Ostrów Wielkopolski otwartym miastem nowoczesnej ...bip.ostrow- ?· Miasto Ostrów Wielkopolski będzie…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Strategia Zrwnowaonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego </p> <p>na lata 2014 - 2020 </p> <p>Ostrw Wielkopolski </p> <p>otwartym miastem nowoczesnej gospodarki </p> <p>i wysokiej jakoci ycia </p> <p>1 </p> <p>SPIS TRECI </p> <p>I Miasto Ostrw Wielkopolski partner w dziaaniu i kreator w rozwoju. </p> <p>Zaoenia strategiczne </p> <p>3 </p> <p>II Miasto Ostrw Wielkopolski w drodze do strategicznego rozwoju. </p> <p>Przesanki do aktualizacji strategii </p> <p>7 </p> <p>III Zaoenia i struktura strategii 10 </p> <p>IV Miasto Ostrw Wielkopolski w przestrzeni 12 </p> <p> IV.1. Makroregion Polska Zachodnia 12 </p> <p> IV.2. Region Wielkopolska 15 </p> <p> IV.3. Podregion Kaliski 17 </p> <p> IV.4. Aglomeracja Kalisko Ostrowska 19 </p> <p>V Nowe wyzwania strategiczne 2014 2020 22 </p> <p> V.1. Strategia Europa 2020 22 </p> <p> V.2. Agenda Terytorialna UE 2020 24 </p> <p> V.3. Umowa Partnerstwa 26 </p> <p> V.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 27 </p> <p> V.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 28 </p> <p> V.6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2020 30 </p> <p> V.7. Wielkopolska 2020 Zaktualizowana strategia rozwoju </p> <p>Wojewdztwa Wielkopolskiego do roku 2020 </p> <p>31 </p> <p> V.8 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2010 2020 </p> <p>VI Analiza potencjaw i czynniki rozwoju Miasta Ostrowa </p> <p>Wielkopolskiego. Analiza SWOT </p> <p>37 </p> <p> VI.1.Charakterystyka potencjaw miasta Ostrowa Wielkopolskiego 37 </p> <p> VI.2.Charakterystyka gospodarcza miasta Ostrowa Wielkopolskiego 38 </p> <p> VI.3.Analiza SWOT 41 </p> <p>VII Wizja miasta Ostrowa Wielkopolskiego 44 </p> <p> VII.1. Obszary strategicznego rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego 45 </p> <p>VIII Schemat Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Miasta Ostrowa </p> <p>Wielkopolskiego </p> <p>49 </p> <p>IX Kierunki dziaa strategicznych dla wzmocnienia procesw </p> <p>rozwojowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego </p> <p>51 </p> <p> Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka 54 </p> <p> I.1. Gospodarka i innowacje 56 </p> <p> I.1.1. Wsparcie dla przedsibiorstw 59 </p> <p> I.1.2. Promocja gospodarcza 60 </p> <p> I.1.3. Wsppraca ponadlokalna 61 </p> <p> I.2. IOB Wsparcie dla gospodarki 62 </p> <p> I.2.1. Wzmocnienie instytucjonalne 62 </p> <p> I.2.2. Wsppraca w sieciach 63 </p> <p> I.2.3. Obecno midzynarodowa 64 </p> <p> I.3. Sprawne rzdzenie 65 </p> <p>2 </p> <p> I.3.1. Nowoczesne zarzdzanie miastem 65 </p> <p> I.3.2. Innowacje w usugach publicznych 67 </p> <p> I.3.3. Dostpne technologie IT 69 </p> <p> Priorytet II. Kapita Ludzki 70 </p> <p> II.1. Seniorzy i Juniorzy 74 </p> <p> II.1.1.Program: Nauka = Praca 75 </p> <p> II.1.2.Program: Nauka bliej gospodarki 76 </p> <p> II.1.3.Ksztacenie prorozwojowych elit 76 </p> <p> II.2. Nauka i gospodarka 78 </p> <p> II.2.1.Wsparcie programw menederskich 78 </p> <p> II.2.2.Program: Uczenie si przez cae ycie 78 </p> <p> II.2.3.Program: Modzi profesjonalici 82 </p> <p> II.3. Edukacja dla przyszoci 83 </p> <p> II.3.1. Miasto przyjazne seniorom 83 </p> <p> II.3.2. Aktywno zawodowa 50+ 85 </p> <p> II.3.3. Program: Moja Kariera 87 </p> <p> Priorytet III. Jako ycia 90 </p> <p> III.1. Zdrowie i bezpieczestwo 93 </p> <p> III.1.1. Zdrowie dla Seniorw 93 </p> <p> III.1.2. Doskonalenie zarzdzania opiek zdrowotn 94 </p> <p> III.1.3. Bezpieczestwo mieszkacw miasta 95 </p> <p> III.2. Wsplnota i Rodzina 98 </p> <p> III.2.1. System partycypacji spoecznej 98 </p> <p> III.2.2. Wzmacnianie roli rodziny 100 </p> <p> III.2.3. Wsparcie pomoc spoeczn 101 </p> <p> III.3. Kultura, sport i rozrywka 104 </p> <p> III.3.1. System wsparcia flagowych produktw </p> <p>kulturalnych i sportowych </p> <p>104 </p> <p> III.3.2. Budowanie marki miasta przez turystyk 106 </p> <p> III.3.3. Promowanie postaw kreatywnych 111 </p> <p> Priorytet IV. Otoczenie zewntrzne 112 </p> <p> IV.1. Spjno aglomeracyjna 112 </p> <p> IV.1.1. Specjalizacja gospodarcza i usugowa 112 </p> <p> IV.1.2. Aktywno dla spjnoci 113 </p> <p> IV.1.3. Instytucjonalizacja wsppracy 114 </p> <p> IV.2. Aktywno midzynarodowa 115 </p> <p> IV.2.1. Promocja i aktywno midzynarodowa 115 </p> <p> IV.2.2. Specjalistyczne sieci wsppracy 115 </p> <p> IV.2.3. Wsppraca gospodarcza 116 </p> <p> IV.3. Obecno wrd metropolii 117 </p> <p> IV.3.1.Metropolie dla Ostrowa Wielkopolskiego 117 </p> <p> IV.3.2. Wsppraca dla innowacji 119 </p> <p> IV.3.3. Partnerstwo Metropolii Poznaskiej 119 </p> <p>X Strategia na miar wyzwa 121 </p> <p>3 </p> <p>I. Miasto Ostrw Wielkopolski partner w dziaaniu </p> <p>i kreator w rozwoju. Zaoenia strategiczne </p> <p>1. Aktualizacja Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Miasta Ostrowa </p> <p>Wielkopolskiego opracowywana jest i realizowana z pewnoci bdzie w </p> <p>warunkach trwajcego wci kryzysu globalnego wywoanego w latach </p> <p>2008 -2009 przesileniem gospodarczym, spoecznym i politycznym. </p> <p>Kryzys ma charakter pezajcy i obecny jest w wielu dziedzinach </p> <p>aktywnoci pastw i spoeczestw. Jego skutki wpyny zarwno na </p> <p>gospodarki narodowe jak i na codzienne ycie spoecznoci lokalnych. </p> <p>Strategia jest planowana na lata 2014 2020 wpisujc si w gbok </p> <p>transformacj zarzdzania rozwojem kraju, zmienion polityk </p> <p>regionaln UE i wzrastajc rol miast jako obszarw funkcjonalnych. </p> <p>2. Strategia przyjmuje zaoenie, e miasto Ostrw Wielkopolski bdzie </p> <p>aktywnie realizowao swoj polityk rozwojow na obszarze </p> <p>funkcjonalnym definiowanym jako administracyjne granice miasta </p> <p>Ostrowa Wielkopolskiego i administracyjne granice gmin bezporednio </p> <p>przylegych1. Podejcie terytorialne i dziaanie w wymiarze obszaru </p> <p>funkcjonalnego staj si kanonem strategii. </p> <p>3. Na obszarze funkcjonalnym miasto Ostrw Wielkopolski bdzie </p> <p>partnerem instytucji i organizacji, ktre swoim dziaaniem mog </p> <p>przyczyni si do podniesienia poziomu jakoci ycia spoecznoci </p> <p>lokalnych. </p> <p>4. Przyjmuje si, e wszyscy Interesariusze procesw rozwojowych </p> <p>wykorzystaj szanse jakie stwarza pooenie obszaru funkcjonalnego </p> <p>Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pomidzy trzema obszarami </p> <p>metropolitalnymi oraz efektywna i znaczca obecno w Aglomeracji </p> <p>Kalisko Ostrowskiej. </p> <p>5. Wyzwaniem strategicznym dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest jego </p> <p>naleyte skomunikowanie z najsilniejszymi orodkami wzrostu oraz </p> <p>z sieciami transportowymi na obszarze kraju. Rwnie wanym jest </p> <p>zmniejszenie obcienia transportowego. </p> <p>6. Miasto Ostrw Wielkopolski bdzie budowao swoj konkurencyjno </p> <p>w oparciu o szeroko rozumian wspprac lokaln, wewntrzregionaln, </p> <p>ponadregionaln i ponadnarodow. Podstaw tej wsppracy bd 1 Ostateczna delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostanie dokonana po zakoczeniu </p> <p>prac nad strategicznymi dokumentami rozwojowymi Wojewdztwa Wielkopolskiego, a take po wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, ktre w okresie opracowywania strategii jest poddawana konsultacjom spoecznym. </p> <p>4 </p> <p>rnego rodzaju usieciowione relacje. Miasto silnie umocowane w sieci </p> <p>przepyww wiedzy, towarw, usug, informacji i symboli bdzie </p> <p>ksztatowao swj potencja odpowiedni do wyzwa i potrzeb. </p> <p>7. Podstaw rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest gospodarka </p> <p>wykorzystujca innowacje i funkcjonujca w silnym rodowisku </p> <p>innowacyjnym. Wzmacnianie rodowiska innowacyjnego stanie si </p> <p>strategicznym wyzwaniem dla wszystkich aktorw procesw </p> <p>rozwojowych zachodzcych na obszarze funkcjonalnym miasta. </p> <p>8. Kapita ludzki jest najcenniejszym dobrem miasta. Podnoszenie </p> <p>kompetencji i kwalifikacji pracownikw wszystkich instytucji, organizacji </p> <p>i przedsibiorstw dziaajcych na obszarze funkcjonalnym miasta </p> <p>Ostrowa Wielkopolskiego jest niepodwaaln koniecznoci </p> <p>odpowiadajc na wyzwania zmian cywilizacyjnych, spoecznych </p> <p>i gospodarczych. Konieczne jest ksztacenie wysoko wykwalifikowanych </p> <p>kadr zdolnych wprowadza w ycie znaczce zmiany, ktre dyktuje </p> <p>otoczenie. Miasto jest otwarte dla ludzi kreatywnych szukajcych na jego </p> <p>terytorium miejsca do realizacji yciowych wyzwa. </p> <p>9. Ludzie modzi wchodzcy na rynek pracy wymagaj szczeglnej uwagi. </p> <p>Miasto Ostrw Wielkopolski bdzie aktywnie wpisywao si w programy </p> <p>wsparcia dla ludzi modych rozpoczynajcych ycie zawodowe. Bdzie </p> <p>wsppracowao ze subami zatrudnienia, instytucjami rynku pracy, </p> <p>instytucjami otoczenia biznesu i pracodawcami dla efektywnego </p> <p>wykorzystania dostpnych i planowanych instrumentw wsparcia. </p> <p>10. Podstawowym czynnikiem rozwojowym s innowacje. Miasto Ostrw </p> <p>Wielkopolski wesprze przedsibiorstwa i przedsibiorcw </p> <p>w unowoczenianiu ich produktw i usug oraz wdraaniu nowych </p> <p>technologii, profesjonalizujc i podnoszc standardy obsugi </p> <p>potencjalnych inwestorw i efektywnie wsppracujc z instytucjami </p> <p>otoczenia biznesu. </p> <p>11. Obecno miasta Ostrowa Wielkopolskiego w otoczeniu zewntrznym, w </p> <p>tym midzynarodowym, bdzie miaa silny wymiar oparty na </p> <p>skonsolidowanych inicjatywach podejmowanych wsplnie ze </p> <p>rodowiskiem gospodarczym i organizacjami pozarzdowymi. </p> <p>12. Marka miasta Ostrowa Wielkopolskiego budowana bdzie </p> <p>z zastosowaniem najnowszych trendw, w tym marketingu </p> <p>terytorialnego, w ktrym potencja gospodarczy i kapita ludzki bd </p> <p>podstawow wartoci. Wykorzystane zostan take niematerialne atuty </p> <p>miasta, w tym otwarto mieszkacw i ich znaczcy potencja. </p> <p>5 </p> <p>13. Wsppraca samorzdu i gospodarki z sektorem nauki jest </p> <p>niepodwaaln koniecznoci dla budowania konkurencyjnoci miasta. </p> <p>Podejmowane bd dziaania na rzecz wsppracy z orodkami </p> <p>badawczymi i szkoami wyszymi w celu poszukiwania innowacyjnych </p> <p>rozwiza dla gospodarki miejskiej oraz usuwania barier rozwojowych. </p> <p>14. W procesach zarzdzania miastem wykorzystane bd innowacyjne </p> <p>rozwizania oparte o techniki teleinformatyczne i internetowe. Miasto </p> <p>uznaje za priorytetowe dziaania na rzecz intensywnego wykorzystania </p> <p>moliwoci Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej dla przepywu, </p> <p>gospodarowania i eksponowania informacji uytecznej dla </p> <p>gospodarczego, spoecznego i kulturalnego rozwoju spoecznoci </p> <p>lokalnej. </p> <p>15. Majc na uwadze tempo rozwoju cywilizacyjnego miasto przyjmuje za </p> <p>swoja powinno przyczynienie si do podnoszenia kompetencji </p> <p>cyfrowych wrd modszego i starszego pokolenia dla wzmocnienia </p> <p>jakoci kapitau ludzkiego i ograniczenia zjawiska wykluczenia </p> <p>cyfrowego. </p> <p>16. Uznaje si rwnie za konieczne inicjowanie dziaa na rzecz starszego </p> <p>pokolenia, wykorzystania w peni jego dowiadczenia zawodowego </p> <p>i yciowego. Dbao o starsze pokolenie w miejscach pracy uwaa si </p> <p>za obowizek i wyraz szacunku spoecznoci lokalnej. </p> <p>17. Jako ycia jest wartoci obecn w ocenie warunkw ycia w miecie, </p> <p>w marketingu terytorialnym i ocenie atrakcyjnoci miejsc. Istotnym </p> <p>skadnikiem oceny jakoci ycia s usugi publiczne, w tym o charakterze </p> <p>komunalnym. Miasto wpisuje doskonalenie tych usug jako wany cel </p> <p>w strategii rozwoju. </p> <p>18. Poczucie bezpieczestwa jest dla mieszkacw miasta wartoci </p> <p>nadrzdn. Uznaje si dziaania na rzecz zapobiegania patologii </p> <p>i zwalczania przestpstw za wany cel wpywajcy na standard ycia </p> <p>w miecie. </p> <p>19. ycie w zdrowiu, we wsplnocie i szczliwej rodzinie jest susznie </p> <p>oczekiwane. Szczeglnej troski wymaga opieka nad pokoleniem </p> <p>seniorw, walka z chorobami cywilizacyjnymi, wspieranie tych, ktrym </p> <p>ycie nie nakrelio drogi sukcesu i ktrzy nie z wasnej winy pozostaj </p> <p>wykluczeni ze spoecznoci. Wszystkie te wartoci miasto Ostrw </p> <p>Wielkopolski przyjmuje jako niezbywalne i niezbdne. Naley pilnie </p> <p>analizowa moliwoci, ktre pojawiaj si w programach regionalnych, </p> <p>6 </p> <p>krajowych i UE oraz wykorzysta efektywnie kad nadarzajc si </p> <p>szans wsparcia. </p> <p>20. Miasto Ostrw Wielkopolski strategi rozwoju opiera przede wszystkim </p> <p>na aktywnej obecnoci wrd innych miast i spoecznoci, na </p> <p>urzeczywistnianiu wartoci ponadczasowych jak mdro jego </p> <p>mieszkacw yjcych we wsplnocie wspuczestniczcej w budowaniu </p> <p>przyjaznego miejsca do ycia i pracy. </p> <p>7 </p> <p>II. Miasto Ostrw Wielkopolski w drodze do strategicznego </p> <p>rozwoju. Przesanki do aktualizacji strategii </p> <p>Potrzeba dokumentu strategicznego nakrelajcego kierunki rozwoju miasta </p> <p>jest bardzo dua wobec istotnych zmian w otoczeniu, radykalnych </p> <p>przewartociowa, definiowania na nowo czynnikw rozwoju spoeczno </p> <p>gospodarczego, rozszerzanie si procesw rozwojowych z poziomu krajowego </p> <p>na midzynarodowy, wzrastajcych, ponad granicami, wielokierunkowych </p> <p>i wielosektorowych powiza sieciowych. </p> <p>Nie bez znaczenia jest pokryzysowa sytuacja gospodarcza, zmiany spoeczne, </p> <p>ktre kryzys wywoa i gbokie przeprofilowanie europejskiej polityki rozwoju, </p> <p>ktra przekierowuje wsparcie dla krajw Wsplnoty na inne priorytety. </p> <p>Wyznaczony okres planowania rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego na </p> <p>lata 2014 2020 jest rwny z nowym okresem programowania przyjtym we </p> <p>wszystkich krajach europejskich. Jest to optymalny przedzia czasu majc na </p> <p>uwadze zarwno szybko zachodzcych zmian jak i ich gboko oraz </p> <p>rozpito, take w skali ponadnarodowej. </p> <p>Miasto Ostrw Wielkopolski ze wzgldu na swoj wielko, lokalizacj, </p> <p>posiadane zasoby i pooenie ma prawo i powinno rozwaa kierunki swojego </p> <p>rozwoju w kontekcie zmian globalnych i europejskich nie ograniczajc si tylko </p> <p>do wymiaru aglomeracyjnego i regionalnego. Tak zdefiniowany kierunek jest </p> <p>bardzo wany w kontekcie wielu zapisw w strategii. Okrela bowiem szerok </p> <p>perspektyw rozwoju, pole obserwacji i aktywnego uczestnictwa. </p> <p>Zaznaczy rwnie naley, e zmieniaj si zasady konstruowania strategii. </p> <p>Kanony mylenia strategicznego skupiaj si obecnie na opracowywaniu </p> <p>katalogu wyzwa, a nie jak dotychczas wyznaczaniu operacyjnych dziaa, </p> <p>analizie zdarze historycznych i zagbianiu si w szeregi liczb. Katalog </p> <p>wyzwa staje si nie tylko podstaw strategii rozwojowych, ale rwnie </p> <p>egzaminem spoecznoci lokalnych ze zdolnoci do wykorzystania czynnikw </p> <p>endogenicznych i wsparcia zewntrznego dla ich wzmocnienia. </p> <p>Niezwykle wane jest umiejscowienie strategii w procesach rozwojowych jakie </p> <p>bd miay miejsce w latach 2014 2020. W procesach tych dominowa bdzie </p> <p>terytorialny wymiar polityki rozwoju. </p> <p>W dokumencie Ministerstwa z dnia 6.09.2010: Wymiar terytorialny w </p> <p>dokumentach strategicznych napisano: Terytorialny wymiar polityki rozwoju </p> <p>wynika z roli, jak przypisujemy do dynamicznych relacji funkcjonalno </p> <p>przestrzennych. Jest zwizany z tzw. terytorializacj gospodarki, terytorializacj </p> <p>8 </p> <p>przedsibiorstw oraz koniecznoci zmiany sposobu wspdziaania wadz </p> <p>samorzdowych na rzecz rozwoju przekraczajcego tradycyjne granice </p> <p>formalnych podziaw administracyjnych (). </p> <p>Terytorialny aspekt polityki jest realizowany m.in. przez okrelenie </p> <p>(wyznaczenie) obszarw funkcjonalno-przestrzennych zwizanych z procesami </p> <p>gospodarczymi, spoecznymi i przyrodniczymi celem lepszego wczania </p> <p>endogenicznych czynnikw rozwoju, ktrych wykorzystanie blokuje tradycyjny </p> <p>(zgodny z podziaami terytorialnymi) sposb planowania lokalnego rozwoju. </p> <p>Z tej delimitacji (potwierdzonej decyzjami politycznymi) wynika powinny nowe </p> <p>formy instytucjonalnego (organizacyjnego) wspzarzdzania. Podstaw </p> <p>decyzji wdroeniowych maj by plany rozwoju i zagospodarowania </p> <p>o...</p>

Recommended

View more >