Papež vlastní rukou - ?· v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská…

  • Published on
    23-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Informan letek farnosti Jaromice nad Rokytnou Redakn rada : P. Jan Kov Jan Vlek, e-mail: j-vlcek@centrum.cz, telefon:776303384 Miroslava Prokopov, e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, telefon: 724510727 Marie Vorlkov, e-mail: marie.vorlickova@centrum.cz, telefon: 605720952 </p> <p>JSME NA WEBU! WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ </p> <p>Sraz ve 14:30 u kany </p> <p>11. jna 2009 DRAKIDU </p> <p>S sebou dobrou nladu, draka a nco pro opkn. </p> <p>Pijte, i kdy draka nemte, pr jich bude navc. V ppad det se akce nebude konat. </p> <p>Kontakt: 777 096 364 </p> <p>Spoleenstv MODLITBY MATEK Vs zve na </p> <p>Rozlutn ze str.6: Pracujte odleva doprava, horn ada, pak </p> <p>spodn, souet sel v kadm kruhu se zvyuje o nsobky pti. </p> <p>Msto otaznku pat slo 3. </p> <p>Jeden modern mal maloval portrt Pia XI, nicmn pape se na obraze vbec nepoznval. Kdy byl portrt hotov, mal papee podal, aby do rohu portrtu nco napsal. Pius XI. se zamyslel a pipsal: Jan 6,20, a pipojil i svj podpis. Mal netuil, co tm chtl </p> <p>pape naznait, take si po nvratu dom vzal Bibli </p> <p>a pslun text si nael. Byla to citace Jeovch slov: ,,To jsem j, nebojte se!" </p> <p>Pape vlastn rukou </p> <p>nedle 11.10. - nedle 25.10. 2009 </p> <p>Kalend: kad ptek v 16 30 setkn </p> <p>ministrant na fae 11.10. v 11h me svat v Ohrazenicch 11.10. ve 14 30 Drakida </p> <p>(viz pozvnka na str.8) 16.10. setkn bimovanc po mi svat </p> <p>v kostele 18.10. bude sbrka na misie 18.10.-23.10. bude P. Jan na </p> <p>exercicich na Velehrad 22.10. v 19h setkn modliteb matek </p> <p>v Lidovm dom 25.10. v 11h posvcensk me sv. </p> <p>v Ratiboicch od 25.10. zanaj veern me sv. </p> <p>v 18 hodin 30.10.-1.11. vkendovka bimovanc </p> <p>v Kostelnm Vyd 1.11. ve 14h duikov pobonost </p> <p>na hbitov 4.11. po dtsk mi sv. setkn dt, </p> <p>kter pjdou k 1. sv. pijmn 18.11. setkn farn pastoran rady </p> <p>Modlitba k Pann Marii Maria, pomoz, piel as, </p> <p>milostn Matko, vysly n hlas. V nebezpe a strdn </p> <p>pmluva Tv ns ochrn. Lidsk kde sla je bezmocn </p> <p>Tv kyne ruka pomocn. Neosly proseb dtek svch </p> <p>k Tob tak vroucn lkajcch. Matkou uka se laskavou, </p> <p>seli nm v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, pisel as, </p> <p>milostn Matko vysly n hlas. Amen </p> <p>(oblben modlitba P. Jana Podveskho a Mons. Josefa Valerina) </p> <p>STRNKA 2 </p> <p>Mil farnci, Poslm pozdrav vem tenm v msci Panny Marie Rencov. Dnes se </p> <p>zamyslme prv nad touto modlitbou. Kdy jsem jako mlad slyel, e se otec Pio modl v kad voln chvli renec </p> <p>a ve dne v noci ho dr ve sv ruce, zdlo se mi to pehnan a nenormln. m je lovk star a m vce chce bt blzko Bohu, tm vce si uvdomuje, e potebuje naplovat slova sv. Pavla: v modlitbch neustvejte. Za vech okolnost dkujte, nebo to je vle Bo v Kristu Jei pro vs a slova Pna Jee: modlete se, abyste neupadli do pokuen. </p> <p>Vme, e ve, co konme v lsce a ve spoleenstv s Pnem Bohem, je modlitbou, oslavou Bo a prv modlitba rence ns vtahuje do tohoto spoleenstv chval, dk a proseb. Vdy v tto modlitb zaznvaj slova samho Boha a tak nae lidsk prosba o n vn ivot. Dalo by se ct, e modlitba rence zptomuje nejdleitj okamiky a tajemstv, skrze n se uskuteovala. Modlme-li se, uskuteuje se nae spsa. </p> <p>O duchovn sle a moci rence bylo mnoho napsno a dosvduj ji nejen svdci, ale i mnoz prost vc, kterm je asto oporou, radost, soust jejich ivota. Don Bosko ml jednou sen. Siln jedovat had se chyst napadnout obt, ale je zadren smykou silnho provazu, kter ho usmrt. Provaz je pak uloen do krabice. Kdy pak krabici oteveli, provaz vytvel dv slova: AVE MARIA. Don Bosko podal toto vysvtlen: Had pedstavuje bla, smyka Ave Maria a provaz renec, kter se skld ze zdrvas, jimi je mon svrhnout dmony do pekel. Sv. Jan Bosko pokldal renec za zkladn bod sv vchovn metody. Jednomu meceni, jemu se zdla modlitba rence nudnou a neuitenou zvl pro mlde, ekl Don Bosko jasn: Nue, j si zakldm na tto praktice a mohu ct, e na n stoj moje dlo. Byl bych ochoten radji zanechat jinch, teba velmi dleitch vc, ale rence nikdy. Don Bosko vyzv k tto modlitb jakoto mocn sle proti nstrahm bla, pro rozkvt vry, pro zachovn istoty mladch lid. Dle ujiuje, e tam, kde se denn modl renec, budou dny pokoje a klidu. </p> <p>Dalo by se uvst plno pklad, e renec pedevm v rodinch zachrauje a uchovv vru a mravy, zachrauje hnky, psob obrcen, zachrauje od vlek a trest, vysvobozuje z oistce. Jestlie v to vme, zapojujeme se do procesu zchrany naich rodin i lidstva. </p> <p>Jist vichni vc by chtli t v krsnch vztazch pedevm ve svch rodinch. Rodie chtj pro sv dti jen to nejlep. Panna Maria nm nabz jist prostedek vech duchovnch dober. Mm velkou radost, kdy se dozvm, e se v nkterch rodinch modl veer rodie s dtmi alespo destek rence. Vm, e v takov rodin jsou pod zvltn ochranou a vra se v nich uchov do dalch generac. Chtl bych podkovat vem, kte se zapojuj do spoleenstv ivho rence a jsou tm velkou duchovn oporou pro nai farnost. Dkuji vem, kte se modl renec pede m svatou, protoe bez nj se ctm pi mi sv. jaksi oslaben. </p> <p>Dkuji vem, kte ve sv nemoci, nemohoucnosti, obtuj tuto modlitbu na vechny potebn mysly crkve, na farnosti. </p> <p>Vem ehnm. P. Jan </p> <p>Poad bohoslueb STRNKA 7 Den Liturgick oslava as Bohosluby </p> <p>nedle 11.10. 28. nedle v mezidob </p> <p>7 30 na vlastn mysl </p> <p>11 00 za tpnku a Antonna Machtovy </p> <p>19 00 za rodinu Chocholouovu,Tomanovu a amrovu pondl 12.10. sv. Radim 19 </p> <p>00 za rodinu Kratochvlovu </p> <p>ter 13.10. sv. Eduard 19 </p> <p>00 za rodinu Kopekovu, syna a vnuka </p> <p>steda 14.10. sv. Kalist I. 17 </p> <p>30 za rodie Prokopovy a due v oistci </p> <p>tvrtek 15.10. sv. Terezie od Jee 19 </p> <p>00 za Zbyka Hobzu a rodinu Celovu </p> <p>ptek 16.10. sv. Hedvika 19 </p> <p>00 za Evu Kolovou a pze </p> <p>sobota 17.10. sv. Ignc Antiochijsk 19 </p> <p>00 za rodie Holovy, pze a due v oistci </p> <p>nedle 18.10. 29. nedle v mezidob </p> <p>7 30 za farnky </p> <p>11 00 za rodie krdlovy, rodinu Svobodovu a Bulovu </p> <p>19 00 za Frantika a Marii Kubiovy, dti a vnouata pondl 19.10. sv. Izk Jogues a druhov 19 </p> <p>00 za rodie Sobotkovy a syna </p> <p>ter 20.10. sv. Irena 19 </p> <p>00 za rod Kv a Menkv </p> <p>steda 21.10. sv. Hilarion 17 </p> <p>30 za rodinu Dokulilovu a pze </p> <p>tvrtek 22.10. sv. Marie Salome 19 </p> <p>00 za knsk a eholn povoln </p> <p>ptek 23.10. sv. Jan Kapistrnsk 19 </p> <p>00 za Frantika Pokornho, manelku a syny sobota 24.10. sv. Antonn Maria Klaret 19 </p> <p>00 za rodie lechtovy </p> <p>nedle 25.10. 30. nedle v mezidob </p> <p>7 30 za Renu a Jaroslava Filipskch </p> <p>11 00 na podkovn za Bo pomoc a ochranu 18 00 za rodinu Svobodovu a Kratochvlovu </p> <p>STRNKA 6 </p> <p>Jak slo dopln msto otaznku do pravho kruhu? Trochu matematiky nejen pro dti </p> <p>My, dv kamardky, z rznho dvodu i dchodkyn, jsme v nedlnm odpoledni vyrazily autem na nrodn Svatovclavskou pou. Hlavnm clem na cesty bylo spoleenstv s papeem Benediktem XVI. pi slaven me svat, kter byla urena zejmna mladm. Pestoe nae mld dvno zmizelo v propadliti djin, nectily jsme se tm nijak diskriminovny. </p> <p>U v sobotu veer jsme se zastnily Svatovclavskho koncertu ve staroboleslavsk bazilice, ktermu pedchzelo pivtn lebky naeho patrona. Krsnou hudbu a zpvy stdalo mluven slovo herce Josefa Somra, a tak jsme se mohly penst v historii a k poslednm dnm ivota svatho Vclava. Ndhern zitek byl navc umocnn pjemnou veern prochzkou dom do Brandsa nad Labem. </p> <p>Druh den rno jsme se u s posilou dalch t dam vydaly na Probotskou louku za Starou Boleslav. Byla jsem mile pekvapen u ve mst, kde kolem silnice, po kter ml pijet Svat otec, hldkovali vojci. Zdravili ns! Toho se mnohdy nedokme ani ve vlastn ulici. </p> <p>ekn na zatek me svat ubhlo pi sledovn pipravenho, mnohdy vtipnho programu neekan rychle. </p> <p>Bylo dojemn a psobiv vidt papee, jak projd mezi jednotlivmi sektory a zdrav se s poutnky. A tehdy, v blzkosti Svatho otce, jsem si uvdomila, jak snadno podlhme mdim, i kdy si jejich vliv nechceme pipustit. Velice rychle opravuji sv mnn a v duchu se omlouvm. Vidm jeho laskav pohled, poslouchm hlas a sdlm naden, kter vychz ze spoleenstv shromdnch. Atmosfra byla vjimen nejen pi bohoslub, ale tak po n. dn prchajc davy, ale klid a pohoda. Velik piknik na zelen louce. Tyto chvle povauji za blahodrn oiven vry, Bohu dky za n! PS: Uplynul tden a v m kuchyni stle le brourky ze setkn. Chovm svho dvouletho vnuka, on nkam </p> <p>ukazuje a k : Pn. Ano, m pravdu. Ihned dodv Pape. Jsem pekvapen, ale pr nen pro. Vdy Honzk s rodii sledoval prbh nvtvy v televizi. </p> <p>A tak si peji, aby nejen mj vnuk nezapomnl, ale hlavn aby stle vdl, kde je jeho msto a zstal vrn cest, kter vede k cli </p> <p>Dmsk jzda </p> <p>foto: Vojtch Vlk </p> <p>foto: Vojtch Vlk </p> <p> STRNKA 3 </p> <p>Cesta autobusem byla samozejm s hudebnm doprovodem </p> <p>Slunen, ale mraziv rno na Humberku </p> <p>Hlavn udlost dne - me sv. na Humberku Po mi sv. pily vhod pernky pro dti i pro pana fare... </p> <p>V Nov i ns pivtal P. Siard v pracovnm odvu a provedl ns po kostele </p> <p>Tden po n v t v papee jsme si mohli v novoskm kostele Benedikta XVI. opt pipomenout. Jak jsme se od P. Siarda dovdli, prv na tomto kesle pi bohoslub v Brn sedl... </p> <p>K obdu jsme opkali pekky i kukuici </p> <p>Pi fotblku dolo i na pikantn mezigeneran souboj - vnuka proti ddekovi. Jak myslte, e to dopadlo? </p> <p>A na z v r m a l odpoinek s oberstvenm, spolen fotka a zase zptky dom... </p> <p>STRNKA 4 </p> <p>Poad Jmno ast na mi sv. 1. Vojta Vlek 10 </p> <p>2. Honza Vlek 9 </p> <p>3. Honza Preininger 6 </p> <p> vrnost lovku vyaduje vrnost pravd, je jedin je zrukou svobody (Caritas in Veritate, 9). Tato dvra v lidskou schopnost hledat pravdu, objevovat pravdu a t z pravdy vedla k zakldn velkch evropskch universit. To musme dnes znovu zdrazovat, abychom povzbudili intelektuln sly nezbytn pro rozvoj budoucnosti skutenho lidskho rozkvtu, budoucnosti vpravd hodn lovka. </p> <p>To jsou slova papee Benedikta XVI., kter pednesl ve Vladislavskm slu Praskho hradu k akademick obci. Jako zstupce vysokokolsk mldee z Hradce Krlov jsem se mohla zastnit tohoto setkn. Pape na m z rznch forem mdi psobil trochu chladn a psn, nen tedy divu, e jsem mla trochu obavy. </p> <p>Nechci vypisovat, o em pape mluvil. To si me kad najt. Jen jsem chtla ct, e osobn setkn me pispt ke zmn nzoru na lovka. Benedikt XVI. se celou dobu usmval a psobil velmi mile. I kdy ml za sebou ji vt st svho programu v R a byl jist unaven, pesto pedval energii celmu slu. </p> <p>Je o nm znmo, e nem pli v lsce velk shromdn, co z jeho gest bylo trochu znt, pesto podotkl, e se jako bval profesor ct "mezi svmi". Ostatn pi svm uvtacm projevu pipomnl rektor Karlovy univerzity, e ji v roce 1992 kardinl Ratzinger pednesl na Katolick teologick fakult Univerzity Karlovy svoji pednku. Symbolickm stvrzenm setkn s obc akademik 27. 9. 2009 ve Vladislavskm sle Praskho hradu byl podpis Svatho otce, papee Benedikta XVI., do pamtn knihy Univerzity Karlovy: VERITAS LIBERABIT VOS! (Pravda vs osvobod!) Ve stejnm duchu znla i jeho zvren slova: </p> <p>Mil ptel, po tchto vahch vm peji ve dobr pro vai nronou prci. Modlm se, aby ji vdy inspirovala a vedla opravdov lidsk moudrost, je upmn hled pravdu, kter ns osvobod (srov. J 8,28). Vm i vaim rodinm vyprouji Bo poehnn, radost a pokoj. </p> <p>Radka </p> <p>Veritas liberabit vos </p> <p>foto: Filip Kotek </p> <p>A J TI PRAVM, E TY JSI PETR; A NA T SKLE ZBUDUJI SVOU CRKEV A BRNY PEKEL JI NEPEMOHOU. (MT 16,18) </p> <p>STRNKA 5 </p> <p>Tmito slovy ns po nvratu ze setkn se Svatm otcem v Brn bombardovaly nae dti. Bylo a dojemn sledovat, jak naden provaj nvtvu Benedikta XVI. </p> <p>Nebylo pro dti problm v nedli o pl tvrt rno vstvat, nevadila jim ani rann zima, ani odpoledn horko. Nkolik kilometr pky od parkovit autobus na msto </p> <p>setkn s papeem tak zvldly hrav. Pot nsledovalo asi dvouhodinov ekn na zatek me svat, ale i to uteklo jako voda. S blcm se zatkem slavnostn bohosluby spolu s nmi s naptm ekaly, a se ve vzduchu objev letadlo se Svatm otcem a jakmile pape vystoupil, mvaly naden vlajekami a radovaly se spolu s ostatnmi. Svat otec projdl ve svm papamobilu pr metr od naeho stanovit a to bylo pro n (a samozejm i pro ns) velikou radost a neopakovatelnm zitkem. Po nvratu dom jsme </p> <p>hned zapnuli televizi a spolu s dtmi dychtiv sledovali kad dal papev krok v na vlasti. Na cestu do Star Boleslavi jsme se i pes prosby naich dt u </p> <p>n e v y p r a v i l i a bohoslubu se Sva tm otce m sledovali u jen v televizi. Naden naich dt ze Svatho otce bylo ale zejm i ped televizn obrazovkou. A protoe byl svtek svatho Vclava, bylo jasn, e pjdeme jet veer na mi svatou. Kdy bude pape odltat? V est veer? Jestli to nestihne do sedmi, tak do kostela nejdu!, reptaly dti s obavami, aby jet ped odchodem na mi svatou stihly sledovat odlet Svatho </p> <p>otce zptky do Vatiknu. Natst asov harmonogram nvtvy Svatho otce neml dn skluz. Kdy u se schylovalo k odletu letadla, bely si dti pro lutobl vlajeky, kter jim zstaly z brnnsk me sv., a mvaly s nimi Svatmu otci na rozlouenou. </p> <p>Na dny proit s Benediktem XVI. budeme jist jet dlouho vzpomnat a uchovvat je v srdci. Bohu dky !!! </p> <p>Mam, j chcu jet zase zejtra na papea! </p> <p>Stalo se ped 330 lety Roku 1679 dne 16. jna byl nov, avak jet nedostavn klter pedn </p> <p>Otcm Servitm panem fundtorem, ve asto jmenovanm preltem du premonstrtskho, pna na Budi etc.Norbertem Pleyerem. </p> <p>(z farn kroniky) </p>