PENJAGAAN KESIHATAN MENERUSI SENAMAN DARI ?· Dengan iringan doa, ... kesyukuran dirafa’kan ke hadrat…

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PENJAGAAN KESIHATAN MENERUSI SENAMAN DARI PERSPEKTIF ISLAM :

KAJIAN TERHADAP PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA

PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)

NUR SYAMIMI BINTI AZIZAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENJAGAAN KESIHATAN MENERUSI SENAMAN DARI PERSPEKTIF

ISLAM : KAJIAN TERHADAP PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS

SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)

NUR SYAMIMI BINTI AZIZAN

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan

(Pengajian Islam)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2011

iii

DEDIKASI

Tuhanku

Setinggi-Tinggi Kesyukuran Ku Panjatkan PadaMu

Ku Syukuri Atas Setiap AnugerahMu Yang Tidak Ternilai

Hanya KepadaMu Aku Berserah Dan Memohon Pertolongan

Khas buat semua insan yang disayangi.

Buat Ayahanda dan Bonda tersayang

Azizan Bin Saad dan Maznah Binti Che Din

Terima kasih di atas pengorbanan kalian yang amat bernilai buat anakmu ini

Kasih dan sayangmu mengiringi setiap detik perjuanganku.

Serta buat Kekanda dan Adinda yang dikasihi

Muhammad Asyraf, Ummi Aainaa, Nurul Aizzat dan Siti Syahirah

Dengan iringan doa, dorongan serta pengorbanan tulus ikhlas dari kalian

Memberikanku semangat untuk meneruskan perjuangan ini..

Buat para pensyarah yang tercinta

Khasnya Ustaz Nurazmallail Bin Marni

Terima Kasih Di Atas Ilmu dan didikan Yang Diberikan...

Jasa kalian teramat bernilai pada diriku...

Teristimewa juga buat teman-teman seperjuanganku (SPI 2007-2011)...

Terima kasih atas segala pertolongan dan pengorbanan kalian...

Semoga Persahabatan Kita Berkekalan Dan Mewangi Selamanya

Semoga Kejayaan Milik Kita Bersama..

Terima kasih atas segalanya......

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih

serta selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Setinggi-tinggi

kesyukuran dirafakan ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, maka

sempurnalah Projek Sarjana Muda (PSM) hingga ke noktah terakhir.

Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan khas buat al-Fadhil

Ustaz Nurazmallail bin Marni selaku penyelia yang tidak pernah jemu dan telah banyak

memberi bimbingan serta tunjuk ajar sepanjang tempoh menyiapkan PSM ini.

Ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga buat Pensyarah

Fakulti Tamadun Islam dan kakitangan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Malaysia di atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sepanjang penyelidik

menyiapkan kajian ini.

Diiringi ucapan terima kasih buat teman-teman seperjuangan yang turut

membantu dan memberi semangat, pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung serta

keluarga tercinta yang banyak memberikan sokongan dan mendoakan kejayaan kajian

ini. Semoga segala kerjasama yang diberikan akan mendapat rahmat dan keberkatan

daripada Allah SWT.

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan pelajar SPS terhadap

penjagaan kesihatan menerusi senaman dari perspektif Islam. Selain itu, kajian ini juga

adalah bagi mengenalpasti persepsi pelajar SPS terhadap kepentingan senaman dalam

penjagaan kesihatan dan untuk mengetahui amalan senaman yang dilakukan oleh

mereka. Seramai 64 orang pelajar Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)

telah dipilih menjadi responden dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan soal selidik

sebagai instrumen kajian. Set soal selidik mengandungi 34 item dan data yang terkumpul

dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 15.0 for

Windows secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Nilai

kebolehpercayaan soal selidik ialah = 0.875. Secara keseluruhannya, berdasarkan

dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan responden mempunyai tahap pengetahuan

yang agak baik mengenai penjagaan kesihatan menerusi senaman mengikut perspektif

Islam dengan nilai min yang tinggi iaitu 4.18. Dapatan kajian juga menunjukkan

responden memberikan persepsi yang positif terhadap aspek yang dikaji iaitu

kepentingan senaman dalam penjagaan kesihatan dengan nilai min 3.99. Amalan

senaman yang dilakukan oleh responden juga berada pada tahap yang positif dengan

nilai min 3.42. Pada akhir kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan agar ia

menjadi panduan dan tindakan kepada pihak-pihak tertentu.

vi

ABSTRACT

This research investigates understanding level of SPS students towards

healthcare through exercising from Islamic perspective. Besides, the purpose of this

research was also to identify SPS students perception towards the importance of

exercise in healthcare, as well as to find out their practice of exercising. A total of 64

students of Bachelor Degree of Science and Education (Sport Science) were chosen as

the respondents. In this research, questionnaire was used as the research instrument. The

questionnaire consists of 34 items and the collected data were analyzed using Statistical

Package for Social Science 15.0 for Windows in a type of descriptive statistical

including frequency, percentage and means. The reliability of the questionnaire is =

0.875. According to the result from the research, the respondents had a good level of

understanding of health care through exercising based on Islamic perspective with a high

value of mean at 4.18. The results of this study also showed that most of the respondents

had a positive perception on the importance of exercising in healthcare management,

with a mean value of 3.99. The exercise practice by the respondents are also at a positive

level with a mean value of 3.42. At the end of the study, the researcher proposed a few

suggestions as a guideline and endorsement to the related parties.

ISI KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

ISI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

viii

BAB I PENDAHULUAN HALAMAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar belakang Masalah 3

1.3 Pernyataan Masalah 5

1.4 Objektif Kajian 6

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 7

1.7 Batasan Kajian 8

1.8 Definisi Istilah 9

1.8.1 Kesihatan 9

1.8.2 Senaman 9

1.8.3 Perspektif 10

1.8.4 Persepsi 10

1.9 Kesimpulan 11

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 12

2.2 Kesihatan Menjamin Kesejahteraan Hidup 13

2.2.1 Penjagaan Kesihatan Menurut Pespektif

Islam 14

2.3 Senaman Sebagai Satu Amalan Utama Penjagaan

Kesihatan 16

2.4 Senaman dari Perspektif Islam 17

2.4.1 Jenis-Jenis Senaman 19

2.4.2 Kaedah-Kaedah Senaman Yang Efektif

ix

Berdasarkan Sunnah Rasulullah 21

2.5 Kepentingan Senaman dalam Penjagaan Kesihatan 25

2.6 Amalan Bersenam Yang Baik 28

2.6.1 Kemahiran Melakukan Senaman 29

2.6.2 Prinsip-Prinsip Senaman 33

2.7 Kajian Lepas 37

2.8 Kesimpulan 40

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 41

3.2 Rekabentuk Kajian 42

3.3 Tempat Kajian 42

3.4 Populasi dan Sampel Kajian 43

3.5 Instrumen Kajian 44

3.5.1 Pengumpulan Data Primer 44

3.5.1.1 Soal Selidik 44

3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder 47

3.6 Prosedur Kajian 47

3.7 Analisis Data 48

3.8 Kajian Rintis 49

3.9 Jangkamasa Kajian 50

3.10 Kesimpulan 51

x

BAB IV ANALISIS KAJIAN

4.1 Pengenalan 52

4.2 Data 53

4.3 Analisis Data (Bahagian A) 53

4.3.1 Latar Belakang Responden Mengikut

Jantina 54

4.3.2 Latar Belakang Responden Mengikut

Umur 54

4.3.3 Latar Belakang Responden Mengikut

Bangsa 55

4.3.4 Latar Belakang Responden Mengikut

Tahun Pengajian 56

4.3.5 Latar Belakang Responden Mengikut

Tahap Pendidikan Tertinggi 56

4.4 Analisis Data (Bahagian B, C dan D) 57

4.4.1 Tahap Pengetahuan Terhadap Aspek

Penjagaan Kesihatan Menerusi

Senaman dari Perspektif Islam 58

4.4.2 Persepsi Pelajar SPS Terhadap

Kepentingan Senaman dalam

Penjagaan Kesihatan 65

4.4.3 Amalan Senaman Yang Dilakukan Oleh

Pelajar SPS 71

4.5 Analisis Keseluruhan 76

4.5.1 Tahap Pengetahuan Terhadap Aspek

Penjagaan Kesihatan Menerusi

Senaman dari Perspektif Islam 77

4.5.2 Persepsi Pelajar SPS Terhadap

Kepentingan Senaman dalam