Paaswandeltuin woorde barcode

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    230

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paaswandeltuin 2014

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>1.1.1.1. Palm intog: Palm intog: Palm intog: Palm intog: W is hierdie Man?!W is hierdie Man?!W is hierdie Man?!W is hierdie Man?! </p><p>Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar:Die voorspelling van Sagaria 9 vers 9 word waar: </p><p>Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning koning koning koning sal na jou toe kom. </p><p>Hy is regverdig regverdig regverdig regverdig en hy is n oorwinnaaroorwinnaaroorwinnaaroorwinnaar, hy is nederig nederig nederig nederig en hy ry op n donkiery op n donkiery op n donkiery op n donkie... </p><p>Mat 21:1Mat 21:1Mat 21:1Mat 21:1----4 4 4 4 Toe hulle naby Jerusalem kom ..., het Je-sus twee dissipels vooruit gestuur en vir hulle ges: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar n donkie kry wat vasge-maak is, en n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.... (4) Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word </p><p>Mat 21:8-10 Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het tak-</p><p>kies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. (9) Die mense wat voor Jesus geloop het en di wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!" </p><p>(10) Toe Jesus in Jerusalem in-gaan, het die hele stad in beroe-beroe-beroe-beroe-</p></li><li><p>2 </p><p>ring ring ring ring gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Wie is hierdie man?" Luk 19:39Luk 19:39Luk 19:39Luk 19:39----40404040 </p><p>n Paar Farisers uit die skare s toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge!" (40) Maar Hy ant-woord: "Ek s vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep." </p><p>Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is?Weet jy rgtig Wie Hy is? </p><p>Die Nuwe Testament maak n fotofotofotofoto----album album album album van Jesus se lewe. Hy wat voluit mens geword het en onder ons kom woon het. Hy het alles deurgemaak wat ons as mense deurmaak. Hy het selfs gehuil oor n vriend wat dood is. </p><p>Hy was opreg lief vir mense, maak nie saak wie hulle was nie. Jesus het vir randfigure n nuwe kans gegee, n 2de geboorte in die Koninkryk van God in. </p><p>Jesus het ook baie mense gesond gemaak en talle wonders gedoen. Hy het verhale gebruik om mense van God se nuwe lewe vertel. Soos die Barmhartige Samaritaan gee Hy vir ons om, al kos dit Hom alles... </p></li><li><p>3 </p><p>Omdat die mense n ander prentjie in hul kop gehad het oor Wie die Redder van God moet wees, het hulle gesukkel om te verstaan Wie Jesus regtig was. </p><p>Was die profeet Sagaria reg? </p><p>Hoe lyk JOU JOU JOU JOU prentjie van JesusWie is Hy vir jou? </p><p>Doen nou die Doen nou die Doen nou die Doen nou die volgende:volgende:volgende:volgende: Kyk na die Ek isEk isEk isEk is----</p><p>uitsprakeuitsprakeuitsprakeuitsprake wat groot uitgestal is. Wat hoor jy as jy dit vir jouself lees? </p><p> Gaan sit rustig en vorm n palmblaarvorm n palmblaarvorm n palmblaarvorm n palmblaar----kruisiekruisiekruisiekruisie. </p><p> Terwyl jy besig is, vra vir die Here om deur die Paas wandel roete saam met jou te wees en spesiaal net met jou te praat waaroor Hy dalk al lankal met jou wou praat, maar daar net nooit tyd was nie... </p><p> Vra dan in jou gebed vir die Here dat Hy vir jou n opregte liefde vir jou medemens sal gee. </p></li><li><p>4 </p><p>2. Jesus se voete2. Jesus se voete2. Jesus se voete2. Jesus se voete----waswaswaswas----gesindheid:gesindheid:gesindheid:gesindheid: Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. Jesus het self die voorbeeld vir ons gestel. </p><p>Johannes 13:1-9 Voor die viering van die Paasfees het Je-</p><p>sus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van </p><p>hierdie wreld af na die Vader oor te gaan. </p><p>Hy het sy eie mense wat in die wreld is, liefgehad, </p><p>Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehadHy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy dis-</p><p>sipels was aan tafel... Jesus het geweet dat ... Hy van God </p><p>gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel af </p><p>opgestaan, sy bokleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om </p><p>Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in 'n wasskottel </p><p>gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af </p><p>te droog met die handdoek wat Hy omgehad het. Toe Hy by </p><p>Simon Petrus kom, vra di vir Hom: Here, gaan m gaan m gaan m gaan m </p><p>voete wasvoete wasvoete wasvoete was? En Jesus antwoord hom: Wat Ek doen, be-</p><p>gryp jy nie n nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar </p><p>Petrus s vir Hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was </p><p>nie! Daarop s Jesus vir hom: As Ek jou nie was nie, het jy </p><p>nie deel aan My nie. Simon Petrus s toe vir Hom: Here, </p><p>dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. </p><p>Dink hieroor:Dink hieroor:Dink hieroor:Dink hieroor: </p><p>Jesus het Sy leerlinge se voete gewas om vir hulle te wys hoe hoe hoe hoe lief lief lief lief Hy hulle het. </p><p>Wat dink jy, kan jy doen om vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys vir jou gesin te wys hoe baie lief jy lief jy lief jy lief jy vir hulle isvir hulle isvir hulle isvir hulle is? </p><p>Vir Jesus was voetewas nie slawe werk nie, maar n manier om liefde te wys. n GesindheidGesindheidGesindheidGesindheid! </p></li><li><p>5 </p><p>Doen nouDoen nouDoen nouDoen nouwys jou liefde:wys jou liefde:wys jou liefde:wys jou liefde: Trek almal nou eers julle skoene uit. </p><p> Pa begin deur Ma se voete te was, terwyl hy vir haar s: Ek is BAIE lief vir jou! </p><p> Ma was die gesinslid langs haar se voete, terwyl sy s: Ek is BAIE lief vir jou. </p><p> Was mekaar se voete, totdat die laaste een weer Pa se voete was en s: Pa, ek is BAIE lief vir jou. </p><p> Steek nou almal almal almal almal een hand of vinger in die water. Raak daar-na met jou nat vingers aan jou voorkop en onthou onthou onthou onthou dat Jesus jou BAIE, BAIE BAIE, BAIE BAIE, BAIE BAIE, BAIE liefhet!!! </p><p>Paasfees betekenPaasfees betekenPaasfees betekenPaasfees beteken: OorslaanOorslaanOorslaanOorslaan----feesfeesfeesfees. Voetewas is die teken van Jesus dat Hy hulle skoonmaak sodat die ewige dood hulle sal </p><p>oorslaan. Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou Het jy al vir Jesus toegelaat om jou lewe skoon te was? lewe skoon te was? lewe skoon te was? lewe skoon te was? Is jy seker seker seker seker daarvan? </p></li><li><p>6 </p><p>Eksodus 3:1-15 </p><p>Ek is wat Ek is. </p><p>Dit is die oorsprong van die Ek is-uitsprake. Dit is die manier waarop God Homself aan ons bekendstel, maar ter-selfdertyd die geheim van Wie Hy is, laat </p><p>verdiep. </p><p>2a. Ek is2a. Ek is2a. Ek is2a. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>7 </p><p>Johannes 6:1-15, 25-63 </p><p>Ek is die Brood wat Lewe gee. </p><p>Jesus voorsien in mense se fisieke nood, </p><p>asook hul geestelike honger. </p><p>2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>8 </p><p>Johannes 6:1-15, 25-63 </p><p>Ek is die Brood wat Lewe gee. Jesus voorsien in mense se fisieke nood, asook hul geestelike </p><p>honger. </p><p>2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek is2b1. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>9 </p><p>Johannes 9:1-41 </p><p>Ek is die Lig </p><p>vir die wreld. </p><p>Jesus maak jou o oop en gee jou die ware perspektief op dit wat die lewe die moeite werd </p><p>maak. </p><p>2b2. Ek is2b2. Ek is2b2. Ek is2b2. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>10 </p><p>Johannes 10:1-10 </p><p>Ek is die Ingang vir die </p><p>skape. </p><p>Jesus maak Homself bekend as die enigste </p><p>deurgang tot ware geluk en vrede vir altyd. </p><p>2b3. Ek is2b3. Ek is2b3. Ek is2b3. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>11 </p><p>Johannes 10:11-18 </p><p>Ek is die Goeie Herder. </p><p>Jesus is die enigste Leier wat Hom-self vrywillig opgeoffer het </p><p>en ons so Sy dissipels gemaak het. </p><p>2b4. Ek is2b4. Ek is2b4. Ek is2b4. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>12 </p><p>Johannes 11:1-4 </p><p>Ek is die Opstanding en die Lewe. </p><p>Jesus demonstreer hoe die dood in Hom oorwin is en hoe God deur Hom </p><p>n nuwe begin maak. </p><p>2b5. Ek is2b5. Ek is2b5. Ek is2b5. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>13 </p><p>Johannes 14:1-14 </p><p>Ek is die Weg en die Waar-heid en die </p><p>Lewe. Jesus wys die enigste pad na ware red-ding om in die Vader en onder Sy beheer </p><p>te bly. </p><p>2b6. Ek is2b6. Ek is2b6. Ek is2b6. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>14 </p><p>Johannes 15:1-17 </p><p>Ek is die ware Wingerdstok. </p><p>Om in Jesus te bly, en Hy in ons, is waar ons identiteit as Christene l, verbonde aan Sy Liggaam (die ge-</p><p>meente) en aan mekaar (medegelowiges) </p><p>in liefde. </p><p>2b7. Ek is2b7. Ek is2b7. Ek is2b7. Ek isuitsprake:uitsprake:uitsprake:uitsprake: </p></li><li><p>15 </p><p>Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor:Lees die teksgedeeltes en dink daaroor: </p><p>Lukas 22:39-46 Jesus het die stad verlaat en volgens ge-woonte Olyfberg toe gegaan, en Sy dissipels het Hom gevolg. (40) Toe Hy op die plek aankom, s Hy vir hulle: Bid dat julle Bid dat julle Bid dat julle Bid dat julle </p><p>nie in versoeking kom nie. nie in versoeking kom nie. nie in versoeking kom nie. nie in versoeking kom nie. </p><p>(41) Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid: (42) Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied! weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied! weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied! weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied! </p><p>(43) 'n Engel Engel Engel Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom ver-ver-ver-ver-sterksterksterksterk. (44) Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger nog ernstiger nog ernstiger nog ernstiger gebidgebidgebidgebid. </p><p>Sy sweet sweet sweet sweet het soos bloeddruppels bloeddruppels bloeddruppels bloeddruppels geword wat op die grond val. </p><p>Toe Hy van die gebed opstaan en by die dissipels kom, kry Hy kry Hy kry Hy kry Hy hulle aan die slaaphulle aan die slaaphulle aan die slaaphulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. </p><p>(46) Hy s toe vir hulle: Waarom slaap julle? Waarom slaap julle? Waarom slaap julle? Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. </p><p>3. Die Tuin van Bloedsweet3. Die Tuin van Bloedsweet3. Die Tuin van Bloedsweet3. Die Tuin van Bloedsweet ---- Getsman:Getsman:Getsman:Getsman: </p></li><li><p>16 </p><p>3b. Die Tuin van Bloedsweet3b. Die Tuin van Bloedsweet3b. Die Tuin van Bloedsweet3b. Die Tuin van Bloedsweet ---- Getsman:Getsman:Getsman:Getsman: </p><p>Dink nou oor die volgende:Dink nou oor die volgende:Dink nou oor die volgende:Dink nou oor die volgende: 1. Om bloed te sweet, kan gebeur. Maar net as jy </p><p>GEWELDIG be-angs is. Dan kan daar regtig bloed uit die sweet gaatjies kom. </p><p>2. Jesus het gewt wat wag. Hy kon net Sy vingers klap en die engele sou al Sy vyande verwoes het. Maar tog bid Hy dat die Vader se wil Vader se wil Vader se wil Vader se wil gebeur... </p><p>3. Hoe maklik kan ons nie sommer vir enige bietjie moeite s: Sjoe, ons het darem bloed gesweet! Besef ons ooit wat ons s?! Vra Jesus om jou te vergewe dat jy so maklik van bloed-sweet praat terwyl Hy dit MOES MOES MOES MOES deurmaak omdat Hy jou jou jou jou liefhet. </p><p>4. Is jy dalk ook een van die dissipels wat nog nie besef Is jy dalk ook een van die dissipels wat nog nie besef Is jy dalk ook een van die dissipels wat nog nie besef Is jy dalk ook een van die dissipels wat nog nie besef </p><p>wat aangaan nie, en t heerlik slaap?!!wat aangaan nie, en t heerlik slaap?!!wat aangaan nie, en t heerlik slaap?!!wat aangaan nie, en t heerlik slaap?!! </p><p>*Kan mense regtig deur wat jy DOEN DOEN DOEN DOEN raaksien dat jy </p><p>aan Jesus behoort en Jesus-dinge doen? </p><p>*Kan mense uit jou woorde woorde woorde woorde hoor dat Jesus jou n nuwe </p><p>lewe gegee het en dat die ou lewe verby is? </p><p>*Dra jy by dat ander mense </p><p>van Jesus vertel vertel vertel vertel kan word </p><p>(getuienis), of slaap jy nog </p><p>lekker?! </p><p>5. Xtra: Xtra: Xtra: Xtra: Kniel by die rots en vra die Here om Sy wil in jou lewe </p></li><li><p>17 </p><p>te laat gebeur. </p><p>6. Xtra: Xtra: Xtra: Xtra: Kyk na die engel. Soos Jesus deur die engel versterk is, </p><p>sal die Here jou ook versterk vir dit wat op jou wag. As die pad </p><p>moeilik raak, onthou: </p><p>Filippense 4:13Filippense 4:13Filippense 4:13Filippense 4:13Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag </p><p>gee; </p><p>Handelinge 1:8Handelinge 1:8Handelinge 1:8Handelinge 1:8Maar julle sal krag ontvang wanneer die </p><p>Heilige Gees oor julle kom </p><p>Jy kan hier kuier so lank as wat jy wil. Wanneer jy gereed voel, beweeg jy na die volgende punt. </p><p>Onthou om dit mooi saggies te hou, want daar is dalk ander mense wat nog n rukkie stil wil wees by die Here. </p></li><li><p>18 </p><p>Mat.26:14Mat.26:14Mat.26:14Mat.26:14----15151515 - Toe het een van die twaalf dissipels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe ge-gaan en ges: "Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?" Hulle het hom toe dertig silwermuntstukke dertig silwermuntstukke dertig silwermuntstukke dertig silwermuntstukke betaal. </p><p>Mat.26:47Mat.26:47Mat.26:47Mat.26:47----54545454 Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die twaalf, daar aan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken af-gespreek. Hy het ges: Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom! Hy het reguit na Jesus toe gegaan en ges: Goeiemre, Rabbi, en Hom gesoen. Maar Jesus s vir hom: VriendVriendVriendVriend, doen wat jy gekom het om te doen! Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem Hom gevange. </p><p>(Petrus) gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hopriester en kap sy oor af. Toe s Jesus vir hom: Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy Ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir My meer as twaalf legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe Maar hoe Maar hoe Maar hoe sal die Skrif dan vervul word ...?sal die Skrif dan vervul word ...?sal die Skrif dan vervul word ...?sal die Skrif dan vervul word ...? </p><p>Johannes18:11bJohannes18:11bJohannes18:11bJohannes18:11b Moet Ek dan nie die lydensbeker drink </p><p>wat die Vader My gegee het nie?" </p><p>Jesus se fokus was duidelik!Jesus se fokus was duidelik!Jesus se fokus was duidelik!Jesus se fokus was duidelik! </p><p>4. Die Tuin van Verraad 4. Die Tuin van Verraad 4. Die Tuin van Verraad 4. Die Tuin van Verraad ---- Getsman:Getsman:Getsman:Getsman: </p></li><li><p>19 </p><p>4b. Die Tuin van Verraad 4b. Die Tuin van Verraad 4b. Die Tuin van Verraad 4b. Die Tuin van Verraad ----...</p></li></ul>