Pgl proj wsp.samorz

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 8Obiekt Plenerowo-wypoczynkowy w otulinie mikroklimatu na-czowskiego okolice Naczowa, dobry dojazd (lepa droga asfaltowa, zewntrzne i wewntrzne miejsca parkingowe, strefa umiarkowanej zabudowy, cznie 2,05 ha powierzchni, staw zarybiony 40 ar ze rdami podziemnymi, starodrzew i modniki, nowy budynek cha-ta rybacka podpiwniczony, drewniany dwupoziomowy ok. 70 m.kw.pb. Dziaka ogrodzona, monitorowana, doprowadzone media, wydzielony teren pod gril i BRQ. Moliwo urzdzania imprez plene-rowych, jak i wynajmu czasowego. Moliwo powikszenia areau i rozbudowy stadnina, orodek wdkarski. Po za wasnym stawem, dziaka posiada dostp do ekologicznej (potwierdzono wystpowanie rakw) rzeczki Ciemiga, ktrej odnogi malowniczo wij si po Pa-skowyu Naczowskim. Dodatkowo moliwo dalszego zalesienia lub uzyskania statusu rolnika kwalifikowanego dla waciciela bdcego przedsibiorc KRUS i inne zalety (tj. ranczo, agroPGR). Grunty objte corocznymi dopatami do obszarw rolniczych, a take premi dla terenw ekologicznych. Cena: 555 000 z

  Kontakt: Kancelaria Prawno-Medialna Multimedia tel. 883711455 kancelaria@prasa.com.pl

  EKOLOKALIZACJA

  Wydawnictwo opracowano we wsppracy z Dyrekcj Generaln Lasw Pastwowych, RDLP, Nadlenictwami i Parkami Narodowymi oraz Narodowym i Wojewdzkimi FOiGW, RZGW, WZMiUW i Izbami Gospodarczymi. Promocja: eko@prasa.com.pl tel. 503300063.

  Lasy Pastwowe posiadaj 22 tys. km szlakw pieszych, 4000 km szlakw rowerowych i 500 pl biwakowych - ta oferta moe by rozbudo-wana z poszanowaniem caego przyrodniczego dziedzictwa. Tworzenie przyjaznych warunkw odpoczynku to wany element dziaalnoci Lasw Pastwowych. Zbudowanie sieci infrastruktury turystycznej to jednoczenie wykorzystanie po-tencjau finansowego Lasw Pastwowych w stwo-rzenie nowych miejsc pracy.

  Inwestycje w turystyk len wypeni luk w polskiej ofer-cie turystycznej i jednoczenie s realizacj celu strategicz-nego, tj. otwarcia lasw dla spoeczestwa.

  Wiele wsppracujcych z Lasami Pastwowymi gmin to obszary o wysokim stopniu zalesienia i duej atrakcyj-noci turystycznej, bogate w czyste rzeki czy jeziora, atrak-cyjn architektur krajobrazu, walory przyrodnicze, czsto o silnej tradycji kultury ludowej. Niestety, zarzdcy tych niezwykle cennych przyrodniczo i kulturowo terenw nie posiadaj zazwyczaj moliwoci samodzielnego przygoto-wania infrastruktury. Ze wzgldu na niski poziom docho-dw wasnych gminy poszukuj koalicji inwestycyjnych, w celu przygotowania dobrej oferty turystycznej stanowicej element tworzenia miejsc pracy w regionie.

  Lasy Pastwowe i jednostki samorzdu terytorialnego, chcc zaspokoi potrzeb wypoczynku w lesie, tworz in-frastruktur przyjazn czowiekowi poszukujcemu miejsca do aktywnoci fizycznej, rekreacji czy zainteresowanemu poznawaniem i obcowaniem z przyrod. W ten sposb za-pobiegaj powstawaniu dzikich parkingw i sprzecznym z polskim prawem wykorzystywaniu lasw przez turystw.

  1. Program Wsplnych Inwestycji Program Wsplnych Inwestycji LP i Samorzdw bdzie

  nowatorskim podejciem do wsppracy dwch podmio-tw publicznych. Lasy Pastwowe realizowa bd swoje plany strategiczne, a wsppracujce gminy otrzymaj re-alne wsparcie dla rozwoju.

  Inwestycje w infrastruktur przygotowywane jako wsplne przedsiwzicia LP i JST pozwol na racjonalne wykorzystanie potencjaw obu partnerw. Na przykad tworzona baza turystyczna zyska lokalnego zarzdzajce-go, znakomicie rozpoznajcego potrzeby wasnej spoecz-noci, a take promotora przygotowanej oferty.

  2.Rozwj lokalnego rynku pracy Lasy Pastwowe inwestujc swoje rodki finansowe oraz

  racjonalnie wykorzystujc posiadane zasoby bd miay wpyw na rozwj wanego sektora usug turystycznych na terenach lenych, ktry stanie si wsparciem dla lokalnego rynku pracy.

  Dziki potencjaowi finansowemu Lasw Pastwo-wych moemy stworzy dziesitki miejsc pracy. Ju dzisiaj polskie lasy i polskie drewno zapewniaj ponad 370 ty-sicy miejsc pracy w najbardziej zagroonych bezrobociem miejscach. Poprzez wsplne z gminami inwestycje infra-strukturalne, Lasy Pastwowe, bdc poza sfer finansw publicznych, wpywaj na powstawanie polskiego PKB.

  3. Racjonalne wykorzystanie rodkw UEPrzygotowanie wsplnych projektw z gminami pozwoli

  na racjonalne wykorzystanie rodkw UE. Lenicy s za-interesowani, aby strategia udostpniania lasw pastwo-wych bya wanym elementem strategii rozwoju gmin.

  Mariusz Trubalski

  EKOPanorama

  Wsppraca LP z samorzdami