Perancangan strategik

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    3.157

  • Download
    2

DESCRIPTION

 

Transcript

1. 1.0 PENDAHULUAN Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di bawah program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang mula dilaksanakan pada tahun 1983. Perubahan buat pertama kali dilakukan setelah hampir dua kitaran pelaksanaannya. Pada tahun 1994, Sukatan pelajaran matematik KBSR yang mengalami sedikit perubahan telah dilaksanakan di semua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999, kurikulum Matematik KBSR telah disemak semula atas beberapa rasional. Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik. Antara usaha ke arah wawasan ini, perlu memastikan masyarakat membudayakan Matematik dalam kehidupan harian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari peringkat sekolah. Matematik pada peringkat rendah akan diteruskan pada peringkat menengah dan akan menjadi faktor untuk penguasaan subjek-subjek sains yang lain termasuklah Matematik Tambahan, Fizik dan lain-lain. Lantas, Penerusan agenda pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan untuk tahun ini dan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. 2.0 MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. 2. 3.0 OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah rendah membolehkan murid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mengetahui serta memahami konsep, hukum dan prinsip yang berkaitan dengan: a. nombor b. operasi c. ukuran d. ruang e. perwakilan data Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: a. tambah b. tolak c. darab d. bahagi Menguasai kemahiran operasi bergabung Menguasai kemahiran asas matematik iaitu: a. Membuat anggaran dan penghampiran b. Mengukur c. Mengendali data d. Mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. Mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik; dan Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. 4.0 MASALAH MASALAH YANG DIHADAPI 4.1 Masalah pelajar a. Pelajar-pelajar kurang berminat terhadap mata pelajaran matematik disebabkan sikap dan latar belakang pelajar. b. Lemah asas matematik kerana pelajar kurang memahami topik-topik tingkatan 1 dan 2, termasuk di sekolah rendah. 3. c. d. e. 4.2 Mental Block di mana pelajar menganggap matematik susah. Lemah bahasa menyebabkan salah maksud soalan. Kurang kemahiran menjawab soalan-soalan subjektif iaitu menulis langkah kerja. Masalah guru a. Latihan yang tidak mencukupi kerana pelajar tidak menyiapkan latih tubi yang diberikan oleh guru. b. Penyampaian guru tidak mengikut kebolehan pelajar c. Buku latihan pelajar tidak dapat disemak dan diselia oleh guru dengan sewajarnya disebabkan guru sering berkursus dan seumpamanya. d. Guru kurang pengalaman terutama guru baru. e. Guru menggunakan teknik pengajaran yang lemah dan tidak menarik. f. Pengajaran di kelas tidak berorientasikan pelajar. 5.0 FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Menentukan pelunjuran PMR dan SPM dalam Perancangan Peningkatan Prestasi. Melaksanakan program yang telah dirancang mengikut kumpulan sasaran. Memperbanyakkan bengkel-bengkel dan kursus-kursus penguasaan asas Matematik. Menambah baik pendekatan soalan peperiksaan dan pencerapan kepada latihan pelajar. Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sistematik dan kondusif. Memberikan banyak latihan bertulis untuk pelajar Menyedarkan pelajar kepentingan matematik dalam bidang kerjaya Melibatkan pusat sumber dan persatuan matematik dalam aktiviti matematik Mengadakan hubungan dengan ibu bapa bagi menyedarkan ibu bapa terhadap pencapaian anak-anak mereka. 6.0 PERLAKSANAAN 6.1 6.2 Guru menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Ogos Menjalankan latih tubi bagi setiap topik sepanjang tahun 4. 6.3 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 Menjalankan gerak gempur Matematik soalan-soalan PMR dan SPM Mengadakan ujian topikal setiap kali habis sesuatu topik untuk mengesan kelemahan pelajar6.5Mengadakan 2 kali ujian bulanan Mengadakan klinik matematik bagi pelajar yang lemah, dan Kelas Tambahan bagi pelajar yang sederhana. Menjalankan peperiksaan semester 1 dan 2 untuk tingkatan 4 Menjalankan latihan intensif (Ogos Oktober) Mengadakan bengkel Matematik untuk menarik minat pelajar. Mengadalahan seminar teknik menjawab soalan Mengadakan Minggu Matematik Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan Bantu mengajar dengan berkesan Meminta ibu bapa menyemak kerja pelajar dari masa ke masa 7.0 STRATEGI PELAKSANAAN DAN PELAN TINDAKAN MATAPELAJARAN FOKUS KECEMERLANGAN PANITIA MATAPELAJARAN RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK 2008 BI L FOKUS & STRATEGI PELAN TINDAKAN SASARAN PELAKSANA UTAMA TARIKH SIAP/ PELAKSANAAN 1. Memastikan pengurusan panitia matematik berfungsi sebagai penggerak kecemerlang an matematik 1.Melaksanakan mesyuarat Panitia mengikut takwim 2.Melantik ahli jawatankuasa dalam panitia 3.Melantik Penyelaras Tingkatan (penganalisaan UB1, UB2, PPT, PAT) 4.Panitia menyediakan rancangan tahunan Semua guru Matematik GKMP Sains & Matematik, Ketua Panitia Januari, mei, Ogos, dan OktoberJanuari (Mesyuarat Panitia Pertama) 5. Matematik yang lengkap dan komprehensif. 5.Memastikan setiap guru Matematik memberikan tugasan bertulis diakhir sesi pembelajaran dan tugasan masa cuti dan menyemaknya. 6.Memastikan pelajar lemah Matematik mendapat bimbingan dan perhatian yang sewajarnya dari guru Matematik kelas masingmasing atau mana-mana guru Matematik. 2. Memastikan pelajar tingkatan 3 dan 5 mendapat bimbingan dan pendedahan teknik menjawab soalan Matematik PMR dan SPM terkini. Membentuk AJK Program Ceramah/Bengkel Teknik Menjawab Soalan Menentukan penceramah Menentukan anggaran kos Menyediakan tempat Memaklumkan kepada penjaga/ibubapa Mengadakan mesyuarat AJK Pelaksana Penilaian program Semua pelajar tingkatan 3 dan 5 Ketua Panitia KaunselorSe mua Guru MatematikTi ngkatan 3 dan 5 Pada akhir Jun semua pelajar tingkatan 3 dan 5 telah menyertai bengkel teknik menjawab soalan Matematik SPM 6. 3. Memastikan pelajar tingkatan 2 dan 4 mendapat bimbingan dan persediaan teknik soalan Matematik PMR dan SPM terkini. Membentuk AJK Program Ceramah/Bengkel Teknik Menjawab Soalan Menentukan penceramah Menentukan anggaran kos Menyediakan tempat Memaklumkan kepada penjaga/ibubapa Mengadakan mesyuarat AJK Pelaksana Penilaian program Semua pelajar tingkatan 2 dan 4 Ketua Panitia KaunselorSe mua Guru MatematikTi ngkatan 1-2 dan 4 Pada akhir Jun semua pelajar tingkatan 1-2 dan 4 telah menyertai bengkel teknik menjawab soalan Matematik SPM 4. Pengurusan bahan Bantu mengajar Matematik Menyediakan Belanjawan Menyenaraikan Bahan Sumber Penempatan Bahan Sumber Rekod Penggunaan Bahan Sumber Rekod Penggunaan Bilik-Bilik Khas (APD/Makmal) Rekod Penggunaan Bahan Semua guru Matematik Memastikan guru Matematik menggunaka n bahan bantu mengajar secara maksimum Januari Oktober 5. Memastikan Minggu Matematik diadakan Membentuk AJK Program GKMP Sains Dan Minggu Matematik Menyenaraikan Aktiviti Ketua Panitia, Ketua Panitia, Semua Guru Matematik April 7. Menentukan Kumpulan Sasaran Menentukan Anggaran Kos Mengadakan Mesyuarat Ajk Pelaksana Matematik 6. Meningkatka n peratus kelulusan dalam peperiksaan bagi tingkatan 4 dan SPM 7. Pencerapan Melaksanaka n pencerapan ke atas guru guru Matematik 8. Pendedahan Program Kurikulum Mengadakan Klinik Matematik Mengadakan kelas cemerlang bagi pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang baikKelas Maju DiriVocabulary Mathematics Perkembangan staf (intervesi buku teks, pendedahan penggunaan alatan PPSMI, Buddy System) Semua Pelajar lemah & Sederhana Pelajar dengan pencapaian yang baik Pelajar sederhana Semua pelajar tingkatan 2-5 Semua guru Matematik Semua guru Matematik Mac September Semua guru Matematik GKMP Sains Januari & Oktober Matematik, Ketua Panitia Panitia Bahasa Inggeris, Guru Matematik yang menghadiri kursus Pengetua Feb Oktober Penolong Kanan GKMP Sains & Matematik Ketua Panitia 8. 8.0 CARTA GANT PANITIA MATA PELAJARAN Mesyuarat Panitia 2. Semakan Rancangan Tahunan 2007 3. Perkembangan Staf -Kaedah Periksa Kertas-Program Bimbingan Matematik (PROBIM) 4. Kelas Tambahan Tingkatan 3 dan 5 5.Klinik Matematik Kem Teknik Belajar Matematik 7. Kem Muhasabah Matematik 8. Rakan Pembimbing bersama Persatuan Matematik 9. Buddy System bersama Panitia B.I 10. Minggu Matematik 11. Teknik menjawab PMR dan SPM 12Ujian Bulanan1,2, PAT, Pra PMR dan Pra-SPM13 Gerak Gempur Matematik PMR dan SPM 14. Menghabiskan sukatan pelajaran 15. Latih tubi tingkatan 1,2 dan 4 16Majlis kecemerlangan dan doa selamat 9.RUMUSAN / PENUTUP Dengan ini diharapkan segala program yang dirancang serta komitmen guru dan pelajar dapat menyumbang ke arah merealisasikan apa yang diharapkan. 10.LAMPIRAN 9. 10.1 UNJURAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN BAGI TINGKATAN 3, DAN 5 BESERTA GRAF 10.1.1 Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik Pelajar-Pelajar Tingkatan 3/2008 Contoh Perancangan Strategik Untuk Memperbaiki Prestasi Pembelajaran Matematik Di Kalangan Pelajar. Masalah/Kelemahan Lapisan Organisasi & Objektif Tindakan-Tindakan Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik adalah terlalu rendah A. Guru-guru Matematik Objektif : Memulihkan semua pelajar yang lemah dalam Matematik di semua tingkatan supaya kelulusan di dalam peperiksaan SRP &SPM adalah 100% dalam 5 tahun 1. Pengenalpastian kelemahan secara diagnostik 2. Memperbaiki teknik penyampaian 3. Mengadakan Sesi pemulihan 4. Memperkenalkan teknik belajar yang sesuai untuk pelajar secara individu 5. Mengadakan latihansetiap hari 6. Mengulangkaji pelajaran 7. Membetulkan kesalahan pelajar secara membina B. Jabatan Pengajian & Panitia Mata Pelajaran Objektif: Bekerjasama , mendorong dan membimbing semua guru Matematik supaya produktiviti dan semangat mereka adalah tinggi berterusan dalam membantu pelajar mencapai kelulusan 100% dalam 5 tahun 1. Membincangkan masalah pedagogi 2. Membimbing guru-guru baru 3. Membuat Action Research atas teknik pembelajaran yang berkesan 4. Mereka bentuk alatan mengajar yang dapat membantu proses pengajaran pembelajaran 5. Mencadangkan teknologi yang dapat membantu proses pengajaran pembelajaran 6. Mencadangkaan bahan-bahahn rujukan bagi guru dan pelajar 7. Mencadangkan pengagihan tugas mengajar bagi guru-guru Matematik 8. Menentukan kerja rumah yang optimum 9. Menyemak hasil kerja pelajar secara membina 10. Menganalisis keputusan peperiksaan awam dan mengesan kelemahan tertentu untuk tindakan lanjut 11. Mengadakan peraduan/kuiz Matematik Masalah/Kelemahan Lapisan Organisasi & Objektif Tindakan-Tindakan C. Jawatankuasa Kurikulum Objektif : Menyedarkan semua pihak tentang kepentingan Matematik dan memberi sokongan yang jitu untuk memajukan pelajaran itu sehingga semua pelajar dapat lulus Matematik dalam peperiksaan SRP& SPM dengan baik dalam tempoh 5 tahun 10. 1. Menegaskan kepentingan Matematik dan unsur kesepaduan antara Matematik dengan mata pelajaran lain kepada semua staf 2. Menyedari skop kurikulum matematik dan keperluan alatan dan teknologi 3. Menggunakan peruntukan kewangan matematik secara bijak 4. Menyelaraskan pemberian kerja rumah antara guru-guru pelbagai mata pelajaran 5. Menjadualkan waktu-waktu Matematik secara strategik D. Pengurus Sekolah Objektif : Mempertingkatkan kelulusan Matematik dalam peperiksaan SRP & SPM hingga 100% dalam tempoh 5 tahun menerusi pengurusan dan penyeliaan kurikulum Matematik secara berkesan 1. Menjadualkan waktu untuk membuat pencerapan secara sistematis 2. Memberi maklum balas kepada guru tentang hasil pencerapan 3. Memberi tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan yang berterusan kepada guru 4. Menghadiri mesyuarat Panitia Matematik dan memberi nasihat 5. Menentukan pengurusan panitia adalah profesional dn berkesan 6. Menghantar staf untuk berkursus 7. Mengadakan latihan Dalaman 8. Memohon peruntukan guru yang berkelayakan 9. Membekalkan bahan, alatan dan teknlogi dengan mencukupi 10. Memberi sokongan profesional kepada guru dan pelajar 11. Menyemak rancangan pengajaran secara profesional PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS TOWS MATRIKS KEKUATAN (S) S1 Guru mencukupi 100% siswazah terlatihS2 80% guru mempunyai lebih 5 tahun pengalamanS3 Ada 2 orang kaunselor sepenuh masaS4 Terdapat 2 makmal komputerS5 Kemudahan fizikal mencukupiS6 sekolah satu sesi KELEMAHAN (W) W1 40% murid kurang minat belajarW2 55% murid lemah dalam semua mata pelajaran W3 Peratus murid ponteng sekolah tinggiW4 Peratus guru menjalankan tugas rasmi di luar sekolah adalah tinggi PELUANG (O) O1 Sokongan yang kuat daripada PIBGO2 Kerjasama yang erat dengan polis dan penguasa DBKL.O3 Kerjasama DBKL untuk tuisyen NADIO4 Kerjasama dengan Pusat Ko-Ko yang berdekatan STRATEGI S-O (S2, S3 + O1,O4) Adakan kursus motivasi kepada pelajardengan pembiayaan PIBG. (S4, S6 + O1) Adakan kursus komputer kepada guru-guru dengan pembiayaan PIBG STRATEGI W-O (W1+ O1) PIBG membiayai program motivasi (W2, W3 + O1,03) DBKL membiayai program kelas NADI (W3 +O1,O2) Gunakan khidmat PIBG, polis dan penguat kuasa DBKL untuk membenteras gejala ponteng 11. ANCAMAN (T) T1 Ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak untuk belajarT2 Ibu bapa kurang memberikan sokongan kepada aktiviti sekolah T3 Adanya penyalahgunaan Kafe SiberT4 Persekitaran rumah tidak kondusif untuk belajar STRATEGI S-T ( S3 + T1) Pelajar diberikan kaunseling / motivasi(S1,S5,S6 +T4) Bilik SAL dan perpustakaan dibuka setiap hari sehingga 4.00 petang. Adakan kelas tambahan selepas waktu persekolahan. STRATEGI W-T W1,W2 +T1, T2,T3) Gunakan pendekatan P&P berkesan dan tingkatkan pengunaan ICT dalam P&P Adakan kursus motivasi (W1+ T4) Sekolah menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran.