Penggunaan Teknik Permainan Detektif Sains Untuk Membantu meningkatkan Kefahaman dan Minat Murid tahun 4 Dalam Topik Sifat Bahan

  • Published on
    07-Dec-2015

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Artikel Penyelidikan Tindakan Sains Tahun 2015

Transcript

<p>PENGGUNAAN TEKNIK PERMAINAN DETEKTIF SAINS UNTUK MEMBANTU MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN MINAT MURID TAHUN EMPAT DALAM TOPIK SIFAT BAHAN</p> <p>Imelda Josephimeldajsf92@gmail.comZainab binti Itamzainabitam@gmail.com</p> <p>Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang</p> <p>AbstrakPenyelidikan tindakan ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana penggunaan teknik permainan Detektif Sains membantu meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun 4 dalam topik Sifat Bahan. Kumpulan sasaran terdiri daripada 20 orang murid Tahun 4 yang berpencapaian rendah dan sederhana dalam subjek Sains di sebuah sekolah rendah di sekitar kawasan Nibong Tebal, Pulau Pinang. Penyelidikan tindakan ini dijalankan selama 12 minggu dan permainan Detektif Sains telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Tiga instrumen pengumpulan data telah dipilih iaitu praujian dan pascaujian, soal selidik dan temu bual. Praujian dan pascaujian digunakan untuk mengumpul data bagi mengukur tahap kefahaman murid, manakala soal selidik dan temu bual digunakan untuk mengumpul data bagi aspek kefahaman dan minat murid. Data yang diperoleh dari praujian dan pascaujian dianalisis dengan mengira peratus dan nilai min kemudian diterjemahkan dalam bentuk carta bar. Soal selidik pula dianalisis dengan mengira frekuensi dan peratus yang dipersembahkan dalam bentuk jadual manakala temu bual pula dianalisis dengan melakukan pengelasan data secara bertema dan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Min praujian ialah 62.65 dan min pascaujian ialah 81.20. Peningkatan nilai min adalah sebanyak 18.55. Data soal selidik menunjukkan lebih 90% murid bersetuju bahawa permainan Detektif Sains membantu meningkatkan kefahaman dan minat mereka dalam topik Sifat Bahan. Data temu bual pula menunjukkan bahawa majoriti murid memberikan respon positif. Ini menunjukkan murid bersetuju bahawa teknik permainan Detektif Sains telah meningkatkan kefahaman dan minat mereka dalam topik Sifat Bahan. Implikasi daripada dapatan ini menunjukkan bahawa teknik permainan Detektif Sains telah membantu meningkatkan kefahaman dan minat murid Tahun 4 dalam topik Sifat Bahan.</p> <p>KonteksUsaha mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif merupakan salah satu daripada tunjang untuk merealisasikan matlamat wawasan 2020. Berfokus kepada tunjang tersebut, sistem pendidikan negara memerlukan satu lonjakan transformasi yang mapan bagi melaksanakan dasar kerajaan untuk mencapai status negara maju (Abdul Said Ambotang, 2013). Oleh itu, sistem pendidikan yang dilaksanakan haruslah mampu membentuk insan yang bukan sahaja berpengetahuan luas dalam bidang sains tetapi mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Namun begitu, kegagalan murid untuk memahami konsep sains serta kekurangan minat terhadap mata pelajaran Sains menyebabkan matlamat ini sukar direalisasikan. Mohamad Abdillah Royo &amp; Haleefa Mahmood (2011) menyatakan bahawa kesan minat seseorang memainkan peranan yang sangat besar untuk menentukan kejayaannya dalam bidang yang diceburi. Sazali Kenit (2007) pula menyatakan bahawa pengajaran guru merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pencapaian pelajar. Menurut beliau, cara pengajaran seseorang guru harus berupaya meningkatkan minat dan kefahaman murid terhadap pembelajaran. Gaya pengajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang amat penting terhadap peningkatan minat dan kefahaman murid dalam subjek Sains. Seseorang guru Sains harus berusaha mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran yang mampu menimbulkan minat sekaligus meningkatkan kefahaman murid dalam subjek Sains. Justeru itu, kajian ini telah dilaksanakan untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun 4 dalam topik Sifat Bahan menggunakan teknik permainan Detektif Sains.</p> <p>Fokus KajianKajian penyelidikan ini berfokus kepada penggunaan teknik permainan Detektif Sains dalam meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun 4 dalam topik Sifat Bahan. Masalah yang dihadapi oleh murid adalah mereka tidak dapat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam topik Sifat Bahan seperti keapungan, sifat bahan yang kalis air dan menyerap air. Mereka juga mengalami masalah untuk mengaitkan konsep sifat bahan yang dipelajari dengan situasi sebenar dalam kehidupan seharian. Selain itu, murid-murid juga tidak bekerjasama dalam kumpulan, bersikap pasif serta menunjukkan reaksi tidak berminat terhadap aktiviti ujikaji ringkas yang dijalankan di dalam kelas. Masalah ini mungkin berpunca daripada pendekatan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai dengan minat dan kecenderungan murid. Pelaksanaan aktiviti ujikaji sering dilaksanakan dengan cara yang lazim menyebabkan murid berasa bosan dan kurang berminat dengan aktiviti tersebut. Selain itu, aktiviti yang memerlukan murid untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari dalam topik Sifat Bahan untuk menyelesaikan masalah yang berkait rapat dengan kehidupan seharian jarang diadakan semasa aktiviti pembelajaran berlangsung menyebabkan murid sukar untuk memahami topik ini dengan lebih komprehensif. Ee (2006) mendefinisikan aktiviti permainan sebagai aktiviti yang dijalankan secara spontan untuk memberikan kepuasan kepada individu tanpa disekat oleh alam sekitarnya. Menurut Froebel (dalam Vickerius &amp; Sandberg, 2006) kerja, bermain dan belajar adalah satu unit dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, integrasi bermain sambil belajar menjadikan proses pembelajaran murid lebih menyeluruh dan berkesan. Aplikasi teknik permainan Detektif Sains adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid dalam topik Sifat Bahan. Kajian ini disokong oleh Frobose (2008) yang menyatakan bahawa aktiviti bermain memudahkan murid untuk menyerap dan memahami sesuatu perkara yang diajarkan. Selain itu, Zakiah Mohamad Ashari, Azlina Mohd Kosnin &amp; Yeo (2010) juga menyatakan bahawa minat dan sikap kanak-kanak untuk belajar tentang sesuatu yang belum diketahui adalah sangat tinggi ketika bermain. </p> <p>Pelan TindakanObjektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada penggunaan teknik permainan Detektif Sains membantu meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun empat dalam topik Sifat Bahan. soalan kajian adalah bolehkah teknik permainan Detektif Sains meningkatkan kefahaman murid tahun empat dalam topik Sifat Bahan dan adakah teknik permainan Detektif Sains dapat meningkatkan minat murid tahun empat dalam topik Sifat Bahan. Kumpulan sasaran yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 20 orang murid tahun 4 yang terdiri daripada 9 orang murid lelaki dan 11 orang murid perempuan. Murid-murid ini mempunyai rekod pencapaian yang rendah dan sederhana dalam subjek Sains. Pelaksanaan Pelan TindakanTempoh kajian ini adalah selama 12 minggu. Perkara pertama yang dilakukan adalah menentukan isu kajian. Isu yang telah dikenal pasti adalah berdasarkan pengalaman praktikum yang lalu dan juga melalui pemerhatian selama hampir dua minggu di sekolah ini. Tajuk dan fokus kajian telah ditentukan pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga hingga minggu keempat, tinjauan literatur berkaitan dengan isu kajian dibuat dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan. Instrumen pengumpulan data yang sesuai ditentukan dan dibina pada minggu yang kelima. Instrumen yang dibina bertujuan untuk menilai sejauh mana teknik yang dilaksanakan berkesan untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid dalam topik Sifat Bahan. Praujian telah dijalankan pada minggu keenam. Selepas praujian dilaksanakan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik permainan Detektif Sains dijalankan pada minggu ketujuh. Permainan Detektif Sains dijalankan sebanyak dua kali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dalam minggu yang sama. Sesi pertama berfokus kepada sifat terapung dan tenggelam manakala sesi yang kedua berfokus kepada sifat kalis air dan menyerap air. Permainan Detektif Sains dijalankan dalam bentuk stesen. Permainan ini memerlukan murid bergerak dan bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan pelbagai jenis tugasan berbentuk puzzle, hands-on atau pun dengan menyelesaikan lembaran kerja yang diberi pada stesen-stesen tertentu. Sebelum memulakan permainan, setiap kumpulan akan diberikan cerita mengenai satu kes kecurian dan mereka akan bertindak sebagai detektif bagi menyelesaikan kes tersebut. Setiap kumpulan perlu menyelesaikan tugasan yang diberi pada setiap stesen untuk mendapatkan maklumat mengenai kes kecurian yang disiasat. Pasca ujian, temu bual dan soal selidik telah dijalankan selepas dua sesi permainan Detektif Sains tamat iaitu pada minggu kelapan dan kesembilan. Pada minggu kesepuluh dan kesebelas, maklumat dan data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan dengan terperinci. Setelah proses analisis dan interpretasi selesai, refleksi dan rumusan dapatan kajian dibuat bagi menilai sejauh mana kajian yang telah dilaksanakan mencapai objektif dan menjawab soalan kajian yang telah dikemukakan sebelum ini. Cadangan kajian lanjutan bagi memantapkan lagi hasil kajian yang telah diperoleh dibuat pada minggu kedua belas. </p> <p>Kaedah Pengumpulan DataDalam penyelidikan tindakan ini, tiga instrumen pengumpulan data telah dipilih iaitu praujian dan pascaujian, soal selidik dan temu bual. Ketiga-tiga instrumen ini dipilih bagi mendapatkan triangulasi data supaya kesahan dan kebolehpercayaan data dapat ditingkatkan. Praujian dan pascaujian digunakan untuk mengukur kefahaman murid dalam topik Sifat Bahan. Praujian dan pascaujian yang dijalankan merangkumi 10 soalan objektif dan 1 soalan subjektif yang dipecahkan kepada 3 pecahan soalan. Murid diberikan masa selama 30 minit untuk menjawab semua soalan. Data ujian akan dianalisis secara kuantitatif. Skor praujian dan pascaujian bagi setiap murid akan dikira dalam bentuk peratus dan akan diklasifikasikan kepada gred A (cemerlang), B (baik), C (sederhana) , D (lemah) , E (tidak menguasai) dan F (gagal). Peningkatan peratus dan min bagi kedua-dua ujian akan dikira dan direkodkan di dalam jadual. Bilangan murid mengikut gred pencapaian praujian dan pascaujian dikira bagi membuat perbandingan pencapaian murid dalam kedua-dua ujian tersebut. Data kemudian diterjemahkan dalam bentuk carta bar. Instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan data mengenai aspek kefahaman dan minat murid. Instrumen soal selidik diedarkan kepada 20 orang murid selepas pascaujian dilaksanakan. Borang soal selidik dibina menggunakan soal selidik jenis skala likert 4 mata. Skala likert bermula dengan sangat tidak setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS)=2, Setuju (S)=3 dan Sangat Setuju (SS)= 4. Murid menjawab dengan menanda pada skala yang sesuai berdasarkan soalan yang diberi. Item 1 hingga 6 pada borang soal selidik digunakan untuk mengukur aspek minat murid manakala item 7 hingga 10 digunakan untuk mengukur aspek kefahaman murid. Murid diberikan masa selama 20 minit untuk mengisi borang soal selidik. Dapatan yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan mengira frekuensi dan peratusan murid yang memilih setiap item dalam soal selidik. Data yang diperoleh seterusnya dipersembahkan dalam bentuk jadual dan dikategorikan mengikut tema.Soalan temu bual digunakan untuk mengumpul data mengenai tahap minat dan kefahaman murid dalam topik Sifat Bahan selepas menggunakan teknik permainan Detektif Sains dalam sesi pengajaran. Sebanyak 5 soalan diberikan kepada 5 orang murid yang menunjukkan peratus peningkatan skor pascaujian yang tertinggi. Soalan 1 hingga 3 merupakan soalan mengenai aspek minat murid manakala soalan 4 dan 5 merupakan soalan mengenai aspek kefahaman murid. Sesi temu bual dijalankan secara tidak formal bagi menggalakkan murid untuk memberikan pandangan yang bebas mengenai soalan yang diajukan kepada mereka. Sesi temu bual direkod menggunakan alat perakam audio bagi mengelakkan maklumat tercicir serta memudahkan proses transkripsi. Data yang diperoleh seterusnya ditranskripsi dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat gambaran keseluruhan mengenai minat dan kefahaman murid dalam topik Sifat Bahan setelah permainan Detektif Sains dilaksanakan. Hasil temu bual yang diperihalkan semula dikategorikan mengikut tema dan dipersembahkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan perbandingan pola jawapan setiap murid bagi setiap item temu bual.</p> <p>Dapatan Kajian dan Perbincangana) Analisis Praujian dan Pascaujian Praujian dijalankan ke atas murid bagi mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid mengenai topik Sifat Bahan. Setelah dua sesi pengajaran dan pembelajaran dalam topik Sifat Bahan dijalankan dengan menggunakan teknik Permainan Detektif Sains, pascaujian dilaksanakan bagi menilai keberkesanan penggunaan teknik ini untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid dalam topik ini. Peratus markah dan gred bagi praujian dan pascaujian setiap murid dikira dan direkodkan.</p> <p>Jadual 1 Bilangan murid mengikut julat markah (%) dan kategori bagi praujian dan pascaujian (N=20)</p> <p>GredJulat markah (%)KategoriBilangan murid</p> <p>PraujianPascaujian</p> <p>A85-100Cemerlang110</p> <p>B70-84Baik47</p> <p>C60-69Sederhana73</p> <p>D50-59Lemah50</p> <p>E40-49Tidak menguasai30</p> <p>F1-39Gagal 00</p> <p>Hasil analisis data pada Jadual 1 menunjukkan terdapat peningkatan yang ketara dalam bilangan murid yang mencapai kategori cemerlang dan baik pada pascaujian berbanding dengan praujian. Seramai 10 orang murid berjaya mencapai gred A (cemerlang) dalam pascaujian berbanding dengan hanya seorang dalam praujian manakala bilangan murid yang mendapat gred B (baik) dalam praujian telah meningkat daripada 4 orang pada praujian kepada 7 orang dalam pascaujian. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman murid terhadap topik Sifat Bahan telah meningkat selepas teknik permainan Detektif Sains dilaksanakan.Bilangan murid yang berada di bawah kategori sederhana, lemah dan tidak menguasai dalam praujian menurun dalam pascaujian. Bilangan murid yang mendapat gred C (sederhana) pada praujian iaitu seramai 7 orang menurun kepada hanya 3 orang pada pascaujian manakala jumlah murid yang mencatatkan gred D (lemah) dan E (tidak menguasai) mencatatkan rekod sifar. Peningkatan bilangan murid dalam kategori cemerlang dan baik serta penurunan bilangan murid dalam kategori sederhana, lemah dan tidak menguasai memberi gambaran bahawa penggunaan teknik permainan Detektif Sains ini telah berjaya membantu dalam meningkatkan tahap kefahaman murid dalam topik Sifat Bahan. Data dalam jadual 2 diterjemakan dalam bentuk graf bar seperti dalam rajah 1 untuk menunjukkan perbandingan bilangan murid mengikut gred dalam praujian dan pascaujian. </p> <p>Rajah 1 Bilangan murid mengikut gred dalam praujian dan pascaujian</p> <p>Nilai min bagi praujian dan pascaujian dikira bagi membuat perbandingan nilai min untuk kedua-dua ujian. Jadual 2 Perbandingan nilai min bagi praujian dan pascaujian (N=20)Nilai min praujianNilai min pascaujianPeningkatan nilai min</p> <p>62.6581.2018.55</p> <p>Berdasarkan jadual 2, peningkatan nilai min antara praujian dan pascaujian adalah sebanyak 18.55 iaitu daripada 62.65 kepada...</p>

Recommended

View more >