Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

 • Published on
  21-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  1/17

  See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/282913626

  EKSPRESI SENIMAN DALAM MELUKIS: KajianPsikologi Tingkahlaku Terhadap Penulis dan

  Pelukis Khat Islami

  CONFERENCE PAPER NOVEMBER 2013

  READS

  7

  3 AUTHORS, INCLUDING:

  Makmur Haji Harun

  Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

  11PUBLICATIONS 0CITATIONS

  SEE PROFILE

  Available from: Makmur Haji Harun

  Retrieved on: 26 October 2015

  http://www.researchgate.net/profile/Makmur_Harun?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_4http://www.researchgate.net/institution/Universiti_Pendidikan_Sultan_Idris_UPSI?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_6http://www.researchgate.net/institution/Universiti_Pendidikan_Sultan_Idris_UPSI?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_6http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_1http://www.researchgate.net/profile/Makmur_Harun?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_7http://www.researchgate.net/institution/Universiti_Pendidikan_Sultan_Idris_UPSI?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_6http://www.researchgate.net/profile/Makmur_Harun?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_5http://www.researchgate.net/profile/Makmur_Harun?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_4http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_1http://www.researchgate.net/publication/282913626_EKSPRESI_SENIMAN_DALAM_MELUKIS_Kajian_Psikologi_Tingkahlaku_Terhadap_Penulis_dan_Pelukis_Khat_Islami?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_3http://www.researchgate.net/publication/282913626_EKSPRESI_SENIMAN_DALAM_MELUKIS_Kajian_Psikologi_Tingkahlaku_Terhadap_Penulis_dan_Pelukis_Khat_Islami?enrichId=rgreq-bdf2641e-526f-4e75-9e15-9799b05ed896&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MjkxMzYyNjtBUzoyODU1NzcyMjEwMzM5ODVAMTQ0NTA5ODMyMzU0Nw%3D%3D&el=1_x_2
 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  2/17

  0

  EKSPRESI SENIMAN DALAM MELUKIS:

  Kajian Psikologi Tingkahlaku Terhadap Penulis dan Pelukis

  Khat Islami

  MAKMUR HAJI HARUN

  NORUL HAIDA BINTI HJ. REDUZAN

  MUHAMMAD BUKHARI LUBIS

  FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

  TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

  2013

 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  3/17

  1

  EKSPRESI SENIMAN DALAM MELUKIS:

  Kajian Psikologi Tingkahlaku Terhadap Penulis dan Pelukis

  Khat Islami

  MAKMUR HAJI HARUN

  Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),

  35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

  Email :makmur@fbk.upsi.edu.my

  NORUL HAIDA BINTI HJ. REDUZAN

  Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),

  35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

  Email :nur_upsi@yahoo.com

  MUHAMMAD BUKHARI LUBIS

  Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),

  35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

  Email :bohari@fbk.upsi.edu.my

  Abstrak

  Karya-karya seni lukis khat Islami merupakan hasil seni tampak yang cantik danmenarik dihasilkan melalui kreativiti tersendiri daripada pelukisnya denganmenggunakan peralatan lukis. Hasil kreasi seni lukis khat Islami ini terus wujuddan berkembang di Alam Melayu yang tidak lagi hanya sekadar sebagai hiasandan karya seni semata-mata bahkan sudah menjadi karya seni yang dihasilkanmelalui ekspresi jiwa yang dapat mempengaruhi psikologi peribadi seseorangpelukis ketika menulis dan melukisnya sehingga dapat menghasilkan karyaartistik dan estetik sebagai corak, simbol, dan falsafah kerohanian sesuatubangsa. Selain itu, karya seni lukis khat Islami telah dijadikan sebagai gambaran

  artistik seni yang unik diekspresikan melalui budaya, adat dan alam sekitar yangmendasari kewujudan falsafah seni lukisan Islami tersebut. Perkembangan karyaseni ini di Malaysia juga turut dikembangkan melalui pelbagai bentuk khat danlukisan sebagai saluran seni dengan menggabungkan antara kecekapan,kemahiran dan simbol identiti orang Melayu yang mencerminkan kehidupan dankebudayaan individu atau masyarakatnya. Kesimpulannya, kajian inimemaparkan ekspresi psikologi seorang penulis dan pelukis seni khat Islamisebagai satu usaha mengenal dan mengetahui pengalaman seniman yangmenghasilkan pelbagai karya lukisan dan tulisan seni khat Islami di Malaysia,

  selain mampu menjadi salah satu wacana ilmu yang dapat mengungkapkankekayaan khazanah dan warisan seni khat Islami masyarakat Islam di Nusantara.

  Kata kunci: Ekspresi, Lukisan, Seniman, Pelukis, dan Seni Khat Islami

  Pengenalan

  Ekspresi seorang penulis khat dalam menghasilkan karya menarik dan cantik sudah menjadi

  kebiasaan yang ingin dicapai oleh seorang seniman, sebagai salah satu proses yang terhasil

  daripada nalar mereka dalam menghasilkan karya seni yang dapat mempengaruhi tingkahlaku

  pemerhati seni. Tingkahlaku yang berlaku dalam menghasilkan seni khat Islami ini pada

  peringkat awalnya dilakukan untuk tujuan memenuhi kehendak individu atau peminatnya dalam

  memaknai hasil karya yang telah dihasilkan, selanjutnya membina tanggapan pemerhati untuk

  menghargai hasil kerja tangannya.

  mailto:makmur@fbk.upsi.edu.mymailto:makmur@fbk.upsi.edu.mymailto:nur_upsi@yahoo.commailto:nur_upsi@yahoo.commailto:bohari@fbk.upsi.edu.mymailto:bohari@fbk.upsi.edu.mymailto:bohari@fbk.upsi.edu.mymailto:nur_upsi@yahoo.commailto:makmur@fbk.upsi.edu.my
 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  4/17

  2

  Proses ekspresi dan tingkahlaku dalam sesebuah karya seni khat Islami ini terus

  berkembang yang kemudiannya dizahirkan dalam bentuk catatan, tulisan, lukisan atau karya

  seni khat yang memiliki unsur ayat-ayat al-Quran atau al-Hadith dan bertindak balas terhadap

  sesuatu rangsangan hati serta perasaan paling dalam melalui keimanan dan ketakwaan. Selain

  memiliki bentuk, ia juga dapat diekspresikan melalui nilai-nilai murni yang bermuara kepada

  akhlak al-karimah. Proses ini akhirnya dapat menyatukan antara penulis khat, hasil karya dan

  pemerhati seninya dalam ikatan bentuk gambaran visual yang telah dihasilkan melalui karyayang dapat terus diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

  Proses pertumbuhan dan perkembangan lukisan seni khat Islami ini terus meluas ke

  seluruh pelosok dunia yang banyak dikenal dengan tidak sekadar berfungsi sebagai hiasan, tidak

  hanya sebagai cetusan idea para seniman mahupun kaligrafer semata-mata, bahkan ianya juga

  dapat menjadi pengungkap ekspresi jiwa dalam bidang seni dan hiasan yang sangat mendalam

  sama ada menerusi tulisan, tanda bacaan, motif, corak, hiasan dan sebagainya.

  Melalui pemaparan ini, penulis ingin mengangkat beberapa perbahasan penting dalam

  permasalahan ekspresi seniman terhadap penulisan seni khat Islami yang mengandungi

  beberapa ciri untuk dibincangkan sebagai pangkal terpenting yang dapat melengkapkan

  keindahan pelbagai tulisan dan lukisan seni visual. Kewujudan peranan penulis dan seniman

  inilah yang telah menempatkan seni khat Islami ini menjadikan semakin ramainya seniman dan

  kaligrafer untuk mempertingkatkannya dirinya sebagai ekspresi dari ketelusan dalam melukis

  dan menulis perlbagai jenis tulisan khat Islami dalam karya-karya mereka. Untuk lebih jelasnya

  huraian ini dapat dilihat dalam kisi-kisi perbahasan seperti berikut:

  Pengertian dan Definisi

  Sebelum mengetengahkan perbahasan tajuk ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis ingin

  menghuraikan beberapa pengertian agar memudahkan pembaca untuk memehami keseluruhan

  perbincangan dalam tajuk di atas. Pengertian ekspresi adalah pengungkapan atau proses

  menyatakan (iaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dsb) atau

  pandangan air muka yang menyatakaan perasaan seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

  1988: 9960).

  Pengertian seni ialah segala yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta

  perasaan manusia, apakah ia merupakan hasil ciptaan Allah SWT mahupun yang dihasilkan

  oleh fikiran, kemahiran, imaginasi dan perbuatan seorang manusia(Abdul Ghani Samsudin,2001:

  3). Kata seniman pula, merupakan orang yang mempunyai bakat seni dan dapat mencipta hasil

  seni serta dapat memperagakan hasil seninya itu (spr pelukis, penyair, penyanyi, dll) (KamusDewan, 2010: 1453). Dan melukis (me.lu.kis) adalah membuat gambar, peta, dsb (dengan

  menggunakan pensel, pensel warna, cat air, cat minyak, dsb). (Kamus Dewan, 2010: 963).

  Istilah seni khat pula dapat dilihat dalam dua pengertian, iaitu pengertian secara

  etimologi dan terminologi. Pengertian etimologi,kata khat lebih popular dan dikenal dengan

  seni kaligrafi Islam yang merupakan penyederhanaan daripada kata calligraphy, berasal dari

  dua suku kata bahasa Yunani iaitu Kallos: beauty (indah) dangraphein: to write (menulis) (D.

  A. Girling (ed.), 1978: 629). Ia berarti bahawa seni menulis dengan indah, tulisan tangan yang

  menghasilkan huruf atau tulisan indah sebagai suatu seni; khat(Kamus Dewan, 1989: 522).

 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  5/17

  3

  Takrif kreativiti pula adalah sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya

  kreatif dan kekreatifan. Manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta,

  menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Kreativiti adalah kebolehan dan

  kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baru dan asli. Ada juga pendapat

  yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya

  (Kamus Dewan, 2010: 828).

  Pandangan Tokoh-tokoh mengenai kreativiti Department For Employment And

  Education(DFEE, 1999). Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri; Pertama adalah

  yang melibatkan pemikiran dan tingkahlaku imaginatif. Kedua ialah aktiviti imaginatif

  (penghayalan) yang bertujuan, terarah bagi mencapai satu-satu objektif. Ketigaproses ini mesti

  menjana sesuatu yang asli (original). Keempatialah nilai yang berkaitan dengan objektif yang

  dikhayalkan itu. Kenyataan ini juga mengatakan bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi

  berkurang atau lebih jika diberi peluang. Menurut Lowenfeld (1975) bahawa setiap

  kanak-kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak

  yang gemar meneroka, dan penuh dengan perasaan ingin tahu sehingga kita yakin dan percaya

  bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif.

  Selain itu, Muhamad Tamyez Bajuri (1996) menyatakan bahawa kreativiti adalah

  berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang

  membawa kita kepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa (berfikir diluar kotak).

  Sesungguhnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir seseorang, maka itu ia

  dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu. June King McFee pula mentakrifkan

  kreativiti itu sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru, dan pada masa yang

  sama mampu untuk mengolah idea.

  Sementara makna seni khat pula adalah seni (kemahiran) menulis tulisan Arab atau

  tulisan jawi dengan gaya khas atau unik sehingga menghasilkan tulisan indah (E. Van

  Donzel, 1978: 1113). Pengertian lain seni ini ialah seni menulis indah dengan pena (Kamus

  Besar Bahasa Indonesia, 1988: 380). Dan disebut jugaFann al-Khat al-Islami dalam ertian seni

  memperhalus tulisan atau memperbaiki coretan (Ilham Khoiri, 1999: 50). Kesemua pengertian

  tersebut, dapat dipahami bahawa seni khat Islami merupakan tulisan yang ditulis indah dengan

  menggunakan huruf-huruf Arab sebagai tulisan asas, selain diikuti dengan corak hiasan dan

  motif-motif yang menarik sehingga memunculkan seni tulisan cantik dan indah untuk dinikmati

  sebagai karya seni yang unik dan menarik.

  Secara harfiyah seni kaligrafi ditakrifkan juga oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya

  al-Muqaddimah Kaligrafi adalah lukisan dan bentuk harfiyah yang menunjukkan kepadakalimat yang didengar yang mengisyaratkan apa yang ada di dalam jiwa.Selain itu, pengertian

  istilah al-khat ( ) ada beberapa pengertian yang agak berbeza pandangan antara para pakar

  seni khat, hal ini tergantung kepada sudut pengamatan masing-masing. Menurut Ibrahm ibn

  Muhammad al-Shaybni (Aiman Abdul Salm, 2002: 9), mengatakan bahawa:

  .

  Maksudnya ialah khat adalah merupakan lidahnya tangan, kecantikan rasa,penggerak akal, penasihat fikiran, senjata pengetahuan, perekat persaudaraanketika bertikai dan pembincang ketika berjauhan, pencegah segala keburukan

  dan khazanah pelbagai masalah kehidupan (Aiman Abdul Salm, 2002: 9).

 • 7/24/2019 Paper Seminar Psikologi UMS Sabah (Submit).pdf

  6/17

  4

  Konsep Ekspresi dalam Lukisan

  Konsep ekspresi dalam lukisan sudah lahir semenjak dari zaman batu sehingga ke hari ini,

  kerana manusia dikatakan sebagai pembuat imej. Contohnya imej yang terdapat di gua Laucaux

  Perancis atau gua Niah di Sarawak. Tujuan utama menghasilkan imej ini adalah sebagai sumber

  komunikasi. Hal yang sama pada kanak-kanak, seawal umur dua atau tiga tahun sudah

  membuat contengan bagi tujuan pernyataan dan komunikasi berdasarkan gaya mereka sendiri.Representasi imej yang dijelmakan itu adalah ekspresi visual yang tidak sama bagi setiap

  individu. Ekspresi visual seseorang pelukis terhadap sesuatu objek yang dilukis misalnya

  merupakan manifestasi rasa dalaman yang dianggap sebagai pernyataan perasaan seseorang.

  Berdasarkan konsep ekspresi lukisan ini, setiap orang melukis atau mencipta imej

  sesuai dengan tanggapan daripada apa yang mereka tahu dan lihat. Ini adalah tertakluk kepada

  persepsi dan daya tafsir yang berbeza-beza. Dalam erti kata lain sebarang ungkapan yang

  terpancar melalui imej yang diciptakan ialah apa yang dirasai oleh pelukis itu sendiri sebagai

  satu ekspresi dalaman yang mempengaruhi ekspresi lukisan yang dilakarnya. Dengan sebab

  itulah terdapatnya pelbagai rupa dan corak hasil lukisan dan ini merupakan gagasan yang

  diekspresikan oleh seseorang pelukis. Hal ini juga temasuk ketika seorang kaligrafer

  menghasilkan seni khat Islami dalam lakaran tulisan seninya.

  Tokoh konsep ekspresi visual (Tolstoy), Ekspresi dalam seni menurutnya ialah satu

  bentuk komunikasi, seumpama bahasa. Ekspresi dianggap sebagai perhubungan yang rapat

  antara perasaan peluk...

Recommended

View more >