Osnovni podatki o Občini Žirovnici

 • Published on
  26-Jul-2016

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obina irovnica je nastala leta 1998 z razdruitvijo nekdanje veje Obine Jesenice. Pred tem je bila irovnica samostojna vse od leta 1849 do konca druge svetovne vojne. Ponovno se je oblikovala leta 1952, vendar se je obdrala le do leta 1962, ko so postale moderne velike obine. Od takrat je na istem prostoru delovala krajevna skupnost v sestavu Obine Jesenice. Kljuni organi dananje obine so obinski svet s 14 lani, upan, podupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije odbori. V obini deluje tudi 10 vakih odborov, ki so posvetovalna telesa obinskega sveta. S tem je omogoeno, da so vsa naselja zastopana in vkljuena v delovanje obine.

Transcript

 • 1. Osnovni podatki o Obini irovnica

  Samostojna obina od leta 1998

  Obina irovnica je nastala leta 1998 z razdruitvijo nekdanje veje Obine Jesenice. Pred tem je bila irovnica samostojna vse od leta 1849 do konca druge svetovne vojne. Ponovno se je oblikovala leta 1952, vendar se je obdrala le do leta 1962, ko so postale moderne velike obine. Od takrat je na istem prostoru delovala krajevna skupnost v sestavu Obine Jesenice. Kljuni organi dananje obine so obinski svet s 14 lani, upan, podupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije odbori. V obini deluje tudi 10 vakih odborov, ki so posvetovalna telesa obinskega sveta. S tem je omogoeno, da so vsa naselja zastopana in vkljuena v delovanje obine.

  Manja obina: 4.296 prebivalcev v 10 naseljih

  Danes obina tako po povrini kot po tevilu prebivalcev sodi med manje slovenske in tudi gorenjske obine. Po povrini je na 144. mestu od 210 obin v Sloveniji in na 16. mestu od 18 obin na Gorenjskem, po tevilu prebivalcev pa je na 116. mestu med slovenskimi in na 15. mestu med gorenjskimi obinami. Obina meri 42,6 km

  2 in jo sestavlja 10 naselij, lociranih ob prometnicah v ravninskem delu: Breg, Breznica,

  Doslove, Moste, Rodine, Selo pri irovnici, Smoku, Vrba, Zabreznica in irovnica. Junija 2008 je imelo obmoje Obine irovnica 4.296 prebivalcev, kar predstavlja 0,2 % prebivalcev Slovenije in 2,1 % prebivalcev Gorenjske. Gostota poselitve je 100,8 prebivalcev na km

  2, kar presega gorenjsko povpreje

  (94,8 preb./km2) in je na ravni slovenskega (100,6 preb./km

  2).

  Karta 1: Lega Obine irovnica Karta 2: Naselja v Obini irovnica

  Obmejna obina, bliina turistinega sredia Bled

  Obina irovnica na severu meji z Avstrijo, na vzhodu oz. jugovzhodu z obinama Tri in Radovljica ter na zahodu z obinama Bled in Jesenice. Lega naselij ob prometnicah v ravnini prispeva k prometno ugodni legi in dobri dostopnosti. irovnica se nahaja v neposredni bliini turistinega sredia Bled, srednjeveke Radovljice in portnega letalia Lesce. Od Ljubljane je oddaljena 50 km, od mejnega prehoda z Avstrijo (Karavanke) 10 km in od mejnega prehoda z Italijo (Trbi) 40 km.

 • Tabela 2: Kazalniki razvoja Obine irovnica 2008

  Kazalnik Vir podatka irovnica Gorenjska Slovenija

  Povrina SURS 42,6 km2 2 % Gorenjske 0,2 % Slovenije

  Gostota poselitve (t. prebivalstva/km2) SURS, junij 2008 100,8

  preb/km2

  94,8 preb/km2 100,6 preb/km

  2

  Demografski kazalniki tevilo prebivalstva SURS, junij 2008 4.296 2,1% 0,2%

  % prebivalcev mlajih od 15 let SURS, junij 2008 14,2% 14,8% 13,8%

  % prebivalcev starejih od 65 let SURS, junij 2008 18,8% 16,2% 16,2%

  Indeks staranja SURS, junij 2008 131,9 109,4 117,1

  Dele prebivalstva z visoko izobrazbo SURS, Popis 2002 9,3% 8,0% 7,9%

  tevilo gospodinjstev SURS, Popis 2002 1.440 2,1% 0,2%

  tevilo stanovanj SURS, Popis 2002 1.608 2,2% 0,2%

  Kazalniki infrastrukture

  Dolina dravnih cest v km DRSC, 2007 13,8 586,0 6.474,1

  Dolina lokalnih cest v km DRSC, 2007 5,7 862,5 11.485,6

  Dolina javnih poti v km DRSC, 2007 40,0 1.566,8 18.317,4

  Dolina javnih poti za kolesarje DRSC, 2007 (*Obina) 0 (3,5*) 18,4 53,4

  Dolina urejenih sprehajalnih poti v km Obina irovnica 3 - -

  Dolina urejenih konjenikih poti v km Obina irovnica 0 - -

  Okoljski kazalniki

  Kakovostni razred reke Save, merjeno pri Otoah ARSO, 2005 1-2 - -

  Dolina kanalizacij v km Jeko-in, nov. 2008 15,63 - -

  tevilo gospodinjstev prikljuenih na

  kanalizacijo

  Jeko-in, jan. 2009/

  *SURS, 2002

  193 36.655 (54,8%)* 360.421 (53,1%)*

  tevilo gospodinjstev prikljuenih na N Jeko-in, jan. 2009 193 - -

  Dolina vodovodov v km Jeko-in, jan. 2009 31,71 - -

  tevilo gospodinjstev brez priklopa javni vodovod Jeko-in, jan. 2009/

  *SURS, 2002

  3 3.438 (5,1%)* 60.064 (8,8%)*

  Koliina odpadkov zbranih z javnim odvozom

  v tonah/leto/1000 preb.

  SURS, 2007 435,62 428,91 418,04

  % NATURA 2000 obmoij MOP 45,4% 44,4% 35,5%

  Dolina izgrajenega plinovodnega omreja v km Plinstal d.d., letno

  poroilo 2007

  30,35 - -

  Plinovodni prikljuki (Adria plin, 2008) Plinstal d.d., letno

  poroilo 2008

  443 - -

  Kazalniki ivljenjskega in drubenega standarda obine tevilo otrok vpisanih v vrtec Obina, 2009 103 - -

  tevilo otrok vkljuenih v vrtce SURS, 2007 101 5.924 61.395

  Dele od vseh otrok starih 2-5 vkljuenih v vrtec lasten izraun 56% - -

  tevilo otrok v O Obina 08/09, *SURS

  2007

  373 17.416* 164.768*

  tevilo dijakov v 1. letniku srednje ole SURS, 2007/08 42 - -

  tevilo diplomantov/1000 prebivalcev SURS, 2007 9,6 6,9 8,2

  tevilo uporabnikov pomoi na domu Obina, okt. 2008 17 - -

  tevilo neprofitnih stanovanj v lasti obine Obina irovnica 9 - -

  tevilo pacientov/ splonega zdravnika OZ Gorenjske, 2008 2.190 - -

  tevilo lanov krajevne enote knjinice dr.

  Matija opa v irovnici

  Obinska knjinica

  Jesenice, jan. 09

  412 (268

  na Jesenicah)

  - -

  tevilo zasedenih dni portne dvorane

  (Partizan)

  Obina irovnica 250 - -

  tevilo drutev (Register drutev, MNZ) UE Jesenice, Register

  drutev, MNZ

  30 1.865 20.865

  Kazalniki turizma in kulture

  tevilo obiskovalcev v Preernovi hii SURS, 2008 24.248 - -

 • Kazalnik Vir podatka irovnica Gorenjska Slovenija

  tevilo obiskovalcev v hii F.S. Fingarja SURS, 2008 7.333 - -

  tevilo obiskovalcev v opovi hii SURS, 2008 6.142 - -

  tevilo kulturnih spomenikov dravnega

  pomena

  Obina irovnica 2 - -

  tevilo kulturnih spomenikov lokalnega pomena Obina irovnica 48 - -

  tevilo lei SURS, 2007 102 * 0,62% 0,13%

  tevilo turistov SURS, 2007 686 0,13% 0,03%

  tevilo prenoitev turistov SURS, 2007 2.003 0,14% 0,02%

  Zasedenost turistinih zmogljivosti Lasten izraun 42% - -

  Gospodarski kazalniki tevilo delovno aktivnega prebivalstva SURS, okt. 2008 688 0,92% 0,08%

  tevilo samozaposlenih oseb SURS, okt. 2008 124 1,73% 0,14%

  Stopnja registrirane brezposelnosti SURS, okt. 2008 3,5% 4,4% 6,6%

  tevilo gospodarskih drub AJPES, 2007 79 1,80% 0,16%

  tevilo delovnih mest v gospodarskih drubah AJPES, 2007 318 0,71% 0,06%

  Dodana vrednost / zaposlenega v EUR AJPES, 2007 26.612 32.184 33.538

  Povprena mesena neto plaa na zaposlenega

  EUR

  SURS, okt. 2008 939,96 888,55 917,64

  Poslovne povrine v ha Obina irovnica 8,8 - -

  tevilo druinskih kmetij SURS, Popis 2000 97 1,93% 0,11%

  tevilo ekolokih kmetij Intitut za kontrolo in

  certifikacijo, 2008

  0 14+7 v preusmeritvi 156+52 v preusmeritvi

  tevilo dopolnilnih dejavnosti UE Jesenice, feb.

  2009, *UE, 2007

  4 na 3

  kmetijah

  464* -

  Finanni in premoenjski potencial obine Finanni potencial obine za razvoj O, 2008 1 mio - -

  Nezazidana stavbna zemljia v lasti obine O, jan. 2009 12.425 m2 - -

  Povrina kmetijskih zemlji v lasti obine O, jan. 2009 5,9 ha - -

  Povrina gozdov v lasti obine O, jan. 2009 1.800 m2 - -

  tevilo neizkorienih objektov v lasti obine O, jan. 2009 0 - -

  (*od tega 89 v planinskih koah in domovih)

  1.1. Okolje in infrastruktura Izjemna alpska krajina

  Obina irovnica je ena krajinsko najpestrejih obin. Na severu daje izjemno veduto gorati svet Zahodnih Karavank, ki se proti jugu spua na ravninski svet Savske ravni oz. Deele, kjer je ob prometnicah lociranih vseh 10 naselij. Prav zaradi stiia biotsko ohranjenega gorskega sveta in tisoletja poseljenega ravninskega dela je obmoje obine prostorsko in okoljsko obutljivo. Obmoja Natura 2000 v Obini irovnica obsegajo 1.932 ha oz. kar 45,4 % obine.

  Karta 3: Obmoja naravnih vrednot Karta 4: Obmoja NATURA 2000

 • Obremenjenost okolja ne presega mejnih vrednosti

  Obremenjenost okolja po podatkih Agencije RS za okolje ne presega mejnih vrednosti, kemijsko stanje podzemne in pitne vode na obmoju je dobro. Reka Sava se nahaja v 1.-2. kakovostnem razredu (l. 2005) in je bila v letih 2002 2006 v dobrem kemijskem stanju (merilno mesto Otoe). Leta 2007 je bilo z javnim odvozom na obmoju obine zbranih 1.854 ton odpadkov (431 kg/ prebivalca), kar je 8,5 % ve kot leto prej in 2,1 % vseh z javnim odvozom zbranih odpadkov na Gorenjskem. Odlaganje nesortiranih odpadkov je urejeno na deponiji Mala Meaklja, medtem ko obina za zbiranje in sortiranje odpadkov e nima urejenega zbirnega centra in v ta namen uporablja zbirni center v Obini Jesenice.

  Graf 2: Koliina odpadkov (t) na 1000 prebivalcev v Obini irovnica v primerjavi z gorenjskimi obinami, Gorenjsko in Slovenijo, leta 2007 (Vir: SURS)

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  300,0

  350,0

  400,0

  450,0

  500,0

  550,0

  600,0

  SLOV

  ENIJA

  Gore

  njska

  Bled

  Bohin

  j

  Cerkl

  je na

  Gore

  njskem

  Gore

  nja va

  s -

  Poljan

  e

  Gorje

  Jese

  nice

  Jeze

  rsko

  Kranj

  Kranjsk

  a Go

  ra

  Naklo

  Predd

  vor

  Rado

  vljica

  kofja

  Loka

  elez

  niki iri

  irovn

  ica

  Kakovost vode in vodooskrbe

  V obini je vodooskrba zagotovljena preko dveh vodovodnih sistemov: Zavrnica in Ajdna. V obini je zgrajenih 31,71 km vodovodnega sistema, iz javnega vodovodnega sistema pa je oskrbovanih 99% vseh prebivalcev obine. Kakovost vode v vodovodih nadzoruje Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Poroila za zadnje obdobje kaejo na ustrezno kakovost vode v javnem omreju.

  Odvajanje