pengenalan pelabuhan

  • Published on
    19-Oct-2015

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

deskripsi pengenalan pelabuhan

Transcript

<ul><li><p>RR.TARASTHIRA18311902SMTS2011C</p></li><li><p> DAFTAR ISIPerkembangan PelabuhanMacam-macam Pelabuhan &amp; ContohnyaUraian definisi PelabuhanArti Penting Pelabuhan bagi suatu negaraPengelolaan Pelabuhan di Indonesia</p></li><li><p>Dari penemuan-penemuan Archaeologists (hasilsurvey,penggalian-penggalian dan berdasarkan pada dokumen-dokumen tua) maka dapat diketahuibahwa sejarah dari perkembangan pelabuhan dimulai pada waktu Kekaisaran Romawi,sekitar tahun 3500 SM.Bangunan-bangunan pelabuhan tersebut banyak dijumpaidi lautanTengah dan lautan Merah TelukPersia.Pada zaman tersebut pelabuhan berfungsi sebagai salah satu mata rantai kegiatan perdaagangan antar wilayah atau antar kerajaan.Peningkatanperkembangan perdagangandunia yang cepatmengakibatkanbanyak prasarana harus disesuaikan untuk memberikan pelayanan pelabuhan yanglebih baik sehingga diperlukan biaya atau investasi yang besar</p></li><li><p>Pelabuhan harus tenang terhadap gangguan gelombangPelabuhan tidak lagi harus berada di daerah terlindung secara alami, tetapi bisa berada di laut terbuka, untuk mendapatkan perairan yang luas dan dalam, dengan membuat pemecah gelombang untuk melindungi daerah perairanTipe pelabuhan juga disesuaikan dengan kapalkapal yang menggunakannya, sehingga ada pelabuhan barang, pelabuhan minyak, pelabuhan ikan, dsb.Daerah pelabuhan harus cukup luas yang menyediakan berbagai fasilitas untuk bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang</p></li><li><p>MACAM-MACAM PELABUHAN</p></li><li><p>PELABUHAN UMUM</p><p>Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayananmasyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan olehpemerintah danpelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usahamilik negara yangdidirikan untuk maksud tersebut. Di Indonesia dibentukempat badanusaha miliknegara yang diberiwewenang untuk mengelolapelabuhan umum diusahakan.Keempat badan usaha tersebut dalah : PT(Persero) Pelabuhan Indonesia Iberkedudukan diMedan,PelabuhanIndonesia II berkedudukan di Jakarta,Pelabuhan Indonesia IIIberkedudukan di Surabaya dan Pelabuhan Indonesia IVberkedudukan diUjung Pandang.</p><p>Ditinjau dari segi penyelenggaraannya</p></li><li><p>PELABUHAN KHUSUS Pelabuhan Khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjangkegiatan tertentu. Pelabuhanini tidakbolehdigunakan untukkepentingan umum,kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijinpemerintah.Pelabuhan khusus dibangun oleh suatuperusahaan baikpemerintah maupun swasta yang berfungsiuntuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Sebagai contoh adalah pelabuhan LNG Arun di Aceh yang digunakan untukmengirimkan hasil produksi gas alam cair ke daerah atau negara lain. Pelabuhan pabrik alumunium Asahan diKuala Tanjung Sumatra Utara digunakan untuk melayani import bahanbaku bauksit dan export alumunium ke daerah/negara lain.Ditinjau dari segi penyelenggaraannya</p></li><li><p>PELABUHAN IKANDari Segi PenggunaannyaPelabuhan Ikan pada umumnya tidak memerlukan kedalaman air yangbesar,karena kapal-kapal motor yang digunakan untuk menangkap ikan tidak besar. DiIndonesia pengusahaan ikan relatif masih sederhana yangdilakukan oleh nelayan-nelayan dengan menggunakan perahu kecil.Jeniskapal ikan ini bervariasi, dariyang sederhana berupa jukung sampai kapalmotor. Jukung adalah perahu yangdibuat dari kayu dengan lebar sekitar 1meter dan panjang 67 meter. Perahu inidapat menggunakan layar ataumotor tempel, dan bisa langsung mendarat di pantai.Kapal yang lebihbesarterbuatdaripapan ataufiberglass dengan lebar2,02,5mdanpanjang 812 meter, digerakkan oleh motor. Kapal Ex-Trawl mempunyailebar4,05,5 mdan panjang16-19 meter digerakkan oleh motor. Adapulakapal lebih besar dengan panjang mencapai 30-40 meter</p></li><li><p>PELABUHAN BARANGPelabuhan Barang Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang.Pelabuhan dapat berada di pantai atau estuary dari sungai besar. Daerah perairan pelabuhan harus cukup tenang sehingga memudahkan bongkar muatbarang. Pelabuhanbarang ini bisa dibuatolehpemerintahsebagai pelabuhan niaga atau perusahaanswastauntukkeperluan transport hasil produksinya seperti baja, alumunium, pupuk,batu bara, minyak dan sebagainya. Sebagai contoh, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara adalah pelabuhan milik pabrik alumunium Asahan.PabrikpupukAseandan IskandarMudajugamempunyaipelabuhan sendiriDari Segi Penggunaannya</p></li><li><p>PELABUHAN MINYAKPelabuhan minyakUntuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh darikeperluanumum. Pelabuhanminyakbiasanya tidakmemerlukan dermagaatau pangkalanyang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar,melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambatan yangdibuat menjorok ke lautuntuk mendapatkan kedalaman airyang cukupbesar. Bongkar muat dilakukan denganpipa-pipadan pompa-pompa.Pipa-pipapenyalur diletakkan di bawah jembatanagar lalulintas diatas jembatantidak terganggu. tetapi pada tempat-tempat di dekat kapal yang merapat,pipa-pipa dinaikkan ke atas jembatan guna memudahkan penyambunganpipa-pipa.Biasanya, di jembatantersebut juga ditempatkanpipa uap untukmemebersihkantangki kapal dan pipa air untuk suplai air tawar. Karenajembatan tidak panjang,maka padaujung kapal harusdiadakanpenambatan dengan bolder ataupelampung pengikat agar kapal tdakbergerakDari Segi Penggunaannya</p></li><li><p>PELABUHAN MILITERPelabuhan MiliterPelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untukmemungkinkangerakan cepatkapal-kapal perang danagar letakbangunancukup terpisah.Konstruksi tambatan maupun dermaga hampir samadengan pelabuhan barang,hanya saja situasi dan perlengkapannya agaklain. Pada pelabuhan barangletak/kegunaan bangunan harus seefisien</p><p>Dari Segi Penggunaannya</p></li><li><p>PELABUHAN ALAMPelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alam, misalnya oleh suatu pulau, jazirah atauterletak di teluk,estuari dan muara sungai. Di daerah ini pengaruh gelombang sangat kecil. Pelabuhan cilacap yang terletak di selat antara daratan Cilacap dan Pulau Nusa Kambangan merupakan contoh pelabuhan alam yang daerah perairannya terlindung dari pengaruh gelombang yaitu oleh pulau Nusa Kambangan. Contoh dari pelabuhan alam lainnya adalahpelabuhan Palembang, Belawan, Pontianak,New York, San Fransisco, London, dsb yangterletak dimuara sungai(estuari). Estuari adalahbagian dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.Dari Segi Geografisnya</p></li><li><p>PELABUHAN BUATAN</p><p>Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi daripengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang (breakwater).Pemecah gelombang ini membuatdaerah perairantertutupdari laut dan hanya dihubungkan oleh suatu celah atau mulut pelabuhanuntuk keluarmasuknya kapal.Di dalamdaerah tersebut dilengkapidengan alat penambat. Bagunan ini dibuatmulai daripantai dan menjorok ke laut sehingga gelombang yang menjalar kepantai terhalang oleh bangunan tersebut. Contoh dari pelabuhan ini adalah pelabuhan Tanjung priok,Tanjung Mas dsb.</p><p>Dari Segi Geografisnya</p></li><li><p>PELABUHAN SEMI ALAM</p><p>Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe di atas. Misalnya suatupelabuhan yang terlindungi oleh lidah pantai dan perlindungan buatan hanya padaalur masuk. Pelabuhan bengkulu adalah contoh dari pelabuhan ini. Pelabuhan bengkulu memanfaatkan teluk yang terlindung oleh lidahpasir untuk kolam pelabuhan. Pengerukan dilakukan pada lidah pasiruntuk membentuk saluran sebagaijalan masuk/keluarkapal.Contoh lainnya adalah muara sungai yang kedua sisinya dilindungi oleh jetty. Jetty tersebutberfungsi untukmenahan masuknya transpor pasirsepanjangpantai ke muara sungai, yang dapat menyebabkan terjadinyapendangkalan.</p><p>Dari Segi Geografisnya</p></li><li><p>PELABUHAN YANG DUSAHAKANPelabuhan ini diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yangdiperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhanyang berperanuntuk kegiatanbongkar muat barang, menaik turunkan penumpang dan kegiatanlainnya. Pemakaian pelabuhan ini dikenai biaya seperti jasa labuh,jasa tambat, jasa pemanduan, dan sebagainya.</p><p>Dari Segi Pengusahannya</p></li><li><p>PELABUHAN YANG TIDAK DIUSAHAKANPelabuhan ini merupakan tempat singgah kapal tanpa bongkar muatbarang, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dari Segi Pengusahaannya</p></li><li><p>DEFINISI PELABUHAN</p></li><li><p>Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang PelayaranPelabuhanadalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakansebagai tempat kapal bersandar berlabuh, naik turun penumpang maupun bongkar muatbarang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.Menurut Ensiklopedia IndonesiaPelabuhan adalah tempat kapal berlabuh(membuang sauh). Pelabuhanmodern cukup dilengkapi dengan los-los dan gudang besar,besertapangkalan,dokdancraneyang kuat untuk membongkar dan memuatperbekalan, batubara dan lain-lain.Menurut Bambang TriatmodjoPelabuhan adalah daerah perairan yangterlindung terhadapgelombang, yang dilengkapai dengan fasilitas terminal laut meliputidermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. </p></li><li><p>PELABUHAN(PORT)</p><p>Pelabuhan adalahsuatudaerahperairan(disamudera,estuari/muarasungai, dan teluk) dengan kedalaman yang memadai dan terlindung darigempuran gelombang, angin dan arus, serta dilengkapi dengan fasilitas terminal laut dan darat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan,Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.Pengertian secara umum,pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.</p></li><li><p>ARTI PENTING PELABUHAN BAGI SUATU NEGARA</p></li><li><p>Pelabuhan berperan penting, dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan perdagangan Kotadan Provinsi secara khusus, serta Negara secara umum.Pelabuhan sebagai salah satu sistem transportasi laut internasional yang pantas dan layak dijadikan hubport dari Indonesia.Suatu Negara membutuhkan pelabuhan yang bagus untuk memajukan dirinyatidak terkecuali Indonesia. Semua kegiatan yang dilakukan di pelabuhan memilikiperanan kunci untuk berbagai bidang di suatu Negara seperti pertahanan, perekonomian,dan perikanan. Berbagai jenis pelabuhan dan prasarananya dikembangkan untukmemaksimalkan fungsi pelabuhan itu sendiri. Demikian juga desain pelabuhan itu sendiridibuat agar bisa terus berkembang mengikuti perkembangan jaman.Sejak jaman Kerajaan Hindu-Buddha, Pelabuhan menjadi salah satu sarana yangmenghubungkan alur perdagangan dan sumber pertahanan Kerajaan di Indonesia. Seiring berkembangnya jaman, peranan pelabuhan semakin diperlukan untuk menunjangberbagai bidang di suatu Negara.</p></li><li><p>PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA</p></li><li><p>PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIAMeskipun pelabuhan memiliki peran yang sangat penting bagiperekonomian nasional, Indonesia tidak memiliki sistem pelabuhan dengan kinerja yangbaikmenurut sudutpandangpara penggunanya. Keseluruhansistempelabuhan sangat tidak efisien dan sangat memerlukan peningkatan. Maka daripada itu, teknik pelabuhan sangat penting untuk dipelajari dan dipahami mengingat peranpelabuhan sangatsignifikanbagi perekonomiansuatu negara, termasukIndonesia. </p></li><li><p>Untuk meningkatkan kinerja dari pelabuhan, pemerintah perlu untuk sesegera mungkin mengambil langkah nyata dalam hal penyelesaian masalah masalah yang dihadapi oleh pelabuhan Indonesia agar peran pelabuhan dapat terlaksana dengan baik.Ada beberapa cara yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu prioritas pengembangan peabuhan yang ada sekarang ini. Dari semua masalah yang telah disebutkan diatas, masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah perbaikan fasilitas yang ada pada pelabuhan. Langkah pertama ialah merevitalisasi pelabuhan pelabuhan utama di Indonesia. Sedikitnya, pemerintah harus serius mengembangkan 10 pelabuhan utama seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Bitung, Pontianak, Pangkalan Bun, Panjang, dan beberapa pelabuhan yang memiliki posisi strategis. Dengan kedalaman kolam hanya sekitar 13,5 meter, Pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu disandari kapal-kapal kecil-menengah. Kapal-kapal itu umumnya merupakan kapal feeder dari pelabuhan di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Selama ini, 80-90% kegiatan ekspor-impor Indonesia harus melalui pelabuhan di negara lain.</p></li><li><p>DAFTAR PUSTAKA :http://bisnis.liputan6.com/read/805318/pertamina-pasok-27-mmscfd-gas-ke-pelabuhan-tanjung-perakhttp://ab-mandiri.blogspot.com/2012/04/pelabuhan.htmlhttp://shippingtraining.blogspot.com/2010/06/pengertian-dan-jenis-pelabuhan.htmlhttp://www.pikiran-rakyat.com/node/273395http://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhanhttp://chumataruni.blogspot.com/2013/01/peranan-penting-pelabuhan.html</p></li></ul>