Paweł Pyzik

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Egzekucja z rachunkw bankowych. Pawe Pyzik. Egzekucja z rachunkw bankowych. sdowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sdowego. administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez administracyjny organ egzekucyjny (np. naczelnika - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Pawe PyzikEgzekucja z rachunkw bankowych

 • Egzekucja z rachunkw bankowych

  sdowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sdowegoadministracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przezadministracyjny organegzekucyjny (np. naczelnikaurzdu skarbowego)

 • Sdowa egzekucja z rachunkw bankowych

  I. Podstawa prawna:1)ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pn. zm.)2)rozporzdzenie MS z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynnoci komornikw (Dz.U. Nr 10, poz. 52 z pn. zm)3)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jedn.:Dz. U.z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z pn. zm.)4)rozporzdzenie MF z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placwek bankw, urzdw pocztowotelekomunikacyjnych i innych placwek o wstrzymaniu wypat z zajtego w drodze egzekucji wkadu oszczdnociowego (Dz. U. Nr 71, poz. 739)

 • II. Przedmiot podlegajcy egzekucji

  wierzytelno przypadajca dunikowi wzgldem banku z tytuu prowadzenia rachunku bankowegowszelkie prawa posiadacza rachunku, jakie przysuguj mu wzgldem banku, w tym prawo zadania wypacenia rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym wraz z umwionymi odsetkamiUwaga: egzekucji prowadzonej wedug przepisw kodeksu postpowania cywilnego podlegaj wszystkie rodzaje rachunkw bankowych

 • III. Ograniczenia egzekucji z rachunkw bankowych

  Wyczenie okrelonych kwot spod zajcia wynikajce z art. 54 Prawa bankowego stanowi jedyne ograniczenie egzekucji z rachunkw bankowych.Uwaga: nie ma zastosowania w egzekucji prowadzonej celem zaspokojenia nalenoci alimentacyjnych (art. 1083 2 k.p.c.)Brak innych przepisw prawa, ktre zabraniayby prowadzenia egzekucji z rachunkw bankowych!

 • Ograniczenie egzekucji na podstawie art. 54 prawa bankowegodotyczy wycznie rachunkw oszczdnociowych we wszystkich postaciach rodki pienine na rachunku s zwolnione od zajcia do wysokoci trzykrotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw, bez wypat nagrd z zysku, ogaszanego przez Prezesa GUSwysoko zwolnienia oblicza si za okres bezporednio poprzedzajcy dzie wystawienia tytuu wykonawczegokomornik zajmuje rodki pienine na rachunku przekraczajce kwot wskazana w art. 54 pr. bank.ma charakter jednorazowy w trakcie prowadzonego postpowania egzekucyjnego (dotyczy konkretnej kwoty niezalenie od liczby umw rachunku bankowego, ktre zawar dunik)w sytuacji prowadzenia kilku postpowa egzekucyjnych z rnych rachunkw bankowych dunika bdzie skuteczne w kadym z postpowa z osobna

 • IV. Przebieg egzekucji z rachunkw bankowych1. Zajciea.zawiadomienie banku prowadzcego rachunek o zajciu wierzytelnoci wynikajcej z rachunku bankowego do kwoty rwnej dochodzonej wierzytelnoci wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz wezwanie banku do:- nie dokonywania wypat z rachunku bez zgody komornika do wysokoci zajtej wierzytelnoci bd- przekazania zajtej kwoty komornikowi albo- zawiadomienia komornika w terminie 7 dni o niemoliwoci spenienia tego zadania.Uwaga: zawiadomienie jest skuteczne take wtedy, gdy komornik nie wskae zajmowanego rachunku

 • b. Zawiadomienie stron i osb trzecich o zajciu:dunika (posiadacza rachunku bankowego) wraz z dorczeniem mu odpisu tytuu wykonawczego oraz odpisu zawiadomienia skierowanego do banku wierzyciela (przesanie odpisu zawiadomienia o zajciu)wsplnikw spki cywilnej (w przypadku zajcia rachunku wsplnego wsplnikw spki cywilnej), nawet jeli nie s dunikamiUwaga: Bank ma obowizek zawiadomi o zajciu wszystkie podmioty, w ktrych posiadacz zajtego rachunku moe dokona wypaty, w szczeglnoci inne banki, placwki pocztowe ( rozporz. MF z dnia 25 czerwca 2001 r.)

 • c. Moment zajciazajcie wierzytelnoci z rachunku bankowego nastpuje z chwil dorczenia bankowi zawiadomienia o zajciu zajcie obejmuje rodki pienine zgromadzone na rachunku bankowym w chwili zajcia oraz te rodki, ktre wpyn na rachunek po dokonaniu zajcia Uwaga: Zajcie rachunku bankowego jest skuteczne tak dugo, a wyegzekwowane zostanie dochodzone roszczenie, rachunek zostanie zwolniony albo umorzona zostanie egzekucja (cakowity lub czciowy brak rodkw pieninych na rachunku bankowym nie wpywa na skuteczno zajcia)

 • d. Skutki zajciautrata przez posiadacza rachunku moliwoci dysponowania rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunkuobowizek przestrzegania przez bank zakazu wypat z zajtego rachunku do wysokoci kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajciu wszystkie rodki ponad te kwot s wolne od zajcia, zajcie ich nie obejmuje (nie dotyczy kwoty wolnej od zajcia)Wyjtek: art. 890 2 k.p.c., ktry umoliwia dunikowi wypacenie okrelonych kwot z zajtego rachunku bankowego po uzyskaniu zezwolenia komornika

 • Zwolnienie z art.890 2 k.p.c.Zakaz wypat z zajtego rachunku nie dotyczy biecych wypat na wynagrodzenie za prace wraz z podatkami i innymi ciarami ustawowymi oraz na zasadzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasadzone tytuem odszkodowania do wysokoci przecitnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau ogaszanego przez Prezesa GUS

  Uwaga:Wypata rodkw przez bank odbywa si po uzyskaniu przez dunika zezwolenia komornika

 • 2. Zawieszenie postpowania egzekucyjnegokomornik zawiesza postpowanie egzekucyjne w przypadku wystpienia sytuacji uniemoliwiajcych prowadzenie postpowania egzekucyjnego skutkiem zawieszenia postpowania jest wstrzymanie si przez komornika od dokonywania dalszych czynnoci, z wyjtkiem czynnoci zachowawczychdokonane wczeniej czynnoci pozostaj w mocy nadal obowizuje zakaz wypat z rachunku bankowego, a bank przekazuje rodki pienine, ktre wpyn na zajty rachunek bankowy komornikowiw przypadku egzekucji z rachunku bankowego komornik nie wypaca wierzycielowi kwot przekazywanych przez bank

 • 3. Szczeglne zasady prowadzenia egzekucji z rachunkw wsplnych

  a. Rachunek wsplny dunika i osb trzecichegzekucja prowadzona na podstawie tytuu wykonawczego wystawionego przeciwko jednemu ze wspposiadaczybank zajmuje rachunek i zawiadamia komornika o przeszkodzie do przekazania rodkwkomornika ustala udzia dunika w rachunkupo ustaleniu udziau komornik zwalnia pozostae udziay od egzekucji

  b. Rachunek wsplny dunika i jego maonkado prowadzenia egzekucji wystarczy tytu wykonawczy wystawiony wycznie przeciwko dunikowibank zajmuje rachunek i przekazuje rodki pienine zgromadzone na rachunku komornikowimaonek ma moliwo wytoczenia powdztwa o zwolnienie od zajcia

 • 4. Szczeglne zasady prowadzenia egzekucji z rachunkw bankowych, do ktrych wystawiono dowd imienny lub na okaziciela

  przedmiotem egzekucji jest wierzytelno wynikajca z wystawionego do rachunku dokumentu (prawo zadania od banku zapacenia odpowiedniej, wpisanej w treci dokumentu kwoty)zasady egzekucji okrelaj art. 893(1) 893(3) kpc egzekucja przebiega w trybie art. 901 kpczajcie wierzytelnoci nastpuje poprzez odebranie dokumentu dunikowi lub osobie trzeciej, u ktrej si znajduje dokumentpo dokonaniu zajcia komornik zada od banku zapaty poszukiwanej sumygdy brak moliwoci odebrania dokumentu komornik sporzdza protok i dokonuje zajcia rachunku bankowego przez skierowanie do banku zawiadomienia o zajciuwierzyciel ma obowizek wystpi do sadu z wnioskiem o umorzenie dokumentu w terminie 2 tygodni od zawiadomieniawierzyciel o wystpieniu do sadu zawiadamia bank w terminie 2 tygodni od zoenia wniosku o umorzenieobowizek odwoania zajcia, gdy bank nie otrzyma zawiadomienia wierzyciela o skierowaniu wniosku do sadu w cigu 3 tygodni od zajcia

 • 5. Opaty zwizane z zajciem rachunku bankowego

  a. Opata za realizacje zajciazajcie rachunku bankowego to obowizek banku wynikajcy z przepisw prawa

  brak moliwoci dania opaty od komornikaUwaga:istnieje moliwo pobrania opaty od posiadacza rachunku

  b. Opata za udzielenie informacji komornikowibank moe pobiera opaty za udzielenie informacji komornikowi w zwizku z toczcym si postpowaniem egzekucyjnym (ale nie w zwizku z dokonanym zajciem)

 • 6. Odpowiedzialno banku i jego pracownikw

  a. Odpowiedzialno cywilnoprawna za szkodart. 892 kpc

  b. Odpowiedzialno karno dyscyplinarnaart. 886 kpc

  c. Odpowiedzialno karna

 • Administracyjna egzekucja z rachunkw bankowych

  I. Podstawa prawna:1)ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z pn. zm.)2)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z pn. zm.)3)rozporzdzenie MF z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajciu wierzytelnoci z rachunku bankowego w postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r., Nr 50, poz. 454)

 • II. Podobiestwa miedzy administracyjna i sadowa egzekucja z rachunku bankowego

  obie egzekucje maja ten sam przedmiot wierzytelno wynikajca z rachunku bankowego

  dunikiem wierzytelnoci jest w obu przypadkach bank

  zajcie rachunku dokonywane jest w ten sam sposb i wywouje takie same skutki prawne /art.80 u.p.e.a./

  obowizuje identyczne ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego art. 54 pr. bank.

  brak innych ogranicze egzekucji z rachunku bankowego

  zawieszenie postpowania egzekucyjnego wywouje takie same skutki prawne /art. 56 58 u.p.e.a./

  bank i jego pracownicy odpowiedzialni s wobec wierzyciela za wyrzdzenie mu szkody poprzez naruszenie przepisw dotyczcych obowizkw w toku egzekucji z rachunku bankowego

 • III. Rnice miedzy administracyjna i sadowa egzekucja z rachunku bankowego

  zajcie obejmuje wszystkie rachunki prowadzone w danym banku, niezalenie od tego, czy organ egzekucyjny wskaza ich numery w zawiadomieniu / art. 81 1 u.p.e.a./

  bank samodzielnie decyduje o zwolnieniu rodkw na wynagrodzenia dla pracownikw dunika oraz na zasadzone alimenty i renty / art. 81 4 u.p.e.a./

  moliwo prowadzenia egzekucji z caej kwoty na rachunku wsplnym,