik).O prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim koliinama kontroliranih tvari i fluoriranih staklenikih plinova, postu-panju s tim tvarima i o koliinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tih tvari, ovlateni serviser vodi oevidnik koji se uva 5 godina. Navedeni podaci se dostavljaju Agenciji za zatitu okolia na KT 1 obras-cu do 31. sijenja tekue godine za prethodnu godinu. Centri za prikupljanje, obnavljanje i oporabuCentar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili flu-orirane staklenike plinove iz rashladnih i klimatizacij-skih ureaja i opreme, dizalica topline, koje ovlateni serviser dovozi u povratnim spremnicima. Nakon preuzimanja navedenih tvari Centar vraa ovla-tenom serviseru spremnike, izdaje potvrdu o preuzetoj koliini i isplauje naknadu u iznosu od 1,00 kune po ki-logramu preuzetih tvari.PRAVILNIK O IZOBRAZBI OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PRIKUPLJANJA, PROVJERE PROPUTANJA, UGRADNJE I ODRAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME I UREAJA KOJI SADRE TVARI KOJE OTEUJU OZONSKI SLOJ ILI FLUORIRANE STAKLENIKE PLINOVE ILI O NJIMA OVISE Pravilnikom je propisano struno osposobljavanje fizikih osoba za podruja:> rashladni i klimatizacijski ureaji, dizalice topline (kategorije: I, II, III i IV) > klimatizacijski sustavi u motornim vozilima> protupoarni ureaji i aparati za gaenje poara> visokonaponski sklopni aparati> otapala na bazi fluoriranih staklenikih plinovaHrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i diza-lice topline HURKT (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) je ovlateni centar za osposobljavanje servisera za podruje:> rashladni i klimatizacijski ureaji, dizalice topline (kategorije: I, II, III i IV) > klimatizacijski sustavi u motornim vozilimaProgram strunog obrazovanje koje vodi HURKTNapomena: Uvjerenje Gospodarenje rashladnim sred-stvima izdano od strane jednog od etiri centra za izo-brazbu prije stupanja na snagu Pravilnika (uvjerenje po starom programu provoenom od 2001. do 2013. godi-ne) vrijedi do 30. lipnja 2015. godine. Iznimno osobama koje servisiraju samo klimatizacijske ureaje u motornim vozilima ili obavljaju djelatnost za Kategorije III i IV pri-znaje se navedeno uvjerenje za Gospodarenje rashlad-nim sredstvima. Za dobivanje uvjerenja za obavljanje djelatnosti za ka-tegorije I i II osoba koja posjeduje uvjerenje Gospoda-renje rashladnim sredstvima mora poloiti struni ispit.Osobe koje nisu prole niti jedan program izobrazbe, moraju ii na struno osposobljavanje i poloiti struni ispit sukladno Pravilniku. Za dodatne informacije za postupanje s tvarima koje oteuju ozonski sloj i fluoriranim staklenikim plinovima kontaktirajte:Ministarstvo zatite okolia i prirodeUprava za klimatske aktivnosti, odrivi razvoj i zatitu zraka tla i moraSektor za klimatske aktivnosti i odrivi razvojSluba za klimatske aktivnosti i zatitu ozonskog slojaRadnika 80, 10000 ZagrebTelefon: 01 3717 233Web: www.mzoip.hrOva informativna broura izraena je u okviru projekta Institucijsko osnaivanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj uz pomo sredstava Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola i provedbene agencije Program Ujedinjenih naroda za okoli (UNEP DTIE). Izvor za tablicu 2. i 3. je vodi AREA F-Gas GUIDE A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors.Ovu brouru je izradilo:Ministarstvo zatite okolia i prirodeZagreb, prosinac 2014.MINISTARSTVO ZATITE OKOLIA I PRIRODE > www.mzoip.hrAGENCIJA ZA ZATITU OKOLIA > www.azo.hrHRVATSKA UDRUGA ZA RASHLADNU I KLIMA TEHNIKU > www.hurkt.hrEUROPEAN COMMISSION - CLIMATE ACTION > ec.europa.eu/clima/policies/ozoneUNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - OZONE SECRETARIAT > ozone.unep.orgMULTILATERAL FUND > www.multilateralfund.orgGrupa Program Djelatnost za koju se osposobljavaNepokretni rashladni i klima ureaji te dizalice toplineKategorija I Prikupljanje, provjera proputanja, ugradnja i odravanje ili servisiranje rashladnih i klimatizacijskih ureaja te dizalica toplineKategorija II Provjera proputanja velikih (> 3 (6) kg) i prikupljanje, ugradnja i odravanje ili servisiranje manjih (< 3 (6) kg) rashladnih i klimatizaci-jskih ureaja te dizalica toplineKategorija III Prikupljanje tvari koji oteuju ozonski sloj ili fluoriranih staklenikih plinova iz manjih (< 3 (6) kg) rashladnih i klimatizacijskih ureaja te dozalica toplineKategorija IV Provjera proputanja veih (> 3 (6) kg) rashladnih i klimatizacijskih ureaja te dizalica toplineKlimatizacijski sustavi u motornim vozilimaKlimatizacijski sustavi u motornim vozilima (MAC)Prikupljanje tvari koje oteuju ozonski sloj ili fluoriranih staklenikih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilimaTABLICA 5. PROGRAM STRUNOG OBRAZOVANJA KOJE VODI HURKT

Recommended

View more >