pewag winner řetězy třídy G10 - katalog

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    226

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pewag winner etzy tdy G10, katalog, pewag, esko, esk, KA/11/00026

Transcript

<ul><li><p>pewag winneretzy tdy G10</p><p>2009 / 2010Zvedat a kotvit</p></li><li><p>2 pewag winner chain system G10</p></li><li><p>3pewag winner etzy tdy G10</p><p>Obsah</p><p>Zvedat a kotvit s jistotou </p><p>pewag nabz nejrozenjetzov systm G10 pro </p><p>zavovn a kotven nkladu v souasnosti.</p><p>Upraven een podle pn uivatele je nam standardem. </p><p>Inovativn vrobky a servisn sluby zaruuj </p><p>bezpen a dlouhodob pouit. </p><p>Obsah 3</p><p>Skupiny pewag</p><p>Vtejte u skupiny pewag 45Historie, management kvality 6Oblast psobnosti, ivotn prosted 7Sdla a poboky 8</p><p>Vhody a informace zavovn </p><p>Vhody a informace zavovn 1017</p><p>etzy</p><p>etzy 1821</p><p>Zavovac lnky a soupravy G10</p><p>Zavovac lnky a soupravy G10 2233</p><p>Psluenstv G10 zavovn </p><p>Psluenstv G10 zavovn 3449 </p><p>Zvltn psluenstv v G8 zavovn</p><p>Zvltn psluenstv v G8 zavovn 5059</p><p>Vhody a informace kotven </p><p>Vhody a informace kotven 6067</p><p>Psluenstv G10 kotven</p><p>Psluenstv G10 kotven 6875</p><p> Nhradn dly</p><p>Informace pro uivatele pewag zavovac prostedky 7686</p><p>Informace pro uivatele pewag kotevn prostedky 87</p><p>Technick zmny a chyby tisku vyhrazeny.</p></li><li><p>4Skupina pewag </p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>Vtejte ve skupin pewag</p><p>Jsme mezinrodn psobc skupina.Nae spn historie sah a do roku 1479.</p><p>Poten z inovacVzorem pewagu jsou cle naeho obchodovn.Dky poten, kter nm pin inovace, vyrbme ve firm pewag nejlep etzy na svt. Vysok kvalita naich produkt a slueb, osobn nasazen naich zamstnanc zajiuj bezpenou pepravu osob a zbo. Mtkem hodnocen jsou nai zkaznci.</p><p>Zsady skupiny pewagK na znace Hodnoty prmiovch znaek se vyznauj pedevm prvotdn kvalitou, inovace-mi a pravidelnou jednotnou komunikac. Akceptujeme poadavky trhu a adaptu-jeme se podle poadavk zmn strategi, organizac a obchod.</p><p>K hospodrnostiPi vech naich procesech se zaruujeme hospodrn-ost a efektivnost, kterou prbn zlepujeme. Tmto zajiujeme nepetrit rst skupiny. </p><p>Ke pikovm technologim Zajiujeme vd tech-nologie pomoc nejvy kvality, stlho vylepovn a inovac vrobk, vrobnch proces. Zavazujeme se k ochran ivotnho prosted, sniovnm spoteby energie a vstupnch materil, optovn zhodnocen naich vrobk, jako jejich dlouh ivotnost.</p><p>K lidem v na skupinOceujeme oteven, upmn a tmov oriento-van zpsob prce, kter spov v transparentn komunikaci. Usilujeme o stabiln a frov partnerstv s lidmi a organizacemi naich zkaznk, dodavatel a jinch obchodnch partner. Ekonomick rozhodnut jsou uinna s ohledem na sociln aspekty.</p></li><li><p>5Skupina pewag </p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>Jsme modern skupina podnik, kter je zaloena na vce jak 500let tradici a zkuenosti.Od zaloen se mnoh zmnilo. Zstaly hodnoty, kter nm od zatku umonily n spch.</p><p>Skupina pewag Inovace. Kvalita. Partnerstv.</p></li><li><p>6Skupina pewag </p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>Litografie slvrny Brckl 1855</p><p>Kovrna pro vrobu kotevnch etz 1878</p><p>Kovrna etz 1956</p><p>Historie spolenosti pewag</p><p>Nskok dky tradici</p><p>Historie spolenosti pewag sah zpt a do 15. stolet a ad ns tak k nejstarm vrobcm etz na svt. S tmito zkuenostmi jsme pipraveni pro budoucnost.</p><p>Chronologick tabulka vznamnch udlost1479 Prvn prkazn zmnka o kovrn v Brcklu1787 Zaloen etzrensk kovrny v Kapfenbergu1803 Zaloen sdla v Grazu 1836 Zzen slvrny v Brcklu1912 Vroba celosvtov prvnho snhovho etzue 1923 Spojenm tovren v Grazu a Kapfenbergu vznikl nzev pewag1972 Zaloen poboky v Nmecku1975 Zaloen poboky v USA 1993 Zaloen pewag austria GmbH 1994 Zaloen prvn dcein spolenosti v esk republice 1999 Spojen se skupinou Weissenfels2003 Oddlen od skupiny Weissenfels2005 Rozdlen koncernu na dv skupiny: Schneeketten Beteiligungs AG Konzern snhov etzy pewag austria GmbH Konzern technick etzy 2009 Zskn Chaineries Limousines S.A.S.</p><p>Management kvality</p><p>N nejvy cl jespokojenost zkaznka</p><p>Abychom doshli tohoto cle, d se politika kvality spolenostipewag zsadou dodvme naim zkaznkm vysoce kvalitnvrobky a sluby, kter pln odpovdaj rovni techniky a jejichpoadavkm. K podtren tohoto zvazku jsou stanoveny4 kvalitativn dvody spokojenosti zkaznka: </p><p>Trhem orientovan kvalitaK zskn, ppadn vybudovn konkurennho postavenspolenosti pewag, m kvalita vrobk a slueb odpovdatdanm poadavkm zkaznk.</p><p>Ekonomick kvalitaJako spn orientovan spolenost stanovujeme azajiujeme kvalitu s ohledem na dan materiln, personln afinann monosti.</p><p>Zodpovdnost za kvalituManagement kvality je kol a zvazek vedoucch pracovnk navech rovnch. Kad pracovnk spolenosti pewag je vedouc-mi pracovnky zapojen do ppravy, proveden a vyhodnocenprostedk managementu kvality.Kad pracovnk nese odpovdnost za kvalitu sv prce.</p><p>zen jakosti orientovan na chod vrobyzk spoluprce vvoje, vroby, prodeje a po slubyzkaznkm je jak v rmci jednotlivch spolenost, tak i mezisebou navzjem uspodna stanovenmi procesy a chody.Stejn tak jsou stanoveny kompetence a odpovdnosti s clemdefinovanou kvalitu zajistit.</p></li><li><p>7Skupina pewag </p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>Oblasti psobnosti</p><p>Prce s pewag produkty</p><p>Spolenost pewag disponuje rozshlm a rozmanitm spektremvrobk a slueb.</p><p>kla vrobk sah od zbrovch etz na pneumatiky(snhov etzy pro osobn, nkladn a zvltn vozy),ochrannch etz pro kolov nakladae, pes rzn technicketzy, a po vrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj.nezkouen etzy, popruhy, apod.)</p><p>ivotn prosted peb-rme zodpovdnost</p><p>Povdom o ivotnm prostedve vech oblastech</p><p>Pracujeme neustle na tom, aby psobennaich spolenost bylo k ivotnmu prostedtak etrn, jak je to jen mon. Nae vrobaa skladovn jsou uspodny tak, abysplovly veker edn poadavky naochranu ivotnho prosted. Mimo to </p><p>zahrnujeme ekologick zamen naich vrobk, proces a zpsob prodeje do podnikovho plnovn.</p><p>Zrove vyvjme nae produkty, abychom doshly jejich delivotnosti, ni hmotnosti, stle vy nosnosti a bezpenostipro nae zkaznky.</p><p>Kde se nememe zaten ivotnho prosted zcela vyvarovat,tam jsme si stanovili cl zredukovat spotebu energie, zatujcemise a vskyt odpad na minimum. Pi nkupu novch stroja zazen dbme na to, aby byly poizovny pro dan elpouvn, a to ve stavu, kter nejlpe etrn zastane metodupslun technologie.</p><p>N management pro ivotn prosted je certifikovn dleISO 14001:2004. Pravideln intern audity slou ke kontrole,dodrovn a platnosti stanovench poadavk a kveobecnmu vypracovn potencionlnch zlepen.</p><p>Vzhledem k tto dlouh tradici bereme zodpovdnost za naevrobky, pracovnky, lokalizaci a ivotn prosted velmi vn.</p><p>Zavazujeme se dodrovat veker dleit pedpisy pro ochranuivotnho prosted. K tomu vyuvme modern vrobntechnologie. Otzku ivotnho prosted tak otevrme s naimipracovnky v bnch kolench.</p><p>Clenm poradenstvm chceme informovat nae zkaznky oaspektech ivotnho prosted v souvislosti s naimi produkty obzvlt co se jejich ivotnosti tk. Upmnou komunikacjsme se snaili nae zkaznky a dodavatele motivovat,pemlet o ochran ivotnho prosted v jejich oboru psobena vyuvat tat pravidla pro ivotn prosted, jako jsou ta nae.</p><p>Segment ASnhov aternn etzy</p><p>Segment BBemenov adopravnkov etzy</p><p>Segment DInenrstv</p><p>Segment CDo-it-yourself</p><p>Segment FZavovac prostedky a kotevn etzy</p><p>Segment GOchrann etzy </p></li><li><p>8Skupina pewag </p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>V blzkosti zkaznka</p><p>Mezinrodn astPo promnliv historii je pewag dnes s 22 prodejnmi a 6 vrobnmi zvody na dvou kontinentech, Evrop a Americe, zaazen jako svtov nejsilnj spolenost v mezinrodn vrob etz.</p><p>pewag je, jako mezinrodn spolenost, podporovn silnou a profesionln st partner. Tato spoluprce umouje optimln pi o zkaznka.</p><p>Vrobn a prodejn zvody</p><p>Evropa</p><p>Rakousko pewag austria GmbH, Grazpewag austria GmbH, Kapfenbergpewag Schneeketten GmbH &amp; Co KG, Grazpewag Schneeketten GmbH &amp; Co KG, Brcklpewag engineering, KapfenbergAMW Grnberger Handelsgesellschaft mbH, Wien </p><p>Nmecko pewag Deutschland GmbH, Unnapewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna</p><p>Francie J3C S.A.S. pewag France, SeyssinsChaineries Limousines S.A.S., Bellac</p><p>Itlie pewag italia s.r.l., Andrian</p><p>Nizozem pewag nederland B.V., HillegomAPEX International BV, Hillegom</p><p>Evropa</p><p>Polsko pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice</p><p>Rusko OOO pewag, Moscow</p><p>vdsko pewag sweden AB, Emmaboda</p><p>Slovensk Republika </p><p>pewag slovakia s.r.o., Nitra - Krkany</p><p>esk Republika </p><p>etzrna esk Tebov s.r.o., esk Tebovpewag s.r.o, Vamberk</p><p>Ukrajina TOV pewag Ukraine, Lviv</p><p>Severn Amerika</p><p>USA pewag Inc., Bolingbrook, Illinoispewag Inc., Rocklin, California</p></li><li><p>Skupina pewag </p><p>Spolenost pewag se prezentujena internetu.Bli informace naleznete na </p><p>www.pewag-group.comwww.pewag.cz</p></li><li><p>10</p><p>Obsah 10</p><p>Zavovac prostedky v G10</p><p>Pednosti 12Vzac etzy etrn k ivotnmu prosted 12Parametry 13Znaen 13Nosnosti 14Omezen nosnosti 15</p><p>Pklad objednvky 15Bn typy vzacch etz 1617</p></li><li><p>11</p><p>Zavovac prostedky G10</p><p>Pednosti a informace</p></li><li><p>12 pewag winner etzy tdy G10</p><p>Zavovac prostedky tdy G10</p><p>Vhody etz pewag tdy G10 spov v kvalit</p><p>Uivatelsk vhoda a jistota v pouit se zakld na mitelnch vlastnostech, kter se zohleduj bhem vvoje, ale i dokonovn vrobku. </p><p> 25% vy nosnost oproti td G8</p><p> spora hmotnosti ca. 30%, a tm jednodu manipulace.</p><p> Pzniv pomr ceny k vkonu vzhledem k nzkmu cenovmu rozdlu oproti td G8</p><p> O rozmr men v porovnn se zvsy tdy G8, pouiteln pro mnoho oblast </p><p> Del ivotnost pi zachovn vysok pevnosti.</p><p> Snadn identifikace: kad z lnk je oznaen W.</p><p> Monost zptn kontroly vech vrobnch dat dky kdm na etzech a komponentech</p><p> Speciln ovln ttky s pesnmi daji, kter zamezuj zmn s tdou G8</p><p> Snadn optick identifikace dky oranovmu prkovmu lakovn</p><p> Rozshl ada komponent v kvalit tdy G10 pro 11 rozmr etz.</p><p> Nejrychlej a nejjednodu mont etzovch vazk dky VXKW systm s patentovanmi zkracovacmi hky.</p><p> Bezrizikov zavovn dodaten zajitn pomoc zkracova. </p><p> Ron odborn kontroly jsou snadnj a rychlej ve srovnn s tdou G8 kvli menmu potu pouitch komponent.</p><p> Kompatibiln s dosavadnm programem tdy G8 snadn oprava pouitch zvs.</p><p> POZOR: nosnost starch etzovch vazk nesm bt zvyovna</p><p> Prvn nabdka paralelnch hku se 100% zachovn nosnosti pi zkrcen se nevyaduje snen zaten.</p><p> Ti zpsoby spojen etzovch vazk: svaovan, Connex a montovan systm.</p><p> Zkuenost pewag byl prvnm vrobcem etzovch vazk tdy G10.</p><p> Zabezpeen kvalitn evropsk produkce certifikovan ISO 9001.</p><p> Prodejn s po celm svt snadn dostupnost nhradnch dl.</p><p> Komponenty odpovdaj norm EN 1677-1, -2, -3, -4.</p><p> etz WIN 400 odpovd norm EN 818-2 s vy nosnost pp. PAS106 a vrobn smrnici. </p><p>pewag vazac etzy etrn k ivotnmu prosted</p><p>Certifikovn podle ISO 14001 je dodrovno rovn v oblasti vazacch etz. </p><p> Ni spoteba energie bhem vroby Ni spoteba materilu rezerva surovho materilu Ni hmotnost vrobku ni nklady na dopravu Men mnostv materilu pro recyklaci pouitho vrobku</p><p>Nosnost nap. 2pramenn etz[kg ]</p><p>Dosavadnetz-</p><p>etz-pewag winner</p><p>3.550 10 8</p><p>5.600 13 10</p><p>9.500 16 13</p><p>Nosnost dosavadn [kg]</p><p>Hmotnost etzu[kg]</p><p>Hmotnost etzu [kg]</p><p>pewag winner</p><p>% Redukce</p><p>3.550 16,2 11,0 32%</p><p>5.600 27,6 17,6 36%</p><p>9.500 42,2 29,6 30%</p><p>Nicromanpewag winner</p><p>8</p><p>Nos</p><p>nost</p><p>10 13</p><p>Nicromanpewag winner</p><p>3.550 kg</p><p>Hm</p><p>otno</p><p>st</p><p>5.600 kg 9.500 kg</p></li><li><p>13</p><p>Zavovac prostedky tdy G10</p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>pewag winnerCharakteristick daje</p><p> Kvalita etz: pewag winner 200 odpovd norm ASTM A973/A973M-01 </p><p>a EN 818-2 s vy nosnost (proto ppustn teplota max. 200) a 2006/42/EC vrobn smrnici.</p><p> pewag winner 400 odpovd norm EN818-2 s vy nos-nost pp. PAS 1061 a 16 mm a strojn smrnici 2006/42/EG.</p><p> Nosn napt: 250 N/mm2</p><p> Zkuebn napt: 625 N/mm2 odpovd 2,5 nsobn nosnosti</p><p> Napt na mezi pevnosti: 1.000 N/mm2 Odpovd 4nsobn nosnosti</p><p> Tanost: min. 20%</p><p> Prohnut dle normy EN 818-2 pp.. PAS 1061: 0,8 x jmenovitho prmru</p><p> Teplota pouit: pewag winner 200 max. 200C pewag winner 400 max. 380C </p><p> Oznaen jakostn tdy: pewag winner 200 100 v rozmez ca 300 mm do prmru </p><p>etzu 16 mm (ostatn jsou znaeny 900 mm) a 10 navc na kadm hbetu lnku</p><p> pewag winner 400 8W v rozmez ca 300 mm do prmru 16 (ostatn prmry jsou znaeny 900 mm) a W na kadm </p><p>hbetu lnku Komponenty 10</p><p> Oznaen vroku: PW a/nebo pewag a/nebo H16</p><p> Povrchov prava: pewag winner 200 transparentn lakovno pewag winner 400 mode lakovno Komponenty oranov lakovno Svaovan systmy mode lakovno</p><p> Kompatibilita: pewag winner etzy a komponenty smj bt pouvany pouze odbornky a mohou bt kombinovny s tdou G8, kter </p><p>odpovdaj norm EN818 a EN1677. Dle mohou bt G10 etzy kombinovny s konkurennmi komponenty, kter jsou shodn s normou EN818 pp. EN1677. Funknost mus bt kontrolovna a povolena odbornou osobou. Nesmj bt pouity s konkurennmi vrobky, kter </p><p>neodpovdaj norm EN818 pp. EN1677! Jako nhradn dly (nap. epy, pojistky, svornky, ...) pro pewag vrobky smj bt pouity pouze nhradn dly pewag. Celkov nosnost se d nejslabm lnkem systmu. Odolnost vi korozi je stejn jako u tdy 8.</p><p>pewag winnerZnaen</p><p>Vechny potebn daje jsou uvedeny na oznaovacm ttku. Pro sna a nezamnitelnou identifikaci tdy etzu jsou pouity rozdln ttky.</p><p>pewag winner 200</p><p>pewag winner 400</p></li><li><p>14 pewag winner etzy tdy G10</p><p>Zavovac prostedky tdy G10</p><p>pewag winner nosnosti</p><p>Uveden nosnosti jsou maximlnmi hodnotami rznch typ etz men jednotnou metodou. Vnujte pozornost dajm v uivatelsk informaci.</p><p>Bezpenostn faktor 4</p><p>Vncov etzy</p><p>hel skolonu - - Do 45 4560 Do 45 4560 Do 45 4560 - Do 45 045</p><p>Faktor zaten 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1</p><p>Kd d</p><p>WIN 5 5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 1.600 1.400 2.000</p><p>Ni 5 G8 5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250 1.120 1.600</p><p>WIN 6 6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 2.240 2.000 3.000</p><p>Ni 6 G8 6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 1.800 1.600 2.360</p><p>WIN 7 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000 2.650 4.000</p><p>Ni 7 G8 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500 2.120 3.150</p><p>WIN 8 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000 3.550 5.300</p><p>Ni 8 G8 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150 2.800 4.250</p><p>WIN 10 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300 5.600 8.000</p><p>Ni 10 G8 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000 4.250 6.700</p><p>WIN 13 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600 9.500 14.000</p><p>Ni 13 G8 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500 7.500 11.200</p><p>WIN 16 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000 14.000 21.200</p><p>Ni 16 G8 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500 11.200 17.000</p><p>WIN 19 19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400 20.000 30.000</p><p>Ni 19 G8 19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000 16.000 23.600</p><p>WIN 22 22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 30.000 26.500 40.000</p><p>Ni 22 G8 22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23.600 21.200 31.500</p><p>WIN 26 26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500 37.500 56.000</p><p>Ni 26 G8 26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33.500 30.000 45.000</p><p>WIN 32 32 40.000 31.500 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 63.000 56.000 85.000</p><p>Ni 32 G8 32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000 45.000 67.000</p><p>Jsou-li etzy vystaveny zaten (nap. vysok teplota, asymetrie, zaten hran, rzy..), je nutn maximln hodnoty v tabulce snit. Vnujte pozornost dajm v uivatelsk informaci.</p><p>1 pramennn etzy 2 pramenn etzy 3- a 4 pramenn etzy </p><p>Smykov etzy</p><p>Nosnost [kg]</p></li><li><p>15</p><p>Zavovac prostedky tdy G10</p><p>pewag winner etzy tdy G10</p><p>Teplotn zaten -40C 200C Pes 200C 300C Pes 300C 380C</p><p>Faktor zaten pewag winner 200 1 Zakzno Zakzno </p><p>Faktor zaten pewag winner 400 1 0,9 0,75</p><p>Zaten hran Asymetrick zaten: nosnost redukovat maximln o jeden pramen. V ppad nejasnost pout pouze 1 pramen jako nosn.</p><p>Zaten rzov * 1 R = Vet ne 2 x prmr etzu R = Vt ne prmr etzu R = Men...</p></li></ul>