pewag snox suv 2014-2015

  • Published on
    03-Apr-2016

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

acuchy niegowe pewag snox suv - instrukcja montau

Transcript

<ul><li><p>Oddajemy w Pastwa rce znakomity produkt - acuchy pewag snox suv! W przypadku uytkowania acuchw niegowych bardzo wan rol odgrywa czynnik ludzki - zastosowanie si przez uytkownika acuchw do instrukcji obsugi produktu. W przypadku nieprzestrzegania poniszych zalece nawet najlepszy produkt moe zosta stosukowo szybko zniszczony. Prosimy wic o uwane przeczytanie poniszych informacji i zastosowanie si do wskazwek producenta. </p><p>WANE UWAGI ! (zanim zaoysz acuchy na koa) </p><p>1. Naley bezwzgldnie sprawdzi, co na temat acuchw niegowych mwi Instrukcja Obsugi Pojazdu. Bywa, e konstrukcja pojazdu uniemoliwia uywanie acuchw niegowych, mimo e acuchy idealnie pasuj do wskazanego rozmiaru ogumienia. Naley bezwzgldnie przestrzega zalece producenta pojazdu! </p><p>2. acuchy naley zakada w bezpiecznym miejscu, na paskim odcinku drogi. 3. acuchy musz by zakadane parami na o. 4. Zakadanie acuchw w sytuacji, gdy samochd zakopa si w niegu jest spnione. </p><p>Kierowca powinien wykaza si umiejtnoci przewidywania warunkw drogowych. Zakadanie acuchw w momencie, gdy pojazd ju si zakopa moe doprowadzi do zniszczenia acuchw. Naley pamita, e nawet acuchy samonapinajce si wymagaj przejechania krtkiego dystansu, by mogy optymalnie dopasowa si do k i napi. Wtedy dopiero moemy stwierdzi, e acuchy zostay poprawnie zamontowane. Poruszanie si pojazdem z acuchami nienapitymi grozi uszkodzeniem acuchw i pojazdu. </p><p>5. Po zamontowaniu acuchw upewnij si, e adna cz acuchw nie ociera o elementy pojazdu. 6. W acuchach niegowych mona jedzi tylko po niegu i lodzie. Po zjechaniu z onieonej czci drogi naley acuchy bezwzgldnie </p><p>zdemontowa! Jakiekolwiek reklamacje wskazujce na jazd w acuchach po innych nawierzchniach ni nieg i ld nie bd uwzgldniane. 7. Jadc po drodze lekko zanieonej staraj si jecha nie w koleinach, lecz po niegu, by maksymalnie wyduy ywotno acuchw. 8. Buksowanie koami z zaoonymi acuchami grozi zniszczeniem acuchw, uszkodzeniem pojazdu - powoduje utrat gwarancji. 9. Jadc w acuchach nie wolno przekracza prdkoci 50km/godzin. </p><p>MONTA </p><p>Film instruktaowy pokazujcy poprawny monta/demonta acuchw pewag snox suv znajduje si na stronie www.pewag.pl. </p><p>1. acuchy pewag snox suv zostay wyposaone w system szybkiego rozpinania po uyciu. Upewnij si, e niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy (uatwiajcy demonta po uyciu) jest w pozycji zamknitej! Chwy acuch oburcz za czerwony kabel tak, by czerwony, paski napinacz znalaz si po rodku, pomidzy Twoimi domi. Rozcignij czerwony elastyczny kabel i zarzu go za koo tak, by czerwony, paski napinacz znalaz si za koem na godzinie 12. Upewnij si, e napinacz znajduje si cakowicie za barkiem opony, na wewntrznej, bocznej ciance opony. To bardzo wane! Nienaleyte umiejscowienie napinacza moe nastpnie skutkowa najechaniem na napinacz w dalszych etapach montau acuchw. Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie napinacza, bdce konsekwencj najechania na niego koami nie bd uwzgldniane! </p><p>2. Rysunki 2 i 3 pokazuj ide opasywania koa czerwonym, elastycznym kablem. Docelowo (na tym etapie montau) czerwony kabel powinien by widoczny od zewntrznej strony koa tylko w jednym miejscu - punkcie styku opony z nawierzchni. W tym celu pocignij elastyczny, czerwony kabel do dou jednoczenie opasujc nim doln cz opony z jednej strony koa. Nastpnie powtrz t sam czynno pocigajc elastyczny, czerwony kabel oburcz w przeciwnym kierunku, jednoczenie opasujc doln cz opony z drugiej strony koa. </p><p>3. Upewnij si, e czerwony, elastyczny kabel zosta maksymalnie wepchnity za koo we wszystkich jego punktach (za wyjtkiem miejsca styku opony z nawierzchni - na godzinie 6). Sprawd czy paskie, niebieskie klipy nie podwiny si pod elastyczny kabel. Upewnij si, e wszystkie klipy z logiem pewag snox znajduj si na bocznej ciance opony (nie na barku opony, a zwaszcza nie na bieniku opony!). Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie klipw bdce konsekwencj najechania na nie koami - nie bd uwzgldniane! </p><p>4. Nastpnie naley przetoczy pojazd o 1/4 obrotu koa do przodu lub do tyu tak, by niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy znalaz si na godzinie 10 (przy ruszeniu do przodu) lub na godzinie 04 (przy ruszeniu do tyu). </p><p>5. Wepchnij czerwony elastyczny kabel za opon. Aby upewni si, e kabel zosta maksymalnie wepchnity za koo, naley chwyci za niebieski, zewntrzny acuch i pocign go do gry (w celu eliminacji jakichkolwiek luzw). Wwczas naley poprawi uoenie czerwonego, elastycznego kabla, i jeli to moliwe, wsun go jeszcze bardziej za opon. Naley upewni si, e acuch niegowy pewag snox suv uoy si symetrycznie i e wszystkie klipy z logiem pewag snox znajduj si na bocznej ciance opony (nie na barku opony, a zwaszcza nie na bieniku opony!). Upewnij si, e niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy (uatwiajcy demonta po uyciu) jest nadal w pozycji zamknitej! </p><p>6. Poprawnie zamontowane acuchy pewag snox suv s symetrycznie uoone na kole. </p><p>DEMONTA </p><p>1. Zatrzymaj pojazd pokonujc ostanie 100 metrw na maej prdkoci. acuchy pewag snox suv mona zdemontowa w kadym pooeniu koa jednak najdogodniejsz pozycj do demontau jest ta, w ktrej niebieski, plastikowy element rozpinajcy znajdzie si na godzinie 01. Wwczas czerwony, paski napinacz znajdzie si na godzinie 12, za koem. </p><p>2. Nacinij czerwony przycisk niebieskiego, plastikowego mechanizmu rozpinajcego - acuch zewntrzny ulegnie wydueniu, co uatwi cignicie acucha niegowego z koa. </p><p>3. Chwy za niebieski acuch zewntrzny w grnej czci koa i pocignij go do siebie. Chwy nastpnie za siatk jezdn acucha i pocignij j do siebie. Na kocu chwy czerwony, elastyczny kabel i pocignij go w d (rys. 3). </p><p>4. Po opadniciu acucha na ziemi naley zamkn niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy. 5. Nastpnie naley przesun wszystkie plastikowe elementy acucha i pozostawi je z boku koa. Upewnij si, e elastyczny, czerwony kabel </p><p>w adnym punkcie nie znajduje si ani pod, ani na siatce jezdnej acucha. To bardzo wane! W przeciwnym razie elastyczny kabel moe zosta przygnieciony przez siatk jezdn w trakcji zjedania z acuchw. Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie elastycznego kabla bdce konsekwencj przygniecenia go siatk jezdn acuchw w trakcie demontau nie bd uwzgldniane! </p><p>6. Nastpnie naley zjecha z acuchw w taki sposb, aby nie najecha na jakiekolwiek plastikowe elementy. </p></li></ul>