Panduan Membuat Kritikan Artikel Jurnal.docx

  • Published on
    07-Jul-2016

  • View
    224

  • Download
    1

Transcript

Panduan Membuat Kritikan Artikel Jurnal1.Persediaanuntukkritik-baca (skim) keseluruhan artikel untuk mendapatkan maksud keseluruhan (overall view) ~ baca sepintas lalu-Lihat tajuk daningat untuk mencarimaklumat2 yang diperlukan-Baca dengan telitiartikel, cari isi-isi penting2.MenulisKritikA.Pengenalan : secararingkas, laporkansinopsis artikelB.Body(badankritik)1.Penyataan Masalah (2-4 perenggan)a.Tentang apa? Adakah signifikan/berkaitan? Adakah ia dinyatakan dgn jelas atau diserahkan kpd pembaca untuk menanggap?b.Adakah penyataan yg jelas tentang : tujuan/objektifkajian, hipotesis/teori yg digunakandlm kajian dan definisi / terma khusus yang digunakan dalam kajian.2.Sorotan Kajian ( 2-3 perenggan)a.Bagaimanakah sumber yang dinyatakan/dipetik sesuaidengan tajuk kajianb.Adakah sorotan terlaluluas / terlalu sempitc.Adakah artikel yg disorot yg terbaru / lama. Adakah sorotan tersebutmencukupi?d.Apakah bukti yang ada bias/ sepenuhnya ditulissecara objektif3.Design (bentuk) dan Prosedur (3-6 perenggan)NOTA:Inilah jantung kritikan anda!a.Apakah jenismetodologi kajianyang digunakan?b.Adakah bentuk kajian bentuk replika/ kajian terdahulu / kajian asal (asli)c.Apakah alat kajian yang digunakan? Adakah alat kajian tersebut cukup/dapat mengukursampel kajian?d.Adakah prosedur kajian dirancangdgn teliti danberstruktur?e.Adakah alat kajian telah diuji -ujian rintis (pilot test). Apakah impak ujian rintis terhadap implementasi prosedur?f.Adakah prosedurjelas sehinggadapat direplikakan?g.Apakah wujud pembolehubah (variables)dan bagaimanakah variables tersebut dikekalkantahapnya?h.Adakah pemilihan sampel kajian mencukupi dan sah?4.Analisis Data dan Persembahan (2-4 perenggan)a.Bagaimanakah analisisdata artikel tersebut?b.Apakah jenis data yang dipersembahkan? (qualitatif, quantitatif - rajah, jadual, graf, diagram,pai)c.Adakah dapatan kajian menyokong hipotesis awal/tujuan kajian? Adakah dapatan tersebutpositif / negatif?d.Adakah kelemahan, masalah yang dinyatakan telah dibincangkan secara jujur/telus danterbuka?5.Rumusan dan Implikasi ( 1-2 perenggan)a.Adakah datamenyokong rumusanyang dibuatb.Adakah rumusan berkaitan dengan tujuan asal kajian?c.Apakah implikasi kajian dibuat?d.Apakah perbezaan audiens pembaca dinyatakan dalamimplikasi kajian tersebute.Adakah cadangan kajianselanjutnya dinyatakan dlmkajian tersebut?C.Penutup : Apakah penilaiankeseluruhan anda terhadap artikel tersebut?